Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 31. marts 2004

 

 

Sager til beslutning

 

5.      Omlægning af Prags Boulevard

 

BTU 183/2004  J.nr. 621.0003/03

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Prags Boulevard på Østamager reetableres i henhold til beskrivelsen i nærværende indstilling. Projektet finansieres med en anlægsbevilling på 23,25 mio. kr. under Vej & Parks anlægsramme konto 0.21.3,

at der gives en indtægtsbevilling på 7,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden til dækning af fondens andel af udgifterne til realisering af den forestående reetablering af Prags Boulevard. Indtægtsbevillingen indsættes på Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft, funktion 0.15.3. Beløbet overføres efterfølgende til Bygge- og Teknikforvaltningens budget, Vej & Park konto 0.21.3,

at Økonomiudvalget giver en anlægsbevilling til Økonomiforvaltningen på 4,4 mio. kr. til realisering af den forestående reetablering af Prags Boulevard. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft funktion 0.15.3. Beløbet overføres til Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park, konto 0.21.3,

at Økonomiudvalget giver en anlægsbevilling til Økonomiforvaltningen på 9,25 mio. kr. fra Kvarterløft Holmbladsgades forsøgsmidler til realisering af den forestående reetablering af Prags Boulevard. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft funktion 0.15.3. Beløbet overføres til Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park, konto 0.21.3. 

at de eksisterende hjemløsehytter på Prags Boulevard forbliver på Prags Boulevard dog således, at de flyttes 4-6 meter, så der skabes plads til projektets projekterede gennemgående gangsti,

at Vej & Parks driftsbudget fra 2006 øges med 600.000 kr. (rammeløft) svarende til de øgede driftsudgifter, som Vej & Park årligt skal afholde efter projektets gennemførelse,

at drift og vedligeholdelse af de 700 stole i projektet sker via lokal forankring.

 

 

RESUME

Forslaget til reetablering af Prags Boulevard var på Bygge- og Teknikudvalgets dagsorden den 8. oktober 2003 (BTU 455/2003). Sagen blev udsat således, at forvaltningerne kunne foretage yderligere bearbejdning af stolene, der indgår i projektet, samt placeringen af hjemløsehytterne.

Københavns Kommune og Lokale og Anlægsfonden udarbejdede i januar 1999 en aftale om en Kultur- og Idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret. Planen indeholder en række projekter til forbedring af de fysiske udfoldelsesmuligheder i kvarteret, herunder en omlægning af Prags Boulevard.  

Projektet for omlægning af Prags Boulevard er et prioriteret projekt i Kvarterløft Holmbladsgadekvarteret. Ønsket er, at der iværksættes en fornyelse og udvikling af boulevarden, med særlig vægt på at udvikle de grønne arealer, så boulevarden kan anvendes til park- og idrætsaktiviteter.

Der har tidligere været gennemført en åben international arkitektkonkurrence for Prags Boulevard. Vinderprojektet, der er udarbejdet af Totalrådgivningsgruppen Kristine Jensen - bestående af tegnestuen Kristine Jensen, Århus og rådgivende ingeniører Moe & Brødsgaard, Rødovre - har nu sammen med beboere fra lokalområdet og Københavns Kommune bearbejdet konkurrenceprojektet til et projektforslag, som hermed foreslås gennemført. (bilag 1)

Prags Boulevard er i dag et nedslidt og mindre attraktivt grønt område med få udfoldelsesmuligheder. Omlægningen vil ændre dette til et attraktivt grønt boulevard-forløb, med syv aktivitetsfelter. Felterne indrettes med faciliteter til idræt, leg, ophold mm. Projektets sammenbindes af to elementer: en gangsti fra Amagerbrogade til Strandlodsvej og en markant poppelrække i den nordlige side af boulevarden.

Visionen er at skabe lys, luft og sammenhæng ved at rydde op og koncentrere. Samtidig anvendes kendte materialer på nye måder med inspiration fra pop-art kulturen.

Et identitetsskabende element er også boulevardens egen genkendelige stol, der erstatter den traditionelle parkbænk. Der produceres ca. 700 stole, der opstilles på det grønne areal. Tanken er, at brugere af boulevardens grønne områder selv kan placere stolene, hvor det ønskes. 100 af disse stole skal dog forankres mellem Jemtelandsgade og den kommende rundkørsel ved Vermlandsgade med ankre, så de ikke kan flyttes frit men i begrænset omfang. Sikring af de øvrige stole sker ved at lokale aktivitetssteder får ansvar for et antal stole, deres vedligeholdelse og indsamling.

