Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 5. december 2005

 

 

3.      Myndighedsgodkendelse af KEs takster for vand og afløb for 2006

      MFU 293/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at                  Miljø- og Forsyningsudvalget som myndighed – på baggrund af det materiale, der er fremsendt fra Københavns Energi til Miljøkontrollen den 25. og 30. november og 1. december 2005 - godkender, at taksterne på vand og afløb pr. 1. januar 2006 lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan forhøjes med op til 40% og 62% for at begrænse underdækningen og

at                  indstillingen sendes til orientering til Borgerrepræsentationen i.f.m. behandling af indstillingen om takster for vand og afløb for 2006 (MFU 272/2005).

 

 

RESUME

Miljø- og Forsyningsudvalget skal som myndighed godkende, at de af generalforsamlingerne i KE Vand A/S og KE Afløb A/S foreslåede takster er i overensstemmelse med lovgivningen.

Miljø- og Forsyningsudvalget behandlede på mødet den 28. november 2005 størrelsen af takststigningen (MFU 272/2005). Jf. den indstilling resterer imidlertid myndighedens godkendelse af takststigningen, dvs. godkendelsen af, om de elementer, KE har indregnet i taksterne, er lovlige.

Miljøkontrollen blev således den 22. november 2005 af Miljø- og Forsyningsforvaltningens sekretariat bedt om at udarbejde indstillingen om myndighedsgodkendelsen af takststigningen på baggrund af materiale fremsendt fra sekretariatet.

Af materialet fremgik, at en takstforhøjelse på h.h.v. 40% og 62% bl.a. var begrundet i regeringens idéoplæg til serviceeftersyn af vandsektoren. På denne baggrund bad Miljøkontrollen KE om at fremsende yderligere dokumentation for takststigningen parallelt med, at advokatfirmaet Bech-Bruun blev bedt om en juridisk vurdering af, om takststigninger lovligt kan iværksættes med baggrund i regler, som endnu ikke er fremsat eller vedtaget.

Advokatfirmaet har efterfølgende vurderet, at forventet lovgivning ikke er tilstrækkelig hjemmel for fastsættelsen af en takst, som skal kunne opkræves lovligt.

Imidlertid har KE den 25. og 30. november og 1. december 2005 fremsendt materiale til Miljøkontrollen, som begrunder, at takststigningerne på h.h.v. 40% på vand og 62% på afløb lovligt kan opkræves indenfor hvile-i-sig-selv-regimet. Ønsket om takststigninger for vand og afløb på h.h.v. 40 % og 62% i 2006 skyldes den underdækning (ufakturerede tilgodehavender hos kunderne), der forventes at være i KE Afløb A/S og KE Vand A/S ultimo 2005 og ultimo 2006. Regeringens idéoplæg har alene betydning for timingen af opkrævningen af underdækningen.

Det fremgår af materialet fra KE, at takststigningen på h.h.v. 40% og 62% har som konsekvens, at overdækningen, når man alene ser på året 2006, i KE Vand A/S vil være på ca. 17 mio.kr. og i KE Afløb ca. 44 mio.kr. Den samlede underdækning i hvert selskab vil dog stadig være markant med udgangen af 2006, nemlig på ca. 242 mio.kr. i KE Aflø b A/S og 229 mio.kr. i KE Vand A/S.

Miljøkontrollen har ikke haft mulighed for at vurdere enkeltelementerne i KE's budget, men har lagt tidligere års politisk godkendte budgetter og regnskaber (til og med 2004) til grund for vurdering af, om det er lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen at vedtage de foreslåede takstforhøjelser. På denne baggrund vurderer Miljøkontrollen, at det er lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen at vedtage en takstforhøjelse i den foreslåede størrelsesorden. Derfor indstiller Miljøkontrollen, at Miljø- og Forsyningsudvalget som myndighed – på baggrund af det materiale, der er fremsendt fra Københavns Energi til Miljøkontrollen den 25. og 30. november og 1. december 2005 - godkender, at taksterne på vand og afløb pr. 1. januar 2006 lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan forhøjes med hhv. 40% og 62% for at begrænse underdækningen.

Den forcerede proces med myndighedsgodkendelse af KE takstforhøjelser for vand og afløb for 2006 har medført, at der snarest skal ske en udredning på området, så der kan blive fastlagt en procedure for den fremtidige myndighedsbehandling af KE's takster med hensyn til godkendelse af taksternes størrelse og sammensætning..

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Efter udskillelsen af KE i aktieselskab pr. 31. december 2004 er det generalforsamlingerne for KE Vand A/S og KE Afløb A/S, der skal komme med forslag til takster, som myndighederne efterfølgende skal godkende.

Miljø- og Forsyningsudvalget skal således som myndighed godkende, at de foreslåede takster dækker nødvendige og hensigtsmæssige udgifter og er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen.

Miljø- og Forsyningsudvalgets godkendelse af taksterne kan ske under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen på mødet d. 15. december 2005 bekræfter, at kommunens godkendelse af vand og afløbstaksterne er delegeret til Miljø- og Forsyningsudvalget (fra 1. januar 2006 Teknik- og Miljøudvalget) i henhold til styrelsesvedtægten.

Uddybning af indstilling

Miljøkontrollen er den 22. november 2005 af Miljø- og Forsyningsforvaltningens sekretariat blevet bedt om at udarbejde en indstilling til Miljø- og Forsyningsudvalget på baggrund af materiale fremsendt fra sekretariatet m.h.p. udvalgets myndighedsgodkendelse af KE's takster for 2006.

