Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 5. december 2005

 

 

4.      Agenda 21 centrenes arbejdsprogrammer og budgetter for 2006

      MFU 294/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at                  Miljø- og Forsyningsudvalget godkender udbetaling af støtte til Agenda 21 centrene i 2006 på grundlag af centrenes årsplaner og budgetter for 2006. Der anvises kassemæssig dækning på funktion 0.80.1. Fælles formål.

 

 

RESUME

På baggrund af Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning den 7. marts 2005 er der etableret nye Agenda 21 centre på Vesterbro og i Valby med en satellit i Kgs. Enghave. Desuden fortsætter Agenda 21 centrene i Sundbyøster, på Indre Nørrebro og Bispebjerg med satellitter på Ydre Nørrebro og Indre Østerbro på baggrund af Miljø- og Forsyningsforvaltningens beslutning den 28. november 2005.

I overensstemmelse med støttevilkårene fremlægges Agenda 21 centrenes forslag til budget og årsplan for 2006 som grundlag for Miljø- og Forsyningsudvalgets godkendelse af udbetaling af støtte i 2006. Centrenes arbejdsprogrammer fremlægges endvidere til Miljø- og Forsyningsudvalgets orientering.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Miljø- og Forsyningsudvalget godkendte på mødet den 7. marts 2005 støttevilkårene for de nye Agenda 21 centre i Valby og på Vesterbro. Endvidere godkendte Miljø- og Forsyningsudvalget på mødet den 28. november 2005 reviderede støttevilkår for Agenda 21 centre på Indre Nørrebro, Bispebjerg og i Sundbyøster samt udmøntningen af støtterammen for Agenda 21 centrene i perioden 2006-2007.

Det fremgår af støttevilkårene, at Miljø- og Forsyningsudvalget hvert år skal forelægges Agenda 21 centrenes budget og årsplan til brug for udvalgets godkendelse af, at Kommunen yder støtte til Agenda 21 centrene det kommende år. Miljø- og Forsyningsudvalget skal desuden orienteres om:

-         Arbejdsprogrammer og succeskriterier for perioden 2006-2007 (se bilag 1-7)

-         Revideret årsregnskab for den kommunale støtte (er sket på udvalgets møde den 6. juni 2005)

-         Agenda 21 centrenes årlige beretning (er sket på udvalgets møde den 6. juni 2005)

-         Ændringer i bestyrelsens sammensætning

Satellitterne er omfattet af samme krav som centrene. Det vil sige, at satellitterne skal indgå særskilt i bl.a. budget, årsplan, arbejdsprogram, årlig beretning og regnskab.

I denne indstilling fremlægges Agenda 21 centrenes og satellitternes årsplaner og budgetforslag for 2005 som grundlag for  Miljø- og Forsyningsudvalgets godkendelse af udbetaling af støtten. Endvidere fremlægges i denne indstilling centres og satellitters arbejdsprogrammer og succeskriterier til Miljø- og Forsyningsudvalgets orientering.

Bestyrelsernes sammensætning i Agenda 21 centrene vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2006 i forbindelse med udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer som fastlagt i støttevilkårene.

 

Opfølgning på evaluering af Agenda 21 centrene

Som opfølgning på evalueringen af de første tre Agenda 21 centre og to satellitter, der blev fremlagt for Miljø- og Forsyningsudvalget den 11. april 2005, vedtog udvalget den 6. juni 2005, at Miljøkontrollen skulle tage en række initiativer bl.a. til styrkelse af strategi og fokusering i centrenes arbejde samt forenkling af centrenes administrative forpligtelser.

Derfor er der igangsat et kompetenceudviklingsforløb for ansatte i centre og satellitter med inddragelse af eksterne konsulenter til at styrke centrenes arbejde med strategi og fokusering. Indtil videre er der afholdt to kursusdage med fokus på strategisk prioritering, visioner, roller, succeskriterier, miljømål og miljøeffekter samt et antal sparringsmøder med udgangspunkt i centrenes udkast til arbejdsprogrammer og årsplaner. Der er planlagt yderligere to kursusdage med fokus på strategiopfølgning, projektplanlægning, erfaringsopsamling, dokumentation og videndeling.

