Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 31. marts 2004

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Opgradering af vejene til Operaen

 

BTU 180/2004  J.nr. 21219.0017/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at vejene til operahuset opgraderes som beskrevet i nærværende indstilling,

at der gives en anlægsbevilling på 12 mio. kr., som finansieres af Vej & Parks anlægsramme konto 2.22.3 (Vejanlæg).

 

 

RESUME

I maj 2001 indgik regeringen og Københavns Kommune aftaler om dels et fremtidigt skuespilhus, dels parkeringsfaciliteter til operaen på Kvæsthusbroen og endelig en aftale om "at Københavns Kommune bidrager med 12 mio. kr. til en opgradering og forskønnelse af adgangsvejene på Holmen og frem til Dokøen." (Aftale af 31. maj 2001, A. P. Møllerfondens byggeri af et Operahus på Dokøen).

Med baggrund i lokalplanen og som følge af busslusen i Danneskiold-Samsøes Allé ledes trafikken til og fra Holmen via Amager over bl.a. Kløvermarksvej, Forlandet og Refshalevej m.v. Denne rute foreslås opgraderet som vej til operaen (Bilag A), og projektet ønskes færdiganlagt, når Operahuset åbner d. 15. januar 2005.

 

Projektets hovedmål er at opgradere vejene til Operaen - ca. 3 km vej fra Christmas Møllers Plads og frem til Kongebroen ved Nyholm. Med opgradering forstås både en forskønnelse samt en optimering af forholdene for trafikken med særlig vægt på biltrafikkens fremkommelighed og øget trafiksikkerhed. Desuden ønskes en bedre skiltning, både som vejvisere til og fra Operaen og som en del af en øget trafiksikkerhed.

 

Vejstrækningen har i dag nogle iboende problemer. Her tænkes især på de lange, lige og nærmest ubeboede vejstrækninger med frit udsyn samt de overraskende og meget skarpe sving. De lige strækninger med vidt udsyn virker på nogle som en opfordring til uopmærksom kørsel med høje hastigheder, og det resulterer i ikke så få uheld. I forlængelse heraf foregår det meste af parkeringen i dag delvis på vej og delvis på rabat foruden, at en del parkerer ulovligt. Det giver et rodet billede og risiko for kollision med parkerede biler. Endelig bør det bemærkes, at den i forhold til Operahuset forventede trafikstigning på ca. 250 biler (der planlægges midlertidigt 250 p-pladser i tilknytning til Operaen) bør kunne afvikles på en rimelig måde uden for lange kødannelser.

For at opnå et smukkere vejforløb skabes ordnede forhold for parkerede biler med p-lommer, og hvor det er muligt etableres nye vejtræer. Træerne vil give vejstrækningen volumen og variation samt nedtone den visuelle virkning af parkeringen.

Parkeringsforholdene vil blive ændret som en konsekvens af forslaget. På Forlandet vil situationen være uændret, dvs. 72 p-pladser bevares. På Kløvermarksvej nedlægges omkring 25 pladser i den ene side, men der anlægges samlet ca. 80 nye. For hele strækningen vil parkeringskapaciteten øges med ca. 25 %.

For at opnå en større trafiksikkerhed opsættes forvarslingstavler og hastigheden nedsættes til 40 km/t i de skarpe sving. Uheldsbilledet er i dag domineret af eneulykker og spiritusulykker. Det er typisk kollision med skilte, parkerede biler og uheld i de skarpe sving, der overrasker bilisten. Bilisternes opmærksomhed kan skærpes med tydeligere skiltning af vejsving og heller, samt med vejtræer, der reducerer fornemmelsen af at have det fulde overblik og dermed ansporer til mere forsigtig kørsel. I vejsiden mod kolonihaverne, hvor der ikke er fortove, skabes plads til busrefuger.

 

For at opnå en bedre trafikafvikling opsættes vejvisningstavler mod "Holmen og Operaen".

 

Der arbejdes med 3 overordnede principper – et princip for hver af de 3 udpegede delstrækninger (Bilag A).

Anlægsperioden forventes at starte i sensommeren og afsluttes i efteråret 2004.

Slidbanelag vil blive anlagt i foråret 2005.

