Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Endelig vedtagelse af lokalplan "Jernbanegade" med tilhørende kommuneplantillæg

 

BTU 452/2004  J.nr. 611:148.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  lokalplan "Jernbanegade" vedtages endeligt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  det til lokalplan "Jernbanegade" hørende tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages endeligt.

 

RESUME

Den 9. juni 2004 blev lokalplanforslaget for "Jernbanegade" med tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 offentliggjort. Fristen for fremsættelse af indsigelser og bemærkninger blev fastsat til 9. september 2004.

Inden for denne frist er modtaget 9 henvendelser, heraf 3 henvendelser fra offentlige myndigheder.

HUR, Københavns Stiftsøvrighed og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har ingen bemærkninger.

Bemærkningerne i de øvrige indsigelser er især kritiske over for dels nedrivningen af den eksisterende facade, dels udformningen af de nye facader og omfanget af bebyggelsen, herunder forøgelsen af etageantallet, idet bebyggelsens nye fremtræden findes ude af harmoni med det omgivende kvarter. I enkelte indsigelser sættes der spørgsmålstegn ved anvendelsen af Scalabygningen til hotel, grunden foreslås i stedet anvendt til et nyt hovedbibliotek. Derudover kritiseres, at der ikke sikres etableret nye parkeringspladser, og i en enkelt indsigelse fremføres en række ønsker til sikring af den nuværende anvendelse af bygningens stueetage fortrinsvis til restaurations- og caféfunktioner.

De fremførte synspunkter om bebyggelsens omfang og arkitektoniske fremtræden, samt parkering har været indgående vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget og dettes behandling i Bygge- og Teknikudvalget. For så vidt angår placeringen af et nyt hovedbibliotek har Borgerrepræsentationen besluttet at udskrive en konkurrence for en sådan bebyggelse på Vandværksgrunden. De modtagne bemærkninger giver derfor ikke forvaltningerne anledning til at foreslå ændringer i planerne.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen har i mødet den 13. maj 2004 (BR 199/04) tiltrådt Bygge- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets indstillinger af henholdsvis 31. marts og 20. april 2004 om offentliggørelse af lokalplanforslag "Jernbanegade" med tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001.

 

Offentliggørelse

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 9. juni til 9. september 2004. Offentliggørelsesmaterialet er fremlagt på Borgmester Søren Pinds forkontor jf. bilag A. Der er udsendt 209 foldere om planforslagene til ejere, lejere og brugere i og uden for området, samt 40 foldere til interesseorganisationer m.v. En udstilling om planforslagene har i hele perioden været opstillet i Københavner Information, Informationscentret, Rådhuspladsen 7, hvor der den 10. august 2004 blev afholdt borgermøde. De fremmødte 2 borgere blev orienteret om planforslagene af en medarbejder fra Plan & Arkitektur, og der var efterfølgende debat herom. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag 1. Da der kun blev udfyldt ét af de evalueringsskemaer, der blev omdelt på mødet, vurderes anonymiteten ikke at kunne holdes, hvorfor der ikke er foretaget en evaluering af mødet.

Herudover har der i offentlighedsperioden været mulighed for på Plan & Arkitekturs hjemmeside at søge oplysninger om planforslagene. Hjemmesiden indeholdt en debatside, hvor der borgerne imellem var mulighed for at føre en debat om planerne. Der er ikke i perioden skrevet indlæg på siden. Derudover indeholdt hjemmesiden mulighed for at fremsende indsigelser via e-mail, hvilken mulighed blev anvendt af 2 indsigere.

I høringsperioden er modtaget 9 henvendelser. Tre af henvendelserne er fra offentlige myndigheder – HUR, Københavns Stiftsøvrighed og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen – der ingen bemærkninger har til lokalplanforslaget.

En oversigt over indsigelserne er vedlagt som bilag 2. Kopi af henvendelserne er fremlagt på borgmester Søren Pinds forkontor, jf. bilag B.

1)       Brev af 16. april 2004 fra Alice Bentin, Bergthorasgade 40, 2300 København S

Indsigeren kritiserer, at der bygges yderligere 2 etager på den eksisterende bygning, og finder det tankevækkende, at man vil ødelægge den bevaringsværdige bygning, der i stedet burde fredes. Der henvises i den forbindelse til ombygningen af det tidligere Daells Varehus i Nørregade, som efter indsigerens mening er blevet noget "misk-mask".

Derudover påpeges, at der i området i høj grad mangler træer og buske til at forbedre ørkenklimaet med. Noget grønt midt i storbyen ville være skønt.

2)       Mail af 18. august 2004 fra Bjarne Dehs, Vesterbrogade 39, 1620 København S

Indsigeren finder en forøgelse af bruttoarealet med 50 % betænkelig og betegner en så kraftig forøgelse som spekulativ og ubegrundet.