Som led i forenkling af centrenes administrative forpligtelser har nogle af centrene fundet det hensigtsmæssigt at integrere arbejdsprogram og årsplan til ét dokument.

Endelig har centrene fået en præsentation af Miljøkontrollens kommende indsatsområder med vægt på potentielle samarbejdsflader og konkrete samarbejdsprojekter som optakt til centrenes planlægning af de kommende års arbejde.

 

Arbejdsprogrammer, årsplaner og budgetter 2006

I overensstemmelse med støttevilkårene, er der indsendt arbejdsprogrammer, årsplaner og budgetter for 2006-2007 for de fem Agenda 21 centre og de tre satellitter. Centre og satellitter har præsteret et flot stykke arbejde, som dels afspejler, at centrene bygger videre på de tidligere erfaringer, og dels at der er sket en udvikling i centrenes evne til at fokusere og prioritere. For eksempel har flere centre redegjort for de kriterier, som prioriteringen af konkrete projekter og aktiviteter vil ske efter i den kommende periode. Det afspejler også en indsats for at præcisere centrenes visioner og de roller, som centrene ønsker at påtage sig.

Arbejdsprogrammer, årsplaner og budgetter er modtaget rettidigt, og det er Miljøkontrollens vurdering, at materialet lever op til kravene i centrenes støttevilkår.

 

Bispebjerg Miljøcenter og Miljøsatellit Ydre Nørrebro

"Arbejdsprogram 2006-2007" og "Årsplan 2006" dækker både Bispebjerg Miljøcenter og Miljøsatellit Ydre Nørrebro. Arbejdsprogrammet bygger på erfaringerne fra perioden 2003-2005 og er præget af samarbejdsprojekter med Kvarterløft Nørrebro Park, Kvarterløft Nord Vest og Mimersgade Områdefornyelse. Der er i arbejdsprogrammet udpeget fem indsatsområder og fem målgrupper som rammer for centrets og satellittens arbejde de kommende år.

De fem indsatsområder er: Ressourcebesparelser, affaldshåndtering, økologi og miljøvenlige produkter, bæredygtig bolig og grønne områder samt bæredygtig trafik. De fem målgrupper er: Boligforeninger, skoler og institutioner, virksomheder, foreninger og borgere. Udvælgelsen af indsatsområder og målgrupper tager udgangspunkt i aktuelle miljøproblemstillinger i bydelene, borgernes interesse og engagement samt mulighederne for samarbejdsprojekter med andre lokale aktører.

 

Årsplan 2006 beskriver følgende projekter for Bispebjerg Miljøcenter: Lersøpark, Karens Hus, Frisører uden hårrejsende kemi, Miljønet for etniske butikker, Delebiler, Agendaforening Nord Vest, Miljøfestival og Miljøtrafikuge, Høstmarked, Miljøpulje og Miljøforum.

Årsplan 2006 beskriver følgende projekter for Miljøsatellit Ydre Nørrebro: Grøn Handelsstandsforening i Jægersborggade, Miljønet for etniske butikker, Mimersgade Områdefornyelse, Den Grønne Forening, Miljøpulje, Miljøfestival og Miljøtrafikuge, Kulturelle Markedsdage og Miljøforum.

I Årsplan 2006 er der angivet tidsplaner og succeskriterier for alle projekterne, og der er redegjort for, hvordan projekterne fordeler sig inden for indsatsområder og målgrupper.

Arbejdsprogram 2006-2007 beskriver en række visioner, mål og succekriterier. Der ud over peger arbejdsprogrammet på 5 kriterier, som projekterne evalueres efter. De 5 kriterier er: Miljøeffekt, livskvalitet, engagement og borgerinddragelse, netværk og forankring samt nytænkning.

