Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 31. marts 2004

 

 

Sager til beslutning

 

6.      Tillægsbevilling - Rundkørsel Vermlandsgade / Prags Boulevard

 

BTU 184/2004  J.nr. 2111.0021/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at rundkørslen i Vermlandsgade / Prags Boulevard anlægges som beskrevet i nærværende indstilling,

at projektet udvides til også at omfatte cykelsti på Vermlandsgade mellem Prags Boulevard og Holmbladsgade,

at der gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. til anlægsbevilling A 02-142 Rundkørsel Vermlandsgade / Prags Boulevard finansieret af Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg).

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget besluttede den 14. august 2002 (BTU 379/2002) vedlagt som bilag 1, at forvaltningen skulle omlægge krydset Vermlandsgade / Prags Boulevard til en rundkørsel. Projektet skulle have været gennemført i 2002 / 03, men pga. Danmarks formandskab for EU kunne projektet af sikkerhedsmæssige årsager ikke anlægges. Forvaltningen konstaterede samtidigt i forbindelse med detailprojekteringen, at det økonomiske overslag skulle justeres.

Midlerne til projektet er reserveret på Vej & Parks Investeringsplan i 2005. Forvaltningen foreslår nu projektet fremrykket til 2004. Dette sker på baggrund af, at forvaltningen vurderer at det i 2004 ikke vil være muligt at anvende 8,5 mio. kr. på Nørrebro cykelrute mellem Ågade og Rantzausgade, da forvaltningen i maj ønsker at forelægge krydsningsmuligheder af Ågade for udvalget. Dette projekt foreslås derfor udskudt til 2005. Da projektet for rundkørslen i Vermlandsgade / Prags Boulevard er detailprojekteret vil det umiddelbart kunne anlægges.

Ved at omlægge krydset sikres de lette trafikanter bedre adgang på tværs af Prags Boulevard, ligesom de sikres forbedrede adgangsforhold til Kløvermarkens idrætsanlæg. Kommunen har endvidere planlagt at opføre et kultur- og idrætshus ved krydset, hvilket øger behovet for en sikker krydsning.

 

En del af denne tillægsbevilling omfatter anlæg af cykelsti på Vermlandsgade mellem Prags Boulevard og Holmbladsgade. Denne foreslås anlagt idet strækningen ellers vil være den eneste uden cykelsti / bane på strækningen Vermlandsgade – Østrigsgade – Bachersvej, når cykelbanerne i Bachersvej bliver anlagt i 2005.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. til anlægsbevilling A 02-142 finansieret af Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg).

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget besluttede den 14. august 2002 (BTU 379/2002) vedlagt som bilag 1, at forvaltningen skulle omlægge krydset Vermlandsgade / Prags Boulevard til en rundkørsel. Projektet skulle have været gennemført i 2002 / 03, men pga. Danmarks formandskab for EU kunne projektet af sikkerhedsmæssige årsager ikke anlægges. Forvaltningen konstaterede samtidigt i forbindelse med detailprojekteringen, at det økonomiske overslag var meget mangelfuldt.

Projektet blev på den baggrund udskudt til 2004 og siden til 2005 i forbindelse med at Bygge- og Teknikudvalget den 13. august 2003 (BTU 363/2003) disponerede Investeringsplanen frem til 2009. Dette blev fastholdt i forbindelse med udvalgets behandling af Investeringsplanen den 29. januar 2004 (BTU 56/2004). Forvaltningen foreslår nu projektet fremrykket til 2004. Dette sker på baggrund af, at forvaltningen vurderer at det i 2004 ikke vil være muligt at anvende 8,5 mio. kr. på Nørrebro cykelrute mellem Ågade og Rantzausgade. Dette projekt foreslås derfor udskudt til 2005. Da projektet for rundkørslen i Vermlandsgade / Prags Boulevard er detailprojekteret vil det umiddelbart kunne anlægges. 

                                       

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Projektet omfatter, at det uregulerede kryds Vermlandsgade / Prags Boulevard / Laplandsgade omlægges til en rundkørsel.

 

Forvaltningen forslår som en del af denne tillægsbevilling, at der anlægges cykelsti på Vermlandsgade mellem Prags Boulevard og Holmbladsgade. Dette foreslås anlagt i det strækningen ellers vil være den eneste uden cykelsti / bane på strækningen Vermlandsgade – Østrigsgade – Bachersvej, når cykelbanerne i Bachersvej bliver anlagt i 2005.

