Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

14.      Fjernelse af ulovligt parkerede biler

 

BTU 443/2004  J.nr. 21205.0006/04

 

 

INDSTILLING

at der rettes henvendelse til Justitsministeriet om at tilvejebringe hjemmel til vejmyndigheden til uden forudgående partshøring at fjerne ulovligt parkerede biler, der kan udgøre en risiko for redningsarbejder.

 

 

RESUME

Med det stigende bilejerskab i Københavns Kommune er der igennem de senere år sket en væsentlig forøgelse af den ulovlige parkering foran porte og i 2. position. Det er forvaltningens opfattelse, at dette – udover at nedsætte respekten for de gældende parkeringsbestemmelser – også giver anledning til øget risiko for, at redningskøretøjer i tilfælde af brand og ulykker enten ikke kan komme frem til ulykkesstedet eller får besværliggjort indsatsen med deraf følgende negative konsekvenser for redningsarbejdet.

I henhold til færdselslovens § 123 er det i dag alene politiet, der kan fjerne ulovligt parkerede biler.

Hvis kommunen som ønsket får overført kompetencen til at fjerne ulovligt parkerede biler, der kan udgøre en risiko, vil en fjernelse være omfattet af forvaltningslovens § 19 om partshøring, da der er tale om en afgørelsessag, og ejeren af køretøjet er part i sagen. De situationer hvor en fjernelse af køretøjer primært bliver aktuel, vil dog kunne henføres til undtagelsesbestemmelsen i forvaltningslovens § 19, stk. 2 nr. 3, og i øvrige tilfælde vil Københavns Kommune følge forvaltningslove ns krav.

Indstillingen tager sigte på at tilvejebringe en hjemmel til, at den kommunale forvaltning kan fjerne ulovligt parkerede biler, der kan udgøre en risiko for redningsarbejder.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Med det stigende bilejerskab i Københavns Kommune er der igennem de senere år sket en væsentlig forøgelse af den ulovlige parkering foran porte og i 2. position. Det er forvaltningens opfattelse, at dette – udover at nedsætte respekten for de gældende parkeringsbestemmelser – også giver anledning til øget risiko for, at redningskøretøjer i tilfælde af brand og ulykker enten ikke kan komme frem til ulykkesstedet eller får besværliggjort indsatsen med deraf følgende negative konsekvenser for redningsarbejdet.

I henhold til færdselslovens § 123 er det i dag alene politiet, der kan fjerne ulovligt parkerede biler.

Hvis kommunen får overført kompetencen til at fjerne ulovligt parkerede biler, der kan udgøre en risiko for eventuelle redningsarbejder, vil en fjernelse være omfattet af forvaltningslovens § 19 om partshøring

Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at Københavns Kommune har henvendt sig til Justitsministeriet for at få overført kompetencen til at udstede afgifter for parkering foran porte og i 2. position.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Nedenfor bringes et udkast til brev til Justitsministeriet:

 

" Justitsministeriet

Civil- og Politiafdelingen

Færdselskontoret

Slotholmsgade 10

1216 København K

 

 

Fjernelse af ulovligt parkerede biler, der kan udgøre en risiko for redningsarbejder

Med det stigende bilejerskab i Københavns Kommune er der igennem de senere år sket en væsentlig forøgelse af den ulovlige parkering foran porte og i 2. position. Det er Københavns Kommunes opfattelse, at dette – udover at nedsætte respekten for de gældende parkeringsbestemmelser – også giver anledning til øget risiko for, at redningskøretøjer i tilfælde af brand og ulykker enten ikke kan komme frem til ulykkesstedet eller får besværliggjort indsatsen med deraf følgende negative konsekvenser for redningsarbejdet.

Det er i dag alene politiet, der kan fjerne ulovligt parkerede biler. Københavns Kommune finder dette uhensigtsmæssigt, idet politiet – formentlig af ressourcemæssige grunde – kun i beskedent omfang løser opgaven. Københavns Kommune ønsker derfor, at der tilvejebringes en hjemmel til, at Københavns Kommune kan fjerne ulovligt parkerede biler, der kan udgøre en risiko for eventuelle redningsarbejder, hvilket bl.a. kan omfatte køretøjer, der er parkeret foran porte og i 2. position.

Københavns Kommune er opmærksom på, at fjernelse af køretøjer vil være omfattet af forvaltningslovens § 19, men ønsker primært muligheden for at fjerne køretøjer i situationer, der vil kunne henføres til undtagelsesbestemmelsen i § 19, stk. 2 nr. 3.

Københavns Kommune deltager gerne i et møde med ministeriet om baggrunden for den ønskede kommunale hjemmel og om hvilke løsningsmuligheder, der kan tilvejebringes.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Pind"

 

Økonomi

En kommunal ordning for fjernelse af ulovligt parkerede biler kan udformes således at den hviler i sig selv – dvs. at de opkrævede gebyrer dækker omkostningerne til administration, borttransport og opbevaring af de fjernede biler.

 

Miljøvurdering

Hvis der kan etableres en kommunal fjernelsesordning for ulovligt parkerede biler må dette forventes at bidrage til øget sikkerhed og et bedre fysisk miljø.

 

Andre konsekvenser

Opgaven med at fjerne ulovligt parkerede biler vil medføre organisatoriske tilpasninger hos de forvaltningsdele, der skal løse opgaven.

 

Ole Bach