Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 31. marts 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

9.      Højbro Plads og Amagertorv - udeservering og cykelparkering

 

BTU 175/2004  J.nr. 21541.0006/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter forvaltningens overvejelser til udeservering på Højbro Plads og løsning af cykelparkeringen på Amagertorv.

 

 

RESUME

På Bygge- og Teknikudvalgsmødet d. 26. marts 2003 (BTU 144/2003) behandlede udvalget en indstilling om Højbro Plads – disponering og udbud af udeservering. Forvaltningen blev bedt om at fremkomme med en ny indstilling, hvor antallet af udeserveringer, samt pavilloner hertil blev revurderet. Endvidere ønskede udvalget et forslag til løsning af cykelparkeringsproblemerne omkring Amagertorv.

 

Højbro Plads og Amagertorv er velbesøgte byrum grundet deres centrale placering. Det betyder at efterspørgslen efter udeserveringsarealer i området er steget, og at antallet af parkerede cykler er steget voldsomt. Der er således opstået problemer med at cykler spærrer for færdslen på Amagertorv. Hvilket øges af cykeltaxier, der søger hyre på Amagertorv.

 

Forvaltningen har haft store vanskeligheder ved at fremkomme med et forslag til løsning af cykelparkeringsproblematikken. Løsningen forvaltningen vurderer bedst egnet betyder, at der foreslås opsat cykelstativer på arealet mellem Højbro Plads og Amagertorv. Ved Silkegade / Købmagergade foreslås endvidere flere cykelparkeringspladser. Løsningsforslaget er betinget af en ændret trafikafvikling, hvor biler ikke længere kan kører omkring Højbro Plads men ledes ad Store Kirkestræde.

 

Forvaltningen undersøger nu hvorledes cyklerne og ikke mindst cykeltaxierne holdes væk fra Amagertorv.

 

Omkring udeservering vil forvaltningen foreslå, at udeserveringen på Amagertorv ikke ændres eller udvides. På Højbro Plads foreslås reserveret op til fire udeserveringer, hver med mulighed for en pavillon. Det foreslås at der udskrives en arkitektkonkurrence til belysning af pavillonernes udformning. Konkurrencen skal eksempelvis stille krav til en løsning, hvor der er taget højde for opmagasinering, affaldshåndtering o. lign., hvilket ikke fungerer optimalt ved den eksisterende pavillon.

Forvaltningens begrundelse for dette er, at på så en central placering i byen bør pavilloner have en kvalitet og karakter der modsvare de omgivende bygninger og byrummet. En konkurrence vil dog tidligst kunne være afholdt således at pavillonerne kan tage i anvendelse i 2005, hvorfor opstilling af interimistiske pavilloner foreslås tilladt i 2004/05.

Det foreslås at udeserveringsarealerne tildeles efter følgende kriterier:

-         Første prioritet - Ansøgere med forretning direkte på pladsen. (forstået som der er ubrudt fodgængere areal mellem forretning og udeservering.)

-         Anden prioritet - Ansøgere med forretning ved pladsen. (forstået som forretninger på pladsen men adskilt fra udeserveringsarealerne ved kørebane arealer)

-         Tredje prioritet - Ansøgere udenfor pladsen. (forretningen uden tilknytning til stedet)

 

Såfremt der er flere ansøgere i en prioritet sendes udeserveringsarealerne i udbud blandt ansøgerne i denne prioritet.

 

Forvaltningen vurderer, at der med fire udeserveringsarealer på Højbro Plads ikke umiddelbart vil være behov for et udbud blandt første og anden prioritets forretninger.

 

Der vil endvidere være plads til den eksisterende frugt stand og pølsevogn.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Højbro Plads og Amagertorv er med sin centrale beliggenhed et vigtigt knudepunkt for færdsel og ophold. Tilstrømningen af mennesker er steget gennem de seneste år, og i sommerhalvåret trækkes cafélivet ud på torvene og efterspørgslen efter udeserveringsarealer på Højbro Plads er således steget.

