Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

6.      International handlingsplan for Bygge- og Teknikudvalget

 

BTU 501/2004  J.nr. 009.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller:

at Bygge- og Teknikudvalget godkender vedlagte "International handlingsplan for Bygge- og Teknikudvalget" som udvalgets bidrag til implementeringen af Københavns Kommunes samlede internationale strategi.

at Bygge- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiforvaltningen at "International markedsføring af København" bliver tværgående indsatsområde for kommunens forvaltninger.

at Bygge- og Teknikudvalget forelægges en statusredegørelse for arbejdet med implementeringen af handlingsplanen en gang årligt. Første gang i juni 2005.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. december 2003 Københavns Kommunes internationale strategi. Ifølge denne beslutning skal hvert fagudvalg vedtage en international handlingsplan for deres forvaltningsområde med udgangspunkt i principperne i kommunens internationale strategi. Handlingsplanerne skal løbende vurderes og justeres af udvalgene.

Målet med den internationale strategi er at øge udbyttet af kommunens internationale indsats gennem en mere koordineret og målrettet indsats. Bygge- og Teknikudvalgets internationale handlingsplan bygger på en erkendelse af, at internationalt arbejde ses som en naturlig forlængelse af opgaveløsningen, hvor det viser sig nødvendigt og kan tilføre værdi til udvalgets og forvaltningens arbejde.

Prioriteringerne i det internationale arbejde følger de overordnede prioriteringer for forvaltningens arbejde. Fokus for det internationale arbejde i 2004 og 2005 er de fælles mål og aktiviteter i Bygge- og Teknikforvaltningens virksomhedsplan 2004-2005 samt prioriterede mål og aktiviteter for de enkelte forvaltningsenheder. Listen over indsatsområder indeholder såvel igangværende internationalt arbejde som nye indsatsområder prioriteret af de enkelte forvaltningsenheder.  Indsatsområderne er grupperet under hovedoverskrifterne i den internationale strategi: "den lærende by", "den indflydelsesrige by" og "byen i vækst". Handlingsplanen indeholder såvel "Indsatsområder og aktiviteter med særlig fokus i 2004-2005" som "Øvrige indsatsområder", som har en længere tidshorisont. 

Økonomiudvalget vil på baggrund af fagudvalgenes handlingsplaner udvælge et tværgående, bydækkende indsatsområde, hvor Økonomiforvaltningen vil koordinere fagforvaltningernes indsats. Bygge- og Teknikudvalget vil anbefale Økonomiforvaltningen at "International markedsføring af København" bliver et tværgående indsatsområde for kommunens forvaltninger.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. december 2003 Københavns Kommunes internationale strategi. Visionen for Københavns Kommunes internationale strategi er:

·        at København skal være en attraktiv og respekteret storby og

·        at København skal være ledende i samarbejdet med andre europæiske storbyer

Målsætningen for det internationale arbejde i kommunen er:

·      Den lærende by: International videndeling og erfaringsudveksling er en grundlæggende forudsætning for en fortsat udvikling af byen til glæde for borgere og virksomheder.

·      Den indflydelsesrige by: København skal som storby og centrum i Øresundsregionen varetage sine naturlige interesser inden for overnational regelfastsættelse, europæisk bypolitik og regional positionering.

·      Byen i vækst: København skal som drivkraft i Øresundsregionen markere sig på linie med de bedste byer i Europa i den internationale konkurrence om investeringer, vækst, service, uddannelse, job, kultur og turisme.

Af den internationale strategi fremgår følgende om handlingsplaner for de enkelte fagudvalg:

"Fagudvalgene vedtager en international handlingsplan for de enkelte forvaltninger i overensstemmelse med de overordnede principper for Københavns Kommunes internationale strategi. Handlingsplanen skal bl.a. fastlægge faglige prioriteringer og indsatsområder for den enkelte forvaltnings int ernationale arbejde. Indsatsområderne bør både omfatte områder, hvor København har særlige kompetencer og områder, hvor København med fordel kan lære af andre byers erfaringer (udveksling af best practice). Projekter skal forankres og implementeres i den daglige drift".

Bygge- og Teknikforvaltningen nedsatte i april 2004 en projektgruppe for interna-tional handlingsplan med repræsentanter fra Plan & Arkitektur (P&A), Byggeri & Bolig (B&B), Vej & Park (V&P), Parkering København (PK), Københavns Kirkegårde (KK) samt Københavns Brandvæsen (KB). I juni 2004 godkendte forvaltningens direktion et kommissorium for projektgruppens udarbejdelse af handlingsplanen og i september godkendte direktionen oplægget til international handlingsplan. Der er afholdt fire projektgruppemøder og et inspirationsseminar. De enkelte forvaltningsenheder står selv for den interne forankringsproces.

 

Uddybning af indstilling

Det internationale arbejde omfatter indsatsområder og aktiviteter med særlig fokus i 2004-2005 samt øvrige indsatsområder, igangværende såvel som kommende med en længere tidshorisont. De øvrige indsatsområder fremgår af bilag A: International handlingsplan for Bygge- og Teknikudvalget.

Fokus for det internationale arbejde i 2004 og 2005 er forvaltningens fælles mål og aktiviteter for det internationale, som fremgår af Bygge- og Teknikforvaltningens Virksomhedsplan 2004-2005. Desuden har de enkelte forvaltningsenheder prioriteret mål og aktiviteter i 2004 og 2005.