Hjemløsehytterne som er placeret på Prags Boulevard foreslår forvaltningerne i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forbliver på Prags Boulevard. Det er dog nødvendigt at flytte de 2 hytter 4-6 meter mod nord for at skabe plads til den gennemgående sti.

Belysningen bliver i forhold til den nuværende situation forøget og forbedret. Dette vurderes at øge trygheden i området, og gøre det mere anvendelig i aftentimerne.

Omkring aktivitetsfelterne opsættes hegn med påskrifterne henholdsvis Pladsen, Haven, Scenen, Banen, Buret, Børnehaven og Rampen. Herved gives udtryk for, hvad felterne kan bruges til, men anvendelsen er ikke fastlåst.

Der vil i forbindelsen med projektet ske en regulering af parkeringsforholdene på hele Prags Boulevard. I projektområdet er der i dag 403 parkeringspladser. Projektets realisering betyder, at 91 parkeringspladser nedlægges, hvilket primært skyldes en vejindsnævring mellem Dalslandsgade og Vermlandsgade, hvor de ca. 20 pladser nedlægges. Herudover nedlægges 61 parkeringspladser på offentligt grundareal, hvilket er en forudsætning for at gennemføre det grønne strøg. I alt 152 parkeringspladser nedlægges således. En undersøgelse af udnyttelsesgraden i området viser at den ligger på mellem 40 og 60 % i gennems nit for alle parkeringspladserne, hvilket dækker over en stor udnyttelsesgrad ved Amagerbrogade og en meget lav på strækningen mellem Dalslandsgade og Vermlandsgade. I området ved Amagerbrogade, hvor parkeringssøgningen er størst, sker der ingen ændringer.

Projektet finansieres med en anlægsbevilling på 23,25 mio. kr. Udformet som en indtægtsbevilling på 7,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden og udgiftsbevilling på 15,75 mio.kr.

Projektledelsen varetages efter politisk godkendelse af Bygge- og Teknikforvaltningen, hvorfor de samlede projektmidler overføres hertil.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Forslaget til reetablering af Prags Boulevard var på Bygge- og Teknikudvalgets dagsorden den 8. oktober 2003 (BTU 455/2003). Sagen blev udsat således, at forvaltningerne kunne foretage yderligere bearbejdning af stolene, der indgår i projektet, samt placeringen af hjemløsehytterne.

I Kvarterløft Holmbladsgadekvarteret og Kultur- og Idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret indgår omlægningen af Prags Boulevard som et prioriteret udviklingsprojekt. Det indgår som et ønske fra Kvarterløft Holmbladsgadekvarterets lokale styregruppe, at der iværksættes en fornyelse og udvikling af boulevarden, hvor der lægges særlig vægt på udviklingen af de grønne arealer, så de i højere grad end i dag kan anvendes til samlings- og idrætsaktiviteter.

Københavns Kommune udarbejdede i januar 1999 i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden en Kultur- og Idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret, hvori projekt Prags Boulevard indgår som et af planens projekter. Kultur og Idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret er i alt finansieret med 105 mio. kr. – henholdsvis 75 mio. kr. fra Københavns Kommune og 30 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden. 

Københavns Kommune og Lokale- og Anlægsfonden har i samarbejde gennemført en arkitektkonkurrence for Prags Boulevard, og vinderprojektet - der er udarbejdet af Totalrådgivningsgruppen Kristine Jensen, bestående af tegnestuen Kristine Jensen, Århus og rådgivende ingeniører Moe & Brødsgaard, Rødovre - har nu i samarbejde med Københavns Kommune bearbejdet vinderprojektet til et projektforslag som foreslås gennemført. (bilag 1)

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Det udarbejdede projektforslag vil ændre Prags Boulevard fra at være et nedslidt og mindre attraktivt grønt område med få udfoldelsesmuligheder til et rekreativt grønt boulevard-forløb, hvor der indarbejdes 7 aktivitetsfelter, der indrettes med faciliteter til idræt, leg, ophold mm. Boulevarden foreslås sammenbundet af en gangsti fra Amagerbrogade til Strandlodsvej, ligesom en markant poppelrække i den nordlige side af boulevard-forløbet vil markere boulevarden hele vejen fra Amagerbrogade i vest til Amager Strandvej i øst.

