Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

6.      Endelig vedtagelse af lokalplan "Artillerivej Øst" med tilhørende kommuneplantillæg

 

BTU 453/2004  J.nr. 611:139.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  lokalplan "Artillerivej Øst" vedtages endeligt med de under sagsbeskrivelsen foreslåede ændringer af tegning nr. 1 og 2  

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  det til ovennævnte lokalplan hørende tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages endeligt.

 

 

RESUME

Planforslagene, der er udarbejdet bl.a. med henblik på udbygning af Skolen på Islands Brygge og opførelse af en børneinstitution, har været i offentlig høring i perioden fra den 5. maj til den 5. august 2004. Der er i perioden modtaget 11 henvendelser vedrørende planforslagene, hvoraf 5 er fra øvrige forvaltninger og myndigheder. En henvendelse fra lokalområdet er vedlagt 50 underskrifter.

I flere henvendelser fra lokalområdet, inklusive underskriftsindsamlingen, finder man Artillerivej vanskelig og usikker at krydse. Med placeringen af institutioner og grønne arealer samt etablering af en broforbindelse for lette trafikanter på tværs af havnen øges behovet for en lysregulering af krydset Axel Heides Gade/Artillerivej, hvilket ønskes indarbejdet i lokalplanen. Desuden foreslås trafikdæmpende foranstaltninger på Artillerivej.

Hertil bemærkes, at forslaget om en trafikregulering på Artillerivej ligger uden for lokalplanens rammer. Forvaltningen er imidlertid opmærksom på problemet og vil inddrage dette i det videre arbejde, herunder i forbindelse med skolevejsprojekter og etablering af stiforbindelsen over havnen.

Flere henvendelser finder, at projektet til skoleudvidelse medfører uacceptable indskrænkninger af den fredede Amager Fælled og herunder af haveforeningen Faste Batteri. Som erstatning for nedlagte haver foreslås et areal langs Ørestads Boulevard, syd for de nuværende haver, samt de nuværende boldbaner langs Artillerivej. De samme baner foreslås af andre benyttet til skoleudvidelsen, mens et alternativt forslag er at placere en ny skole eller skoleudvidelse i Ørestad.

Hertil bemærkes, at muligheden for at udvide skolen inden for et begrænset område er indeholdt i fredningskendelsen og indarbejdet i den gældende pleje- og udviklingsplan. Haveforeningen er fastlagt som ikke-varig med begrundelse i skolebyggeriet, og en genplacering af haverne på de nuværende boldbaner kan ikke anbefales, da det vil inddrage et af de få offentligt tilgængelige områder ud mod Artillerivej. Haveforeningen forudsættes genplaceret på det i fredningen og plejeplanen udpegede område øst for Artillerivej, hvilket er i kort afstand af den nuværende placering.

En børnehave, som har legeplads i det fredede område ved den nordlige indgang, fremhæver, at skoleudvidelsen ikke berører dette areal og ønsker en opsigelse af lejemålet trukket tilbage.

Hertil bemærkes, at lokalplanen ikke selvstændigt er til hinder for, at legepladsen opretholdes. Men efter skoleudvidelsen vil legepladsen blokere for den i fredningen forudsatte forbedring af adgangen til fælleden fra Artillerivej. Legepladsen søges genplaceret på den nuværende spejdergrund ved Artillerivej.

Rigspolitiet ønsker som grundejer en bredere anvendelsesbestemmelse for politiskolens område, med henblik på evt. fremtidigt salg eller udleje af ejendommen. Dog skal der stadig være mulighed for at ombygge eller udvide til den nuværende anvendelse. For Ballonhangaren, der ligeledes er politiets ejendom, kan der efter lokalplanen etableres en alternativ vejadgang som erstatning for den nuværende mulighed for ærindekørsel ad sti på fælleden. Politiet forudsætter, at vejadgangen ikke derved forringes.

Forvaltningen finder, at område I, Politiskolen, i overensstemmelse med kommuneplanen skal fastholdes som område til offentlige formål samt private institutioner m.v. af almen karakter, hvilket ikke medfører indskrænkning af de hidtil gældende anvendelsesmuligheder. Lokalplanen muliggør såvel en udvidelse af politiskolen som indretning af andre offentlige formål samt private institutioner m.v.