Bestyrelsen for Bispebjerg Miljøcenter har drøftet bestyrelsens sammensætning, da det efter tre år ikke er lykkedes at få besat alle poster. På den baggrund ønsker bestyrelsen at udvide bestyrelsesposten for kommuneskoler til at omfatte skoler og skolehaver og fjerne grundejerforeningernes bestyrelsespost, da det har vist sig ikke at være muligt at besætte posten. Ændringen vil ske i forbindelse med nyvalg af bestyrelsesmedlemmer i foråret 2006 i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Agenda 21 center Indre Nørrebro

Agenda 21 center Indre Nørrebro har integreret arbejdsprogram og årsplaner for 2006-2007 i én plan. Planen beskriver centrets overordnede vision i to hovedmålsætninger:

-         Støtte, udvikle og fastholde helhedsorienterede miljøprojekter i et tæt samarbejde med andre lokale aktører

-         Skabe lokal dialog om væsentlige miljøspørgsmål herunder kommunens miljøpolitik

Centret udfylder en række forskellige roller i bydelens miljøarbejde som fx formidler, inspirator, igangsætter, brobygger, netværksskaber, koordinator og frontløber. I planen er også beskrevet overvejelser om dialog, formidling, synliggørelse og udvikling af centrets interne organisation, herunder styrkelse af samarbejdet på tværs af indsatsområderne.

Planen er inddelt i 6 indsatsområder, hvor det sjette indsatsområde går på tværs af de øvrige fem. Indsatsområderne er videreført fra arbejdet i Agenda 21 centret i perioden 2003-2005.

Indsatsområderne er:

-         Ukrudt og andet godt. Sådan får vi en grønnere bydel

-         Godt for maven… og for forretningen! Grønne butikker og virksomheder

-         Sæt en prop i forbruget. Om el, vand & varme

-         Skidt – med miljøet! Affald på den fede måde

-         Sikken voldsom trængsel… Om trafik

-         Miljø med mere… Tværgående miljøarbejde

For hvert indsatsområde er der beskrevet status, arbejdsprogram, årsplan og succeskriterier for 2006 og 2007, samarbejdsparter og idébank.

 

Lokal Agenda 21 Østerbro

Arbejdsprogrammet for Lokal Agenda 21 Østerbro 2006 indeholder en række projekter og aktiviteter opdelt på 4 temaer: Kommunikation & Netværksudbygning, Grønt forbrug, Natur & grønne byrum samt Trafik.

Agenda 21 Østerbro har drøftet satellittens fremtid. De lidt større midler, der er afsat for de to næste år, kan give nogle muligheder, og Agenda 21 Østerbro har derfor besluttet sig for en ny start på satellitten. Det kan derfor forventes, at det vedlagte arbejdsprogram vil blive ændret, hvilket vil ske i kontakt med bestyrelsen og centerlederen for Agenda 21 center Indre Nørrebro og med Miljøkontrollen.

 

Agendacenter Sundbyøster

Agendacenter Sundbyøster har integreret arbejdsprogram og årsplan og bygger videre på de gode erfaringer fra de første tre år. Centerets vision er: "At alle finder glæde ved at bidrage til en bæredygtig udvikling, så Sundby bliver en grønnere, sundere og smukkere bydel."

Arbejdsprogrammet er opdelt i 10 indsatsområder: Børn og unge, etniske grupper, erhvervsliv, trafik, vores bydel, bolig og gård, have og hus, netværksopbygning, debat og nærdemokrati, formidling samt intern læring. Hvert indsatsområde har 3-8 underpunkter (projekter), som hver er beskrevet med mål, metode, målgruppe, samarbejdspartnere, succeskriterier og projektleder.

I tidsplanen for 2006 er følgende projekter nævnt: Grøn skolegård, Sikker skolevej , Miljøfestival, Kulturdag, Cykelkurser for voksne, Miljøformidling for somaliere, Miljøformidling for indvandrere, Grøn virksomhedsdrift, Grønne butikker, Trafikprojekt i Øresundsvejkvarteret, Synlige bæredygtige løsninger, Miljøtrafikuge, Ørestad Mobile Øko-haver, Tagbolig som passiv hus, Gavlprojekt, Kollegieprojekt, Kompostkampagne, Grundejerforeninger og Villacheck.

