Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

10.      Henvendelse fra Sund & Bælt Partner A/S

 

BTU 438/2004  J.nr. 0616.0013/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller til Bygge- og Teknikudvalget,

at  Bygge- og Teknikforvaltningen bidrager med makimalt kr. 250.000 til den af Sund & Bælt Partner A/S ledede undersøgelse af mulighederne for etablering af en langsgående havnetunnel mellem Kastellet og Sjællandsbroen. Bidraget finansieres over Bygge- og Teknikudvalgets forvaltningspulje.

 

 

RESUME

Sund & Bælt Partner A/S har i et brev af 10. september 2004 anmodet Bygge- og Teknikforvaltningen om, at Københavns Kommune medvirker til undersøgelse af en langsgående havnetunnel mellem Kastellet og Sjællandsbroen, inkl. undersøiske parkeringsanlæg. Bidraget fra Københavns Kommune skal bestå i såvel input fra relevant personale som i et økonomisk bidrag til undersøgelsens gennemførelse.

I bilag er vedlagt Sund & Bælt Partner A/S's forslag til indledende undersøgelser. Undersøgelsen vil omfatte 3 faser: Fase 1 består af en undersøgelse af de tekniske muligheder, de trafikale aspekter og de økonomiske muligheder. Fase 2 består af udarbejdelse af resumerapport og andet præsentationsmateriale og fase 3 omhandler den poliske behandling af resultater og muligheder.

Ifølge forslaget vil undersøgelsen økonomiske ramme samlet være ca. 2,6 mio. kr. Undersøgelsen finansieres gennem bidrag fra Realdania Fonden (2 mio. kr.) og Københavns Havn (250.000 kr.). Bygge- og Teknikforvaltningen foreslår at bidrage med kr. 250.000, således at undersøgelsen næsten er helt finansieret. Samtidig foreslås, at der nedsættes en følgegruppe med embedsmænd fra Københavns Kommune.

Sund & Bælt Partner A/S har i samråd med Københavnergruppen, som oprindeligt har udviklet ideen om en langsgående havnetunnel påtaget sig at stå for undersøgelsen. Undersøgelsen gennemføres af et rådgiverteam, der ud over Sund & Bælt A/S består af COWI, TetraPlan og Stig Lennart Andersson, MAA.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Københavnergruppen, der er en sammenslutning af erhvervsfolk, arkitekter og ingeniører, har lavet det oprindelige forslag til en langsgående havnetunnel. Københavnergruppen er ikke selv i stand til at udvikle projektet, hvorfor Sund & Bælt Partner A/S har påtaget at stå for gennemførelsen af en undersøgelse af at etablere og finansiere tunnellen. Sund & Bælt Partner A/S, der er et rådgivende selskab under Sund & Bælt Holding A/S, har i et brev af 10. september 2004 til Bygge- og Teknikforvaltningen anmodet om Københavns Kommunes deltagelse i undersøgelsen.

 

Forslaget

Forslaget omhandler en vejtunnel i selve havneløbet fra Kastellet til Sjællandsbroen med det formål at reducere biltrafikken i det indre København, særligt på Knippelsbro og Langebro. Tunnelen skal indeholde vejforbindelse til Refshaleøen og øvrige forbindelser til det eksisterende vejnet på både Sjælland og Amager. Endelig indeholder forslaget også underjordiske/undersøiske parkeringsanlæg for at lette adgangen til Opera, skuespilhus og Indre by.

 

Undersøgelsens indhold

Undersøgelsen omfatter

§        De tekniske forhold, herunder tilslutninger til eksisterende vejnet

§        De trafikale aspekter, herunder vurdering af rejsemønstre og –strømme, trafikale konsekvenser af forskellige alternativer og konsekvenser af benyttelsesafgift eller et vejafgiftsystem.

§        De finansielle muligheder, herunder forskellige modeller for organisation og finansiering, og forskellige indtægtskilder i form af benyttelsesafgift, vejafgift og parkeringsafgift.

 

Organisation

Sund & Bælt Partner A/S fungerer som projektleder, COWI står for den tekniske analyse, Tetraplan står for de trafikale analyser og Stig Lennart Andersson, MAA, står for den arkitektoniske bearbejdning.

Realdania Fonden, Københavns Havn og Københavns Kommune finansierer undersøgelsen. Bygge- og Teknikforvaltningen foreslår, at der nedsættes en følgegruppe med bl.a. embedsmænd fra Københavns Kommune.

 

Tidsplan:

Fase 1 (tekniske, trafikale og finansieringsundersøgelser) afsluttes ultimo januar 2005.

Fase 2 (resumerapport og andet præsentationsmateriale) foregår i første kvartal 2005.

Fase 3 (den politiske behandling af undersøgelsen resultater) foregår i 2005.

 

Økonomi

Indstillingen medfører, at Bygge- og Teknikudvalget anvender k r. 250.000 fra Forvaltningspuljen til medfinansiering af undersøgelsen.

Herudover trækkes på mandskab fra hovedsageligt Vej & Park i nødvendigt omfang.

 

Miljøvurdering

Forundersøgelsen vil ikke i sig selv medføre miljøkonsekvenser.

Bygge- og Teknikforvaltningen vil arbejde for, at miljøforholdene ved anlæg og drift af en langsgående havnetunnel indarbejdes i forundersøgelsen.

 

Høring

Der er ingen høring i forbindelse med denne indstilling.

I undersøgelsens fase 2 vil det blive overvejet hvorledes resultaterne kan offentliggøres og drøftes.

 

Andre konsekvenser

-

 

BILAG VEDLAGT

Brev fra Sund & Bælt A/S af 10. september 2004

Havnetunnel fra Kastellet til Sjællandsbroen, forslag til indledende undersøgelser, Sund & Bælt Partner A/S, 10. september 2004

 

 

Mette Lis Andersen