Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 5. december 2005

 

 

8.      Kapitalbevilling til kvartermiljøstation i Tingbjerg

      MFU 298/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at                  der gives en kapitalbevilling på 1,8 mio. kr. som anlægstilskud til en kvartermiljøstation i Tingbjerg-Utterslevhuse. Der vil kunne anvises kassemæssig dækning for beløbet på Miljøkontrollens ramme for det takstfinansierede område, anlægsbevilling funktionsnr. 1.55.3 – genanvendelsesanlæg og forsortering, under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen giver forhåndstilsagn om overførsel af et modsvarende mindreforbrug på den tilsvarende bevilling i 2005.

 

 

RESUME

Ifølge Affaldsplan 2008 skal der etableres minimum 4 kvartermiljøstationer i planperioden.

I samarbejde med deltagerne i "Affaldsprojektet" under helhedsplanen "Tingbjerg-Utterslevhuse på vej" er der fundet et areal centralt placeret i Tingbjerg til en kvartermiljøstation.

Der foreslås anvendt 1,8 mio. kr. fra Miljøkontrollens ramme for det takstfinansierede område, anlægsbevilling funktionsnr. 1.55.3 – genanvendelsesanlæg, i form af et anlægstilskud til etablering af genbrugs-, nærgenbrugs- og kvartermiljøstationer. Dette svarer til ca. 33 % af de samlede udgifter til den forudgående borgerproces og den endelige etablering. Resten af udgifterne dækkes af helhedsplanen "Tingbjerg-Utterslevhuse på vej" og af R98.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I Affaldsplan 2008 er det planlagt, at der skal etableres minimum 4 nye kvartermiljøstationer i planperioden. Møllegade kvartermiljøstation er allerede etableret. Kvartermiljøstationen i Tingbjerg vil dermed blive den 2. kvartermiljøstation ud af de minimum 4 planlagte. En kvartermiljøstation er en minigenbrugsstation, der er udviklet som et alternativ til de store genbrugsstationer, som det er meget vanskeligt at finde arealer til i Københavns Kommune.

Miljøkontrollen har indledt et tættere samarbejde med Økonomiforvaltningen, Plan & Arkitektur og Vej & Park om at finde egnede arealer til genbrugsstationer m.v.. Miljøkontrollen er blevet opmærksom på, at der bør gøres langt mere ved genbrugs-, nærgenbrugs- og kvartermiljøstationernes æstetiske udtryk, samt deres indpasning i den lokale affaldshåndtering og i det lokale beboermiljø for at få opbakning til etablering af disse stationer. Derfor bliver udgifterne til selve etableringen af kvartermiljøstationer også større end oprindelig planlagt.

Miljø- og Forsyningsudvalget blev på mødet den 6. juni 2005 bl.a. orienteret om den fremtidige kvartermiljøstation i Tingbjerg, jf. MFU 158/05.

 

Uddybning af indstilling

Kvartermiljøstationen i Tingbjerg, der er planlagt til at åbne i 2007, er blevet mulig på grundlag af et samarbejde mellem Miljøkontrollen, R98 og deltagerne i "Affaldsprojektet" under helhedsplanen "Tingbjerg-Utterslevhuse på vej". Beboerrepræsentanterne har ønsket en kvartermiljøstation i området, og beboerne har deltaget i udpegning af et egnet areal.

Formålet med placering af en kvarte rmiljøstation i Tingbjerg er at fremme genanvendelse af affald fra husholdninger og mindre erhverv, og samtidig generelt at højne kvaliteten af affaldshåndteringen i Tingbjerg.

Kvartermiljøstationen kan desuden anvendes til andre formål, der støtter det lokale beboermiljø i Tingbjerg, hvis blot disse aktiviteter ikke hindrer driften af kvartermiljøstationen.

Der er blevet udarbejdet tegninger til kvartermiljøstationen, så den æstetisk vil passe ind i områdets øvrige byggeri og grønne områder (se bilag 2). Kvartermiljøstationen skal bygges efter retningslinierne for miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri.

Kvartermiljøstationen er budgetteret til at koste ca. 5,781 mio. kr. inklusiv alle byggeomkostninger samt afholdelse af møder i forbindelse med det forudgående beboerarbejde. Det forudgående beboerarbejde har bl.a. omfattet flere forslag til placeringer af kvartermiljøstationen, som alle har været til debat i de enkelte boligafdelinger.

Hvis Borgerrepræsentationen vedtager denne indstilling, bliver vedlagte kontrakt (se bilag 3) underskrevet af henholdsvis Miljøkontrollen og FSB-Bolig og Samvirkende Boligselskaber.