Indenfor nogle af indsatsområderne er der sket en fokusering af centrets forventede indsats. For eksempel inden for "Børn & unge" har det tidligere været målet at kontakte samtlige skoler og daginstitutioner for at formidle mange forskellige miljøvinkler, hvor det nu er målet at igangsætte ét projekt pr. år med fokus på de fysiske rammer og oplevelser, da indsatsen for miljøpædagogik og økologisk kost i forvejen varetages af Miljøtjenesten og Miljøkontrollen.

 

Grøn Valby – dit lokale agenda 21 center

Agendacentret Grøn Valby og satellitten Grøn Sydhavn har valgt at lave hver deres arbejdsprogram og årsplan. Arbejdsprogrammerne er lavet i tæt samarbejde, og tilgangen til, hvordan center og satellit vil arbejde og løse opgaverne, er stort set den samme.

Grøn Valby har udarbejdet en vision: "at Valby bliver en bydel, hvor rigtig mange mennesker bor og lever miljøvenligt – at det bliver en naturlig del af hverdagen at gøre det – at den enkelte gør det uden at tænke over det simpelthen fordi, det er normalt". Grøn Valby ser sig selv som lokalt ressourcecenter og arbejder for visionen ved at:

-         Fokusere på at synliggøre miljøaspekter i hverdagslivet

-         Facilitere etablering af muligheder for at leve miljøvenligt i hverdagslivet

-         Igangsætte læringsprocesser omkring et bæredygtigt hverdagsliv

 

Grøn Valby har afholdt to cafedebatmøder, hvor Valbys borgere har haft lejlighed til at drøfte konkrete indsatser indenfor tre fokusområder: Ressourceforbrug, grønne indkøb og bæredygtig byggeri.

Valby og Grøn Sydhavn har desuden beskrevet en række kriterier for prioritering: Potentiale for den gode historie, mulighedstænkning, samarbejdsmuligheder, potentiale for borgerdeltagelse, netværksdannelse og lokal forankring,  miljøeffekt lokalt og globalt og indtænkning af kunstneriske indtryk mv.

Årsplanen beskriver de konkrete aktiviteter som Grøn Valby vil igangsætte i løbet af 2006: Udvikle hjemmeside om ressourceforbrug, lave konkrete tilbud til villaejere, lave en oversigt over tilbud fra KE mv. i forhold til boligforeninger, markedsføre Grøn butik konceptet, fremme anvendelsen af delebiler og grønne indkøb, afklare potentiale for økologisk supermarked, planlægge og afholde Valby Minimesse under Miljøfestival 2006, arbejde for at præge byggeprojekter i bydelen i en mere bæredygtig retning, lokale trafikprojekter, der understøtter større trafiksikkerhed.

Grøn Valby beskriver også, hvordan de vil vurdere deres arbejde, når bevillingen udløber i 2007 – både på aktivitetsniveau og i forhold til centrets vision og mission.

 

Grøn Sydhavn – din lokale agenda 21 kontakt

Grøn Sydhavn arbejdsprogram beskriver vision, mål og overordnede aktiviteter frem til udgangen af 2007. Arbejdsprogrammet beskriver følgende vision for Sydhavnen: "Borgere i hele Sydhavnen bruger og værner om naturen – og det er let at bo miljøvenligt".

Ud fra visionen er der valgt to fokusområder: Natur og grønne områder og bæredygtig by. I forhold til visionen beskriver Grøn Sydhavn deres rolle som:

-         At fokusere på at synliggøre alternativer

-         Anvise muligheder

-         Igangsætte læringsprocesser

 

Satellitten vil samarbejde med de eksisterende netværk og aktører i bydelen, og deres rolle vil primært være at koordinere, formidle og/eller understøtte andres aktiviteter.