Farver og materialer er valgt med inspiration fra pop-art kulturen. Traditionelle materialer blive anvendt i nye sammenstillinger, f.eks. er standerfarven på den gennemgående sti-belysning nærmest selvlysende grøn. Gentagelse af elementer som f.eks. hegn med påskrifter om aktivitetsfelterne og bemaling af stifladen vil give boulevarden en sammenhængende identitet.

Boulevarden får sin egen genkendelige stol, der erstatter den traditionelle bænk. Der produceres ca. 700 stole, der opstilles på det grønne areal. Brugere af boulevardens grønne områder kan selv placere stolene. Anvendelse af stole er et stort ønske fra de lokale beboere og kvarterløft, fra Dommerkomiteen i konkurrencen og arkitekten.

Det er aftalt, at de i alt 700 grønne stole fordeles således:

·        100 stole kobles til udeserveringen på pladsen ved Amagerbrogade eventuelt også på Jemtelandsgade plads. Aftaleholder er ansvarlig for driften af stolene.

·        100 stole etableres med anker på arealet mellem Jemtelandsgade Plads og Kultur og Idrætshuset.

·        200 stole placeres foran Kultur og Idrætshuset. Driften af stolene er del af husets driftsansvar.

·        100 stole placeres rundt om og på terrassen ved pavillonen. Pavillonen forestår driften af stolene.

·        200 stole produceres til særlige arrangementer: koncerter, skuespil mm. Stolene stilles i depot.

Belysningen bliver i forhold til den nuværende situation forøget og forbedret. Dette vurderes at øge trygheden i området, og gøre det mere anvendeligt i aftentimerne.

Mellem aktivitetsfelterne vil Prags Boulevard fungere som et rekreativt område med nye græsplæner og en markant poppelrække. Felterne har på hegn påskrifterne (fra Amagerbrogade mod Strandlodsvej) – pladsen, haven, scenen, banen, buret, børnehaven og rampen. Nedenfor uddybes rumfunktionen for aktivitetsfelterne, der hver især har et areal på ca. 15x15 meter:

Pladsen ved Amagerbrogade er primært et "visitkort" for projektet. Træerne, lyset og stien bringes ud til gaden, hermed er byen – Amagerbrogade - forbundet visuelt og fysisk via stien til vandet. Pladsen foreslås ændret trafikalt til en lege- opholdsgade. Endvidere foreslås udeservering på pladsen i forbindelse med en eksisterende café på strækningen. 

Haven ved Jemtelandsgade formidler overgangen fra det urbane rum ved Amagerbrogade til den parkmæssige forsættelse af boulevarden. Samtidig skal haven sammenbinde Jemtelandsgades Plads og Prags Boulevard. Haven består af hævede bede med blomstrende og duftende planter. Haverne kan såfremt der kan etableres en lokal havegruppe drives af lokale, ellers vil Bygge- og Teknikforvaltningen forestå driften.

Scenen – I et krydsningsfelt er placeret en mindre plads med en scene. Scenen foreslås udstyret med en bevægelig rund flade, der kan anvendes til scene til optræden, teater, mm.

Banen er en sportsplads i asfalt, der er velegnet til aktiviteter, der kræver hårdt og fast underlag. Bander omkring spillearealet sikrer afskærmning og det gennemgående høje hvide træhegn er placeret ved vejen, så aktiviteter på banen er sikret mod den kørende trafik.

Buret er et lukket baneareal med kunststofbelægning (gummi), der gør den ideel til sportsaktiviteter som tennis, badminton, mm. Buret er placeret i umiddelbar nærhed af det nye kultur- og idrætshus, som ligeledes indenfor Kultur- og Idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret planlægges opført.

