Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 5. december 2005

 

 

7.      Miljøgodkendelse af Sundby Gasværk

      MFU 297/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at                  Miljø- og Forsyningsudvalget tiltræder, at Miljø- og Forsyningsforvaltningen meddeler en miljøgodkendelse til Sundby Gasværk med lempede støjvilkår.

 

 

RESUME

Sundby Gasværks miljøgodkendelse forelægges Miljø- og Forsyningsudvalget, da godkendelsens støjvilkår er lempede i forhold til Støjvejledningen[1]. Miljøkontrollen vurderer, at der bør meddeles lempede støjvilkår af følgende grunde: at Sundby Gasværk lukker i 2007 og at Miljøkontrollen ikke har modtaget klager over støjgener

Miljøkontrollen vil gennem støjvilkårene sikre, at støjniveauet ikke øges og vil desuden sikre, at Sundby Gasværk, hvor det skønnes rimeligt i lyset af den forestående lukning, gennemfører støjdæmpning.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Siden 1965 har Sundby Gasværk produceret bygas på adressen Amager Strandvej 1. Borgerrepræsentationen besluttede den 18. september 2003, at værket skal lukkes i 2007. Af hensyn til forsyningssikkerheden i forbindelse med indkøring af det nye luft-naturgasblandeanlæg har Sundby Gasværk ønsket, at værket frem til udgangen af 2008 skal stå "stand by". Miljø- og Forsyningsforvaltningen forventer dog ikke egentlig drift i 2008.

 

Baggrund for krav om miljøgodkendelse

Sundby Gasværk har siden år 2000 været omfattet af Risikobekendtgørelsen[2]. Virksomheden blev som følge af at være omfattet af Risikobekendtgørelsen samtidigt omfattet af godkendelsespligt i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen[3].

Den 1. februar 2001 modtog Miljøkontrollen Sundby Gasværks ansøgning om miljøgodkendelse. Samtidig startede en løbende dialog mellem værket og risikomyndighederne[4] omkring den sikkerhedsrapport, der i henhold til Risikobekendtgørelsen skal udarbejdes.

Den 8. november 2005 fik Sundby Gasværk risikomyndighedernes endelige accept af sikkerhedsniveauet. Processen omkring sikkerhedsforholdene har, som for de fleste af landets risikovirksomheder, været langstrakt, og er på dette punkt ikke usædvanligt. Dog fik fyrværkeriulykken i Seest den konsekvens, at gennemgangen af værkets senest indsendte udkast til sikkerhedsrapport blev forsinket og skulle vurderes igen i lyset af Seest ulykken.

Da risikomyndighederne pr. 8. november 2005 har accepteret virksomhedens sikkerhedsforhold, vurderer Miljø- og Forsyningsforvaltningen, at der er grundlag for at meddele en miljøgodkendelse til Sundby Gasværk. Miljøkontrollen har ikke fundet det hensigtsmæssigt at meddele miljøgodkendelse, før der var sikkerhed for, at risikoforholdene kunne godkendes af alle myndigheder.

 

Baggrund for inddragelse af Miljø- og Forsyningsudvalget

I forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen for Sundby Gasværk er det blevet klart, at værket ikke kan overholde de vejledende grænseværdier for støj, som sædvanligvis anvendes, og at en miljøgodkendelse kun kan meddeles med lempede støjvilkår. Miljø- og Forsyningsudvalget forelægges derfor sagen.

 

Baggrund for lempede støjvilkår

Der blev i forbindelse med godkendelsesarbejdet foretaget målinger/beregninger i tre udvalgte punkter. Målingerne dokumenterede, at der sker overskridelser af støjgrænseværdierne ved produktion.

Tabel 1. Målt/beregnet støjbelastning ved Sundby Gasværk. 

Punkt

Målt værdi ved

produktion

L Aeq, dag

Miljøkontrollens

vurdering af

områdetype

Sundvænget Haveforening

66

Områdetype 3

Holmbladsgade 109, 4. sal

43

Områdetype 4

Øresund Parkvej 5, 5. sal

43

Områdetype 4

 

Tabel 2. Støjvejledningens vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder målt udendørs.

Områdetype
(faktisk anvendelse)

Tidsrum

Mandag-fredag a)
kl.07.00-18.00
lørdag
kl. 07.00-14.00

Mandag-fredag b)
kl. 18.00-22.00
lørdag
kl. 14.00-22.00

Alle dage d)
kl. 22.00-07.00

 

 

søn- og helligdag c) kl. 07.00-22.00

 

3.