Som følge heraf udarbejdede forvaltningen i foråret 2003 indstillingen "Højbro Plads – disponering og udbud af udeservering", der blev behandlet på Bygge- og Teknikudvalgsmødet d. 26. marts 2003 (BTU 144/2003). Da der pt. er færre udeserveringsarealer end der er interesserede restauratører, foreslog forvaltningen, at der blev iværksat en udbudsprocedure som en udvælgelsesmetode med saglige kriterier frem for anvendelse af lodtrækning.

I indstillingen blev det samtidig foreslået, at det fremover ikke blev muligt at opstille pavillonbygninger af hensyn til de byrumsmæssige kvaliteter på stedet, ikke mindst de visuelle sigtelinier mellem Amagertorv og Christiansborg.

Bygge- og Teknikudvalget valgte at udsætte sagen med anmodning om at forvaltningen udarbejder en ny indstilling, hvor pavilloner kan indgå. Samtidig blev forvaltningen bedt om at finde en løsning på cykelparkeringsproblematikken på Amagertorv, hvor parkerede cykler spærrer for den fri færdsel og samtidig skæmmer torvet.

 

Uddybning af indstilling

Situationen i dag

Højbro Plads og Amagertorv er centrale pladser i Københavns centrum, hvortil der er en livlig trafik særligt af cyklister og gående. Amagertorv udgør et knudepunkt mellem Strøget, Købmagergade, Læderstræde og Højbro Plads og fungerer som mødested for mange mennesker. (bilag 1 og 2)

Udeservering foregår i dag på Amagertorv udfor Café Europa og Café Norden. På Højbro Plads har Café Baresso (tidligere Café Firtal og Café Vertigo) og Café Azori i de seneste år haft udeservering på to arealer på pladsens østside. Herudover er der en frugtstand og en pølsevo gn med fast stadeplads.  Alle beværtninger og stadeindehavere har indgået et-årige lejeaftaler med Vej & Park om leje af offentligt vejareal.

Cykelparkering foregår i dag til dels i de opstillede cykelstativer på og omkring Højbro Plads og Amagertorv. Cykelstativerne dækker imidlertid ikke parkeringsbehovet, hvorfor cyklister parkerer på arealer, hvor der ikke er opstillet cykelstativer. Problemet er særligt stort ved Storkespringvandet på Amagertorv, hvor parkerede cykler spærrer for fri passage mellem Amagertorv og Højbro Plads. Problemet er ligeledes til stede ved indgangen til Illum på Købmagergade / Silkegade, hvor cykelstativerne ikke rummer plads til de mange cykler.

En tælling foretaget 30. maj 2003 viste, at der var godt 600 parkerede cykler i hele området, hvor der kun er knap 110 cykelstativer. De eksisterende cykelstativer er primært opstillet på Højbro Plads, hvor der er plads til 65 cykler, samt i Købmagergade, hvor der er plads til knap 35. Herudover er der cykelstativer med plads til 10 cykler for enden af Læderstræde.

Udover de mange cykler er der i sommeren 2003 sket et boom i antallet af cykeltaxier, der benytter Amagertorv som holdeplads. Cykeltaxierne optager megen plads og spærrer ligeledes for den fri færdsel på Amagertorv. Almindelige taxier har holdeplads på Højbro Plads's østside, hvor der er plads til 6 taxier.

Der er ingen parkeringsmuligheder omkring Højbro Plads, men standsningsmulighed ved afsætning af passagerer eller aflæsning af varer. Nord for Højbro Plads har hestekøretøjer med særlig tilladelse mulighed for at opsamle og afsætte passagerer på en dertil indrettet holdeplads.

Selve trafikafviklingen foregår som ensrettet kørsel omkring Højbro Plads, dog har cyklister dobbeltrettet færdsel mellem Læderstræde og Store Kirkestræde. Trafikafviklingen er imidlertid ikke optimal, idet det ofte hænder, at bilister ikke respekterer højresvingspligten fra Læderstræde og fortsætter mod ensretningen til Store Kirkestræde.