Ud fra byarkitektoniske synspunkter findes det endvidere betænkeligt, at facaden mod Vesterbrogade gøres højere, således at udsynet fra gadeplan til tårne, eksempelvis tårnet på Axelborg, fra visse vinkler bliver begrænset.

Endelig findes det uacceptabelt, at der ikke kræves etableret yderligere parkeringspladser, som følge af udvidelsen af etagearealet. Vurderingen af, at hoteller i Indre By har et begrænset behov for parkering, sættes der spørgsmålstegn ved. Der henvises til egne erfaringer fra Vesterbro med mange hoteller, hvor det er svært at finde parkeringspladser, da der holder mange biler med udenlandske nummerplader.

Der bør ikke alene i denne sag, men generelt etableres mange parkeringspladser.

3)       Brev af 30. august 2004 fra Stine Christensen og Kim Boesen, Jernbanegade 4A, 1608 København V

Forslaget om at etablere et hotel i bebyggelsen findes helt fint, men det støder indsigerne, at det åbenbart er et ønske, at den beskrevne arkitektur skal præge Axeltorv-området. Mange af Københavns unikke og særprægede bygninger har måttet lade livet i moderniseringens hellige navn. Bygninger erstattes næsten uden undtagelse af "akvariebygninger", med golde glasfacader, der efterlader en by uden hygge og charme, og i stadig mindre grad en by, der adskiller sig fra andre europæiske hovedstæder.

Den nuværende Scalabygning passer, uden selv at være en af de smukkeste, mest unikke eller særprægede bygninger, med hensyn til arkitektur og farver ind i omgivelserne og spiller fint sammen med Tivolis hovedindgang, Cirkusbygningen, Palads og Vesterport station.

Der opfordres til ikke i bymidten at gentage fejlen fra havnen, med endeløse rækker af bygninger i glas og stål.

4)       Mail af 30. august 2004 fra Foreningen til Hovedstadens forskønnelse, v/Michael Varming

Der nedlægges indsigelse mod en forhøjelse af Scalabygningen med to etager plus en tårnagtig opbygning. Bebyggelsesprocenten overskrides uacceptabelt med lokalplanforslaget. Arkitekturen i projektet ser meget lidt lovende ud.

Foreningen finder, at der er rigelig med hotelkapacitet i København og foreslår i stedet, at kommunen erhverver bygningen og indretter et hovedbibliotek heri.

5)       Brev af 6. september 2004 fra Indre Bys Lokalråd v/Bent Lohmann og Finn Hemmingsen

Rådet undrer sig over at Scalabygningen, der er præmieret af kommunen for god arkitektur, allerede efter 10-15 år ikke kan regnes for egentlig bevaringsværdig. Med begrundelsen "at bygningens formsprog er meget bundet til sin tid", kan alt rives ned i København.

Rådet finder projektet meget bastant og meget højt. Det virker anmassende og er ikke i harmoni med de omliggende bygninger.

Rådet har ingen indvendinger mod, at bygningen, med et mindre dominerende projekt, ombygges til hotel, men fastholder dog tidligere forslag om bygningens anvendelse til hovedbibliotek således, at man undgår at benytte Vandværksgrunden hertil.

6)       Brev af 8. september 2004 fra advokaterne Nielsen og Thomsen på vegne af Brdr. Strecker, v/ Ole Strecker.

I indsigelsen fremføres en række synspunkter på og ønsker til den fremtidige indretning af Scalabygningen. Det ønskes sikret, at der primært indrettes restaurations- og cafévirksomhed i stueetagen, og at eventuelle butikker placeres på 1. sal. Dette begrundes med, at restauranterne på grund af de længere åbningstider i højere grad end butikker kan sikre den i lokalplanen ønskede udadvendthed i bebyggelsens nederste etager.

Idet indsigeren frygter, at flytningen af indgangen til hjørnet af Vesterbrogade og Axeltorv vil medføre nedlæggelse af her beliggende restauranter, ønskes der i lokalplanen optaget bestemmelse om opretholdelse af den nuværende indgang mod Vesterbrogade.

Endelig ønskes det sikret, at der ved hotelindretningen tages behørigt hensyn til, at der kan opretholdes restauranter mv. med 5-bevilling i bebyggelsens stueetage.