Den muliggjorte alternative vejadgang til rideskolen vil forbedre vejadgangen til rideskolen og samtidig fjerne sammenblandingen af biltrafik og rekreativ sti på fælleden.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at opføre en 5 gruppers specialinstitution for handicappede børn i et område udpeget til lokale institutioner. Derfor anmodes om ændring af såvel kommuneplantillægget som af lokalplanens § 3, stk. 2 således, at kravet om, at anvendelsen skal være til betjening af nærområdet, udgår.

Efterfølgende har forvaltningen anmodet om, at lokalplanens område IID samt byggefeltet udvides for at kunne rumme specialinstitutionen, og med brev af 17. september 2004 har forvaltningen fremsendt supplerende oplysninger om baggrunden for, at man ønsker institutionen placeret på dette sted (bilag C).

Hertil bemærkes, at Økonomiforvaltningen på denne baggrund er af den opfattelse, at det vil være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen, der er indarbejdet i lokalplanen, at placere specialinstitutionen i området. På denne baggrund anbefales de ønskede justeringer af områdeafgrænsningen og byggefeltet gennem ændring af tegning nr. 1 og 2.

Endelig anmoder Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen om en udvidelse af byggefeltet i lokalplanens område IIB med henblik på permanent placering af fritidsinstitutionen Thorshave.

Forvaltningen kan anbefale den foreslåede ændring, der er en konsekvens af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens beslutning om, at fritidshjemmet ikke skal indgå i skoleprojektet.

Forvaltningen finder ikke, at der er tale om ændringer af en sådan karakter, at høring i henhol d til planlovens § 27, stk. 3, er fornøden.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 25. marts 2004 (BR 144/04) Bygge- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets anbefalinger af henholdsvis 25. februar 2004 og 23. marts 2004 om offentliggørelse af forslag til lokalplan "Artillerivej Øst" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Indstilling med bilag er lagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal som bilag A.

 

Offentliggørelse

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 5. maj til den 5. august 2004. Der er udsendt 843 foldere til ejere, lejere, brugere og interessegrupper og 86 pjecer til lokalråd og foreninger m.v.

På Islands Brygges Bibliotek har der i høringsperioden været opstillet en plancheudstilling om planforslagenes indhold, og den 24. maj 2004 blev der afholdt borgermøde med deltagelse af ca. 25 borgere fra lokalområdet. Følgende hovedsynspunkter blev fremført på mødet:

·        Haveforeningen ønskes fortsat placeret med lokal tilknytning til Islands Brygge, og der blev peget på et areal syd for de nuværende haver.

·        Krydsning af Artillerivej og Ørestads Boulevard er farlig, og der ønskes trafikforanstaltninger for at forbedre forholdene. Stien mellem skolen og Politiskolen benyttes meget og ønskes opretholdt og forsynet med belysning.

·        Rideskolen fandt lokalplanens byggemulighed på ejendommen for voldsom.

Der er vedlagt et notat fra debatten opdelt i emner som bilag 1, og resultatet fra de uddelte evalueringsskemaer er vedlagt som bilag 2.

I høringsperioden har der på en særlig hjemmeside været mulighed for at søge oplysninger om planforslagene, bidrage med debatindlæg eller sende bemærkninger til planforslagene som mail. Antal besøg på hjemmesiden foreligger ikke oplyst. Der er modtaget ét debatindlæg, som desuden er sendt som indsigelse.

I alt er modtaget 11 henvendelser, hvoraf én er vedlagt 50 underskrifter. Kopi af henvendelserne er fremlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor som bilag B. Sammendrag af henvendelsernes indhold og forvaltningens anbefalinger og kommentarer fremgår af vedlagte skema, bilag 3. Nedenfor er henvendelserne og forvaltningens bemærkninger sammenfattet således:

 

1.      Henvendelser fra offentlige myndigheder.

2.      Haveforeningens placering.

3.      Trafikforhold

4.      Øvrige emner                             

 

1. Henvendelser fra offentlige myndigheder

 

Hovedstadens Udviklingsråd og  Københavns Stiftsøvrighed har ingen bemærkninger til planforslagene.                                                                                                                                     

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen anmoder om en mindre udvidelse af byggefelt i lokalplanens område IIB af hensyn til placering af fritidshjemmets pavillonbygning.

