Udvalget vedrørende EU-formandskabet

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 30. maj 2002

 

 

J.nr. EU 5/2002

 

2. Indhentning af ansøgninger til udmøntning af pulje til Københavns Kommunes aktiviteter i forbindelse med EU-forfmandskabet

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet, at udvalget godkender det i bilag 1 optrykte udkast til brev til samtlige forvaltninger.

 

RESUME

Borgerrepræsentationen har besluttet, at det særlige § 17, stk. 4-udvalg vedrørende EU-formandskabet, skal udmønte i alt 6 millioner kroner. Udmøntningen sker på baggrund af forslag fra samtlige forvaltninger og udfra kriterier nævnt i kommissoriet for udvalget.

Økonomiforvaltningen har derfor til hensigt at fremsende det i bilaget optrykte brev til samtlige forvaltninger. Udvalget vil senere få forelagt en indstilling, der redegør for forvaltningernes indberettede forslag.

 

SAGSBESKRIVELSE

Udvalget vedrørende EU-formandskabet skal ifølge beslutningen i sagen BR 269/02 udmønte 6 mio. kr. i overensstemmelse med de i kommissoriet nævnte kriterier. Borgerrepræsentationen har ved beslutningen forudsat, at 1,5 mio. kr. skal afsættes til henholdsvis Lux Europæ og en filmfestival.

Udvalget har således mulighed for at disponere over 4,5 mio. kr. til aktiviteter, der falder indenfor kommissoriet.

Udmøntningen af pengene sker efter forslag fra samtlige forvaltninger.

Økonomiforvaltningen har derfor til hensigt, at anmode samtlige forvaltninger om at fremsende deres ønsker for aktiviteter i forbindelse med EU-formandskabet.

En indstilling om samlet prioritering af midlerne vil derefter blive forelagt udvalget.

ØKONOMI

Borgerrepræsentationen har afsat i alt 6 mio. kr. til udmøntning af udvalget. Der anvises dækning på Økonomiudvalget, konto 6.51.3, puljen til uforudsete udgifter.

MILJØVURDERING

-

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

-

BILAG

Brev fra Økonomiforvaltningen af XX. maj 2002 til samtlige forvaltningers sekretariater.

 

 

Erik Jacobsen

 

/Eskil Thuesen