Årsplanen beskriver de konkrete aktiviteter, som Grøn Sydhavn vil igangsætte i 2006: "Projekt bruge og bevare Tippen", "Mere natur i bybilledet", "Oversigt over tilbud vedr. miljøtiltag for boligforeninger" samt "Præge byggeprojekter i bydelen i en mere bæredygtig retning". Derudover vil Sydhavn deltage med lokale arrangementer i Miljøtrafikugen og Miljøfestivalen samt støtte agendagrupperne og Børnenes Dyremark. Aktiviteterne er beskrevet med målsætninger, målgruppe, samarbejdspartnere og succeskriterier.

Efter årsplanens udarbejdelse har satellitten fået tildelt yderligere midler som følge af Miljø- og Forsyningsudvalgets udmøntning af midlerne til Agenda 21 centre mv. på mødet den 28. november 2005. Dette er der på forhånd taget højde for i det vedlagte budget for satellitten, men ikke i årsplanen, hvor der således kan forventes større eller flere projekter.

 

Grøn Vesterbro – dit lokale Agenda 21 center

Arbejdsprogram for 2005-2007 og årsplan 2006 er samlet under en hat som Vesterbro agenda 21 strategi & plan, der også indeholder en omfattende vision for Vesterbro som bydel og for Grøn Vesterbro som organisation. Grøn Vesterbro vil arbejde med roller som: Organisator og arrangør, initiativtager, tovholder, netværkskaber, rådgiver og formidler. De metoder, centret vil anvende, er: Opsøgende arbejde, netværksarbejde, projektarbejde, dialog og vejledning. 

I arbejdsprogrammet 2005-2007 er der udpeget syv indsatsområder: Børn og unge, trafik og byrum, boliger og baggårde, etniske minoriteter, kommunale projekter, erhverv og organisationer, formidling og involvering samt en tværgående indsats med fokus på lokalt demokrati og læring. Alle indsatsområder er beskreve t med mål, metode og målgruppe.

Årsplanen for 2006 tager afsæt i indsatsområderne og beskriver for hver indsats aktiviteter, samarbejdspartnere og succeskriterier.

Grøn Vesterbro vil i forbindelse med udarbejdelse af årsberetningen evaluere deres indsats både kvantitativt i forhold til succeskriterier og kvalitativt i forhold til en række kriterier, som for eksempel livskvalitet, innovation, selvforvaltning, komfort, økonomi, engagement/fællesskab, debatskabende, socialt udviklende, oplevelse/øjenåbner og robusthed.

 

Konsekvenser for borgerne

Agenda 21 centrene planlægger en bred vifte af initiativer indenfor en lang række miljøområder, og der er fokus på involvering af lokale borgere, netværk, institutioner og virksomheder. Det forventes derfor, at Agenda 21 centrenes aktiviteter vil bidrage til, at flere borgere vil få mulighed for at arbejde aktivt for et bedre miljø.

 

ØKONOMI

I alt udbetales 8.250.000 kr. for 2006. Der udbetales for 2006 1.350.000 kr. til hver af Agenda 21 centrene Bispebjerg, Indre Nørrebro, Sundbyøster, Valby og Vesterbro. Desuden udbetales 500.000 kr. til hver af satellitterne Ydre Nørrebro, Indre Østerbro og Kgs. Enghave.

Støttemidlerne er placeret under Miljøkontrollen, og der er kassemæssig dækning for de uddelte støttemidler under Miljøkontrollen funktion 0.80.1. Fælles formål.

Der er endvidere afsat 1.150.000 kr. til Agenda 21 puljen, som vil blive forelagt til godkendelse af udbetaling i en særskilt indstilling efter udløbet af fristen for ansøgninger til puljen den 5. december 2005 (for budgetår 2006).

Oversigt over budgetter for 2006 for centre og satellitter ses nedenfor.


