Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

8.      Høring om forslag til kommissorium for lokaludvalg

 MFU 150/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget tiltræder forvaltningens forslag til høringssvar til Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling vedrørende oprettelse af lokaludvalg i bydelene.

 

 

RESUME

Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling har udarbejdet forslag om oprettelse af lokaludvalg i bydelene. Kommissoriet for lokaludvalgene er sendt i høring i bl.a. de stående udvalg. Der foreslås oprettet lokaludvalg i hver bydel, startende med fire bydele i 2006 med gradvis udbygning til alle 15 bydele i 2009.

Forslaget tager afsæt i kommissoriet for det nuværende Valby Lokaludvalg, men med tilføjelser og præciseringer på en række områder. Udvalget foreslås sammensat af repræsentanter for de politiske partier i Borgerrepræsentationen, men uden personsammenfald og med bopælspligt i bydelen – samt repræsentanter for lokale foreninger og organisationer.

Det foreslås, at der bevilges 1,8 mio. kr. til hvert lokaludvalg samt 1,2 mio. til afledte udgifter i forvaltningerne, i alt 3 mio. kr. pr. lokaludvalg i 2005-priser.

I forslaget til høringssvar kommenteres to forhold. Dels at de lokale Agenda 21-aktiviteter bør kobles tæt til de bydelsplaner, som skal udarbejdes – og dels at der for hver forvaltning bør udarbejdes en vejledning, som beskriver hvilke sager/sagstyper, der er omfattet af lokaludvalgendes høringsret.

Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling har anmodet om, at forvaltningen indhenter høringsbidrag fra organisationer og foreninger, som forvaltningen samarbejder med. De modtagne høringsbidrag vedlægges. Evt. senere tilsendte høringsbidrag vil blive eftersendt til Miljø- og Forsyningsudvalget og Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling.

& nbsp;


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Udvalget for Demokrati – og Serviceudvikling indledte en dialogproces om udvikling af nærdemokrati i København på en konference om "hverdagens demokrati" den 25. september 2002. Dialogen blev fulgt op i projektgrupper bestående af interesserede borgere, lokalt aktive borgere samt embedsmænd. Et af temaerne i projektarbejdet var "Lokal-Demokrati", som forslaget om lokaludvalg udspringer af.

Der foreslås oprettet lokaludvalg i hver bydel, startende med 4 bydele i 2006 og med gradvis udbygning til alle 15 bydele i 2009. Forslaget til kommissorium for lokaludvalgene tager afsæt i kommissoriet for det eksisterende Valby Lokaludvalg, men med

·        Præcisering af høringsretten

·        Udvidelse af udtaleretten internt i kommunen

·        Udtaleret til eksterne myndigheder

·        Mulighed for at fremsende forslag til Økonomiudvalget og de stående udvalg

·        Ændring af sammensætningen af lokaludvalget

·        Lokaludvalg betjenes administrativt af et lokalt placeret sekretariat

Lokaludvalgene foreslås sammensat af repræsentanter for de politiske partier i Borrepræsentationen, men uden personsammenfald og med bopælspligt i bydelen samt repræsentanter for lokale foreninger og organisationer.

I forslaget til høringssvar støttes intentionen i forslaget om lokaludvalg, da det kan styrke det lokale demokrati med indflydelse på nærområdet og samtidig understøtte dialog og relationer mellem de lokale aktører og kommunens centrale forvaltning.

Der peges i forslaget til høringssvar på to områder, som nærmere bør overvejes. Det første angår den bydelsplan, som lokaludvalget skal lave i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Det forslås i høringssvaret, at der sikres en tæt kobling mellem bydelsplanen og de lokale Agenda 21-aktiviteter. I bydele med Agenda 21-center bør centeret således indgå i udarbejdelsen af bydelsplanen, og i bydele uden Agenda 21-center bør koblingen sikres på anden vis.

Det anden punkt, som der peges på i forslaget til høringssvar, angår forvaltningens pligt til at høre lokaludvalget i sager, der specifikt angår den konkrete bydel. Det foreslås i høringssvaret, at der for hver forvaltning udarbejdes en vejledning, som beskriver hvilke sager/sagstyper, der er omfattet af høringspligten.

 

Konsekvenser for borgerne

Indstillingen har i sig selv ingen direkte konsekvenser for borgerne. Gennemførelsen af forslaget om oprettelse af lokaludvalg kan bidrage til styrkelse af nærdemokratiet.

 

ØKONOMI

Udvalget for Demokrati og Serviceudvikling foreslår, at der anvendes 0,7 mio. kr. af uforbrugte midler i 2004 under Udvalget for Demokrati og Serviceudvikling til en dialogproces i 2005 om udvalgets forslag til nærdemokrati.

Derudover foreslår udvalget, at der til hvert lokaludvalg årligt bevilges 0,8 mio. kr. til drift af et sekretariat og 1 mio. kr. som puljemidler til aktiviteter. Endvidere foreslås det at bevilge 1,2 mio. kr. årligt pr. lokaludvalg til afledte udgifter i forvaltningerne. Dvs. at der i alt foreslås bevilget 3 mio. kr. årligt til hvert lokaludvalg (2005-priser). De samlede udgifter fordeler sig sådan:

 

2005

2006

2007

2008

2009
og frem

Dialogproces

4 lokaludvalg

7 lokaludvalg

11 lokaludvalg

15 lokaludvalg

0,7 mio.

12 mio.

21 mio.

33 mio.

45 mio.

 

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Forslaget til høringssvar fra Miljø- og Forsyningsudvalget har ikke været i høring. Udvalget for Demokrati og Serviceudvikling har anmodet om, at forvaltningen indhenter høringsbidrag fra organisationer og foreninger, som forvaltningens samarbejder med, og at disse svar vedlægges Miljø- og Forsyningsudvalgets høringssvar.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har kun modtaget … høringssvar fra  samarbejdsparterne. Evt. senere tilsendte høringssvar vil blive eftersendt til Miljø- og Forsyningsudvalget samt til Udvalget for Demokrati og Serviceudvikling.

 

BILAG

1.      Udkast til høringssvar fra Miljø- og Forsyningsudvalget om oprettelse af Lokaludvalg.

2.      Adresseliste over organisationer, foreninger m.v., som Miljø- og Forsyningsforvaltningen har anmodet om at udtale sig om forslaget til oprettelse af lokalråd.

3.      4 høringsbidrag.

 

 

 

 

Hjalte Aaberg 

 

/   Bo Rasmussen