Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 5. december 2005

 

 

5.      Valg af scenarier til forslag til Vandforsyningsplan 2005 for Københavns Kommune

      MFU 295/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at                  Miljø- og Forsyningsudvalget godkender, at forslag til Vandforsyningsplan 2005 baseres på en uddybning og konkretisering af udvalgte scenarier samt mål og målsætninger fra "Idéoplæg vedrørende Vandforsyningsplan 2005 for Københavns Kommune", som blev drøftet på Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 10. oktober 2005.

 

 

RESUME

"Idéoplæg vedrørende Vandforsyningsplan 2005 for Københavns Kommune" blev drøftet på Miljø- og Forsyningsudvalgets møde d. 10. oktober 2005 samt på et efterfølgende idé- og inspirationsmøde i Miljøkontrollen den 8. november. Bl.a. på baggrund af drøftelserne på disse to møder foreslås udvalgte scenarier og mål uddybet og konkretiseret i det kommende forslag til Vandforsyningsplan 2005.

Det foreslås, at der arbejdes videre med scenarie 1 for ledningsrenovering. Scenariet vil medføre en forbedring af forsyningssikkerheden og vandtabet på 25% med et uændret investeringsniveau i forhold til i dag.

Det foreslås, at der arbejdes videre med scenarie 2 for øget anvendelse af sekunda- og regnvand. Scenariet vil medføre, at anvendelsen af sekundavand skal udgøre 2% af det samlede vandforbrug i 2011 og 4% i 2017. Ved sekundavand forstås vand, der ikke er underlagt kravene om drikkevandskvalitet, herunder fx oppumpet grundvand, regnvand, genanvendelse af procesvand, overfladevand mv. Der afsættes over vandtaksten en pulje på 2 mio. kr. årligt til støtte til etableringen af sekundavandsanlæggene.

Det foreslås, at der ikke arbejdes videre med nogle af de to scenarier for vandbesparende foranstaltninger fra idéoplægget. I stedet foreslås, at d er arbejdes videre med et nyformuleret scenarie 3. Scenariet vil medføre en vandbesparelse på ca. 30.000 m3 årligt eller 1 ‰ af det samlede vandforbrug i Københavns Kommune samtidig med, at der i planperioden gennemføres en række beregninger på, hvad der skal til, for at målet om et vandforbrug på 110 liter pr. person pr. dag bliver realistisk at nå. Beregningerne skal danne udgangspunkt for en politisk beslutning. Scenariet medfører, at den nuværende puljestørrelse på 1,2 mio. kr. årligt forhøjes til 2 mio. årligt.

Endvidere foreslås forslag til Vandforsyningsplan 2005 at konkretisere og uddybe de resterende mål og målsætninger fra idéoplægget. Disse er mål for sikring af vandforsyningsberedskabet, indvinding af drikkevand inden for kommunegrænsen og information til byens borgere om drikkevandskvaliteten mm.

Forslaget til Vandforsyningsplan 2005 for Københavns Kommune forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i 1. kvartal 2006 med anmodning om, at planforslaget sendes i offentlig høring i 3 måneder. Efter den offentlige høring skal Vandforsyningsplan 2005 endeligt godkendes af Borgerrepræsentationen.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Der skal udarbejdes et forslag til Vandforsyningsplan 2005. Som grundlag for drøftelser af indholdet i det kommende planforslag blev der udarbejdet et idéoplæg. Idéoplægget har efterfølgende udgjort grundlaget for drøftelse på Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 10. oktober 2005 samt på et idé- og inspirationsmøde for relevante interessenter afholdt den 8. november 2005 i Miljøkontrollen. På baggrund af drøftelserne på disse to møder samt på baggrund af forvaltningens arbejde med vandforsyningsplanlægning og relaterede sager i øvrigt foreslås, at konkrete scenarier, mål og målsætninger uddybes og konkretiseret i det kommende forslag til Vandforsyningsplan 2005.

Forslag til Vandforsyningsplan 2005 for Københavns Kommune vil efter udarbejdelsen blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i 1. Kvartal 2006 med anmodning om, at planforslaget sendes i offentlig høring i 3 måneder.

 

Scenarier, mål og målsætninger, der foreslås uddybet og konkretiseret i forslag til Vandforsyningsplan 2005

Kundefokus og servicemål

Forslag til Vandforsyningsplan 2005 skal bygge på Københavns Energi's vedtagne servicemål for vandforsyningen. Disse er:

Drikkevand fra rent grundvand

·        Målet er, at 95 % af drikkevandet fremstilles ved simpel vandbehandling af rent grundvand.