Projektet er anslået til at koste 12 mio. kr.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I maj 2001 indgik regeringen og Københavns Kommune aftaler om dels et fremtidigt skuespilhus, dels parkeringsfaciliteter til operaen på Kvæsthusbroen og endelig en aftale om "at Københavns Kommune bidrager med 12 mio. kr. til en opgradering og forskønnelse af adgangsvejene på Holmen og frem til Dokøen." (Aftale af 31. maj 2001, A. P. Møllerfondens byggeri af et Operahus på Dokøen).

Endvidere har Bygge- og Teknikforvaltningen (Vej & Park) og grundejerforeningen på Arsenaløen og Frederiksholm / Freja i august 2001 indgået aftale om, at de private grundejere og Freja udarbejder et projekt til renovering af vejene på Holmen i overensstemmelse de gældende lokalplaner m.m. De private grundejere og Freja bekoster projektudvikling såvel som anlæg.

 

Som en konsekvens af ovennævnte beslutninger har Bygge- og Teknikudvalget godkendt indstilling "Finansiering af større anlægsarbejder i 2003-2007 m.v. på Bygge- og Teknikudvalgets område" (BTU 364/2003) og indstilling vedr. Vej & Parks Investeringsplan 2004-2008 (BTU 56/2 004), hvor opgraderingen af vejene til operaen (12 mio. kr.) finansieres ved et rammeløft i 2004.

 

I flg. lokalplan nr. 331 for Holmen § 5 stk. 3 skal Danneskiold-Samsøes Allé spærres for gennemkørsel - bortset fra HT-busser og cyklister – mellem Arsenaløen og Frederiksholm (BR 259/01). Baggrunden for spærringen er ønsket om at skåne Prinsessegade for de øgede trafikmængder, der vil ledsage en fuldendt udbygning af Holmen. Efter Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i 2002 etableredes busslusen på Danneskiold Samsøes Allé som et 1-årigt forsøg (BTU 104/2003). Bygge- og Teknikforvaltningen evaluerer busslusen i dette forår. Resultaterne af evalueringen fremlægges for Bygge- og Teknikudvalget med henblik på drøftelse af busslusen inden det 1-årige forsøg udløber d. 10. juli 2004.

 

Med baggrund i lokalplanen og som følge af busslusen i Danneskiold-Samsøes Allé ledes trafikken til og fra Holmen via Amager over bl.a. Kløvermarksvej, Forlandet og Refshalevej m.v. Det er en tyndt beboet strækning, hvor det er vurderet, at virkninger af den forventelige stigning i trafikken til og fra Holmen vil medføre relativt beskedne gener. Denne rute foreslås opgraderet som vej til operaen. (Bilag A).

 

Operahuset forventes åbnet 15. januar 2005.

 

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Formål

Projektets hovedmål er at opgradere vejene til Operaen - ca. 3 km vej fra Christmas Møllers Plads og frem til Kongebroen ved Nyholm - for i alt 12 mio. kr. Med opgradering forstås både en forskønnelse samt en optimering af forholdene for trafikken med særlig vægt på biltrafikkens fremkommelighed og øget trafiksikkerhed. Desuden ønskes en bedre skiltning, både som vejvisere til og fra Operaen og som en del af en øget trafiksikkerhed.

 

Projektområdet (Bilag A)

Projektområdet omfatter vejkrydset Vermlandsgade / Kløvermarksvej, Kløvermarksvej, Forlandet og dele af Refshalevej. Dertil kommer vejvisningen, som omfatter krydsene Torvegade / Prinsessegade og Refshalevej/Forlandet på Christianshavn samt krydsene Amager Boulevard / Ved Stadsgraven samt Christmas Møllers Plads på Amagerbro. Alle berørte vejstrækninger er offentlige. Refshalevej og dele af Forlandet ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinierne. Dette forudsætter dispensationsansøgninger ved ændringer i tilstanden af arealerne.

Vejstrækningen er ca. 3 km lang. Den er karakteriseret af en klar urban karakter ved det stærkt trafikerede og 5-benede kryds på Christmas Møllers Plads samt Vermlandsgade med etageejendomme og diverse erhverv blandet. Dette scenarie afløses af en næsten landlig karakter langs Kløvermarken med boldbaner og omkring voldgraven. Demarkationslinie, voldterræn og erhverv i et - som sådan opleves København både som en gammel og en moderne by. Forslaget skal understøtte denne særlige karakter og kvalitet.