 

Konsekvenser for borgerne

Etableringen af kvartermiljøstationen i Tingbjerg-Utterslevhuse betyder, at beboere, mindre erhverv og ejendomsfunktionærer i området vil få lettere ved at aflevere affald til genanvendelse. Beboerne i Tingbjerg-Utterslevhuse får desuden mulighed for at udvikle kvartermiljøstationen, så den kan rumme andre aktiviteter, der bl.a. kan fremme det lokale miljøarbejde i Tingbjerg.

 

ØKONOMI

Københavns Kommune skal stå som ejer af bygningerne og de faste installationer, som er en del af kvartermiljøstationen. Bygningerne optages i kommunens anlægskartotek under Miljøkontrollen, da den fortrinsvis er finansieret af det takstfinansierede område.

Kvartermiljøstationen er budgetteret til at koste 5.781.000 kr. (ifølge bilag 1)

Heraf betaler

R98                                                                                1.500.000 kr.

Helhedsplanen "Tingbjerg-Utterslev huse på vej"    2.481.000 kr.

Københavns Kommune                                                1.800.000 kr.

                                                                                       _________

I alt                                                                                 5.781.000 kr.                   

 

1,8 mio. kr. overføres som anlægstilskud til Helhedsplanen "Tingbjerg-Utterslevhuse på vej" repræsenteret ved FSB-Bolig og Samvirkende Boligselskaber, der er bygherre på kvartermiljøstationen.

Der er dækning for udgiften i 2005 på funktionsnummer 1.55.3 "Genanvendelsesanlæg og forsortering". Det var forventet ved regnskabsprognosen i oktober, at bevillingen på 7 mio. kr. var brugt ved årets udgang, men bl.a.  indstillingen om etableringen af kvartermiljøstationen i Tingbjerg forelægges senere end forventet. Dette indebærer, at der nu forventes et mindreforbrug af bevillingen i 2005 på ca. 3 mio. kr., mens der ikke er afsat bevillinger til formålet i det vedtagne budget for 2006.

Der vil imidlertid kunne anvises kassemæssig dækning for udgiften i 2006, såfremt Borgerrepræsentationen meddeler forhåndstilsagn om overførsel af 1,8 mio. kr. af mindreforbruget på funktion 1.55.3 fra 2005 til 2006.

R98 overfører ligeledes 1,5 mio. kr. til bygherren.

Bygherre er forpligtiget til at aflægge endeligt regnskab til Miljøkontrollen.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af forvaltningens positivliste.

Til sagstypen er knyttet følgende miljømål:

·        At efterleve miljømæssige bæredygtige retningslinier inden for bygge- og anlægsområdet. Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri

·        Bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet og mindre affald til forbrænding og deponering. Affaldsplan 2008

·        Et affaldssystem der passer til byen. Affaldsplan 2008

·        Der skal etableres yderligere mindst to nærgenbrugsstationer og yderligere mindst 4 kvartermiljøstationer. Affaldsplan 2008

·        Kommunen vil integrere affaldsindsamling med friarealer, så fælles affaldspladser (gårdmiljøstationer, kvartermiljøstationer o. lign) bliver mødesteder, hvor socialt samvær og genanvendelse forenes. Københavns Agenda 21 200 4-2007

·        CO2-udledningen fra energiforbrug, transport og affaldshåndtering i Københavns Kommune skal reduceres med 35% i perio­den 1990-2010. CO2-plan for København 1990-2010

 

Etablering af kvartermiljøstationen vil generelt have en positiv indvirkning på opnåelsen af de første fem af ovenstående miljømål. Mht. det sidst nævnte miljømål, kan etableringen af kvartermiljøstationen ende med både et negativt eller positivt udfald, men vil forventeligt have en neutral indvirkning på miljømålet.

 

HØRING

Nordre Byplankontor har set tegningerne af kvartermiljøstationen i Tingbjerg. Byplankontoret finder projektet spændende og lægger vægt på, at kvartermiljøstationen passer arkitektonisk godt i området.

R98 har udtalt et ønske om, at den driftmæssige aftale tages ud af kontrakten og udarbejdes særskilt mellem R98 og Miljøkontrollen. Miljøkontrollen har efterkommet dette ønske.

 

BILAG

Bilag 1: Budget for kvartermiljøstationen i Tingbjerg-Utterslevhuse 2005

Bilag 2: Tegninger af kvartermiljøstationen i Tingbjerg, med placering

Bilag 3: Udkast til kontrakt mellem Københavns Kommune og Helhedsplanen "Tingbjerg-Utterslevhuse på vej" repræsenteret ved FSB-Bolig og Samvirkende Boligselskaber

 

 

Hjalte Aaberg

                                                                 /                     Hans Lunde