Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

10.      Rigsdagsgården

 

BTU 494/2004  J.nr. 21219.0051/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at Rigsdagsgården ikke lukkes

at forvaltningen i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen udarbejder forslag til dæmpning af trafik og hastigheder med det formål at forbedre trafiksikkerheden og skabe et roligere trafikmiljø i Rigsdagsgården uden at forhindre gennemkørsel.

 

 

RESUME

Slots- og Ejendomsstyrelsen henvendte sig i foråret 2004 på vegne af Folketingets præsidium til Vej & Park med ønske om at lukke Rigsdagsgården for gennemkørende trafik. Ønsket er begrundet med gener fra ret store mængder hurtig og gennemkørende trafik samt et ønske om på sigt at kunne ændre indretningen af Rigsdagsgården.

Vej & Park har analyseret de trafikale konsekvenser af at lukke for gennemkørende trafik i Rigsdagsgården. En sådan omlægning vil føre til øget trafik i en række svingbevægelser i krydset H.C. Andersens Boulevard / Stormgade. Vej & Parks undersøgelser har vist, at det ikke er muligt samtidigt at øge kapaciteten i to af disse svingbevægelser.

Det er altså ikke muligt uden en gennemgribende omlægning af trafikken i Indre By at anvise en løsning for lukning af den gennemkørende trafik gennem Rigsdagsgården uden, at der opstår store problemer med trafikafviklingen i krydset H.C. Andersens Boulevard / Stormgade.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at man ikke lukker Rigsdagsgården for gennemkørende trafik. I stedet ønsker forvaltningen, at udvalget godkender, at man i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen udarbejder forslag til dæmpning af trafik og hastigheder med det formål at forbedre trafiksikkerheden og skabe et roligere trafikmiljø i Rigsdagsgården uden at forhindre gennemkørsel.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Slots- og Ejendomsstyrelsen henvendte sig i foråret 2004 på vegne af Folketingets præsidium til Vej & Park med ønske om at lukke Rigsdagsgården for gennemkørende trafik. Ønsket er begrundet med gener fra ret store mængder hurtig og gennemkørende trafik samt et ønske om på sigt at kunne ændre indretningen af Rigsdagsgården.

Vej & Park vurderer, at der i dag kører mellem 5.000 og 8.000 biler gennem Rigsdagsgården. Hvis Rigsdagsgården lukkes for gennemkørende trafik, skal trafikken i stedet køre ad Christians Brygge eller Vindebrogade. Hermed vil trafikken i disse to gader samlet stige med mellem 15 og 20 %. Dette kan føre til problemer, bl.a. med bussernes fremkommelighed i Stormgade.

Vej & Park lovede derfor i notat til Bygge- og Teknikudvalget af 18. maj 2004 at gennemføre diverse analyser af de trafikale konsekvenser, herunder evt. behov for justeringer på det omkringliggende vejnet, og herefter vende tilbage til udvalget med en indstilling om sagen.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Vej & Park har analyseret de trafikale konsekvenser af at lukke for gennemkørende trafik i Rigsdagsgården. Analysen er beskrevet i bilag 2.

Resultatet af analysen er, at det ikke er muligt uden en gennemgribende omlægning af trafikken i Indre By at anvise en løsning for lukning af den gennemkørende trafik gennem Rigsdagsgården uden, at der opstår store problemer med trafikafviklingen i krydset H.C. Andersens Boulevard / Stormgade.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at man ikke lukker Rigsdagsgården for gennemkørende trafik. I stedet ønsker forvaltningen, at udvalget godkender, at man i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen udarbejder forslag til dæmpning af trafik og hastigheder med det formål at forbedre trafiksikkerheden og skabe et roligere trafikmiljø i Rigsdagsgården uden at forhindre gennemkørsel.

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende udformning af Rigsdagsgården, hvor det meste af gården udgør en stor flade med afstribet parkering, indbyder til hurtig kørsel gennem gården. Det er samtidigt uklart, hvor de forskellige trafikarter skal bevæge sig mellem hinanden, hvilket bidrager til et utrygt trafikmiljø. En ombygning af pladsen med klarere opdeling mellem de forskellige funktioner og med indbygget fartdæmpning vil kunne bidrage til at skabe en mere roligt og trygt trafikmiljø, uden at man behøver at forbyde gennemkørsel.

 

Miljøvurdering

Der er ingen miljømæssige konsekvenser forbundet med forslaget.

 

 

BILAG VEDLAGT

1.      Brev af 23. september 2004 fra Vej & Park til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

2.      Notat af 17. september 2004 om de trafikale konsekvenser af en eventuel lukning af Rigsdagsgården.

3.      Brev af 8. oktober 2004 fra Slots- og Ejendomsstyrelsen til Vej & Park

 

Ole Bach