Udvalget vedrørende EU-formandskabet

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 24. juni 2002

 

 

J.nr. EU 1/2002

 

1. Fordeling af pulje til indkomne ansøgninger

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet, at imødekomme følgende ansøgninger, således at:

At der afsættes 717.000 kr. i tilskud til Kultur- og Fritidsforvaltningens samarbejde med "Byens Børn" og "den 7. Himmel" om "Børnekulturelt arrangement"

At der bevilges 235.000 kr. i tilskud til Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med konferencen "Public Libraries As Part of The Democratic Process"

At der afsættes 84.000 kr. til Miljø- og Forsyningsforvaltningens afholdelse af møde i København i Eurocities Miljøkomite under det danske EU-formandskab

At der afsættes 275.000 kr. til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens "Social Inclusion Through Education", konferencedelen.

Økonomiforvaltningen indstiller endvidere, at imødekomme følgende ansøgninger med et mindre beløb end ansøgt, således at:

At der afsættes 242.500 kr. til Miljø- og Forsyningsforvaltningens afholdelse af Kultur- og miljøarrangementer for EU-ansøgerlandene

At der afsættes 77.500 kr. til Sundhedsforvaltningens internationale konference om reduktion af social ulighed blandt børn og unge

At der afsættes 235.500 kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens samarbejde med MIXeurope om arrangementet "Xenofobi eller mangfoldighed"

At der afsættes 80.000 kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens Handicapcenter Østs konference i anledning af EU's Handicapår 2003.

At der afsættes 265.500 kr. i tilskud til projektet "Et Europæisk Rum", ansøgning indsendt af Kultur- og Fritidsforvaltningen

At der afsættes 500.000 kr. i tilskud til projektet "Asian Comments", ansøgning indsendt af Kultur- og Fritidsforvaltningen

At der afsættes 100.000 kr. til projektet "udstilling i skulpturgaden på Statens Museum for Kunst", ansøgning indsendt af Kultur- og Fritidsforvaltningen

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller endelig, at afvise følgende ansøgninger, således at:

At det afvises at bevilge 246.000 kr. til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens "Social Inclusion Through Education and Training", markedsføringsdelen

At det afvises at bevilge 150.000 kr. i tilskud til konferencen "Europe in the Making", ansøgning indsendt af Kultur- og Fritidsforvaltningen

At det afvises at bevilge 25.000 kr. til Atlantsammenslutningens ungdomsseminar, ansøgning indsendt af Atlantsammenslutningen til Økonomiforvaltningen

At det afvises at bevilge 190.000 kr. til arrangementet Youth 2002, ansøgning indsendt af "Youth 2002-sekretariatet" til Økonomiforvaltningen

At det afvises at bevilge 194.000 kr. til forestillingen "Site Seeing Zoom", ansøgning indsendt af Kultur- og Fritidsforvaltningen

 

RESUME

Økonomiforvaltningen indstiller at der på baggrund af ansøgningerne udmøntes 2.812.000 kr. til aktiviteter under det danske EU-formandskab fra puljen til internationale events- og informationsaktiviteter. Det samlede beløb udmøntes i henhold til kommissoriet for Udvalget vedrørende EU-formandskabet.

Aktiviteterne er en del af Københavns Kommunes engagement under det danske EU-formandskab jf. Borgerrepræsentationens møde den 16. maj (BR 296/02).

Såfremt indstillingen imødekommes og der endvidere reserveres 1,5 mio. kr. til NGO-aktiviteter, resterer 188.000 kr. på udvalgets budget. Det beløb holdes i reserve til evt. meromkostninger til ovenstående arrangementer.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen har den 16. maj (BR 296/02) besluttet at § 17, 4 Udvalget vedrørende EU-formandskabet, skal udmønte i alt 6 mio. kr. til internationale events- og informationsaktiviteter. Udmøntningen sker på baggrund af forslag fra samtlige forvaltninger og ud fra kriterierne i udvalgets kommissorium:

Økonomiforvaltningen har på den baggrund i brev af 31. maj (forelagt udvalget på mødet 30. maj) anmodet samtlige forvaltninger om at fremsende ansøgninger med henblik på aktiviteter i forbindelse med EU-formandskabet, og i den forbindelse gjort opmærksom på kommissoriet, og at midlerne alene kan anvendes til aktiviteter iværksat af Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner.