 

BUDGET 2006 Agenda 21 centre

Bispebjerg

Indre Nørrebro

Sundby-øster

Valby

Vesterbro

Indtægter i alt

1.396.000

1.562.000

1.700.000

1.592.700

1.712.802

Tilskud

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

Andre indtægter

46.000

212.000

150.000

30.000

27.500

Forventet overførsel

0

0

200.000

212.700

335.302

Udgiftsposter i alt

1.396.000

1.562.000

1.700.000

1.592.700

1.586.485

Personale

857.000

747.000

1.215.000

881.000

966.631

Administration

220.000

311.000

186.000

192.200

225.614

Aktiviteter/projekter

277.000

489.000

280.000

507.500

347.740

Diverse

42.000

15.000

19.000

12.000

46.500

RESULTAT

0

0

0

0

126.317

 

 

BUDGET 2006

Satellitter

Ydre Nørrebro

Indre Østerbro

Kgs. Enghave

Indtægter i alt

546.000

500.000

500.000

Tilskud

500.000

500.000

500.000

Andre indtægter

46.000

0

0

Forventet overførsel

0

0

92.000

Udgiftsposter i alt

546.000

500.000

544.000

Personale

388.000

368.000

382.000

Administration

29.000

89.000

97.000

Aktiviteter/projekter

111.000

39.000

60.000

Diverse

18.000

4.000

5.000

RESULTAT

0

0

48.000

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af forvaltningens positivliste.

Til sagstypen er knyttet flg. mål:

Samarbejdsaftalen om Dogme 2000, juni 2001:

3. dogme: "Miljøarbejdet skal forankres. Boligområderne skal inddrages i udarbejdelse af lokale Agenda 21'ere."

Miljøpolitik for København 2003:

"Informere om miljøforhold, demonstrere handlemuligheder og skabe gunstige betingelser for borgere og erhverv til at integrere miljø i daglige handlinger, så borgere og erhvervslivet tager medansvar for byens udvikling."

Formålet med Agenda 21 centrene er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde og demokrati ved at inspirere og engagere lokale borgere, virksomheder etc. til at deltage aktivt i helhedsorienterede miljøprojekter. Som det fremgår af de vedlagte arbejdsprogrammer og årsplaner iværksætter Agenda 21 centre og satellitter en bred vifte af initiativer indenfor en lang række miljøområder, og der er fokus på involvering af lokale borgere, netværk, institutioner og virksomheder. Centrene understøtter dermed kommunens miljøarbejde og de miljømål, kommunen har. Det forventes derfor, at Agenda 21 centrenes aktiviteter vil bidrage til, at flere vil handle aktivt for et bedre miljø, og dermed medføre en positiv miljøeffekt.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Ingen bemærkninger.

 

BILAG

Bilag 1A:     Arbejdsprogram 2006-2007. Bispebjerg Miljøcenter og Miljøsatellit Ydre Nørrebro

Bilag 1B:     Årsplan 2006 for Bispebjerg Miljøcenter og Miljøsatellit Ydre Nørrebro (inkl. budget 2006)

Bilag 1C:     Budget 2007 for Bispebjerg Miljøcenter og Miljøsatellit Ydre Nørrebro

Bilag 2A:     Lokal Agenda 21 plan for Indre Nørrebro 2006-2007. Arbejdsprogrammer. Årsplaner. Succeskri terier

Bilag 2B:      Budget 2006-2007 A21 Center Indre Nørrebro

Bilag 3A:      Arbejdsprogram Lokal Agenda 21 Østerbro 2006-2007

Bilag 3B:      Budget 2006 A21 Center Indre Nørrebro – Østerbrosatellit

Bilag 4A:      Arbejdsprogram for Agendacenter Sundbyøster 2006-2009

Bilag 4B:      Budget for Agendacenter Sundbyøster 2006-2007

Bilag 5A:      Grøn Valby Arbejdsprogram 2005-2007

Bilag 5B:      Grøn Valby Årsplan 2006

Bilag 5C:      Budget for Grøn Valby 2005-2007

Bilag 6A:      Arbejdsprogram for Grøn Sydhavn 2005-2007

Bilag 6B:      Årsplan for Grøn Sydhavn 2006

Bilag 6C:      Budget Agenda Satellit Kongens Enghave 2005-2007

Bilag 7A:      Vesterbro Agenda 21 strategi & plan. Arbejdsprogram og årsplan

Bilag 7B:      Budget for Grøn Vesterbro 2005-2007

 

 

 

Hjalte Aaberg

/ Michael Hastrup