 

Projektet er et element i Kultur- og Idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret, som kommunen i 1999 indgik aftale med Lokale og Anlægsfonden om at gennemføre. Projektet er endvidere en realisering af et element i "Trafikplanen for Amager", som Bygge- og Teknikudvalget godkendte i 2001 (BTU 361/2001).

 

Ved at omlægge krydset sikres de lette trafikanter bedre adgang på tværs af Prags Boulevard, ligesom de sikres forbedrede adgangsforhold til Kløvermarkens idrætsanlæg. Kommunen har endvidere planlagt at opføre et kultur- og idrætshus ved krydset, hvilket øger behovet for en sikker krydsning.

 

Forvaltningen har undersøgt fordel og ulemper ved etablering af rundkørsel henholdsvis signalregulering. For dette kryds viser undersøgelserne, at trafikale og æstetiske fordele er størst ved en rundkørsel.

 

Økonomi

I forbindelse med detailprojekteringen konstaterede forvaltningen, at de enhedspriser, der var anvendt i forbindelse med vurderingen af anlægsomkostningerne var væsentligt for lave. Hvilket skyldes en misforståelse mellem forvaltningen og den eksterne rådgiver, der var tilknyttet til opgaven. Endvidere krævede projektet omlægning af større arealer end forudset og der var ikke afsat de nødvendige midler til uforudsete omkostninger. Projektet blev samtidig koordineret med projektet for omlægning af Prags Boulevard, hvilket også gav anledning til mindre ændringer.

 

Samlet set havde forvaltningen således kun søgt en anlægsbevillingen på 50% af det nødvendige beløb. Forvaltningen har foretaget procedure ændringer for at imødegå lignende hændelser i fremtiden.

 

Forvaltningen har vurderet om projektet skulle opgives pga. fordyrelsen, men anbefaler at det gennemføres. Der lægges særligt vægt på at det er et højt prioriteret projekt i Amager Trafikplan, i Kultur- og Idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret. Herudover er der meget ringe oversigts forhold. Endvidere vil der blive en forøget trafik i området som følge af bygningen af Kultur- og Idrætshuset, bygningen af en pavillon for unge og omlægningen af Prags Boulevard.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. til anlægsbevilling A 02-142 finansieret af Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg).

 

Den samlede ramme bliver således 5,9 mio. kr. Midlerne anvendes til:

1 mio. kr. cykelsti på Vermlandsgade

4,9 mio. kr. rundkørsel

 

Budgettet deles på følgende hovedposter: (i 1000 kr.)

Arbejdsplads                                                                                     140

Jordarbejder og vej kasse                                                                 600

Afvanding                                                                                          200

Asfaltarbejde                                                                                 1.400

Cykelsti                                                                                             800

Fortovsarbejde                                                                                 900

Afmærkning                                                                                      200

Belysning                                                                                          460

Uforudseelige / tillægsarbejder                                                      600

Projektering, Byggeledelse og Tilsyn                                            600

I alt                                                                                                5.900

 

På Vej & Parks Investeringsplan for 2005 er afsat 4,9 mio. kr. til rundkørslen, hvilket svare til den estimerede anlægspris, endvidere er der afsat 1 mio. kr. til cykelsti på Vermlandsgade mellem Prags Boulevard og Holmbladsgade.

 

Miljøvurdering

Forvaltningen har fået tilladelse til at indbygge jorden, der afgraves i området som fyldjord i rundkørslens midte, da der ikke bliver adgang til dette område.

 

Høring

Projektet er godkendt af Københavns Politi og HUR.

 

Andre konsekvenser

I dag er der 12 parkeringspladser i Vermlandsgade mellem Prags Boulevard og Holmbladsgade – der er en del af to-timer zonen. I forbindelse med at der anlægges cykelsti vil parkeringspladserne blive nedlagt.

 

Projektet er koordineret med projektet for Omlægning af Prags Boulevard – som er på udvalgets dagsorden dags dato.

 

En del af arealerne som rundkørslen anlægges på er i dag privat fællesvej, som i forbindelse med omlægningen vil blive overtaget til offentlig vej.

 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1 – Indstilling

Bilag 2 – Tegning

 

Ole Bach