Udvalget vedrørende EU-formandskabet

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 24. juni 2002

 

 

J.nr. EU 2/2002

 

2. Reservering af midler til NGO-aktiviteter

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at udvalget reserverer 1,5 mio. kr. til senere udmøntning til NGO-aktiviteter under det danske EU-formandskab.

 

 

RESUME

Af kommissoriet for udvalget fremgår, af udvalgets midler bl.a. kan anvendes til støtte til NGO-aktiviteter i København. Der er indledt forhandlinger mellem NGO-organisationerne og Økonomiforvaltningen om, hvordan Københavns Kommune i givet fald vil kunne bidrage til at sikre en fredelig afvikling af EU-formandsskabet. Det foreslås derfor, at der reserveres 1,5 mio. kr. til formålet. Efter sommerferien vil en indstilling blive forelagt udvalget med forslag til udmøntning af NGO-puljen.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Grundlaget for Københavns Kommunes engagement i eventuelle NGO-aktiviteter er:

  1. At bidrage til en fredelig afvikling af EU-topmøderne af hensyn til københavnernes tryghed og omverdenens indtryk af København,
  2. At være gode værter for alle besøgende i byen - også fredelige demonstranter.

På den baggrund har Økonomiforvaltningen indledt en dialog med NGO Forum Stop Volden. Stop Volden er en paraplyorganisation for 38 organisationer. Organisationen blev etableret sommeren 2001 på initiativ af Mellemfolkeligt Samvirke. NGO Forum skal medvirke til at sikre en fredelig og kritisk dialog om EU-spørgsmål og ikke mindst sikre en fredelig afholdelse af demonstrationer og andre aktiviteter under det danske EU-formandskab.

NGO-forum har sendt en ansøgning til Overborgmesteren og Ungdoms- og Uddannelsesborgmesteren for at få byens støtte til at skaffe overnatningsmuligheder og transport for demonstranter under topmødet i december.

På forespørgsel har Københavns Politi meddelt, at det ikke vil øge mulighederne for en fredelig afvikling af EU-topmøderne, at København giver mulighed for overnatning på byens skoler eller institutioner. Da sikring af en fredelig afvikling er en hovedprioritet for kommunens indsats, kan Økonomiforvaltningen derfor ikke på det nuværende grundlag anbefale, at byen stiller lokaler til rådighed for overnatning.

Men Økonomiforvaltningen holder kontakt til NGO forum for at finde ud af, om kommunen på anden vis kan understøtte en fredelig afvikling af topmøderne.

Til understøtning af denne indsats foreslås, at der af udvalgets midler reserveres en pulje på 1,5 mio. kr. til udvalgets senere udmøntning.

NGO Forum har foreløbigt oplyst, at de kunne ønske kommunal støtte til en eller flere af følgende aktiviteter:

1. toiletvogne på Enghave Plads, Rådshuspladsen, toilet/badevogne på Holmen

2. boder/telte på Rådhuspladsen

3. skiltning i indre by/Holmen

4. lån af medborgerhus til guider m.v. (Halmtorvet, Magsstræde, Pumpehuset)

5. lån af skurvogne

6. El-forsyning til Rådhuspladsen og Enghave Plads

7. Oprydning på Rådhuspladsen og Enghave Plads efter arrangementerne

8. Trykning af pjece og andet materiale

9. Produktion af veste til stop-volden guider

10. fortæring.

Økonomiforvaltningen har ikke taget stilling til disse ønsker. Men såfremt udvalget disponerer en pulje til NGO-aktiviteter, vil Økonomiforvaltningen i samspil med de relevante forvaltninger indgå i nærmere drøftelser med NGO Forum.

 

---

---

---

---

BILAG VEDLAGT

 

 

Erik Jacobsen

/ Eskil Thuesen

19. juni 2002

10. kontor