Udvalget vedrørende EU-formandskabet

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 17. december 2002

 

 

J.nr. EU 11/2002

 

1. Fordeling af midler til kommunikation og markedsføring og NGO-aktiviteter i København

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet at imødekomme ansøgninger fra foreningen "Copenhagen Film Festival" og NGO Forum Stop Volden, der opfylder kriterierne i Udvalgets kommissorium om kommunikationsopgaver og markedsføring og NGO-aktiviteter i København således:

At der bevilliges:

  1. 100.000 kr. i tilskud til foreningen "Copenhagen Film Festival".
  2. 100.000 kr. i tilskud til NGO Forum Stop Volden i forbindelse med aktiviteter

under det danske EU-formandskab.

RESUME

Af kommissoriet for Udvalget vedr. EU-formandskabet fremgår, at Udvalget inden udgangen af 2002 skal fordele en pulje til internationale event- og informationsaktiviteter, herunder Københavns Kommunes kommunikationsopgaver og markedsføring i forbindelse med EU-formandskabet. Udvalget mangler at udmønte 200.000 kr. for så vidt angår Udvalgets beslutning af 24. oktober (EU 9/2002) om reservering af 200.000 kr. til senere udmøntning, eventuelt til NGO-aktiviteter. På den baggrund indstiller Økonomiforvaltningen, at der bevilliges 100.000 kr. i tilskud til foreningen "Copenhagen Film Festival", som bidrager til Københavns Kommunes kommunikations- og markedsføringsopgaver. Endvidere indstilles det, at der bevilliges 100.000 kr. til NGO Forum Stop Volden. Aktiviteten bidrager til NGO-aktiviteter i København. Bevillingen forbliver under Økonomiudvalget, dvs. at Intern service er ansvarlig for at in dhente regnskab mv.

 

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede den 16. maj 2002 (BR 269/02), at Udvalget vedrørende EU-formandskabet skal fordele en pulje på 6 mio. d.kr. til internationale event- og informationsaktiviteter, blandt andet i forbindelse med EU-formandskabet.

Økonomiforvaltningen har den 4. december d.å. modtaget ansøgning fra NGO-Forum Stop Volden i forbindelse med ekstra udgifter til NGO-aktiviteterne i december under EU-topmødet i København. Grundlaget for Københavns Kommunes engagement i NGO-aktiviteter fremgår af kommunens drejebog udarbejdet af Økonomiforvaltningen den 11. juni d.å. over de samlede aktiviteter under EU-formandskabet:

  1. At bidrage til en fredelig afvikling af EU-topmøderne af hensyn til københavnernes tryghed og omverdenens indtryk af København,
  2. At være gode værter for alle besøgende i byen - også fredelige demonstranter.

NGO Forum er en paraplyorganisation for 55 organisationer og blev etableret sommeren 2001 på initiativ af Mellemfolkeligt Samvirke. Udvalget vedr. EU-formandskabet bevilligede den 24. oktober d.å. 1.045.000 kr., til NGO Forum Stop Voldens aktiviteter med henblik på afholdelsen af et topmøde på Holmen for græsrodsorganisationer og interesserede samt støtte til aktiviteter under EU-topmødet i København i december. Der er ikke opstillet supplerende kriterier i Udvalgets kommissorium for hvilke NGO-aktiviteter, der bør støttes.

NGO Forum Stop Volden har en betydelig gennemslagskraft og mediemæssig bevågenhed. Det indstilles, at ansøgningen støttes f.s.v.a. 100.000 kr. til underskudsgaranti og selvforsikring. Annoncering og PR er ikke med til at understøtte grundlaget for Københavns Kommunes engagement i NGO-aktiviteter. Det indstilles derfor, at denne del ikke støttes med de ansøgte 100.000 kr.

Økonomiforvaltningen indstiller endvidere, at der bevilliges 100.000 kr. til foreningen "Copenhagen Film Festival" med baggrund i de eksponerings- og udviklingspotentialer, som filmfestivalen indeholder for København som international filmby.

Filmfestivalen kan henføres til kommissoriets kriterier om Københavns Kommunes kommunikations- og markedsføringsopgaver under det danske EU-formandskab. Foreningen "Copenhagen Film Festival" er tidligere blevet støttet med 1 mio. kr. til opstartsomkostninger (BR 269/02). Endvidere har Udvalget vedr. EU-formandskabet på mødet den 24. oktober bevilliget 210.500 kr. til projektet. Festivalen har en betydelig markedsførings- og kommunikationsværdi for København. Økonomiforvaltningen indstiller derfor, at festivalen bevilliges 100.000 kr. i forbindelse med kriterierne om markedsføring.

Økonomiforvaltningen har valgt ikke at genbehandle tidligere fremsendte ansøgninger, som enten blev afvist eller imødekommet med et mindre beløb på udvalgets møder 24. juni og 24. oktober d.å., fordi projekterne allerede er så langt fremme i planlægningsfasen, at de enten er påbegyndt eller allerede afsluttet.

På baggrund af bevillingerne til de to projekter og under forudsætning af, at Økonomiforvaltningens indstilling til Udvalget på mødet den 17. december d.å. godkendes, er den samlede pulje på 6 mio. kr. til aktiviteter under EU-formandskabet dermed udmøntet.

Bevillingen forbliver under Økonomiudvalget dvs. at Intern Service er ansvarlig for at indhente regnskab mv. Som følge deraf, er der ikke behov for teknisk tillægsbevilling. Dermed forelægges indstillingen ikke for ØU og BR.

 

 

 

-

ske konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

-

-

BILAG VEDLAGT

  1. Ansøgning fra NGO Forum Stop Volden
  2. Baggrundsmateriale og vedtægter fra foreningen "Copenhagen Film Festival"

 

 

 

 

 

Erik Jacobsen

/Eskil Thuesen

 

december 2002

10. kontor