Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 31. marts 2004

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Evaluering af gennemførelsen af handlingsplanen for byfornyelsen på Indre Vesterbro

 

BTU 178/2004  J.nr. 621.0011/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at en rapport om evaluering af gennemførelsen af handlingsplanen for Indre Vesterbro udsendes i offentlig høring frem til udgangen af august måned.

 

 

RESUME

I forbindelse med vedtagelsen i 1991 af handlingsplanen for byfornyelsen på Indre Vesterbro blev det besluttet, at indsatsen skulle evalueres. I forlængelse af evalueringen i 1997 foreligger nu udkast til slutevaluering af indsatsen. Rapporten er i to bind, hvor bind 1 indeholder en gennemgang og vurdering af byfornyelsens resultater, og bind 2 indeholder beskrivelser af de enkelte karreer, som også kan bruges som en guide igennem kvarteret.

 

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Byfornyelse København, SBS Byfornyelse og Plan & Arkitektur. Arbejdet er endvidere blevet fulgt af en styregruppe og af kontaktudvalget for byfornyelsen.

Der er indarbejdet hovedkonklusioner fra de rapporter, CASA har udarbejdet om den sociale udvikling i området og om Vesterbro Byfornyelsescenter.

Det foreslås, at rapporten i den nu foreliggende udgave sendes i høring i perioden medio april – ultimo august 2004, hvorefter en endelig udgave kan forelægges Borgerrepræsentationen til vedtagelse i løbet af efteråret.

 

Udgifterne til udarbejdelsen af evalueringsrapporten vil udgøre 3 mio. kr. ekskl. moms, som hidtil budgetteret. Hertil kommer 725.000 kr. i honorar til CASA.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I mødet den 6. december 2000 (BTU 569/2000) tiltrådte udvalget en indstilling om iværksættelse af en evaluering af gennemførelsen af handlingsplanen for Indre Vesterbro. I et notat til Bygge- og Teknikudvalget af 6. september 2002 orienterede forvaltningen om forløbet af evalueringsarbejdet.

Evalueringsarbejdet, der er en opfølgning af den beslutning Borgerrepræsentationen i 1991 traf i forbindelse med vedtagelse af handlingsplanen for Indre Vesterbro samt evalueringen tiltrådt af BR i mødet den 20. februar 1997 (BR 408/91, 636/91, 547/94, 564/95 og 129/96), er foretaget af Byfornyelse København og SBS Byfornyelse i tæt samarbejde med Plan & Arkitektur. Resultatet af evalueringsarbejdet foreligger nu i en foreløbig udgave i form af en rapport i to bind, som vedlægges som bilag 1.

 

Afsluttende evaluering af byfornyelsesindsatsen

Evalueringsarbejdet er varetaget af en styregruppe med deltagelse af Byfornyelse København, SBS Byfornyelse, Vesterbro Byfornyelsescenter, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Plan & Arkitektur.

 

Herudover er såvel udarbejdelsen af denne rapport som nedennævnte CASA-undersøgelse fulgt af kontaktudvalget for byfornyelsen, som er sammensat af repræsentanter fra relevante forvaltningsenheder, byfornyelsesselskaberne, Vesterbro Byfornyelsescenter og Repræsentantskabet på Vesterbro.

 

Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har foretaget en undersøgelse af Vesterbro Byfornyelsescenters hidtidige virke og en analyse af den sociale udvikling i området i byfornyelsesperioden. Til CASA-undersøgelsen har været knyttet en særlig følgegruppe bestående af repræsentanter fra Byfornyelse København, SBS Byfornyelse, Vesterbro Byfornyelsescenter, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Plan & Arkitektur, CASA, Repræsentantskabet på Vesterbro og Erhvervs- og Boligstyrelsen. Resultatet af denne undersøgelse foreligger i form af to rapporter, som var lagt til gennemsyn i forbindelse med den indstilling om afvikling af Vesterbro Byfornyelsescenter i 2005, som Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 11. juni 2003 (BR 284/03). Rapporternes hovedkonklusioner er indarbejdet i evalueringsrapporten.

 

Evalueringsrapporten er i to bind. Det ene bind er udformet som en hovedrapport med kortfattet beskrivelse af byfornyelsens forløb i planlægnings- og gennemførelsesfaserne. Det andet bind har karakter af en eksempelsamling, som indeholder beskrivelser af de enkelte karreers særlige træk eller "historier". Eksempelsamlingen kan bruges som en guide gennem området.

 

Det foreslås, at rapporten i den nu foreliggende udgave sendes i høring i perioden medio april - ultimo august 2004, hvorefter en endelig udgave kan forelægges Borgerrepræsentationen til vedtagelse i løbet af efteråret.

 

Den samlede evaluering kommer til at bestå af hovedrapporten, justeret på baggrund af høringssvarene, CASA's undersøgelse, høringssvar og Borgerrepræsentationens stillingtagen. Den endelige rapport vil blive trykt i en bogudgave.

 

Høringskredsen foreslås at omfatte Vesterbro Byfornyelsescenter, Repræsentantskabet på Vesterbro, Kontaktudvalget for byfornyelsen og Erhvervs- og boligstyrelsen samt andre, der måtte udtrykke ønske om at blive hørt.

 

Rapporten vil endvidere blive lagt på Plan & Arkitekturs hjemmeside.

 

Økonomi

Udgifterne til gennemførelsen af evalueringsarbejdet vil kunne holdes inden for det hidtil anslåede reviderede budget på 3 mio. kr. ekskl. moms. Honoraret dækkes af uforbrugte honorarrammer for de konkrete byfornyelsesbeslutninger.

Dertil kommer udgiften til gennemførelsen af CASA-undersøgelsen på 725.000 kr. inkl. moms, hvoraf 500.000 kr. dækkes af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Resten dækkes af den bevilling, der er givet til drift af Vesterbro Byfornyelsescenter.

 

Miljøvurdering

-

 

Høring

-

 

Andre konsekvenser

-

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Bind 1 Vesterbros fornyelse. Planlægning og gennemførelse.

Bind 2 Vesterbros fornyelse. Eksempler og turguide

 

 

Jens Ole Nielsen