Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

14.      Ansøgninger til Agenda 21 puljen 2005 - 2. runde

 MFU 156/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget udmønter i alt 260.833 kr. fra puljen til lokale miljøaktiviteter (Agenda 21 puljen) i år 2005 som foreslået.

 

 

RESUME

Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede på møde den 24. januar 2005 at gennemføre en ny ansøgningsrunde for puljen til lokale miljøaktiviteter i 2005. Midler til ansøgningsrunden stammer fra uforbrugte midler på 42.700 kr. fra 1. runde i 2005 samt en tilførsel af yderligere 300.000 kr. til puljen fra den økonomiske ramme, der var afsat til etablering af nye Agenda 21 centre.

Ved ansøgningsfristens udløb mandag den 5. maj 2005, havde Miljøkontrollen modtaget 9 ansøgninger (se oversigt i bilag 1) til 2. runde i Agenda 21 puljen. I flere af ansøgningerne søges der om støtte til flere forskellige projekter. Der er ansøgt for i alt 367.633 kr. I puljen er der afsat 342 .700 kr. til at gennemføre 2. runde af Agendapuljen i budgetåret 2005. Der er modtaget ansøgninger fra 4 bydele.

Ud fra de samlede vurderinger i bilag 2 foreslår Miljø- og Forsyningsforvaltningen hel eller delvis økonomisk støtte til 7 ud af 9 ansøgninger. Samlet foreslås det, at bevillige støtte på 235.833 kr. i 2005. Desuden er der som tidligere år afsat 25.000 kr. til annoncering i lokalaviser m.m. Dette giver et samlet beløb på i alt 260.833 kr.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at restbeløbet på 81.867 kr. overføres til næste ansøgningsrunde til Agenda 21 puljen som gennemføres i efteråret 2005.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede på møde den 24. januar 2005 at gennemføre en ny ansøgningsrunde for puljen til lokale miljøaktiviteter i 2005. Midler til ansøgningsrunden stammer fra uforbrugte midler på 42.700 kr. fra 1. runde i 2005 samt en tilførsel af yderligere 300.000 kr. til puljen fra den økonomiske ramme, der var afsat til etablering af nye Agenda 21 centre.

Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede på mødet den 17. juni 2002, at afsætte midler til en "Pulje til lokale miljøaktiviteter" (også kaldet Agenda Puljen). Midlerne udbetales på baggrund af ansøgninger fra lokale aktører. På udvalgsmøde den 12. august 2002 blev en procedure for tildeling af midler til forankring af lokalt miljøarbejde i perioden 2002-2005 godkendt. På samme møde blev det vedtaget, at hovedformålet med Agenda 21 puljen er at støtte forankring af lokalt miljøarbejde hos borgere, virksomheder m.fl. (jf. Dogme 2000). Endvidere blev det godkendt, at formålet med Agenda 21 puljen også er at give støtte til forankring af lokalt miljø- og Agenda 21 arbejde i bydele, hvor der ikke etableres lokale Agenda 21 centre.

På udvalgsmødet den 3. februar 2003 blev det vedtaget at bydele med Agenda 21 satellit gives mulighed for at søge og opnå midler fra puljen, men at ansøgningerne skal ses i sammenhæng med de midler, der allerede er bevilget bydelen.

Af beslutningen på Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 12. august 2002 fremgår det, at der kan søges støtte til lokale miljø- og Agenda 21 projekter, hvis formål er at forankre lokalt miljøarbejde hos borgere, virksomheder m.fl. i overensstemmelse med principperne i Dogme 2000, fx:

·        Informationsaktiviteter, fx medlemsblade og hjemmesider.

·        Afholdelse af lokale arrangementer, feks. foredrag, kampagner og events.

Det blev også besluttet, at ansøgere, som kan opnå støtte, som udgangspunkt skal arbejde med samme formål som Agenda 21 centrene. Formålet med Agenda 21 centrene er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i helhedsorienterede miljøprojekter, der indtænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integration. Centrene skal desuden sikre en dialog mellem borgere, erhvervsliv, kommunen og forsyningsvirksomhederne om væsentlige miljøspørgsmål og kommunens miljøpolitik og herigennem medvirke til at udvikle det lokale demokrati.

 

Uddybning af indstilling

Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede på møde den 24. januar 2005 at gennemføre en ny ansøgningsrunde for puljen til lokale miljøaktiviteter i 2005. Midler til ansøgningsrunden stammer fra uforbrugte midler på 42.700 kr. fra 1. runde i 2005 samt en tilførsel af yderligere 300.000 kr. til puljen fra den økonomiske ramme, der var afsat til etablering af nye Agenda 21 centre.

Miljøkontrollen har i april 2005 indrykket annoncer i de københavnske lokalaviser. Derudover har Miljøkontrollen informeret om midler i Agenda 21 puljen via lokale samarbejdspartnere.

Ved ansøgningsfristens udløb mandag den 5. maj 2005, havde Miljøkontrollen modtaget 9 ansøgninger (se oversigt i bilag 1) til puljen. I mange af ansøgningerne søges der om støtte til flere forskellige projekter. Der er ansøgt for i alt 367.633 kr. I puljen er der 342.000 kr. til gennemførelse af 2. runde i budgetåret 2005. Der er modtaget ansøgninger fra 4 bydele. Da nogle ansøgninger dækker aktiviteter i mere end en bydel, vil der således ske aktiviteter i flere end de 4 bydele.

