Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

10.      Første erfaringsopsamling om de problemstillinger homo-, biseksuelle samt stofmisbrugere af anden etnisk herkomst end dansk møder (Bilag)

 

FAU 594/2005  J.nr. 594/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager første erfaringsopsamling til efterretning.

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder videre med de foreslåede anbefalinger.

 

RESUME

Med budgetaftalen for 2005 blev det bl.a. besluttet at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skulle udarbejde en erfaringsopsamling om de problemstillinger homo-, biseksuelle samt stofmisbrugere af anden etnisk herkomst end dansk møder.

 

Hermed forelægges første erfaringsopsamling af to på baggrund af budgetaftalen for 2005.

Det vurderes på baggrund af første erfaringsopsamling bl.a.:

·        At Københavns Kommunes service for borgere af anden etnisk herkomst end dansk med præference for eget køn i dag ikke er fuldt ud fyldestgørende.

·        At der mangler viden om stofmisbrug hos borgere af anden etnisk herkomst end dansk, hvilket giver dårlige forhold for at tilrettelægge eventuelle særlige forebyggelses- og behandlingsindsatser og vurdere behovet herfor.

 

På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen:

·        At der rettes henvendelse til Staten om etablering af et udviklingsprojekt omkring rådgivning af borgere af anden end dansk med præference for eget køn, deres familier og miljøer i København, i samarbejde med relevante interessenter, herunder Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske.

·        At mulighederne for etablering af et internationalt samarbejde om erfaringsudveksling og metodeudvikling mht. rådgivning af homo- og biseksuelle af anden etnisk herkomst end dansk, deres familier og miljøer undersøges.

·        I dansk sammenhæng er der ikke megen viden om, hverken omfanget af misbrug, eller  om, hvorvidt det er nødvendigt med særlige indsatsområder eller behandlingstilgange. Det anbefales derfor, at man skaffer sig større viden om sådanne forhold mhp. at kunne forebygge en eventuel udvikling mod stigende misbrug blandt minoritets­grupper og sikre en bedre behandlingsindsats.

·        De forskellige praktiske erfaringer, der er undervejs på området samt den kommende undersøgelse fra Socialministeriet og ALS Research forventes inden for den nærmeste fremtid at pege på mere konkrete behov for indsatser i en dansk kontekst.

 

Det indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager første erfaringsopsamling til efterretning og at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder videre med de foreslåede anbefalinger.

 

SAGSBESKRIVELSE

Med budgetaftalen for 2005 blev der bl.a. besluttet en styrkelse af den minoritetsetniske indsats:

·        "Styrke den minoritetsetniske indsats

Parterne er enige om, at anmode Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om at lave en holdningsbearbejdende indsats blandt minoritetsetniske danskere og deres familier og miljøer. I forvaltningens indsats skal indgå en opsamling af de problemstillinger homo- og biseksuelle samt stofmisbrugere med anden etnisk baggrund møder.

Der afsættes 0,4 mill. kr. hertil som finansieres indenfor Familie- og Arbejdsmarkeds­udvalgets ramme".

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede efterfølgende den 8. december 2004 at disponere 0,4 mill. kr. til holdningsbearbejdende indsats blandt minoritets­etniske danskere og deres familier og miljøer, mht. de problemstillinger homo- og biseksuel le samt stofmis­brugere med anden etnisk herkomst end dansk møder, ved prioritering af dette indsatsområde for Puljen til integrationsfremmende tiltag 2005.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fordelte den 22. juni 2005 midlerne til konkrete aktiviteter. Evalueringer fra disse aktiviteter foreligger først medio 2006.

 

På ovenstående baggrund forelægges hermed den første af i alt to erfaringsopsamlinger, der gennemføres på baggrund af budgetaftalen 2005. Anden erfaringsopsamling afventer bl.a. gennemførelse af de projekter, der blev igangsat med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 22. juni 2005.

 

Det bemærkes, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Det Rådgivende Integrationsudvalg den 24. august har anbefalet at seksualitet indgår som tema i drøftelserne om ny integrationspolitik for Københavns Kommune.

 

Første erfaringsopsamling om de problemstillinger homo-, biseksuelle samt stofmisbrugere af anden etnisk herkomst end dansk møder

Første erfaringsopsamling omhandler:

·        Data om målgrupperne.

·        Kort gennemgang af de fastsatte politiske mål i Københavns Kommune med relevans for erfaringsopsamlingen.

·        Kort review af nyere danske og udenlandsk undersøgelser m.v. samt praktiske erfaringer fra København og fra udlandet, som er Familie- og Arbejdsmarkeds­forvaltningen bekendt i relation til borgere med anden etnisk herkomst end opholdslandet og med præference for eget køn.

·        Kort review af nyere danske og udenlandsk undersøgelser m.v. samt praktiske erfaringer fra København og fra udlandet, som er Familie- og Arbejdsmarkeds­forvaltningen bekendte, i relation til stofmisbrug hos borgere med anden etnisk herkomst end opholdslandet.

·        Arbejdsgruppens foreløbige refleksioner herover og anbefalinger som følge heraf.