Områder for blandet
bolig- og erhvervsbe-byggelse, centerområ-der (bykerne)

55

45

40

4.

Etageboligområder

50

45

40

a) Produktion, b) Produktion fredage til kl. 21 forår og efterår, c) Produktion søndage kl. 9-17 vinter, d) Ingen produktion

Overskridelserne sker, som det kan ses af ovenstående, ved nyttehaverne og i kolonihaverne, hvor der sker overskridelser ved almindelig produktion på hverdage, men særligt ved produktion på søndage i vinterperioden og ved produktion på fredage frem til kl. 21. I boligområderne vurderes det, at der ikke sker overskridelser.

Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens opfattelse, at det ved fastsættelse af støjvilkårene skal have betydning, at Sundby Gasværk skal lukke i 2007. Herudover bør der lægges vægt på, at Miljøkontrollen ikke har modtaget støjklager over værket de seneste ca. 10 år, og at værkets produktion er størst i de perioder, hvor nyttehaverne og kolonihaverne benyttes mindst. Dette er væsentligt, fordi støjbelastningen er størst ved netop nyttehaverne og i kolonihaveområdet. Endelig bør der lægges vægt på, at Sundby Gasværk er en eksisterende virksomhed, og at gasproduktionen er en del af Københavns infrastruktur, som ikke umiddelbart kan elimineres eller erstattes.

Der er i forbindelse med godkendelsesarbejdet ikke blevet krævet en støjkortlægning af samme omfang, som hvis værket skulle have fortsat driften. Et krav om meget omfattende støjdæmpning inden for en kort tidshorisont vil næppe være i overensstemmelse med almindelige proportionalitetsbetragtninger, dvs. et rimeligt forhold mellem miljøindsats og miljøeffekt.

Almindelig anvendt praksis i tilsvarende sager er, at stille vilkår om overholdelse af støjvejledningens grænseværdier og give virksomheden en frist på fx 4-8 år til at efterkomme disse vilkår. Denne mulighed er tidligere anvendt ved eksisterende virksomheder, der ikke overholder Støjvejledningens grænseværdier på godkendelsestidspunktet.

Men på grund af virksomhedens relativt korte resterende levetid foreslås det at acceptere en overskridelse af grænseværdierne og til gengæld sikre, at støjniveauet reduceres i rimeligt omfang og under ingen omstændigheder øges. 

Forslaget omfatter desuden krav om, at Sundby Gasværk pålægges at udarbejde to planer. Den ene plan skal beskrive, hvordan værkets støjbelastning kan reduceres. Planen skal indeholde en beskrivelse af mulighederne for reduktion af de mest støjende anlæg, herunder overslag over omkostninger ved gennemførelse af disse tiltag. Miljøkontrollen vil på baggrund af planen beslutte, hvilke tiltag værket skal gennemføre.

Den anden plan skal beskrive, hvordan værket gennem sine vedligeholdelsesaktiviteter vil sikre, at støjbelastning fra anlægget holdes på det lavest mulige niveau.

Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk at kræve, at Sundby Gasværk indenfor den resterende levetid kan komme til at overholde støjgrænseværdierne.

 

Konsekvenser for borgerne

Naboerne i nyttehaverne "Sundvænget Haveforening" og i de nærved beliggende kolonihaver har gennem mange år levet med Sundby Gasværk som nabo, og har dermed været udsat for en væsentlig støjbelastning i de perioder, hvor værket producerer.

Med dette udkast til miljøgodkendelse forventes det, at der vil blive gennemført tiltag, der vil medføre en mindre reduktion af støjbelastningen. Det kan dog ikke forventes, at Støjvejledningens grænseværdier vil blive overholdt i nyttehaverne og i kolonihaverne, så længe værket eksisterer.

 

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

 

MILJØVURDERING

Sagen er miljøvurderet og har ikke væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurdere, at godkendelsen kan få en lille positiv effekt på støjbelastningen nær Sundby Gasværk.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Ingen høring.

 

BILAG

Udkast til miljøgodkendelse af Sundby Gasværk.

 

 

 

Hjalte Aaberg                    /

Per Møller

 


 [1] Vejledning nr. 5 af 1. nov. 1984 om ekstern støj fra virksomheder

[2] Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 106 af 1. februar 2000 og kontrol med risikoen for st ørre uheld med farlige stoffer

[3] Der blev ansøgt i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomheder. (Bekendtgørelsen er senere ændret, men virksomheden er fortsat omfattet).

[4] Beredskabsstyrelsen, Københavns Brandvæsen, Arbejdstilsynet og Miljøkontrollen