Bemærkninger

For så vidt angår de fremsatte bemærkninger om bevaring af den nuværende Scala-bygning samt indvendinger mod en forøgelse af Scalabygningens højde og bemærkninger om nybygningens arkitektoniske udtryk, skal anføres følgende:

Scalabygningen blev i sin tid, da den blev ombygget til sit nuværende udseende, a nset for at være et godt eksempel på den dengang herskende postmoderne arkitekturstrømning, og bygningen blev i 1989 præmieret af Københavns Kommune. Uanset dette finder forvaltningen, at bygningen fremstår med en uskøn tagopbygning, som på grund af bygningens begrænsede højde i forhold til omgivelserne er meget synlig. Det er forvaltningens opfattelse, at det nu foreliggende projekt vil skabe en bedre proportionering i forhold til den omgivende bebyggelse og pladsrummet omkring Axeltorv, ligesom projektet med de blødt afrundede, skulpturelle former, materialerne m.v. rummer arkitektoniske kvaliteter. Uanset kvaliteterne i den nuværende Scalabygning finder forvaltningen, at der med det foreliggende projekt tilføres dette vigtige område af byen mere harmoniske og sammenhængende proportioner. Forvaltningen finder det i den sammenhæng afgørende, at de kvaliteter, der er skitseret i projektet, opretholdes i den kommende projektering. Lokalplanen er derfor udformet således, at det er projektet, der fastlægges, og at en ændring heraf vil forudsætte en ny lokalplan.

For så vidt angår de fremsatte bemærkninger om, at der ikke er behov for flere hoteller, finder forvaltningerne det urealistisk og uønskeligt, via planbestemmelser at fastlægge placering og omfang af hotelvirksomhed i byen, idet denne er markedsbestemt og i en række henseender uforudsigelig. Lokalplanen begrænser derfor ikke anvendelsen til hotel, men muliggør her som andre steder i byen en bredere anvendelse af bebyggelsen til serviceerhverv, der i særlig grad er rettet mod offentligheden, til understøttelse af Axelborgområdets særlige karakter. Til forslaget om i stedet for hotel at indrette hovedbibliotek i bygningen bemærkes, at Borgerrepræsentationen den 9. september 2004 har vedtaget at udskrive en arkitektkonkurrence om et nyt hovedbibliotek ("Byens Hus") på Vandværksgrunden.

For så vidt angår de fremsatte bemærkninger til, at der ikke kræves anlagt parkeringspladser i forbindelse med nybygning på Scalabygningens grund, bemærkes, at muligheden for at indrette Scalabygningens kælderetage til bilparkering har været drøftet under planforslagets behandling i Bygge- og Teknikudvalget. Forvaltningen har i den forbindelse undersøgt spørgsmålet og måtte konstatere, at da det foreliggende projekt baserer sig på genanvendelse af de overordnede bærende konstruktioner, kan indretning af parkeringskælder ikke lade sig gøre: Mure/fundamenter er placeret således og fylder så meget, at dette er fysisk umuligt. Såfremt et parkeringsanlæg som påtænkt placeres under den inderste strækning af Vesterbrogade, vil de ca. 80 parkeringspladser, som svarer til arealudvidelsen af Scalabygningen, kunne etableres hér – ellers må parkeringsdækningen som anført i lokalplanen tilgodeses andetsteds i kvarteret.

For så vidt angår ønskerne til sikring af den nuværende indretning og anvendelse af især bebyggelsens stueetage, skal bemærkes, at forvaltningen ikke finder det ønskeligt, at fastsætte mere detaljerede bestemmelser for bebyggelsens anvendelser, herunder fordelinger på etager, end fastsat i lokalplanforslaget. Der er herved lagt vægt på, at lokalplanen skal muliggøre en hensigtsmæssig og helhedsorienteret indretning af bebyggelsen, herunder sikre at bebyggelsen over tid kan tilpasses aktuelle behov. For så vidt angår de helt konkrete synspunkter om restauranter mv. i stueetagen og butikker på 1. sal, vil dette kunne lade sig gøre i henhold til lokalplanen, såfremt ejeren måtte ønske dette. Med hensyn til forslaget om at opretholde den nuværende adgang til bygningen fra Vesterbrogade bemærkes, at det foreliggende projekt forudsætter indgang til hotellet indrettet i hjørnet Vesterbrogade/Axeltorv. Spørgsmål om etablering eller opretholdelse af yderligere indgange til bebyggelsen og dennes restauranter, butikker og virksomheder vurderes mest hensigtsmæssigt, at blive løst i forbindelse med den konkrete projektering af bebyggelsen. Endelig skal bemærkes, at der ikke vurderes, at være hjemmel i planloven til at fastsætte bestemmelser, der sikrer opretholdelse af restauranter med natbevillinger.

På den baggrund anbefaler forvaltningerne lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg vedtaget uden ændringer.

 

BILAG VEDLAGT

1.        Referat af borgermødet i Informationscentret, Rådhuspladsen den 10. august 2004

2.        Oversigt over modtagne indsigelser.

 

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTER SØREN PINDS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

A.       Offentliggørelsesmateriale omfattende indstillinger med bilag samt orienteringspjece og –folder.

B.       Kopi af de i bilag 2 nævnte henvendelser.

 

 

 

Erik Jacobsen                                                               Mette Lis Andersen