Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 31. marts 2004

 

 

Sager til beslutning

 

8.      Projektkonkurrence om fornyelse af Nørrebroparken

 

BTU 186/2004  J.nr. 2221:134.0001/03

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget godkender,

at der på baggrund af det foreliggende programmateriale udskrives en projektkonkurrence om en fornyelse af Nørrebroparken ud fra nye visionære principper for en smuk og funktionel park,

at projektkonkurrencen udskrives af Københavns Kommune v. Kvarterløft Nørrebro Park,

at konkurrencen udskrives som en åben projektkonkurrence med mindst 2 - højst 4 - vindere jf. gældende EU direktiver,

at Vej & Park i samarbejde med Kvarterløft Nørrebropark kan forhandle med de vindende forslagsstillere jf. gældende EU direktiver med henblik på at udpege den rådgiver, som Københavns Kommune kan indgå rådgiveraftale med om gennemførelse af fornyelsen af Nørrebroparken.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 

at der til dækning af honorering for konkretisering af de vindende forslag i forhandlingsfasen, overføres kr. 175.000 fra Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3 (Kvarterløft Nørrebro Park) til Bygge- og Teknikudvalget, Vej & Parks anlægsramme (funktion 0.21.3 Parker og legepladser)

 

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget godkender, 

at der reserveres 12.325.000 kr. til gennemførelse af det vindende projekt ligeligt fordelt på budgetårene 2005-2006. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3 (Kvarterløft Nørrebro Park)

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til honorering af konkretisering af de vindende forslag i forhandlingsfasen. Der anvises kassemæssig dækning på Vej & Parks anlægsramme (funktion 0.21.3 Parker og legepladser)  

 

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at der reserveres 9.825.000 kr. på Vej & Parks anlægsramme (konto 0.21.3 Parker og legepladser) til medfinansiering af det vindende projekt.

at der reserveres 500.000 kr. til køb af inventar, belysning, legeredskaber og andet parkinventar af bygningsmæssig karakter af tilskudsdeklarationsmidlerne (konto 0.10.3 Fælles Formål). 

 

RESUME

Med udgangspunkt i kvarterplanen for Kvarterløft Nørrebropark, har en arbejdsgruppe i regi af kvarterløft Nørrebro Park arbejdet specifikt med Nørrebroparken, og har defineret de overordnede krav til afholdelse af en projektkonkurrence.

 

Konkurrencen foreslås udskrevet af Københavns Kommune ved Kvarterløft Nørrebro Park som en åben projektkonkurrence i henhold til gældende EU-direktiver.

 

Konkurrenceprogrammet udgives på dansk og engelsk, og deltagerne kan vælge imellem dansk og engelsk i deres besvarelse.

 

Konkurrenceprogrammet til den nye park indeholder beskrivelse af visionen for den fremtidige park samt de forudsætninger, bindinger og krav som en ny park skal formgives ud fra.

 

Konkurrencematerialet angiver kravene til: Trafikken i og omkring parken - Parkens overordnede linier - Parkens fremtidige elementer/faciliteter - Parkens materialekarakter, design og inventar – Tilgængelighed for alle - Bæredygtighed, økologi og – den fremtidig vedligeholdelse af parken.

 

Konkurrenceprogrammet fastslår endvidere, at alle projekter, der af dommerkomiteen vurderes ikke at kunne tilpasses den givne økonomiske ramme, ikke vil blive optaget til bedømmelse.

 

Konkurrencen afholdes som en "Åben Projektkonkurrence i 2 faser". i henhold til gældende EU-direktiver.

 

En "Åben Projektkonkurrence i 2 faser" imødekommer kvartetløftets ønsker om at sikre optimal mulighed for borgere/ "ikke arkitekters" deltagelse i projektkonkurrencens 1. fase, da der først er krav om tilknytning af professionel hjælp i konkurrencens 2. fase.

 

I fase 1 udpeges 2, højst 4 projekter som konkurrencevindere.

 

I fase 2 viderebearbejdes / konkretiseres de vindende projekter for at sikre gennemførligheden, anlægsteknisk og økonomisk af det endelige vinderprojekt.