Bemærkninger:  Forvaltningen kan anbefale ændringen, som er en konsekvens af beslutning i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, hvorved fritidshjemmet er udtaget af skoleprojektet. Der forudsættes fastlagt et offentlig tilgængeligt, 5 m bredt areal mod Artillerivej af hensyn til brugen af det syd for beliggende boldspilsareal.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder om ændrede anvendelsesbestemmelser i såvel kommuneplanens O1*-område Amager Fælled som i lokalplanen, således at kravet om, at anvendelsen skal være til betjening af nærområdet, udgår. Baggrunden er ønsket om her at placere en specialinstitution. Efterfølgende er anmodet om udvidelse af lokalplanområde og byggefelt af hensyn til projektets omfang, og med brev af 17. september 2004 har forvaltningen fremsendt supplerende oplysninger om baggrunden for, at man ønsker institutionen placeret på dette sted. Brevet er fremlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor som bilag C.

Bemærkninger:  I overensstemmelse med Kommuneplan 2001 indeholder lokalplanens § 3, stk. 2, en bestemmelse om, at område IID fastlægges til offentlige formål samt private institutioner m.v. af almen karakter, såsom institutioner og andre sociale formål, kulturelle formål, sportsanlæg samt miljømæssige servicefunktioner. Anvendelsen skal være til betjening af nærområdet.

Økonomiforvaltningen er på grundlag af oplysninger i ovennævnte brev af 17. september 2004 af den opfattelse, at det vil være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen, der er indarbejdet i lokalplanen, at placere den ønskede specialinstitution i området. Det er indgået i vurderingerne, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finder, at delområde IID er meget velegnet til den ønskede specialinstitution og har vurderet, at der ikke er behov for at anvende arealet til aktuelt udbygningsbehov for daginstitutioner i bydelen, da man er ved at indrette en daginstitution til 48 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn i en tidligere erhvervsbygning  Gullfossgade 2.

Institutionen på Artillerivej får plads til 30 børn mod  den oprindeligt planlagte institutions 50 pladser og etableres med en sådan fleksibilitet, at den kan indrettes til almindelige børnehave- og vuggestuegrupper.

Der er tale om en børneinstitution, som i princippet ikke adskiller sig fra almindelige børneinstitutioner, og man bestræber sig ved visiteringen på, at barnet placeres så tæt på hjemmet som muligt, både for at begrænse transporttiden og for at give barnet mulighed for at opbygge venskabsrelationer, som kan bibeholdes i fritiden.

Aktuelt er der 5 børn fra lokalområdet på venteliste til institutionen på Artillerivej. Derudover er der en række børn fra lokalområdet, som p.t. er i institutioner andetsteds, og som vil få tilbud om at flytte til den nye institution. Forvaltningen påregner inden for en periode på 1-2 år hovedsagelig at kunne rekruttere børn fra lokalområdet til institutionen.

Udvidelsen af underområde IID og udvidelsen af det heri liggende byggefelt med ca. 10 m mod sydvest muliggør, at der kan opføres ca. 350 m2 mere etageareal end oprindeligt foreslået. Forvaltningen har ikke bemærkninger til de ønskede ændringer og skal således foreslå, at tegning nr. 1 og 2 erstattes med de som bilag 4 og 5 vedlagte tegninger.

Forvaltningen vurderer, at de i tegningerne indeholdte ændringer er små justeringer, der ikke på væsentlig måde berører andre, hvorfor det ikke er påkrævet at foretage høring i henhold til planlovens § 27, stk.3.

Som konsekvens af ovenstående vil den i lokalplanredegørelsen indeholdte beskrivelse af projektet blive ændret ved optrykning af lokalplanen.

Rigspolitiet anmoder som grundejer om bredere anvendelsesbestemmelser for område I med henblik på evt. fremtidigt salg af politiskolen. Muligheden for at ombygge eller udvide til den nuværende anvendelse ønskes dog opretholdt.

Bemærkninger: Området er i kommuneplanen fastlagt til offentlige formål, hvilket er i overensstemmelse med hidtidig anvendelse. Da der efter gældende servitut på ejendommen kun må opføres bebyggelse til Statens Politiskole, medfører lokalplanen således ingen indskrænkning i anvendelsesmulighederne. Det bemærkes, at lokalplanen åbner for en placering af andre offentlige formål samt for private institutioner mv. af almen karakter.

2. Skoleudvidelsen og haveforeningens placering

H.F. Faste Batteri fremhæver foreningens lokale tilknytning til Islands Brygge. Foreningen foreslår, at skolen fortsat anvender boldbanerne langs Artillerivej i stedet for de i skoleprojektet viste baner mod Ørestads Boulevard, hvorved et antal haver kan opretholdes. Desuden foreslås erstatningshaver etableret ved en udvidelse af foreningens areal mod syd.