 

På baggrund af gennemgangen af danske og udenlandske undersøgelser samt praktiske erfaringer fra København og storbyer i EU vurderer arbejdsgruppen på nuværende tidspunkt:

·        At borgere af anden etnisk herkomst end dansk med seksuel præference for eget køn, alt andet lige, må vurderes at have større risiko for isolation, psykiske problemstillinger, herunder selvmordsforsøg og tvang / social kontrol fra egen familie / miljø, end tilsvarende danske borgere.

·        At det må vurderes, at Københavns Kommunes service for borgere af anden etnisk herkomst end dansk med præference for eget køn i dag ikke er fuldt ud fyldestgørende  

·        At det må vurderes, at der er behov for en bredere informationsindsats overfor unge og deres familier omkring det at have præference for eget køn, bl.a. også med henblik på forebyggelse af æresrelateret vold og hate-crimes.

·        Misbrugere med anden etnisk baggrund end dansk ses i behandlingssystemet, men er underrepræsenterede i forhold til deres andel af Københavns befolkning. Det er vurderingen, at misbruget for førstegenerationsindvandrernes vedkommende oftest har baggrund i sociale forhold og/ eller oplevelser med krig, tortur, forfølgelse mv. i hjemlandet.

·        Det er vurderingen, at borgere med anden etnisk baggrund i mindre grad har kendskab til mulighederne for behandling.

·        Den manglende viden på området giver dårlige forhold for at tilrettelægge eventuelle særlige forebyggelses- og behandlingsindsatser og vurdere behovet herfor.

·        Analyser fra udlandet peger på, at jo mere integreret en minoritetsgruppe bliver, jo større er risikoen for, at den også integrerer misbrugsvanerne. Det er således muligt, at der på sigt vil komme langt flere behandlingskrævende stofafhængige med etnisk minoritetsbaggrund. Der er ligeledes risiko for, at den meget lille andel af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der er stofafhængige vil stige i takt med en stigende integration i det danske samfund.

 

På den baggrund har arbejdsgruppen følgende forslag til tiltag / indsatser:

·        At der rettes henvendelse til Staten om etablering af et udviklingsprojekt omkring rådgivning af borgere af anden end dansk med præference for eget køn, deres familier og miljøer i København, i samarbejde med relevante interessenter, herunder Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske.

 

Og at der i dette udviklingsprojektet bl.a. arbejdes konkret med:

-        Inddragelse af etniske minoritetsforeninger med flere i generel informations- og formidlingsarbejde som led i diskriminationsforebyggelse.

-        Åben anonym rådgivning, såvel i nattelivet som via nettet.

-        Identitetsskabende aktiviteter.

-        Familiegrupper.

-        Hjemmesider på relevante sprog med informationer om rådgivnings- og aktivitetstilbud.

-        Forebyggelse af diskrimination internt i de homo-/biseksuelle/lesbiske miljøer.

-        Information til unge, deres familier og miljøer, bl.a. med henblik på forebyggelse af æresrelateret vold og hate-crime samt styrkelse af identitetsdannelsen hos unge med præference for eget køn.

-        Efteruddannelsestilbud for rådgivere, vejledere, lærer, politibetjente m.fl. mht. de problemstillinger som unge med præference for eget køn oplever, herunder forebyggelse af strukturel diskrimination.

 

·        At mulighederne for etablering af et internationalt samarbejde om erfaringsudveksling og metodeudvikling mht. rådgivning af homo- og biseksuelle af anden etnisk herkomst end dansk, deres familier og miljøer undersøges.

 

·        I dansk sammenhæng er der ikke megen viden om, hverken omfanget af misbrug, eller  om, hvorvidt det er nødvendigt med særlige indsatsområder eller behandlingstilgange. Det anbefales derfor, at man skaffer sig større viden om sådanne forhold mhp. at kunne forebygge en eventuel udvikling mod stigende misbrug blandt minoritets­grupper og sikre en bedre behandlingsindsats.

 

·        De forskellige praktiske erfaringer, der er undervejs på området samt den kommende undersøgelse fra Socialministeriet og ALS Research forventes inden for den nærmeste fremtid at pege på mere konkrete behov for indsatser i en dansk kontekst.

 

Det indstilles at rapportens anbefalinger tages til efterretning og at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder videre med anbefalinger.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Der er ikke med første erfaringsopsamling foretaget vurdering af evt. initiativer til gavn for borgere af anden etnisk herkomst end dansk med præference for eget køn og / eller stofmisbrug.

 

Det er Forvaltningens umiddelbare vurdering, at et udviklingsprojekt som beskrevet i første erfaringsopsamling til gavn for borgere af anden etnisk herkomst end dansk med præference for eget køn vil udgøre ca. 2,5 mill. kr. pr. år i en 3 årig forsøgsperiode, i alt ca. 7,5 mill. kr. Udbygning med et internationalt samarbejde om metodeudvikling og erfaringsudveksling skønnes umiddelbart at ville betyde yderligere omkostning på 0,5 mill. kr. årligt i en 3 årig forsøgsperiode, i alt 1,5 mill. kr. Samlet 9 mill. kr. for et 3-årigt forsøg.