 

Der foreslås nedsat en bedømmelseskomite bestående af 9 medlemmer, sammensat af: 

 

3 politiske repræsentanter fra Københavns Kommune fra henholdsvis Økonomiudvalget, Bygge og Teknikudvalget og Familie og Arbejdsmarkedsudvalget.

3 repræsentanter fra Kvarterløft Nørrebro Park og

3 fag dommere udpeget af Akademisk Arkitektforening

 

Der vil kunne indkaldes de nødvendige rådgivere for bedømmelseskomiteen

 

Projektkonkurrencen udskrives umiddelbart efter vedtagelse i borgerrepræsentationen, og resultatet af konkurrencen forventes at kunne foreligge i november/december 2004. 

 

Forarbejderne til projektkonkurrencens 1.fase, præmieringer, offentliggørelse mv. er finansieret af Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3 (Kvarterløft Nørrebro Park.)

 

Til konkretisering af de vindende forslag i fase 2, søges anlægsbevillinger på tilsammen 350.000 kr. med henholdsvis 175.000 kr. fra Bygge- og Teknikforvaltningens budget, Vej & Park anlægsramme og 175.000 kr. fra Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3 (Kvarterløft Nørrebro Park.)

 

Fornyelsen af Nørrebroparken er fastlagt til højst at måtte koste 23.650.000 ekskl.  konkurrenceudgifterne inkl. udgifterne til projektering og de fysiske anlægsarbejder, mv. Af disse midler udgør honoraret til det endelige vinderforslag for gennemførelsen af projektet 2.500.000 kr. Projektledelseshonoraret til Vej og Park, der udfører projektlederfunktionen udgør 540.000 kr.    

 

Den kassemæssige dækning til gennemførelsen af selve anlægsprojektet tilvejebringes af Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3 (Kvarterløft Nørrebro Park.) med 12.325.000 kr., og af Bygge- og Teknikudvalgets budget, Vej & Parks anlægsramme med 9.825.000 kr., samt af Familie- og Arbejdsudvalgets budget, bevillingen vedligeholdelsesmidler for de bemandede legepladser med 1.000.000 kr.

 

Til anskaffelse af inventar, belysning, legeredskaber m.v. og andet af bygningsmæssig karakter ydes der støtte på 500.000 kr. med tilskudsdeklarationsmidler, jfr.  Bygge- og teknikudvalgets beslutning i mødet den 29. september 1999 skal ansøgning om støtte på mere end 250.000 kr., der særskilt forelægges udvalget.

 

Kvarterløft Nørrebro Parks andel af projektet søges i hele projektforløbet nedbragt gennem ansøgninger om ekstern finansiering fra fonde og lignende for at fastholde så mange midler som muligt til det helhedsorienterede kvarterløftarbejde.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I Kvarterplanen for Kvarterløft Nørrebro Park, godkendt af Borgerrepræsentationen den 2. maj 2002 formuleres ønsket om at udskrive en åben konkurrence om en ny udformning af Nørrebroparken.

 

Aktive borgere, lokale organisationer, foreninger og institutioner har på den baggrund siden vedtagelsen af Kvarterplanen, arbejdet i Projektgruppen Nørrebroparken med afdækning af borgernes ønsker til den nye park og efterfølgende at definere nogle overordnede krav til afholdelse af denne åbne projektkonkurrence.

 

Gruppen har afholdt møder med andre af kvarterløftets projektgrupper, herunder især Trafik-, Idræts- og Multihusgruppen primært for at koordinere ønsker og behov fra disse grupper i forhold til parkgruppen selv.

 

Der har desuden været gennemført en borgerundersøgelse, som satte fokus på brugen af parken og fremtidige ønsker til parken. Parkgruppen har endvidere sammenfattet et "Dokumentationsmateriale – Nørrebroparken Parkgruppe, august 2003", som indgår som en væsentlig del af konkurrenceprogrammet samt i sin fulde længde i bilaget til konkurrenceprogrammet.

 

En af visionerne i arbejdet har været "at styrke Nørrebro Park Kvarter som et fredeligt og grønt kvarter med Nørrebroparken som det rekreative og kulturelt samlende element, som kvarterets delområder orienterer sig imod". Parken tillægges stor betydning og skal i fremtiden tegne kvarteret udadtil og skabe identitet og tilhørsforhold for beboerne.