Friluftsrådet foreslår ligeledes kolonihaver genplaceret ved en udvidelse mod syd samt ved at placere haver på ovennævnte boldbaneareal.

Desuden ønsker man ikke, at fredskov og fredet areal indgår i skoleudvidelsen, og skolen foreslås i stedet placeret eller udvidet på et areal i Ørestad.

Bemærkninger: Muligheden for at udvide skolen inden for 2 ha af det fredede naturområde er indeholdt i fredningsdeklarationen for Amager Fælled og indarbejdet i pleje- og udviklingsplanen, hvilket Friluftsrådet ikke har modsat sig.

Ligeledes er kolonihaverne Faste Batteri tidligere fastlagt som ikke-varige med begrundelse i skolebyggeriet. Den alternative placering af kolonihaver på de nuværende boldbaner kan ikke anbefales, da det vil inddrage et af de få offentligt tilgængelige områder ud mod Artillerivej. Haveforeningen forudsættes genplaceret på det i fredningen og plejeplanen udpegede område øst for Artillerivej, hvilket er i kort afstand af den nuværende placering.

For så vidt angår forslaget om at placere skolebyggeriet i Ørestad bemærkes, at Skolen på Islands Brygge er velplaceret i forhold til de kommende års behov, og at der evt. senere kan blive tale om at placere en skole i Ørestad.

3. Trafikforhold

I tre henvendelser fra lokalområdet, inklusive underskriftsindsamlingen, finder man Artillerivej vanskelig og usikker at krydse. Med placeringen af institutioner og grønne arealer samt etablering af en grøn cykelrute og fodgængerforbindelse på tværs af havnen er der behov for lysregulering af krydset Axel Heides Gade/Artillerivej. Dette bør indgå i lokalplanen.

I en henvendelse foreslås, at der af hensyn til såvel trafiksikkerhed som støj bør foretages trafikdæmpende foranstaltninger på Artillerivej.

Rigspolitiet forudsætter som grundejer, at adgangsforholdene til rideskolen og Ballonhangaren ikke forringes ved en evt. alternativ vejadgang.

Bemærkninger: Forslagene om trafikregulering ligger uden for lokalplanens rammer. Forvaltningen er imidlertid opmærksom på de nævnte problemer og vil søge dem løst i det videre arbejde, herunder i forbindelse med skolevejsprojekter og med etablering af broforbindelsen over havnen.

Med hensyn til adgang til rideskolen og Ballonhangaren vil den muliggjorte alternative vejadgang forbedre vejadgangen til ejendommen, og samtidig fjernes sammenblandingen af biltrafik og rekreativ anvendelse af fælledstien.

4. Øvrige forhold

Børnehaven Anna Poulsens Minde, Gunløgsgade 65, ønsker at opretholde institutionens legeplads ved den nordlige indgang til Fælleden og anmoder om, at en opsigelse vedrørende arealet trækkes tilbage.

Bemærkninger: Lokalplanen er ikke selvstændigt til hinder for, at legepladsen opretholdes som hidtil lovlig anvendelse. Men efter skoleudvidelsen vil legepladsen blokere for etablering af en god adgang fra Artillerivej til den nordlige del af fælleden, som bestemt i fredningen. En hidtil påregnet alternativ placering for såvel legeplads som børnehave er bortfaldet som følge af de ændrede planer for fritidshjemmet. Vej & Park tilstræber i et samarbejde med de forskellige parter at genplacere legepladsen på en del af spejdergrunden ud mod Artillerivej.

Miljøvurdering

De foreslåede ændringer har ikke miljømæssige konsekvenser.

 

 

BILAG VEDLAGT

1. Notat fra borgermødet den 24. maj 2004

2. Evaluering af borgermødet

3. Skema over modtagne henvendelser og forvaltningens bemærkninger

4. Forvaltningens forslag til ny lokalplantegning nr. 1

5. Forvaltningens forslag til ny lokalplantegning nr. 2

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

A.  Indstilling med bilag forelagt Borgerrepræsentationen den 25. marts 2004

B.  Kopi af modtagne henvendelser

C.  Kopi af brev af 17. september 2004 fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

 

 

Mette Lis Andersen                                                                           Erik Jacobsen