 

Såfremt det i det videre arbejde sandsynliggøres at et sådan projekt kan realiseres, vil Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget få forelagt indstilling herom.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Integrationsrådet og Det Rådgivende Integrationsudvalg samt Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske er hørt.

 

Det bemærkes, at Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har holdt møde med arbejdsgruppen, hvor bl.a. erfaringerne fra projekt "Salon Oriental" og foreningens internationale samarbejde er blevet drøftet. 

 

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske udtaler bl.a.:

"Landsforeningen finder jeres anbefalinger gode og relevante, og vi vil meget gerne være med i et initiativ om udvikling af rådgivning som foreslået. Vi bemærker, at forslaget indebærer en bred vifte af initiativer, bla. identitetsskabende aktiviteter.

 

Vi er i Landsforeningen meget tilfredse med, at det er lykkedes at skabe en social platform for etnohomoer, hvor målgruppen selv er engageret i arbejdet. På dette punkt mener vi, at vi adskiller os fra bla. de andre nordiske lande, og at den københavnske tilgang har givet en forankring i målgruppen, som er meget værdifuld. Det er imidlertid også en skrøbelig og sårbar konstruktion pga. den traditionelt ringe organisationserfaring i gruppen. Derfor anbefaler Landsforeningen, at denne aktivitet kan understøttes og videreudvikles indenfor rammerne af det foreslåede projekt.

 

Landsforeningen finder, som kommunen, at det ville være relevant, at staten gik ind i projektet. Vi deltager gerne i en dialog herom.

 

Landsforeningen stiller sig i det hele taget gerne til rådighed for sparring og videre drøftelser om konkretisering af initiativer."

 

Integrationsrådet udtaler:

"Integrationsrådet hilser første erfaringsopsamling om de problemstilling homo- og biseksuelle samt stofmisbrugere med anden etnisk herkomst end dansk møder velkommen.

 

Det har dog givet anledning til en vis undren hos Integrationsrådet, at Fami-lie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har valgt at lave en fælles erfaringsop-samling for disse to vidt forskellige befolkningsgrupper, der intet andet har til fælles end deres etniske minoritetsbaggrund.

 

Af Sagsfremstillingen fremgår det, at Københavns Kommunes service over for homo- og biseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk er "ufyldest-gørende". Trods en fin og uddybende erfaringsopsamling, der gør rede for forskellige problemstillinger og anbefalinger inden for de to målgrupper, mangler Integrationrådet en afklaring af, hvordan Københavns Kommunes service er ufyldestgørende – skulle der ikke snarere stå, at kommunens ser-vice ikke står mål med behovet? Hertil vil rådet gerne spørge, om denne ufyl-destgørende service er udtryk for en prioritering af ressoucer og midler? Eller at denne befinder sig i en udviklings- og opstartsfase?

 

I sagsfremstillingen fremgår det, at misbruget hos første generation af ind-vandrere primært har baggrund i sociale forhold og eller oplever med krig, tortur, forfølgende mv. i hjemlandet. Endvidere, at internationale erfaringer viser, at desto større oplevelse af integration af minoritetsgrupperne desto større integration er der også i misbrugsmiljøet – har man overblik  over eller bare en ide om, hvilke grupper af især unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er i farezonen?  I rapporten nævnes blandt andet unge kvinder, hvilke erfaringer bygger dette på? Og de Khat-misbrugende somalierne samt arabi-ske og nordafrikanske misbrugere på Vesterbro/Mændenes hjem, som omta-les i erfaringsopsamlingen, kan man vel ikke sige er "velintegrerede"? Derfor mener Integrationsrådet, at der bør være større overblik over, hvilke grupper, der er i farezonen for eller potentielt allerede er i et misbrug. Endvidere bør der være fokus på, at disse grupper kan have vidt forskelligartede behov for opsøgende arbejde, information og behandlingstilbud.

 

I sagsfremstillingens Økonomiafsnit – bliver der udelukkende gjort rede for midler til indsats over for homo- og biseksuelle etniske minoriteter. Hvad med de stofafhængige, vil kortlægning af omfang, grupper i farezonen og viden om behov for særlig behandlingsformer blive finansieret inden for de midler, der er afsat til indsats over for homo- og biseksuelle? Dette mener rådet bestemt ikke er en god ide.

 

Integrationsrådet vil godt benytte lejligheden til at rose det gode samarbejde,  som Københavns Kommune har med Salon Oriental/Landsforeninger for Bøsser og Lesbiske. Dette er et samarbejde, som Integrationsrådet mener, der kan komme rigtigt gode resultater ud af."

 

 

Det Rådgivende Integrationsudvalg udtaler:

"Det rådgivende Integrationsudvalg teger den første erfaringsopsamling til efterretning"

  ;

BILAG

·        Første erfaringsopsamling om de problemstillinger homo- og biseksuelle samt stofmisbrugere med anden etnisk baggrund end dansk møder.

·        Høringssvar af 26. oktober 2005 fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske.

·        Høringssvar af 26. oktober 2005 fra Integrationsrådet

·        Høringssvar af 31. oktober 2005 fra Det Rådgivende Integrationsudvalg

 

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                Torben Brøgger