 

Parken fremstår i dag som meget brugt og temmelig nedslidt, og Bygge og Teknikforvaltningen ved Vej & Park har i flere år haft ønske om at forny parken, men har ikke haft mulighed for at afsætte de nødvendige midler til dette formål.

   

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Konkurrenceformen

Konkurrencen foreslås udskrevet af Københavns Kommune ved Kvarterløft Nørrebro Park. Konkurrencen afholdes som en "Åben Projektkonkurrence i 2 faser" i henhold til gældende EU-direktiver.

 

En "Åben Projektkonkurrence i 2 fas er" imødekommer kvartetløftets ønsker om at sikre optimal mulighed for borgere/ "ikke arkitekters" deltagelse i konkurrencens 1. fase, da der først er krav om tilknytning af professionel hjælp i konkurrencens 2. fase som honoreres særskilt.

 

I fase 1 udpeges mindst 2 - højst 4 - projekter som konkurrencevindere. I fase 2 viderebearbejdes/konkretiseres de vindende projekter med henblik på at sikre gennemførligheden såvel anlægsteknisk som økonomisk af det endelige vinderprojekt.

 

Honoraret for den tekniske rådgivning for gennemførelsen af projektet er ikke en konkurrenceparameter, da konkurrencematerialet fastlægger et fast honorar.

 

Konkurrenceprogrammet udgives på dansk og engelsk, og deltagerne kan vælge imellem dansk og engelsk i deres besvarelse.

 

Vinderen af projektet vil dog kun få overdraget opgaven, hvis denne har en faglig baggrund, der gør vedkommende i stand til på betryggende vis (teknisk og økonomisk) at løse opgaven eller alternativt indgå i et samarbejde med en rådgiver med fornøden faglig baggrund.

 

Konkurrenceopgaven

Overordnet skal projektkonkurrencen bidrage til at fornyelsen af Nørrebroparken bliver et led i Københavns Kommunes målsætning om "at beskytte og udvikle de grønne strukturer og områder". Parken skal give luft og spille sammen med den omkringliggende bygningsmasse. Den skal give plads for rekreation i det fri, være et sted hvor byens borgere mødes, bevare kultur og natur samt give en æstetisk oplevelse via skønhed. Den skal være mentalt og fysisk tilgængelig, være en del af børns opvækstmiljø og dagliglivets indhold. Parken skal endvidere kunne danne ramme for social og kulturel integration.

 

Projektkonkurrencen for Nørrebroparken giver endvidere mulighed for at fremvise god byrums- og landskabsarkitektur, der kan måle sig på internationalt plan.

 

Konkurrenceprogrammet sætter krav til at vinderforslagene viser:

Sammenhæng med Nørrebro Park kvarteret som helhed, herunder stillingtagen til:    

Parkens fortsættelse i begge retninger fra afgrænsningerne ved Nørrebrogade og Jagtvej idet Nørrebroparken skal fremstå som en "åben park" med mulighed for, at man kan "kigge ud af den og ind i den". Specielt fra de vigtigst gader, så man ved færden i kvarteret bliver bevidst om parken som kvarterets centrale, grønne oase.

 

Trafikken omkring og i parken, herunder krav til at:

"Trafikplan Nørrebro Park Kvarter" godkendt af BTU den 29.januar 2004 er grundlag for konkurrencebesvarelserne.

 

Cykelruten gennem parken fastholdes, hvad enten cykelruten opretholdes i sit nuværende forløb eller i et ændret forløb, og at stier i besvarelserne skal udlægges i naturlige forløb for gennemgange bl.a. på tværs af parken.

 

Parkens fremtidige elementer/faciliteter, herunder krav til at:

Alleerne bevares med deres store træer som et overordnet identitetsskabende og landskabsarkitektonisk bevaringsværdigt element.

 

Beplantningerne og øvrige delelementer skal medvirke til at give parkens gæster en totaloplevelse og understrege helheden i parken. Valg af beplantning skal ske med omtanke for en bæredygtig pleje af parken fremover, og være bo- og ynglesteder for dyr. Valget af planter ønskes i vid udstrækning at være iblandt hjemmehørende plantearter.