Det er ikke længere aktuelt, at udvalget anvender midler til modtagelser på rådhuset, Københavns Kommunes Østersøkonference eller Økonomiforvaltningens markedsføringsomkostninger, jf. vedlagte bilag, hvorfor midlerne indstilles anvendt på de øvrige områder.

Støtte til NGO-aktiviteter er behandlet særskilt under dagsordenens punkt 3.

Økonomiforvaltningen har d.d. modtaget 17 ansøgninger, hvoraf 8 ansøgninger efter Økonomiforvaltningens opfattelse kan henføres til kommissoriets emneområder.

Økonomiforvaltningen indstiller på den baggrund at der:

1. At der afsættes 717.000 kr. i tilskud til Kultur- og Fritidsforvaltningens samarbejde med "Byens Børn" og "den 7. Himmel" om "Børnekulturelt arrangement"

2. At der bevilges 235.000 kr. i tilskud til Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med konferencen "Public Libraries As Part of The Democratic Process"

3. At der afsættes 84.000 kr. til Miljø- og Forsyningsforvaltningens afholdelse af møde i København i Eurocities Miljøkomite under det danske EU-formandskab

4. At der afsættes 275.000 kr. til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens "Social Inclusion Through Education", konferencedelen.

 

Økonomiforvaltningen indstiller endvidere, at imødekomme følgende ansøgninger med et mindre beløb end ansøgt, således at:

5. At der afsættes 242.500 kr. til Miljø- og Forsyningsforvaltningens afholdelse af Kultur- og miljøarrangementer for EU-ansøgerlandene

6. At der afsættes 77.500 kr. til Sundhedsforvaltningens internationale konference om reduktion af social ulighed blandt børn og unge

7. At der afsættes 235.500 kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens samarbejde med MIXeurope om arrangementet "Xenofobi eller mangfoldighed"

8. At der afsættes 80.000 kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens Handicapcenter Østs konference i anledning af EU's Handicapår 2003.

9. At der afsættes 265.500 kr. i tilskud til projektet "Et Europæisk Rum", ansøgning indsendt af Kultur- og Fritidsforvaltningen

10. At der afsættes 500.000 kr. i tilskud til projektet "Asian Comments", ansøgning indsendt af Kultur- og Fritidsforvaltningen

11. At der afsættes 100.000 kr. til projektet "udstilling i skulpturgaden på Statens Museum for Kunst", ansøgning indsendt af Kultur- og Fritidsforvaltningen

Den samlede udmøntning af puljen til internationale events- og informationsaktiviteter for så vidt angår ansøgningerne udgør dermed 2.812.000 kr.

Ved gennemgangen af de indkomne ansøgninger er blevet lagt vægt på at ansøgningerne kan henføres til Kommissioriets emneområder, jf. som nævnt ovenfor og at arrangementerne så vidt muligt er afholdt af Københavns Kommunes forvaltninger.

-

Der anvises dækning til udgifterne på Økonomiudvalgets budget 2002, konto 4300 0854 300675.

Af udvalgets budget på 6 mio. kr. er 0,5 mio. kr. bevilliget til Lux Europæ, og til dette møde indstilles anvendt:

Der resterer hermed 188.000 kr., der holdes i reserve til dækning af eventuelle meromkostninger i.f.m. ovennævnte projekter.

-

-

BILAG VEDLAGT

  1. Ansøgningerne vedlægges som bilag
  2. Kopi af brev fra Økonomiforvaltningen af 31. maj 2002 om indhentning af ansøgninger til forvaltningernes sekretariater
  3. Kommissiorium

 

 

 

 

Erik Jacobsen

/Eskil Thuesen

19. juni 2002

10. kontor