Stabil levering

·        Målet er, at opnå følgende maksimumtider for genopretning ved brudhændelser:

24 timer for hovedledninger

4-6 timer for forsyningsledninger

2-4 timer for stikledninger

Drikkevandskvalitet

·        Målet er, at antallet af overskridelser af grænseværdier for vandkvalitet i ledningsnet og ved forbruger maksimalt er 2 % om året.

Scenarier for ledningsrenovering 

Idéoplægget indeholdt tre scenarier for ledningsrenovering. Da scenarium 1 vil medføre en forbedring af forsyningssikkerheden og vandtabet på 25% med et uændret investeringsniveau i forhold til i dag, foreslås scenarium 1 uddybet og konkretiseret i forslag til Vandforsyningsplan 2005. Scenarium 1 lyder:

·        Scenarie 1 (basisscenariet) indebærer en uændret renoveringstakt i forhold til i dag (d.v.s. ledningsnettet renoveres i løbet af 100 år) og dermed et uændret investeringsniveau i forhold til i dag. Forsyningssikkerheden og vandtabet fra ledningerne vil blive forbedret med 25% i 2025 i forhold til i dag.

Scenarier for øget anvendelse af sekunda- og regnvand

Idéoplægget indeholdt tre scenarier for øget anvendelse af sekundavand og regnvand. Da scenarie 2 udgør det mest ambitiøse af de tre scenarier samtidig med, at det favner flest forskellige vandtyper, foreslås scenarium 2 uddybet og konkretiseret i Forslag til Vandforsyningsplan 2005. Scenarium 2 lyder:

·        Scenarie 2 sigter mod, at anvendelsen af sekundavand skal udgøre 2% af det samlede vandforbrug i 2011 og 4% i 2017. Der afsættes over vandtaksten en pulje på 2 mio. kr. årligt til støtte til etablering en af sekundavandanlæggene.

Ved sekundavand forstås vand, der ikke er underlagt kravene om drikkevandskvalitet, herunder fx oppumpet grundvand, regnvand, genanvendelse af procesvand, overfladevand mv. Ordningen skal evalueres efter 2 år, hvorefter puljebeløbet kan justeres. Scenariets iværksættelse forudsætter en juridisk vurdering af muligheder for finansiering af puljen over taksterne.

Lækagesøgning

I Vandforsyningsplan 2001 var målet, at det samlede ledningsnet skulle være undersøgt over en periode på 4 år. Både økonomisk og miljømæssigt har denne undersøgelse tjent sig ind (88 lækager fundet svarende til et afværget vandspild på ca. 1,4 mio. m3). Der må forventes et fald i antal lækager, nu da ledningsnettet er gennemsøgt og udbedret én gang. På denne baggrund foreslås forslag til Vandforsyningsplan 2005 baseret på endnu en lækagesøgningsrunde, hvor erfaringerne vil udgøre grundlaget for fastlæggelsen af den fremtidige lækagsøgningsfrekvens.

Scenarier for vandbesparende foranstaltninger

Idéoplægget skitserede to scenarier for vandbesparende foranstaltninger. Scenarium 1 fastholdt den nuværende puljestørrelsen på 1,2 mio. kr. årligt, hvilket ville medfører en vandbesparelse på ca. 30.000 m3 årligt. Scenarium 2 sigtede mod, at vandforbruget skulle reduceres til 110 liter pr. person pr. dag i 2010, det nuværende måltal for 2010 jf. Vandforsyningsplan 2001. Udgiften til dette blev groft anslået til 240 mio. kr. eller ca. 48 mio. kr. årligt frem til 2010. Beregningen af den samlede udgift på 240 mio. kr. er behæftet med stor usikkerhed og må anses som et bedste bud baseret på en lang række antagelser om bl.a. indbyggertal i København og ud fra tal for de mest entusiastiske boligselskabers hidtidige opnåede vandbesparelse, som ikke nødvendigvis kan overføres til hele byen.