Busstoppestedet på Højbro Plads blev nedlagt i maj 2003, da HUR omlagde rute 29 til andre strækninger, og der er ikke planer om at genindføre busdrift på stedet. Det nedlagte busstoppested er formelt ikke omlagt til anden anvendelse, men benyttes i vid omfang til af- og pålæsning af såvel varer som passagerer, bl.a. også af HUR's handicaptransportservice.

 

Forslag

I det foreliggende skitseforslag anvises en ny arealdisponering til udeservering og cykelparkeringsproblematikken søges løst med enkle midler. Forslaget løser samtidig de nuværende trafikale problemer (bilag 3).

Det foreslås at udeservering fremover sker på de markerede blå arealer (bilag 3).

På Højbro Plads foreslås det at udvide med to ekstra udeserveringsarealer og centrere pavilloner og stadepladser omkring midten af pladsen. Dette foreslås, at en indskrænket frugtbod og pølsevognen bliver på den nuværende placering. Forvaltningen finder det ønskeligt at friholde arealet omkring Absalon statuen, dels af hensyn til selve statuen dels for at friholde et areal til afholdelse af diverse arrangementer på pladsen.

Da erfaringer viser at cyklister parkerer cyklen så tæt på besøgsmålet som muligt, vurderer forvaltningen at cykelparkeringsmulighederne skal koncentreres omkring Højbro Plads's nordlige ende samt ved indgangen til Illum i Købmagergade.

Ved Illum inddrages et stykke af Silkegade til cykelparkering og der opstilles flere cykelstativer på Købmagergade. Antallet af cykelparkeringspladser øges hermed fra 32 til knap 130.

Herudover foreslås det at anlægge en cykelparkeringszone mellem Højbro Plads og Amagertorv (bilag 3 – de røde arealer). Hermed øges det nuværende antal cykelparkeringspladser fra 75 til ca.180. Den nuværende brostensbelægning på arealet mellem Højbro Plads og Amagertorv bibeholdes, men der tilføjes pullerter og cykelstativer og cykelstien markeres diskret på belægningen. Cykeltaxier får en formel taxiholdeplads på dette areal og forvaltningen vil tilstræbe at cykeltaxier efterfølgende forbydes ophold på Amagertorv.

Med denne løsningsmodel omlægges kørsel omkring Højbro Plads til ensrettet kørsel ad Store Kirkestræde. Cyklister vil fortsat have mulighed for dobbeltrettet færdsel mellem Læderstræde og Store Kirkestræde. Forvaltningen har i forbindelse med dette arbejde vurderet at det på sigt vil være ønskeligt at fortsætte parallelstrøget af Store Kirkestræde til Kongens Nytorv.

Hestekøretøjer, der pt. har mulighed for af- og påsætning af passagerer henvises til en ny placering på pladsarealet langs Ved Stranden. Turistbusser, der i dag benytter Højbro Plads til af- og påsætning af passagerer, overvejes ligeledes henvist til denne lokalitet. Denne del af Ved Stranden er i dag busgade, men i forbindelse med omlægningen af Holmens Kanal og Vindebrogade vil der ikke længere være buskørsel i Ved Stranden, hvorfor afsætningsmulighederne kan etableres.

De nuværende standsningsmuligheder langs Højbro Plads bibeholdes.

 

Retningslinier for udeservering

Forvaltningen foreslår at de gældende retningslinier for udeservering fastholdes i 2004, hvor de interesserede parter indsender ansøgning om leje af offentligt vejareal. Da det foreslås at antallet af udeserveringsarealer øges allerede for udeserveringssæsonen 2004.

Det foreslås at udeserveringsarealerne tildeles efter følgende kriterier:

-         Første prioritet - Ansøgere med forretning direkte på pladsen. (forstået som der er ubrudt fodgængere areal mellem forretning og udeservering.)

