Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

12.      Navngivning af plads efter Aksel Larsen

 

BTU 449/2004  J.nr. 21141.0011/04

 

 

INDSTILLING

Vejnavnenævnet indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at    en plads ved Nørrebrogade 211 benævnes Aksel Larsens Plads

 

 

RESUME

Vejnavnenævnet har behandlet det af Sven Milthers og Jens Johansen fremsatte forslag om at navngive en plads på Nørrebro efter Aksel Larsen. Det konkrete forslag vil imidlertid medføre, at mere end 30 beboere skal skifte adresse, og Vejnavnenævnet skal derfor foreslå, at et andet pladsareal ved cykel rutens krydsning af Nørrebrogade navngives Aksel Larsens Plads.

 


SAGSBESKRIVELSE

Svend Milthers og Jens Johansen (F) har stillet forslag om, at en del af Borups Plads navngives efter folketingsmand Aksel Larsen (1897-1972). Det anføres, at forslaget ikke giver anledning til at ændre gadenummereringen.

Vejnavnenævnet har gennemgået forslaget, og må konstatere, at det ikke vil være muligt at gennemføre en navnændring på Borups Plads uden at berøre eksisterende adresser. Forslaget indebærer, at Borups Plads nr. 26, 28 og 30 skal skifte adresse til Aksel Larsens Plads. Vejnavnenævnet antager ud fra almindelige forvaltningsretlige principper, at kommunen ikke kan påtvinge beboere en adresseændring uden at der foreligger tungtvejende begrundelser herfor.

Ønsket om at hædre Aksel Larsen med et vejnavn kan ikke anses som tilstrækkelig tungtvejende begrundelse for ændring af de berørte adresser på Borups Plads.

Vejnavnenævnet har derfor vurderet, om det er muligt at finde andre lokaliteter i byen, som kan navngives uden at påvirke eksisterende adresser.

Vejnavnenævnet skal overfor Bygge- og Teknikudvalget pege på, at der i forbindelse med anlæggelse af cykelruten over Nørrebrogade er etableret en plads ud for Nørrebrogade 211. Nævnet vurderer, at pladsen har en størrelse og et omfang, så den fortsat er en passende hæder af Aksel Larsen.

Vejnavnenævnet skal derfor indstille til Bygge- og Teknikudvalget, at pladsen på Nørrebrogade ved cykelrutens krydsning navngives Aksel Larsens Plads.

 

Miljøvurdering

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

 

Høring

Navngivningen af pladsen vil ikke komme til at berøre nuværende adresser, og der er derfor ikke gennemført partshøring.

 

Mindretalsudtalelse

Borgmester Søren Pind har taget forbehold for Vejnavnenævnets beslutning i sagen og kan ikke tilslutte sig, at der navngives en lokalitet efter Aksel Larsen.

 

BILAG VEDLAGT  

Luftfoto af eksisterende forhold og nye vejnavne indføjet.

 

 

Søren Pind