 

En samlet belysningsplan skal understøtte oplevelsen af parkens rumlige karakter og helhed, så den fremstår som imødekommende og spændende hele døgnet. Mørket kan også tænkes ind i dette som et vigtigt element.  Nøgleordene er tryghed, orientering, oplevelse, identitet, rum og arkitektur.< /p>

 

Dækningsgravene kan helt eller delvist foreslås fjernet, eller de kan bevares med det eksisterende eller et nyt indhold/funktion.

 

Græsplæner repræsenterer en stor rekreativ værdi, og skal derfor integreres i forslagene i et ikke på forhånd nærmere defineret omfang.

 

"Sumpen" – et værested i parken for en gruppe af kvarterets "skæve eksistenser" fastholdes, eller angives etableret et andet sted i parken, evt. i en ny fri udformning.

 

Fleksible boder/pavilloner angives etableret og udbygget efter behov. Disse kan ved særlige lejligheder anvendes i parken i forbindelse med arrangementer (udstillinger, Kulturelle markedsdage, festivalarrangementer m.v.)

 

Mandskabs- og toiletbygning fastholdes i den nuværende placering på hjørnet af Stefansgade og Nordbanegade.

 

Hundefaciliteter skal angives i tilstrækkelig omfang til hunde og deres ejere. Vandelementer som brugerundersøgelsen fra maj 2003 viste et markant ønske om, kan inddrages i bevarelsen, idet realistiske vurderinger af omfang, hensigtsmæssighed, æstetisk og funktionalitet, samt anlægs- og driftsøkonomiske parametre skal fremgå som afvejede i besvarelsen.

 

Idræt og motion på græs tilgodeses i rimeligt omfang. Således er der krav til at der indpasses en permanent 7-mands fodboldbane (eventuelt som en kunstgræsbane). Derudover skal der indpasses et græsområde til multifunktionel anvendelse hvor der lejlighedsvis kan etableres en 11- mands fodboldbane for børn op til 14 år. Området skal også kunne anvendes til andre formål som kvarterets årlige "Kulturelle markedsdage", teater, musikfestivaler etc.

 

Idræt og motion på hård belægning tilgodeses i rimeligt omfang. Således er der krav til at der indpasses multianvendelig bane /baner på "hård/halvblød belægning", til f. eks. basketball, tennis, rullehockey, håndbold, volleyball, bordtennis, hockey etc. Petanque kan indtænkes i en samlet, større løsningen – f.eks. i forbindelse med siddepladser.

 

Motionsrute og løbefaciliteter skal indtænkes i en samlet, større løsning.

 

Borde, bænke og sekundære siddepladser skal angives i et passende antal. Mere traditionelle parkbænke og – stole kan evt. suppleres med sekundære siddepladser som kunne tjene en anden funktion i parken (læmure, skulpturer m.m.)

 

En bemandet legeplads skal fastholdes i størrelse og funktion i Nørrebroparken, enten på den nuværende beliggenhed eller et andet sted. (Den bemandende legepladsen tilhører Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen) Legepladsen skal indgå i naturligt sammenhængende hele med den øvrige park.

 

Parkens fremtidige, materialekarakter, design og inventar, herunder krav til at:

Valget af materialer, udtryk og design skal matche konkurrenceforslagets overordnede udtryk.

 

Parkinventaret skal have høj funktionalitet og at vedligeholdelses - og driftsøkonomisk parametre skal fremgå som afvejede i besvarelserne. Herunder at de enkelte produkter i parkinventaret skal være slidstærke og være let udskiftelige i tilfælde af slidtage / renovering.. Det er i konkurrenceprogrammet fastsat som forudsætning, at nyt parkudstyr (i forhold til standard) skal indgå i et anerkendt firmas produktprogram)

 

Bæredygtighed, økologi og fremtidig vedligeholdelse, herunder krav til at:

Alle aspekter af den fremtidige udformning af Nørrebroparken, skal satse på mindre miljøbelastende produkter og mere bæredygtighed, samt at aspekterne omkring resurseanvendelse ved vedligeholdelse af parken skal fremgå som afvejede i besvarelserne. Ligeledes skal der ved udformningen af den nye park og i valget af dens planter og inventar lægges vægt på et differentieret plejeniveau, der sikrer at udgiften til parkplejen ikke øges væsentligt i forhold til det nuværende niveau.