-         Anden prioritet - Ansøgere med forretning ved pladsen. (forstået som forretninger på pladsen men adskilt fra udeserveringsarealerne ved kørebane arealer)

-         Tredje prioritet - Ansøgere udenfor pladsen. (for retningen uden tilknytning til stedet)

 

Såfremt der er flere ansøgere i en prioritet sendes udeserveringsarealerne i udbud blandt ansøgerne i denne prioritet.

 

Forvaltningen vurderer, at der med fire udeserveringsarealer på Højbro Plads ikke umiddelbart vil være behov for et udbud blandt første og anden prioritets forretninger.

 

Der vil endvidere være plads til den eksisterende frugt stand og pølsevogn.

 

Pavilloner - arkitektkonkurrence

Forvaltningen har på et tidligere tidspunkt givet tilladelse til udformning af en pavillonbygning, som opstilles i udeserveringssæsonen.

Da der i løsningsforslaget lægges op til opstilling af i alt 4 pavilloner foreslås det at udskrive en arkitektkonkurrence, som kan udløse forslag til alternative pavillonløsninger. Stadsarkitekten har udtalt sig positivt om en sådan konkurrence. Konkurrencen skal eksempelvis stille krav til en løsningsmodel, hvor der er taget højde for opmagasinering, affaldshåndtering o. lign., hvilket ikke fungerer optimalt ved den eksisterende pavillon.

Forvaltningens begrundelse for dette er, at på så en central placering i byen bør pavilloner have en kvalitet og karakter der modsvarer de omgivende bygninger og byrummet. En konkurrence vil dog tidligst kunne være afholdt således at pavillonerne kan tage i anvendelse i 2005, hvorfor midlertidige pavilloner må anvendes i 2004/05..

 

Økonomi

Der er afsat 1 mio. kr. på Vej & Parks investeringsplan for 2004 til løsning af problemerne, forvaltningen vurder at projektet kan holdes indenfor rammen.

 

Miljøvurdering

Løsningsforslaget kræver ikke de store indgreb, hvorfor de fysiske miljøpåvirkninger er begrænsede.

Som følge af trafikomlægningen ventes trafikbelastningen på Højbro Plads at blive mindsket og byrumsmiljøet på Amagertorv vil ligeledes opleves mere fredeligt. Dog vil der samtidig ske en stigning i trafikken gennem Store Kirkestræde.

 

Høring

Restaurationsejerne

Forvaltningen har korresponderet med flere af restaurationsindehaverne undervejs i projektudviklingsforløbet. Café Baresso har således fremkommet med forslag til en indretning af Højbro Plads, hvor der gives mulighed for flere stadepladser og udeserveringsarealer end de nuværende. Café Baresso har argumenteret for at der skal skabes plads til alle interesserede parter for at øge konkurrencegrundlaget.

Café Vertigo har henvendt sig med forventninger om at kunne fastholde udeserveringsretten over en flerårig periode, hvilket forvaltningen ikke har kunnet imødekomme. Forvaltningen har begrundet med at alle udeserveringsaftaler er 1-årige og der skal ansøges fra sæson til sæson.

 

Forvaltningen vil efter udvalgets drøftelse præsentere forslaget for restaurationsejerne.

 

Brandvæsen

Brandvæsenet er blevet hørt i forbindelse med den foreslåede gadeomlægning i Silkegade og har ingen indvendinger mod den viste løsning.

 

Andre konsekvenser

Henvendelse til Justitsministeriet

Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Københavns og Frederiksberg Politi har i fællesskab henvendt sig til Justitsministeriet med forslag om at der skabes lovhjemmel for at fjerne cykler, der er placeret til gene for gående på gader og pladser.

Der foregår endvidere en dialog mellem ovenstående parter om en håndhævelse af cykelparkeringsforbud indenfor den eksisterende lovgivning.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Eksisterende forhold

Bilag 2: Registreringsfotos

Bilag 3: Skitseforslag – oversigt

 

Ole Bach