Af materialet fremgik, at en takstforhøjelse på h.h.v. 40% og 62% bl.a. var begrundet i regeringens idéoplæg til serviceeftersyn af vandsektoren. På denne baggrund bad Miljøkontrollen h.h.v. den 23. november og den 29. november 2005 KE om at fremsende yderligere dokumentation for takststigningen, fx som et uddybet budget, som forklarer, hvad stigningen på 40% og 62% skal bruges til samt en forklaring på, hvorfor KE mener, at stigningen og det, pengene skal bruges til, ligger indenfor lovgivningens rammer.

Parallelt hermed bad Miljøkontrollen advokatfirmaet Bech-Bruun om en juridisk vurdering af, hvorvidt takststigninger lovligt kan iværksættes med baggrund i regler som endnu ikke er fremsat eller vedtaget.

KE har efterfølgende fremsendt materiale til Miljøkontrollen til belysning af ovenstående spørgsmål h.h.v. den 25. og 30. november og den 1. december 2005. Materialet fremsendt fra KE den 30. november og 1. december 2005 er vedlagt indstillingen som bilag 1.

Myndighedsgodkendelsen

Miljø- og Forsyningsudvalget behandlede på mødet den 28. november 2005 størrelsen af takststigningen (MFU 272/2005). Jf. den indstilling resterer imidlertid myndighedens godkendelse af takststigningen, dvs. godkendelsen af, om de elementer, KE har indregnet i taksterne, er lovlige.

Det fremgår af Bech-Bruun's vurdering, at forventet lovgivning ikke er tilstrækkelig hjemmel for fastsættelsen af en takst, som skal kunne opkræves lovligt.

Miljøkontrollen konkluderer på baggrund af Bech-Bruun's vurdering, at en takstforhøjelse udelukkende begrundet i en forventet lovgivning, fx som skitseret i regeringens idéoplæg til serviceeftersyn af vandsektoren, ikke er lovlig. 

Det fremgår imidlertid af det materiale, der er fremsendt til Miljøkontrollen fra KE h.h.v. den 25. og 30. november og 1. december 2005, at takststigningerne på h.h.v. 40% på vand og 62% på afløb lovligt kan opkræves indenfor hvile-i-sig-selv-regimet. Ønsket om takststigninger for vand og afløb på h.h.v. 40 % og 62% i 2006 skyldes den underdækning (ufakturerede tilgodehavender hos kunderne), der forventes at være i KE Afløb A/S og KE Vand A/S ultimo 2005 og ultimo 2006. Regeringens idéoplæg har alene betydning for timingen af opkrævningen af underdækningen.

Det fremgår af materialet fra KE, at takststigningen på h.h.v. 40% og 62% har som konsekvens, at overdækningen, når man alene ser på året 2006, i KE Vand A/S vil være på ca. 17 mio.kr. og i KE Afløb ca. 44 mio.kr. Den samlede underdækning i hvert selskab vil dog stadig være markant med udgangen af 2006, nemlig på ca. 242 mio.kr. i KE Afløb A/S og 229 mio.kr. i KE Vand A/S (efter opkrævning af takster indeholdende en stigning på 40% for vand og 62% på afløb i 2006).

Miljøkontrollen har ikke haft mulighed for at vurdere enkeltelementerne i KE's budget, men har lagt tidligere års politisk godkendte budgetter og regnskaber (til og med 2004) til grund for vurdering af, om det er lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen at vedtage de foreslåede takstforhøjelser. På baggrund af det materiale, der således er fremsendt til Miljøkontrollen fra KE den 25. og 30. november og 1. december 2005 vurderer Miljøkontrollen, at det er lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen at vedtage en takstforhøjelse i den foreslåede størrelsesorden. Miljøkontrollen forudsætter i overensstemmelse med KE's notat af 29. november 2005, at takstforhøjelsen anvendes til reduktion af underdækningen.

På denne baggrund indstiller Miljøkontrollen, at Miljø- og Forsyningsudvalget som myndighed – på baggrund af det materiale, der er fremsendt fra Københavns Energi til Miljøkontrollen den 25. og 30. november og den 1. december 2005 - godkender, at taksterne på vand og afløb pr. 1. januar 2006 lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan forhøjes med hhv. 40% og 62% for at begrænse underdækningen.

Det skal bemærkes, at myndighedsbehandlingen af KE's takstforhøjelser for vand og afløb for 2006 i 2005 har været en forceret proces. To parallelle indstillinger (MFU 272/2005) og nærværende indstilling vidner om dette. Ligeledes er det blevet klart under behandlingen af sagen, at lovgivningen på området (bl.a. Vandforsyningslovens §53, stk. 1) kan give anledning til flere fortolkninger. Bl.a. er det blevet drøftet, hvad der er indeholdt i den myndighedsgodkendelse af "vandprisens størrelse", der skal ske jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 fra 1986 om vandværkstakster. Det er derfor nødvendigt, at der sker en udredning på området, så der kan blive fastlagt en procedure for den fremtidige myndighedsbehandling af KE's takster. Forvaltningen vil derfor snarest få udarbejdet denne udredning og forslag til procedure.

 

Konsekvenser for borgerne

Der henvises til indstillingen om takster for vand og afløb (MFU 272/2005), som blev behandlet på mødet den 28. november 2005.

 

ØKONOMI

Der henvises til ovenstående indstillingen.

 

MILJØVURDERING

-

HØRING

-

BILAG

Bilag 1:        Notat fra KE af 29. november 2005 vedr. takststigninger i KE Afløb A/S på 62% og i KE Vand A/S på 40% samt notat af 1. december 2005 vedr. omfang af forretning indregnet i prisregnskabet for vand og spildevand fra KE.

                      Miljøkontrollen er i besiddelse af yderligere budgetmateriale fra KE.

 

 

 

Hjalte Aaberg

 

/Henrik Winther Nielsen