Der er indkommet ansøgninger fra Agenda 21 grupper, borgergrupper og foreninger, som arbejder med byøkologi, lokalt miljø og Agenda 21.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har vurderet de enkelte ansøgninger ud fra de retningslinier, som blev vedtaget på Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 12. august 2002 samt ændringer af retningslinier vedtaget på Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 4. april 2005 (se bilag 3). I henhold til retningslinierne skal ansøgningerne prioriteres ved:

·        At der lægges vægt på, at så mange bydele som muligt tilgodeses.

·        At de ansøgte beløb er afstemt i forhold til antallet af aktiviteter, medlemmer   og samarbejdsparter.

·        At lokale arrangementer tilbydes alle borgerne i bydelen og annonceres bredt.

·        At lokale projekter foregår i samarbejde mellem flere parter i bydelen

·        Konkrete tidsbegrænsede miljøprojekter, der forankrer miljøarbejdet lokalt

I vurderingen af ansøgningerne indgår også kriterier for, hvad Agenda 21 puljen ikke støtter:

·        Aktiviteter, som ligger uden for Københavns Kommune

·        Projekter, som foregår i kommunens egne institutioner.

·        Faste driftsudgifter, f.eks. lokaleleje, telefon og ansættelser.

·        Ansøgninger fra bydele med Agenda 21 centre

I bilag 2 er samtlige ansøgninger beskrevet kort (ansøgt beløb, aktivitet m.m.). Efter hver ansøgning er angivet Miljø- og Forsyningsforvaltningens indstilling om økonomisk støtte. Ud fra de samlede vurderinger i bilag 2 foreslår Miljø- og Forsyningsforvaltningen hel eller delvis økonomisk støtte til 7 ud af 9 ansøgninger. Samlet foreslås det, at bevillige støtte på 235.833 kr. i 2005. Desuden er der som tidligere år afsat 25.000 kr. til annoncering i lokalaviser m.m. Dette giver et samlet beløb på i alt 260.833 kr.

Såfremt Miljø- og Forsyningsudvalget følger denne indstilling, vil der være et beløb på 81.867 kr. fra årets pulje, der ikke bliver udbetalt. Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at restbeløbet på 81.867 kr. overføres til næste ansøgningsrunde til Agenda 21 puljen som gennemføres i efteråret 2005.

 

Konsekvenser for borgerne

Formålet med Agenda 21 puljen er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i helhedsorienterede miljøprojekter, der indtænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integration. Der er i indstillingen prioriteret ansøgninger, der lever op til disse mål.

 

ØKONOMI

Puljen til lokale miljøaktiviteter er placeret under Miljøkontrollen og udmøntes af Miljø- og Forsyningsudvalget. Dette blev tiltrådt på mødet den 12. august 2002.

Med denne indstilling udmøntes kr. 260.833 kr. i 2005, jf. bilag 1. Der anvises kassemæssig dækning for støttemidlerne i puljen til lokale miljøaktiviteter, som er placeret under Miljøkontrollen, funktionen 0.80.1, Fælles formål.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet da den omfatter sagsområdet "forankring af miljø" på Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste. Til sagsområdet er der tilknyttet følgende miljømål:

"informere om miljøforhold, demonstrere handlemuligheder og skabe gunstige betingelser for borgere og erhverv til at integrere miljø i daglige handlinger, så borgere og erhvervslivet tager medansvar for byens udvikling"

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer, at støtten til det lokale miljøarbejde vil bidrage til at engagere flere borgere i at handle miljøbevidst i hverdagen og vil fremme bæredygtighed i bred forstand. Alle projekterne underbygger endvidere målet i Dogme 2000, om at miljøarbejdet skal forankres lokalt. En gennemførelse af ovennævnte projekter vurderes samlet at bidrage i positiv retning til forbedringer og opfyldelse af det kommunale miljømål. De 7 projekter, der er indstillet til støtte, fremmer bl.a. en række af kommunens øvrige miljømål og –målsætninger. Nogle af disse er skitseret nedenfor og tallene henviser til nummeret på ansøgningen – h vilket fremgår af bilag 1 og 2:

·        En reduktion af vandforbruget, der kan sikre drikkevandskvaliteten og forsyningssikkerheden samt tilgodese naturhensyn i de områder, hvor vandet indvindes: nr. 1, 3, 6.

·        Kommunen vil styrke og forny det grønne i byen – fra pladser og grønne gaderum til parker, kolonihaver og idrætsanlæg: nr. 1, 6, 9.

·        Mindskelse af affaldets farlighed, bedre udnyttelse af ressourcerne (genbrug og genanvendelse) og reduktion af affaldsmængderne til forbrænding: nr. 2, 3, 5.

·        Den byøkologiske praksis skal fremmes for at sikre et bedre bymiljø for at opnå væsentlige ressourcebesparelser ved byfornyelse og nybyggeri samt for at øge byggeriets kvalitet og levetid. Endvidere skal kommunen understøtte den byøkologiske udvikling.: nr. 9, 7.

Langt størstedelen af ansøgningerne rummer endvidere informationsarbejde i form af events, hjemmesider, pjecer o.lign. Derudover har flere ansøgninger en god demonstrationsværdi og spredningsmulighed. Forvaltningen vurderer, at det fremmer miljøhensyn og miljøbevidsthed i lokalsamfundet, og samlet bidrager projekterne i positiv retning til opfyldelse af de kommunale miljømål.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

HØRING

Der er ikke foretaget høring.

 

 

BILAG

1. Oversigtsskema over ansøgere, ansøgte beløb, forslag til fordeling samt bydelsfordeling.
2. Resuméer af ansøgningerne og Miljø- og Forsyningsforvaltningens indstilling til disse.
3. Ansøgningsmateriale til Agenda 21 puljen – Budgetår 2005.

 

 

Hjalte Aaberg

 

                                      /                  Michael Hastrup