Men vejstrækningen har også med sin nuværende udformning nogle iboende problemer. Her tænkes især på de lange, lige og nærmest ubeboede vejstrækninger med frit udsyn samt de overraskende og meget skarpe sving. De lige strækninger med vidt udsyn virker på nogle som en opfordring til uopmærksom kørsel med høje hastigheder, og det resulterer i ikke så få uheld.

I forlængelse heraf foregår det meste af parkeringen i dag delvis på vej og delvis på rabat foruden, at en del parkerer ulovligt. Det giver et rodet billede og risiko for kollision med parkerede biler.

Trafikken (ÅDT=årsdøgnstrafik) på Kløvermarksvej udgøres i dag 7.900 køretøjer, heraf er 25-30 % lastbil trafik. På Forlandet er der 4.500 køretøjer, mens der på Kongebrovej er opgjort 2.500 køretøjer.

 

Der er planlagt 200-250 midlertidige p-pladser i tilknytning til Operaen (fra tegninger af Operaens vejforhold), derudover forventes besøgende også at benytte Holmens øvrige vejnet til bil parkering i størrelsesordenen af 200 biler. Dertil kommer taxitransporterne, som skønsmæssigt er vurderet til 100 ved fuld belægning af Operahuset.

Det formodes på baggrund af ovenstående, at trafikbelastningen til og fra Operaen vil være i størrelsesordenen af 500-600 biler.

Det formodes endvidere, at biltrafikken til Operaen vil foregå mere spredt inden for tidsrummet kl.17-20, mens trafikken fra Operaen i tidsrummet kl. 22-24 forventes at udgøre flere biler (besøgende og ansatte) og derfor udgøre en mere massiv belastning af de signalregulerede kryds med høj risiko for tilbagestuvninger op ad Kløvermarksvej og Forlandet.

 

Løsninger

Generelt arbejdes med en klar disponering af vejarealerne med vægten lagt på oprydning i parkeringen, større trafiksikkerhed og en mere glidende trafikafvikling.

 

For at opnå et smukkere vejforløb skabes ordnede forhold for parkerede biler med p-lommer – og hvor det er muligt - mellem nye vejtræer. Træerne vil give vejstrækningen volumen og variation samt nedtone den visuelle virkning af parkeringen.

 

For at opnå en større trafiksikkerhed opsættes forvarslingstavler og hastigheden nedsættes til 40 km/t i de skarpe sving. Uheldsbilledet er i dag domineret af eneulykker og spiritusulykker. Det er typisk kollision med skilte, parkerede biler og uheld i de skarpe sving, der overrasker bilisten. Bilisternes opmærksomhed kan skærpes med tydeligere skiltning af vejsving og heller, samt med vejtræer, der reducerer fornemmelsen af at have det fulde overblik og dermed ansporer til mere forsigtig kørsel. I vejsiden mod kolonihaverne, hvor der ikke er fortove, skabes plads til busrefuger, og i tilknytning til Christianshavns Idæts-Klub etableres et helle.

 

For at opnå en bedre trafikafvikling opsættes vejvisningstavler mod "Holmen og Operaen". Det vil være nødvendigt, at lede gæsterne på rette vej i forbindelse med signalreguleringerne ved Amager Boulevard/Ved Stadsgraven, ved Prinsessegade på Christianshavn, Christmas Møllers plads, Vermlandsgade/Kløvermarksvej og ved venstresvinget Refshalevej/Forlandet. Endvidere vil en forlænget venstresvingsbane på Vermlandsgade mod Operaen samt optimeret signalregulering i tidsrummene 17-20 og igen fra kl. 22-24 til og fra Operaen give en bedre trafikafvikling. En bedre trafikafvikling er desuden nært forbundet med en mere glidende og trafiksikker kørsel. Det vurderes, at kombinationen af skilte, træer og heller vil øge bilistens opmærksomhed og give anledning til en mere forsigtig, og dermed en mere stabil kørsel.

 

Der arbejdes med 3 overordnede principper – et princip for hver af de 3 udpegede delstrækninger (Bilag A). Principløsningerne er valgt ud fra, at hver af strækningerne har forskellige karakter og derfor også forskellige muligheder for forbedringer.

