Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

15.      Forslag til høringssvar vedrørende det videre forløb i sagen om Sejl & Spis's udeservering på anløbsbroen ved Mindeankeret i Nyhavn

 

BTU 439/2004  J.nr. 21541.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

at nedenstående svar vedrørende det videre arbejde i sagen om udeservering på anløbsbroen ved Mindeankeret sendes til Statsamtet

 

 

RESUME

Vej & Park har i forhold til DFDS, som ejer af landgangsbroen ved Mindeankeret i Nyhavn, truffet en afgørelse om, at de skulle berigtige forholdene omkring Sejl & Spis' udeservering i Nyhavn, idet det er Vej & Parks opfattelse, at denne var i strid med tinglyst fredning sdeklaration fra 1966.

En klage indgivet af Sejl & Spis omkring kommunens sagsbehandling af denne sag, blev ved brev af 19. august 2004 afgjort af Statsamtet. Statsamtets fastslår i denne afgørelse, at Københavns Kommune burde have meddelt ovennævnte afgørelse skriftligt og om, at Sejl & Spis burde have været tillagt en parts rettigheder ved sagens behandling. På den baggrund er sagen hjemvist til fornyet behandling. Statsamtet ønsker en redegørelse fra Borgerrepræsentationen om, hvad der videre passerer i sagen.

 


SAGSBESKRIVELSE

Bygge- og Teknikforvaltningen har i forhold til DFDS, som ejer af landgangsbroen ved Mindeankeret i Nyhavn, truffet en mundtlig afgørelse om, at de skulle berigtige forholdene omkring Sejl & Spis' udeservering i Nyhavn, idet det er forvaltningens opfattelse, at denne var i strid med tinglyst fredningsdeklarationen fra 1966.

Sejl & Spis påklagede denne afgørelse til Folketingets Ombudsmand, som videresendte klage til behandling hos Indenrigs- og sundhedsministeriet, som på det tidspunkt (i 2003) havde tilsynet med Københavns Kommune. Da dette tilsyn den 1. januar 2004 overgik til Statsamtet, blev klagesagen videresendt til behandling der.

Statsamtet har ved brev af 19. august 2004 truffet afgørelse om, at Københavns Kommune burde have meddelt ovennævnte afgørelse skriftligt og om, at Sejl & Spis er at betragte som part i afgørelsessagen. På den baggrund er sagen hjemvist til fornyet behandling. Statsamtet ønsker en redegørelse fra Borgerrepræsentationen om, hvad der videre passerer i sagen.

Forvaltningen er nu i gang med at behandle sagen på ny. I den forbindelse tillægges såvel DFDS som Sejl & Spis partsstatus i sagen, ligesom beslutningen vil blive meddelt parterne skriftligt. Da forvaltningen fortsat er af den overbevisning, at den oprindelige afgørelse er korrekt, forventes det, at der vil blive meddelt påbud i overensstemmelse med denne, såfremt der i partshøringen ikke fremkommer nye væsentlige oplysninger.

Bygge- og Teknikforvaltningen anbefaler, at følgende fremsendes til Statsamtet snarest muligt:

 

"

Statsamtet København

Tilsynet med Kommunerne

Hejrevej 43

2400  København NV

 

 

 

 

Udeservering på anløbsbroen ved Mindeankret i Nyhavn

 

Hermed bekræftes modtagelsen af Statsamtets afgørelse af 19. august 2004, Statsamtets journal nr.: 2003-613/266.

 

Københavns Kommune har noteret sig, at Statsamtet finder, at kommunen har handlet i strid med de almindelige forvaltningsretlige regler, ved ikke at have afgjort denne sag ved tildeling af et skriftligt påbud i henhold til naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 6, frem for at afgøre sagen mundtligt i forhold til DFDS som ejer af arealet. Samtidig har kommunen noteret sig, at Statsamtet finder, at Sejl og Spis er at betragte som part i en sådan sag.

 

På baggrund af dette skal det oplyses, at Københavns Kommune nu genoptager sagen om udeservering på anløbsbroen ved Mindeankret i Nyhavn. Kommunen vil i den forbindelse efterkomme Statsamtets henstilling, således at såvel DFDS og Sejl og Spis behandles som parter i sagen. Samtidig kan det oplyses, at såfremt der ikke fremkommer nye væsentlige oplysninger, som vil bevirke et anderledes udfald af sagsbehandlingen, vil en beslutning om ophør af udeservering på anløbsbroen blive meddelt ved et skriftligt påbud i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 6 til såvel DFDS som Sejl og Spis.

 

Københavns Kommune vil endvidere, i forbindelse med et eventuelt påbud, oplyse de to parter om deres mulighed for at søge Fredningsnævnet om dispensation til retlig lovliggørelse.

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Søren Pind"

 

 

 

BILAG VEDLAGT

Brev af 19. august 2004 fra Statsamtet.

 

 

Ole Bach