Børnehaven - I dag har børnehavnen på Tjørnerækken sin legeplads på Prags Boulevard, og sådan vil det med det nye projekt fortsat være. Miljøkontrollen havde i 2002 planlagt, at udskifte jorden pga. stærk forurening. Ved at lave en midlertidig afskærmning af jorden blev det muligt at udsætte dette og udskiftningen indgår nu som en del af omlægningen. (Miljøkontrollen afholder udgiften til dette arbejde udenfor projektet.) Børnehavens areal omformes og det lukkede hegn fjernes til fordel for Prags Boulevards hvide transparente hegn. Den nærmere udformning af børnehaven aftales mellem projektledelsen og børnehavens ledelse. Dette aktivitetsfelt er af ca. samme størrelse som den hidtidige legeplads.

Rampen er det sidste aktivitetsfelt ved Strandlodsvej. Det bliver en plads, hvor elementerne er udformet så de indbyder til skater-aktiviteter. Der foreslås således anlagt en skater-rampe. Denne del af projektet er udviklet på baggrund af rådgivning fra Dansk Skater Alliance.  

 

Økonomi

Den samlede projektøkonomi udgør 23.250.000 kr. Midlerne til projektet tilvejebringes fra Økonomiforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen, forsøgsmidlerne fra Kvarterløft Holmbladsgadekvarteret og fra Lokale og Anlægsfonden. 

 

Projektets samlede økonomi udgør 23,25 mio. kr. og er tilvejebragt af:

Lokale- og Anlægsfonden:                                                          7,5 mio. kr.

Bygge- og Teknikforvaltningen:                                                 2,1 mio. kr.

Økonomiforvaltningen:   

- Kvarterløft Holmbladsgade forsøgsmidler:                          9,25 mio. kr.

- Kultur- og Idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret:          4,4 mio. kr. 

I alt                                                                                        23,250 mio. kr.

 

Budget for de forventede hovedudgifter

Terrænarbejder

7.200.000

Beplantning

900.000

Aktivitetsfelter

4.450.000

Udstyr i øvrigt

900.000

Arbejdsplads mm

900.000

Belysning

2.850.000

Ledningsomlægning

100.000

Borgerinformation mm

400.000

Udlæg

50.000

Disp. til uforudsete udgifter

2.500.000

Honorar

3.000.000

Total:

23.250.000

 

For Økonomiforvaltningens finansieringsdel anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft funktion 0.15.3 (Kultur- og Idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret).

For Bygge- og Teknikforvaltningen finansieringsdel anvises kassemæssig dækning på Vej & Parks anlægsramme konto 0.21.3. (Midlerne er reserveret på Vej & Parks Investeringsplan 2004.)

For Kvarterløft Holmbladesgadekvarterets finansieringsdel anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft funktion 0.15.3 (Kvarterløft Holmbladsgadekvarteret).

For Lokale- og Anlægsfondens finansieringsdel tilvejebringes midlerne fra de i alt 30 mio. kr. fonden har medfinansieret den samlede Kultur- og Idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret med.

Da projektledelsen for projekt Prags Boulevard varetages af Vej & Park, foreslås, at Økonomiforvaltningens delfinansiering på 21,15 mio. kr. overføres til Bygge- og Teknikforvaltningen konto 0.21.3 Parker og Legepladser.

Forvaltningerne foreslår at Vej & Parks driftsbudget fra 2006 øges med 600.000 kr. (rammeløft) svarende til de øgede driftsudgifter, som Vej & Park årligt skal afholde efter projektets gennemførelse, og at der som særlig etableringspleje gives et rammefløft i 2006 og 2007 på 285.000 kr.

I dag anvendes knap 150.000 kr. på drift af området, hvilket primært anvendes på græsslåning og tømning af papirkurve, samt renhold af vejene. Projektet indeholder 6 nye aktivitetsfelt, der kræver øget pasning og renholdelse. Der er øget udgifter til belysning og til de mange nye træer, endvidere forventes der generelt et øget brug af arealet.

Der foreslås endvidere afsat ekstra driftsmidler i 2006 og 2007 på 285.000 kr. til at sikre etableringen af det nye anlæg, en sådan indsat sikre på sigt en billigere drift. Midlerne anvendes til vanding, lugning og en særlig gartnerisk indsats i øvrigt.

 

Miljøvurdering

Da området er forurenet ud over, hvad der normalt forefindes i København, er der foretaget en kortlægning af forureningsomfanget. Der er aftalt en håndtering af den forurenede jord med Københavns Miljøkontrol.

I projektet er indarbejdet etablering af et nyt gennemgående træhegn. I denne forbindelse vil der kun blive indkøbt certificeret træ eller træ af træsorter, hvor certificering ikke er nødvendig.