Forvaltningen vil foreslå bl.a. på baggrund af de drøftelser, der var på idé- og inspirationsmødet den 8. november 2005, at der i det kommende forslag til Vandforsyningsplan 2005 arbejdes videre med et nyt scenarium 3, som udgør en kombination af de to scenarier. Scenarium 3 lyder:

·        Scenarie 3 vil som minimum sikre en vandbesparelse på ca. 30.000 m3 årligt eller 1 ‰ af det samlede vandforbrug i Københavns Kommune samtidig med, at der i planperioden skal gennemføres en række scenarieberegninger på, hvad der skal til, for at målet om et vandforbrug på 110 liter pr. person pr. dag bliver realistisk at nå. Beregningerne skal danne udgangspunkt for en politisk beslutning. Scenariet medfører, at den nuværende puljestørrelse på 1,2 mio. kr. årligt forhøjes til 2 mio. årligt

Belysning af effekten på Københavns Energis ledningsnet af en fortsat reduktion i vandforbruget

Det foreslås, at der i første halvdel af planperioden for den kommende vandforsyningsplan gennemføres et udredningsprojekt til belysning af effekten af et forsat faldende vandforbrug på Københavns Energi's ledningsnet.

Vandindvinding til drikkevandsproduktion i København

Forslag til Vandforsyningsplan 2005 foreslås at konkretisere og uddybe følgende målsætning:

·        Målet er, at der i planperioden bliver etableret en supplerende drikkevandsindvinding i Københavns Kommune.

Bæredygtigt vandkredsløb

Der lægges op til en videreførelse af samarbejdet mellem Københavns Energi og Danmarks Tekniske Universitet om afdækning af mulighederne for at etablere et bæredygtigt vandkredsløb i Københavns Kommune omfattende grund-, overflade-, drikke- og spildevand. Projektet løber frem til 2010.

Beredskab

Beredskab og beredskabssituationer er et emne, der er kommet i højeste fokus siden 11. september 2001. Københavns Energi følger løbende udviklingen ud fra målsætningen om til enhver tid at være på forkant inden for sikkerhed i relation til vandforsyningen af København.

Information af byens borger

Det er målsætningen, at borgere, institutioner og erhverv til enhver tid på en let tilgængelig måde kan få opdateret viden om drikkevandskvaliteten.

 

Konsekvenser for borgerne

Indstillingen har i sig selv ingen konsekvenser for borgerne.

 

ØKONOMI

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste. Til sagen er knyttet følgende miljømål:

1)     Kommunen vil reducere vandforbruget så drikkevandskvaliteten og forsyningen sikres, og der tages hensyn til naturen i de områder, hvor vandet indvindes.

2)     Vandforbruget i husholdninger skal reduceres til 120 liter pr. person pr. døgn i 2005 og 110 liter pr. person pr. døgn i 2010.

3)     Det skal på sigt være muligt at indvinde drikkevand i København.

Følgende tiltag i forslag til Vandforsyningsplan 2005 har en positiv miljøeffekt og understøtter et eller flere af ovenstående miljømål:

·        Gennemførelsen af scenarium 1 for ledningsrenovering vil medføre et reduceret vandtab fra ledningerne til gavn for grundvandsressourcerne og naturen i de områder, hvor vandet indvindes.

·        Scenarium 2 for øget anvendelse af sekunda- og regnvand sigter mod at reducere anvendelsen af grundvand af drikkevandskvalitet til fordel for vand af ringere kvalitet til gavn for naturen i de områder, hvor vandet indvindes.

·        Gennemførelse af lækagesøgning medfører, at vandtaget fra ledningerne bliver mindre, når evt. lækager i ledningsnettet er fundet og udbedret.

·        Scenarium 3 for vandbesparende foranstaltninger vil medføre et mindre vandforbrug i husholdningerne i forhold til i dag.

·        Målet om, at der i planperioden bliver etableret en supplerende drikkevandsindvinding i Københavns Kommune understøtter direkte miljømål 3 nævnt ovenfor.

Udredningsprojektet til belysning af effekten på Københavns Energis ledningsnet af en fortsat reduktion i vandforbruget og samarbejdsprojektet om et bæredygtigt vandkredsløb har en neutral miljøeffekt i forhold til ovenstående miljømål.

Ingen af de skitserede tiltag i Idéoplægget har en negativ effekt på miljøet.

 

HØRING

Forslaget til Vandforsyningsplan 2005 for Københavns Kommune forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i 1. kvartal 2006 med anmodning om, at planforslaget sendes i offentlig høring i 3 måneder. Efter den offentlige høring vil de indkomne høringssvar blive gennemgået, og eventuelle ændringer i planforslaget som følge af høringsbemærkningerne vil blive indarbejdet i et færdigt planforslag, som skal endeligt godkendes af Borgerrepræsentationen.

 

BILAG

Ingen.

 

 

Hjalte Aaberg

 

/Henrik Winther Nielsen