Udvalget vedrørende EU-formandskabet

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 24. oktober 2002


J.nr. EU 8/2002

2. Genbehandling af ansøgning om støtte til projektet "Xenofobi eller mangfoldighed"

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet:

At Udvalgets oprindelige beslutning om, at tildele et tilskud på 235.500 kr. til MIXeuropes projekt "Xenofobi eller mangfoldighed" omgøres.

At beløbet på 235.500 kr. i stedet indgår i den resterende pulje som skal udmøntes af Udvalget vedr. EU-formandskabet.

Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt.

 

Behandling: Beslutningen meddeles ansøger.

RESUME

Udvalget vedrørende EU-formandskabet besluttede på sit møde den 24. juni d.å. at tildele midler til en række projekter, herunder MIXeuropes projekt "Xenofobi eller mangfoldighed". Udmøntningen er efterfølgende blevet tilbageholdt fordi projektet fejlagtigt blev karakteriseret som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens projekt. Det fremgår af brev af 31. maj d.å. til forvaltningerne, at Udvalget vedr. EU-formandskabets pulje er rettet mod Københavns Kommunes egne aktiviteter. Der var derfor fejl i sagsmaterialet. Oplysningsgrundlaget og forudsætningerne for tildelingen var ikke opfyldte. I Udvalgets kommissorium fremgår det endvidere, at der kan søges om midler til Københavns Kommunes kommunikationsopgaver og markedsføring i forbindelse med EU-formandskabet. MIXeurope er en nystartet netværksforening uden aktiviteter der kan henføres til og projektet har ikke den nødvendige f orankring og tilstrækkelig markedsføringsbetydning. Økonomiforvaltningen indstiller derfor, at projektet ikke kan henføres til kommissoriets kriterier og, at beslutning om tilskud omgøres. Det bemærkes at midlerne endnu ikke er tilført fagudvalgets ramme. Det foreslås at, midlerne udmøntes i stedet ved en ny indstilling til andre formål.