 

Bedømmelseskriterier

Forslagene vil blive bedømt ud fra følgende lige vægtede kriterier:

- Planmæssig og landskabsarkitektonisk kvalitet i besvarelsen af opgaven

- Overholdelse af den økonomiske anlægsramme

- En vurdering af forslagenes drift - og vedligeholdelsesmæssige konsekvenser

- Bæredygtighed

 

Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en dommerkomité, bestående af:  

- 3 politiske repræsentanter fra Københavns Kommune fra henholdsvis Økonomiud-

   valget, Bygge- og Teknikudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

- 3 repræsentanter fra Kvarterløft Nørrebro Park og

- 3 fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening

 

Dommerkomitéens sekretær er udpeget af Akademiske Arkitekters Konkurrencesekretariat. Der vil være mulighed for dommerne at indkalde rådgivere.

 

Økonomi

Finansiering af projektkonkurrencens 1.fase - herunder præmieringer - tilvejebringes fra Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3 (Kvarterløft Nørrebro Park)

 

Finansieringen til gennemførelse af projektkonkurrencens 2. fase samt realisering af vinderforslaget beløber sig samlet til 24.000.000 kr. jf. Skema.1.

 

Kvarterløft Nørrebro Park andel af projektet søges i hele projektforløbet nedbragt gennem ansøgninger om ekstern finansiering fra fonde og lignende for at fastholde så mange midler som muligt til det helhedsorienterede kvarterløftarbejde.

 

Skema 1.

Samlet anlægsbudget ekskl. udskrivning af projektkonkurrence og præmiering:

24.000.000

Anlægsbevilling med kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3 (Kvarterløft Nørrebro Park.) til viderebearbejdning af vinderforslag i fase 2:

175.000

 

Anlægsbevilling med kassemæssig dækning på Bygge- og Teknikudvalgets budget, Vej & Parks anlægsramme (konto 0.21.3 Parker og legepladser) til viderebearbejdning af vinderforslag i fase 2: 

175.000

I alt til viderebearbejdning af vinderforslag i fase 2:

350.000

 

 

Reservering af midler fra Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3 (Kvarterløft Nørrebro Park) fordelt på årene 2005 – 2006 til gennemførelse af det vindende projekt:

12.325.000

Reservering af midler fra Bygge- og Teknikudvalgets budget, Vej & Parks anlægsramme (konto 0.21.3 Parker og legepladser) fordelt på årene 2005- 2006 til gennemførelse af det vindende projekt: (1)

9.825.000

Reservering af midler fra Bygge- og Teknikudvalgets budget, bevillingen tilskudsdeklarationsmidler (konto 0.10.3 Fælles Formål):

500.000

Reservering af midler fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget, bevillingen vedligeholdelsesmidler for de bemandede legepladser fordeltpå årene 2005- 2006 til gennemførelse af det vindende projekt. (2):

1.000.000

Budget for gennemførelse af konkurrencens vindende forslag inkl. rådgivning mv.:

23.650.000

Heraf:

 

Projektstyringshonorar Vej & Park:.

540.000

Honorar til gennemførelsen af det vindende forslag:

2.500.000.

Entreprenørbudget til fysisk gennemførelse inkl. omkostninger:

20.610.000

(1) Midlerne er allerede reserveret i årene 2006-07, og det vil blive søgt at fremrykke således, at projektet kan færdiggøres inden udgangen af 2006

(2) Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens har givet tilsagn om at bidrage til projektkonkurrencen med 1.000.000 kr. til projektet jf. skema 1.

 

MILJØVURDERING

Der vil blive udarbejdet miljøvurdering i forbindelse med, at der søges anlægsbevillinger til det vindende projektets gennemførelse.

 

BILAG 1 VEDLAGT

Tekstforslag til Konkurrenceprogram    

 

 

Erik Jacobsen                                                               Mette Lis Andersen