Folkeoplysningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. marts 2008

 

 

7.      Ansøgning om tilskud til voksenundervisning samt børn og ungeaktiviteter fra Voksenundervisningsrammen(FOU  17/2008)

 

INDSTILLING

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud på voksenundervisningsområdet.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

1. at Folkeoplysningsudvalget i alt bevilger 25.580 kr. i tilskud til foreningen 61034 Nordic School of Butoh i 2008, der udbetales under forudsætning af, at  tidligere års regnskaber afklares endeligt.

 

2. at Folkeoplysningsudvalget ikke imødekommer foreningen 61034 Nordic School of Butoh´s ansøgning om et øget tilskud til voksenundervisning i 2008.

 

3. at Folkeoplysningsudvalget bevilger 2.191 kr. til foreningen 66260 Brønshøj Folkedanserforening til aktiviteter for børn og unge i 2008.

 

 

Problemstilling

Fritid & Idræt har efter ansøgningsfristen 1. oktober 2007 modtaget en ansøgning om tilskud til voksenundervisning i 2008 fra foreningen 61034 Nordic School of Butoh. Foreningen ansøger på grund af en forventning om et øget aktivitetsniveau i 2008 om et øget tilskud udover det foreningens tilskudsregnskab fra 2006 berettiger til.
 
Forvaltningen gør opmærksom på, at Folkeoplysningsudvalget på møde den 4. september 2007 indstillede til Kultur- og Fritidsudvalget, at foreningen pga. manglende indlevering af regnskab for 2006 skulle tilbagebetale anvist tilskud for 2006 samt udelukkes fra tilskud i 3 år. Fritid & Idræt modtog dog inden Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. oktober 2007 foreningens regnskab for 2006, hvorfor Folkeoplysningsudvalgets indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget blev trukket, hvilket der blev orienteret om på Folkeoplysningsudvalgsmødet den 24. oktober 2007.

Foreningens regnskabsaflæggelse vedr. 2005 har dog også givet anledning til opklarende spørgsmål.

Fritid & Idræt har efter ansøgningsfristen 1. oktober 2007 derudover modtaget en ansøgning fra voksenundervisningsforeningen 66260 Brønshøj Folkedanserforening om tilskud til børne- og ungeaktiviteter i 2008.

 

 


Løsning

Foreningen 61034 Nordic School of Butoh er berettiget til tilskud til voksenundervisning i 2008 fratrukket første kvartal, da foreningen har afleveret ansøgningen for sent. Tilskuddet er som vanlig beregnet på baggrund af foreningens sidste tilskudsregnskab fra 2006.

 

Foreningens tilskud til lærer- og lederløn er desuden beskåret forholdsmæssigt med 1/3, da foreningen gennemfører sine aktiviteter med et holdgennemsnit på 9,20, hvilket er væsentligt lavere end det normale på området jf. Retningslinierne punkt 2.6.1.
Samtlige øvrige foreninger, der gennemfører aktiviteter med holdkvotienter væsentligt lavere end det normale på området, blev ligeledes beskåret i 2008 tilskuddet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. december 2007.

 

Foreningen 61034 Nordic School of Butoh´s tilskud i 2008 efter reguleringerne:

Tilskud til leder- og lærerløn incl. debatmidler

13.603 kr.

PEA

        5.551 kr.

Lokaletilskud

6.426 kr.

I alt

25.580 kr.

 

Forvaltningen indstiller, at foreningens ansøgning om yderligere tilskud grundet en forventning om øget aktivitet i 2008 ikke imødekommes, da der ikke er tale om en så væsentlig stigning i aktivitetsniveau, at der er grundlag for at fravige princippet fastsat i Retningslinerne punkt 2.6.1. Samtlige øvrige foreninger, der i ansøgningsrunden for 2008 søgte om et øget tilskud grundet en forventning om et stigende aktivitetsniveau, fik afslag på Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. december 2007.

 

Forvaltningen har på trods af skriftlige henvendelser til foreningen først fået et møde i stand med foreningen den 27. februar 2008 vedr. aflæggelse af tilskudsregnskab 2005 og 2006. På mødet den 27. februar 2008 gjorde foreningen opmærksom på, at den først sidst i marts 2008 på foreningens generalforsamling vil kunne tage endelig stilling til forvaltningens tilskudsafregning for 2005 og 2006.

 

Forvaltningen indstiller derfor til Folkeoplysningsudvalget, at foreningens bevilling for 2008 ikke udbetales før tidligere års regnskaber er endelig afklaret.

 

Foreningen 66260 Brønshøj Folkedanserforening er på baggrund af ansøgningen berettiget til tilskud fra 1. marts – 31.december 2008 til børne- og ungeaktiviteter:

 

Aktivitetstilskud

2.191 kr.

Driftstilskud

 

I alt

2.191 kr.

 

 

 

Økonomi

Afsat buffer fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. december 2007 til voksenundervisning:                                                       287.287

Restbuffer pr. 10. marts 2008                                    144.708

Indstilling på dette møde (                     25.580+2.191)                   27.771
Ny rest buffer (144.708-27.771)                               116.937


Videre proces

Folkeoplysningsudvalgets afgørelse samt klagevejledning meddeles foreningerne.
 

 

Bilag

Ingen bilag.

        

 

          

Mads Kamp Hansen                               

/Anders Christensen