Eksisterende materialer i området vil i videst muligt omfang blive genanvendt på stedet.

 

Høring

Borgerne i Kvarterløft Holmbladsgadekvarteret har været involveret i projektet fra starten. Borgerne formulerede således ønsker til Prags Boulevards fremtidige udformning i forbindelse med udskrivelsen af konkurrencen. Borgerne har medvirket til at konkretisere projektet efter konkurrencen, ligesom der har været afholdt offentlige orienteringsmøder. En mindre gruppe borgere vil som et tilkoblet byggeudvalg følge projektet frem til dets realisering.

Projektet har været forlagt for den lokale styregruppe for Kvarterløft Holmbladsgadekvarteret, og projektet er efterfølgende blevet godkendt.

Københavns Politi har fået forelagt projektet, og bemærkningerne fra politiet angående anvendelse af afstribninger, der ikke må anvendes således at det ligner vejafstribning, indarbejdes i forbindelse med den forestående detailprojektering.

Da projektet omfatter en række private fællesveje, har projektet været til godkendelse og accept hos de tilstødende grundejere. Alle grundejere har meldt positivt tilbage. Det betyder, at projektet også i omlægningen omfatter de private fællesveje, som fortsat efter omlægningen vil have drifts- og vedligeholdelsesansvaret.

 

Andre konsekvenser

Der vil i forbindelsen med projektet ske en regulering af parkeringsforholdene på hele Prags Boulevard. I projektområdet er der i dag 403 parkeringspladser. Projektets realisering betyder, at 91 parkeringspladser nedlægges, hvilket primært skyldes en vejindsnævring mellem Dalslandsgade og Vermlandsgade, hvor de ca. 20 pladser nedlægges. Herudover nedlægges 61 parkeringspladser på offentligt grundareal, hvilket er en forudsætning for at gennemføre det grønne strøg. I alt 152 parkeringspladser nedlægges således. En undersøgelse af udnyttelsesgraden i området viser at den ligger på mellem 40 og 60 % i gennemsnit for alle parkeringspladserne, hvilket dækker over en stor udnyttelsesgrad ved Amagerbrogade og en meget lav på strækningen mellem Dalslandsgade og Vermlandsgade. I området ved Amagerbrogade, hvor parkeringssøgningen er størst, sker der ingen ændringer.

Området ligger udenfor betalingszonerne, og kommunen vil således ikke have et provenutab ved projektet.

Hjemløsehytterne

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Bygge- og Teknikforvalt ningen og Økonomiforvaltningen foreslår, at hjemløsehytterne fortsat kan blive på Prags Boulevard. Hytterne skal nødvendigvis flyttes, da de er lokaliseret på et sted hvor den kommende sti skal løbe. Det aftaltes derfor, at de to hjemløsehytter flyttes ca. 4 meter mod nord. De placeres i nøjagtig samme stand som i dag, – dvs. med samme utætte rådangrebne trætag, umalede ydrevægge, skæve fundamentblokke, mm.

 

Værestedet

Der har været afholdt to møder mellem økonomiforvaltningen og brugerne af Værestedet. Det er aftalt, at værestedets skurvogn flyttes ca. 4 meter nordpå, da den kommende sti løber dér hvor skurvognen i dag er lokaliseret. Det er aftalt at skurvognen drejes 90 grader, og at der overfor brugerne stilles en gartner til rådighed i 1 dag. Her skal udearealet genetableres i samme stand som i dag. Endvidere skal genetableres strøm og vand i skurvognen. Prags Boulevard projektet betaler for disse udgifter.

 

Rundkørsel i Vermlandsgade / Prags Boulevard

Bygge- og Teknikudvalget fremsender samtidig med denne indstilling en indstilling om en tillægsbevilling til omlægning af krydset Vermlandsgade / Prags Boulevard til en rundkørsel. Projektet for rundkørslen er koordineret med Prags boulevard projektet.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1 – Projektforslaget 

På udvalgsmøderne kan forvaltningerne præsentere en 3D film af projektet.

 

Bilag 2 –Bygge- og Teknikudvalgets beslutning den 8. oktober 2003 samt indstillingen

 

 

Erik Jacobsen                                                                Mette Lis Andersen