Folkeoplysningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. marts 2008

 

 

8.      Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler(FOU  18/2008)

 

INDSTILLING

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgning til Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler, samt orienteres om administrativ bevilling.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

1. at Folkeoplysningsudvalget bevilliger 127.500 kr. til Netop København til projektet

    Klimaforum København (bilag 1)

 

2. at Folkeoplysningsudvalget tager den administrativt bevilgede ansøgning på 50.625

    kr. fra Aftenskolernes Samråd til efterretning (bilag 2)

 

 

Problemstilling

Klimaforum København

Netop København har ansøgt Folkeoplysningsudvalget om midler fra Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (indstilles til mere end 100.000 kr.). Midlerne skal bruges til projektet Klimaforum København

 

Netop København vil med projektet bidrage til debatten før og under klimatopmødet i København. I regi af Klimaforum København vil der blive afviklet folkeoplysende arrangementer, med det mål at engagere og aktivere københavnerne i forhold til klimaudfordringerne. Aktiviteterne vil kunne finde sted på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner mm.

 

I samarbejde med Københavns Debatforum vil Netop København indkalde aktører på området – foreninger såvel som ressourcepersoner – til en tænketank, der skal udgøre fundamentet for udvikling af aktiviteter for og med københavnerne omkring klimaspørgsmål.

 

Fælles portal for aftenskolerne i København

Aftenskolernes Samråd har ansøgt udviklingspuljen om midler til en fælles portal for aftenskoler (under 100.000 kr.). Portalen er udviklet af Ålborg og Odense kommuner i samarbejde med samrådene i de to kommuner. Portalen er designet så den på en brugervenlig måde kan give et overblik over aftenskolernes kursus- og aktivitetstilbud i et givent geografisk område. Portalen vil bidrage til at skabe en fælles eksponering af de københavnske aftenskolers kursustilbud.

 

Løsning

Klimaforum København

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at ansøgningen på 127.500 kr. godkendes, da den ligger inden for retningslinierne for Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.

 

Der er ved vurderingen af ansøgningen lagt særligt vægt på, at Klimaforum København er et initiativ, der på en inddragende og folkeoplysende måde vil være med til at sætte fokus på et af Københavns Kommunes politiske indsatsområder. Initiativet vil også være med til at øge synligheden omkring aftenskolerne i København i forhold til byens borgere og i forhold til foreninger og arbejdspladser.

 

Klimaforum København er baseret på et bredt samarbejde med mange eksterne samarbejdspartnere omkring udviklingen af aktiviteter. Det må forventes, at de mange forskelligartede erfaringer, aktørerne bringer ind i samarbejdet, kan bidrage til at udvikle nye aktivitetsformer.

 

Gennem samarbejdet med Københavns Debatforum vil der være mulighed for at sprede initiativet og erfaringerne til mange andre aftenskoler i København. Derudover har Netop København forpligtet sig til ved projektets afslutning at formidle erfaringer og viden til de øvrige aftenskoler i København, eventuelt gennem Aftenskolernes Samråd.

 

Fælles portal for aftenskolerne i København

Kultur- og Fritidsforvaltningen har bevilget 50.625 kr., da ansøgningen ligger inden for retningslinierne for Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.

 

Økonomi

Udviklings- og aktivitetspuljen har et budget på 800.000 kr. i 2008. Der indstilles på dette møde, at der bevilges 127.500 kr. til det ansøgte projekt. Udvalget har tidligere bevilliget 194.250 kr. til et projekt og der er bevilliget 50.625 kr. administrativt til et projekt.. 

 

Rest på budgettet hvis indstillingen godkendes: 427.625 kr.

 

Videre proces

Fritid & Idræt meddeler Netop København Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Bilag

1. Forudsætningsaftale for "Klimaforum København 2008 – 2009"

2. Forudsætningsaftale for "Fælles portal for aftenskolerne i København"

 

 

         Mads Kamp Hansen                      

                                                                  /Anders Christensen