 

Strækningsløsninger

·        Delstrækning I (Bilag B + C + G)

(Fra Kløvermarken / Idrætsbanerne til Forlandet)

Parkering i begge vejsider ml. knaster med skiftevis nye træer (f.eks. Alm. Ask) og eksisterende lysmaster (ca. 50 meter mellem træerne i hver vejside, se bilag B). På Kløvermarksvej nedlægges omkring 25 pladser i den ene side, men der anlægges samlet ca. 80 nye. Fremover vil der på Kløvermarksvej således blive plads til 180 p-pladser mod 127 i dag. Ved Christianshavns Idræts-Klub og ved Raffinaderivej anlægges busrefuger i kolonihavesiden. Endvidere foreslås et helle i midten af vejen som støttepunkt til krydsende fodgængere og cyklister ved Christianshavns Idræts-Klub (Bilag G).

 

·        Delstrækning II (Bilag D + E)

(Forlandet til 1. sving)

Parkering mod kolonihaverne ændres fra at være halvt på rabat og halvt på vej til at være i p-lommer i vej ml. knaster. Dette medfører, at kantstenen skal flyttes ind mod kolonihaverne (arealet tages fra rabatten).  På Forlandet vil parkeringssituationen være uændret, dvs. 72 p-pladser bevares.

Omkring udkørsel fra Kraftværksvej anlægges et midterhelle. Umiddelbart før skarpt dobbeltsving nedsættes hastigheden til 40 km/t. De eksisterende vejtræer udskiftes og suppleres i nødvendigt omfang.

·        Delstrækning III (Bilag F)

(Resten af Forlandet til Kongebroen)

Fortovene mellem Refshalevej og Forlandet forbindes, så der opnås større trafiksikkerhed for de bløde trafikanter samt forbindelse med stierne på voldanlægget. Et helle i krydset mellem Refshalevej og Forlandet skal regulere den svingende trafiks svingkurver og hastighed. Vejudlæg benyttes til anlæg af fortov i den ene vejside.

 

Belysningen ændres på den del af strækningen, der indgår i bilag F (Refshalevej). Ved anlæg af fortov udskiftes den eksisterende belysning af udtjente træmaster med nye 6 meter master med Københavnerarm og -armaturer.

 

Et andet projekt "Istandsættelse af Refshalevej", der er politisk godkendt (BR 85/01) og (BR600/03) koordineres med nærværende projekt således, at Refshalevej (nær Kongebroen) får en overkørsel i svinget mod volden, og dermed ledes trafikken til og fra Operaen i den rigtige retning.

 

Tidsplan

·        Detailprojektering, udbud, kontrahering i forsommer/sommer 2004.

·        Anlæg i sensommer/efterår 2004.

·        Slidlag i foråret 2005

Den stramme tidsplan forudsætter høje krav til planlægningen af anlægsfasen. Koordinering, tolerance, effektivitet og flexibilitet er nøgleord for et smidigt og hurtigt forløb. F.eks. vil det optimere anlægsbetingelserne på Kløvermarksvej, hvis man kan lukke Kløvermarksvej for trafik i én vejbane og samtidig omdirigerer trafikken til Raffinaderivej og Vermlandsgade.

 

Økonomi

 

Projektet er anslået til at koste 12 mio. kr.

Overslaget består af flg. dele:

·        Signalreguleringer, afmærkning, skiltning m.v.

I alt kr. 500.000,-

·        3 løsningsprincipper, herunder diverse tilslutningsarbejder.

o       Delstrækning I på Kløvermarksvej til kr. 7.500.000,-

o       Delstrækning II på Forlandet til kr. 2.500.000,-

o       Delstrækning III på Forlandet og Refshalevej til kr. 1.500.000,-

I alt kr. 12.0 mio.

Prisniveau er 2004 og inkl. projektering, byggeledelse, tilsyn og uforudsete udgifter.

Der udlægges nyt kørebaneslidlag på de berørte vejstrækninger for omtrent 1,5 mio. kr. som afholdes på Vej & Parks driftsbudget i 2005.

