Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 5. december 2005

 

 

6.      Kompetence vedrørende fordeling af midler fra Københavns Kommunes Byøkologiske Fond

      MFU 296/2005

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at henholdsvis Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at det af Borgerrepræsentationen under Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget nedsatte udvalg i henhold til lov om kommuners styrelse til at træffe beslutning om anvendelsen af midlerne fra Københavns Kommunes Byøkologiske Fond nedlægges, samt

at kompetencen vedrørende fordeling af Fondens midler med virkning fra 1. januar 2006 tillægges Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

RESUME

Kompetencen vedrørende fordeling af midler i Københavns Kommunes Byøkologiske Fond er tillagt et særligt udvalg nedsat i henhold til lov om kommuners styrelse.  Udvalget vælges for en valgperiode med to medlemmer fra henholdsvis Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget. Med Københavns Kommunes nye struktur, der indebærer en sammenlægning af de to sidstnævnte udvalg til Teknik- og Miljøudvalget, skal der tages stilling til sammensætningen af det særlige udvalg. Under hensyn til, at Teknik- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om en række lignende støtteordninger foreslås "Udvalg til administration af midlerne fra Københavns Kommunes Byøkologiske Fond" nedlagt og kompetencen til fordeling af midlerne tillagt Teknik- og Miljøudvalget med virkning fra 1. januar 2006.

 


SAGSBESKRIVELSE

Københavns Kommunes Byøkologiske Fond finansieres af Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen i fællesskab. Fondens formål er at fremme byøkologiske projekter i Københavns Kommune. Der har i de senere år været afsat i alt 1,5 mio. kr. pr. år til formålet.

Borgerrepræsentationen besluttede den 14. januar 1999 (BF 27/99) at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg i henhold til lov om kommuners styrelse, der skal træffe beslutning om anvendelsen af Fondens midler: "Udvalg til administration af midlerne fra Københavns Kommunes Byøkologiske Fond". Til udvalget vælges Bygge- og Teknikborgmesteren, Miljø- og Forsyningsborgmesteren samt et medlem fra Bygge- og Teknikudvalget og et medlem fra Miljø- og Forsyningsudvalget. Udvalgets medlemmer vælges for en valgperiode.

Udvalget består til udgangen af 2005 af Bygge- og Teknikborgmester Søren Pind, Miljø- og Forsyningsborgmester Winnie Berndtson, medlem af Bygge- og Teknikudvalget Monica Thon og medlem af Miljø- og Forsyningsudvalget Sven Milthers. I henhold til udvalgets forretningsorden er Bygge- og Teknikborgmesteren formand og Miljø- og Forsyningsborgmesteren næstformand for udvalget. Udvalgets forretningsorden fastlægger desuden, at der hvert år skal udarbejdes en beretning til Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget om Fondens virksomhed.

Ansøgninger om projekter indhentes én gang årligt pr. 1. februar efter annoncering herom primo november. Udvalgets behandling af ansøgningerne finder sted i april.

Københavns Kommunes nye forvaltningsstruktur indebærer, at Bygge- og Teknikudvalgets og Miljø- og Forsyningsudvalgets sager med virkning fra 1. januar 2006 skal behandles af ét udvalg: Teknik- og Miljøudvalget. Dette udvalg skal træffe beslutning i en række sager om støtteordninger, der videreføres fra de to udvalg. Det drejer sig om Byudviklingspuljen, Agenda 21-puljen og tilskudsordning til beboerlokaler og friarealer. Disse puljer har på nogle områder parallelle formål, og Byudviklingspuljen, Agenda 21-puljen og Københavns Kommunes Byøko logiske Fond har også i praksis arbejdet sammen om projekter med innovative elementer, som Fonden prioriterer.

I forbindelse med strukturomlægningen pr. 1. januar 2006 skal der tages stilling til den fremtidige sammensætning af samt foretages valg til "Udvalg til administration af midlerne fra Københavns Kommunes Byøkologiske Fond".

Under hensyn til indpasning af Fondens virksomhed i den nye forvaltningsstruktur foreslås det, at det af Borgerrepræsentationen nedsatte "Udvalg til administration af midlerne fra Københavns Kommunes Byøkologiske Fond" nedlægges, og at kompetencen vedrørende fordeling af Fondens midler med virkning fra 1. januar 2006 i stedet overgår til Teknik- og Miljøudvalget. Der vil herved være mulighed for i højere grad at samtænke de forskellige støtte- og udviklingsmuligheder.

Det foreslås, at en præsentation af Fondens virksomhed i 2005 som hidtil sker via en årsberetning, der forelægges Teknik og Miljøudvalget og efterfølgende udsendes til Borgerrepræsentationen og en kreds af interessenter. I forbindelse hermed vil der blive fremlagt forslag til en fremtidig formidlingsindsats.

 

Københavns Kommunes Byøkologiske Fond

Københavns Kommunes Byøkologiske Fond skal medvirke til at fremme den byøkologiske udvikling i København. Fonden støtter projekter med et udviklings,- handlings- eller formidlingsperspektiv samt erfaringsopsamling. Der lægges vægt på, at projekterne er fremadrettede og har borgerdeltagelse og en Agenda 21-vinkel. Herudover prioriteres blandt andet projekter om anvendelse af naturlige- og genbrugs materialer i byggeri og om æstetiske og arkitektoniske aspekter i byøkologiske tiltag.

Fonden har eksisteret siden 1994, og har siden støttet omkring 180 projekter med 16 mio. kr. Resultater af udvalgte projekter er siden 2000 præsenteret i en årsberetning.

I de seneste år har udvalget behandlet mellem 30 og 40 ansøgninger om byøkologiske projekter årligt, hvoraf 15-20 har opnået støtte. Formandsskabet har desuden i enkelte tilfælde bevilget støtte til projekter, der ikke tåler udsættelse, af et i henhold til udvalgets forretningsorden fastsat rådighedsbeløb.

Fonden finansieres ligeligt af Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen med i alt 1,5 mio.kr. pr. år. Plan & Arkitektur er sekretariat for Fonden og udarbejder i samarbejde med Miljøkontrollen indstilling om ansøgninger samt den årlige beretning.

 

Økonomi

Forslaget medfører ikke ekstra udgifter.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Bilag vedlagt

Ingen.

 

 

 

 

Mette Lis Andersen                                                     Peter Elsman