 

Miljøvurdering

Materialer

I det omfang materialerne kan genbruges vil det blive gjort, f.eks. kantsten. Jorden/opfyldet, der skal bortskaffes for at skabe plads til muld til nye træer er med stor sandsynlighed forurenet. Miljøkontrollen vil blive inddraget med henblik på dette i projekteringsfasen. Andet materiale (asfalt m.m.) til bortskaffelse/genbrug vil være af mindre omfang, men Miljøkontrollen bliver inddraget og det undersøges i projekteringsfasen, hvorvidt det kan indarbejdes i projektet.

Støjgener/Vibrationer

Anlægsfasen giver anledning til et højere støjniveau end i dag, men da området er tyndt beboet, giver det ikke anledning til nærmere undersøgelser/foranstaltninger. Efter anlæg er det forventeligt med øget trafikstøj i tidsrummene 17-20 og igen fra 22-24. Det vurderes imidlertid som en beskeden gene, som ikke giver anledning til anlægsmæssige foranstaltninger.

Der er ikke umiddelbart grund til bekymring om vibrationsskader, men problemet undersøges i projekteringsfasen.

Luft

Med en øget trafik forventes øget niveau af udstødningsgasser, men ikke i et omfang, der giver anledning til særlige foranstaltninger.

De nye træer vil medvirke til at rense luften i sommerperioden.

 

Høring

Københavns Politi har fået forelagt projektet. Der var ingen kommentarer, dog vil Politiet ikke tillade en total lukning af Kløvermarksvej under anlægsfasen.

HUR planlægger ny busrute til Operaen over Kløvermarksvej.

Efter politisk godkendelse vil Bygge- og Teknikforvaltningen udsende en pressemeddelelse, der orienterer om projektet. Ligeledes vil Christianshavns Lokalråd, Sundby Lokalråd, tilstødende grundejere og andre interessenter blive informeret med en tilsvarende skrivelse.

 

Andre konsekvenser

Vejkassens beskaffenhed

Når anlægsarbejdet skrider frem, kan det vise sig, at dele af vejkassen ikke lever op til vore krav eller at gamle skader bør udbedres. Sådanne uforudsete udgifter er ikke medtaget i overslaget.

Drift

I dag anvendes der 1,8 mio. kr. årligt på driften af vejene fra krydset Vermlandsgade / Kløvermarksvej og frem til Kongebroen. En foreløbig vurdering af forslaget vil ikke medføre nævneværdige ændringer i udgiften til driften af vejstrækningen.

Parkering

På Forlandet vil situationen være uændret, dvs. 72 p-pladser bevares.

På Kløvermarksvej nedlægges omkring 25 pladser i den ene side, men der anlægges samlet ca. 80 nye. Fremover vil der på Kløvermarksvej således blive plads til 180 p-pladser mod 127 i dag. For hele strækningen vil parkeringskapaciteten øges med ca. 25 %. Dette vil komme gæster i området til gode og det formodes samtidig give færre konflikter mellem parkerende og gennemkørende bilister.

 

Cykelstier

For at skabe plads til bil parkeringen på Kløvermarksvej, vil det være nødvendigt at tage noget areal fra cykelstierne. De er i dag op til 2,5 meter brede, men vil fremover være 2,0 meter brede. Det vurderes ikke at være et problem for afviklingen af cykeltrafikken, for cykelstibredden på den øvrige strækning er i dag 2,0 meter. Således vil cykelstierne fremover vil være 2,0 meter brede på hele strækningen.

 

Trafik

Uafhængigt af busslusen på Danneskiold-Samsøes Allé og af parkeringsmuligheder på Kvæsthusbroen med forbindelse til Operaen, må der fremover forventes en øget trafik på Kløvermarksvej. Al trafik fra motorvejene - med Operaen som mål - vil med stor sandsynlighed benytte adgangen over Kløvermarksvej via Amager. Dertil kommer forestående udbygning af Margretheholm, hvortil man også kan forvente en øget trafik på Kløvermarksvej.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag A: Oversigtskort

Bilag B: Principskitse for delstrækning I

Bilag C: Princip tværsnit, delstrækning I

Bilag D: Principskitse for delstrækning II

Bilag E: Princip tværsnit, delstrækning II

Bilag F: Principskitse for delstrækning III

Bilag G: Principskitse for busrefuge på Kløvermarksvej, delstrækning I

 

Ole Bach