Fokus for det internationale arbejde vil ændre sig i overensstemmelse med de skiftende prioriteringer i forvaltningens virksomhedsplan og de enkelte forvaltningsenhedernes virksomhedsplaner dvs. at fokus vil ændre sig i den følgende internationale handlingsplan for 2006. 

Indsatsområderne fra virksomhedsplanen er detaljeret med aktiviteter og målbare succeskriterier. Det overordnede fokus for det internationale arbejde i 2004 og 2005 er i overensstemmelse med de fem overordnede strategiske temaer i virksomhedsplanen:

Byens udvikling – Byens drift – Forretningsudvikling – Attraktiv arbejdsplads – Økonomi og resultater.

De strategiske temaer og de kritiske aktiviteter samt de internationale aktiviteter i virksomhedsplanen fremgår af bilag A, annex I: Uddrag af Bygge- og Teknikforvaltningens virksomhedsplan.

Det internationale arbejde i Bygge- og Teknikforvaltningen omfatter et bredt spektrum af byens virke svarende til fagområderne i de enkelte forvaltningsenheder. De eksisterende internationale netværk og det igangværende projektsamarbejde fremgår af bilag A, annex II: Igangværende internationalt arbejde i Bygge- og Teknikforvaltningen. 

Målsætning for indsatsområder:

Den lærende by

I det internationale arbejde skal udvalg og forvaltning gennem personlige kontakter, faglige netværk og projektsamarbejde søge inspiration og ny viden om udviklingen både i Europas byer og i oversøiske større byer. Desuden skal vi søge viden om udviklingen af byområder. Vi skal samarbejde med byer, hvor vi bl.a. kan få inspiration til Københavns udvikling og drift, til indretning af byrum, til omdannelse af tidligere havne- og industriområder samt til mobilitet på transportområdet og til parkeringsstrategi.

Indsatsområder og aktiviteter med særligt fokus i 2004-2005:

·          Udviklingen af unikke byområder af internationalt format, der tolker den lokale egenart (BTF)

-         Oplysninger og inspiration om udvikling i Europa, der kan have særlig betydning for forvaltningens arbejde publiceres til relevante grupper af medarbejdere mindst én gang om året. Første gang inden udgangen af 2005.

-         Inden udgangen af 2005 skal der være besluttet mindst tre projekter, hvor planlægningen skal gennemføres i samarbejde med internationale samarbejdspartnere.

-         Forvaltningens enheder skal inden udgangen af 2005 have afholdt møder med relevante udenlandske kontakter, og etableret et netværk, hvor viden om udviklingen af byområder kan opsamles og formidles.

·          Bevaring og omdannelse af byområder med respekt for deres egenart (BTF)

-         Fra starten af 2005 skal projekter og indstillinger redegøre for, om og hvordan de medvirker til at fremme forvaltningens vision for byen, herunder hvordan faglige dimensioner er belyst og inddraget: trafik, historik/kultur, arkitektur, international inspiration samt byens særlige identitet.

·          Prioritering af flere midler til renholdelse af veje, pladser og grønne områder (V&P)

-         Forvaltningen vil hente international inspiration og erfaring vedrørende renholdelsesindsatsen gennem årlig sammenligning med ca. tre andre europæiske byer. Redegørelse fremstilles 1. gang med præsentation af regnskab 2004.

·          Prioritering af flere midler til vedligeholdelse af veje, pladser og grønne områder (V&P)

-         Forvaltningen henter international inspiration og erfaring vedrørende vedligeholdelsesindsatsen gennem årlig sammenligning med tre - fem andre europæiske byer. Redegørelsen fremstilles 1. gang med præsentationen af regnskab 2004.

·          Internationalt samarbejde omkring udvikling af bedre byrum, CUSAP (V&P)

·          Inspiration fra europæiske byer på parkeringsområdet (PK, V&P)

·          International inspiration til udvikling af fodgænger- og tilgængelighedspolitik for København (Internationalt Charter og EU Charter) (V&P)

·          International inspiration for direktionens arbejde, studierejse til Hamborg (BTF)

 

Den indflydelsesrige by

Vi skal måle os med de europæiske hovedstæder og være ledende i samarbejdet. Her skal vi først og fremmest satse på de styrker og muligheder, der allerede findes i byen, f.eks. på områder som god arkitektur og design, gode bymiljøer, cykelpolitik, trafikstyring m.v.

Københavns Kommune skal varetage sine interesser ved deltagelse i vigtige europæiske organisationer og høringsorganer som f.eks. Eurocities og EU's Regionaludvalg. Gennem dette samarbejde skal vi søge strategiske samarbejdspartnere i forhold til at gøre vor indflydelse gældende i forhold til EU's politikker. Vi har en særlig interesse i at påvirke fælles EU-standarder vedrørende bl.a. tjenesteydelsesdirektivet (TYD) for udbud af anlægsprojekter, byggevaredirektivet (BVD) og det kommende direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE). De enkelte forvaltningsenheder indgår et samarbejde med kommunens EU kontor om et sådant lobbyarbejde.

Indsatsområder og aktiviteter med særligt fokus i 2004-2005:

·          Profilering af København som arkitekturby og moderne, miljøbevidst storby, bl.a. gennem Copenhagen X (P&A)

·          Påvirke EU regelsæt for konkurrencer og udbud, tjenesteydelsesdirektivet (P&A, V&P)

·          Påvirke etableringen af EU-standarder for geografisk information  (B&B)

 

Byen i vækst

En målsætning i Københavns Kommuneplanstrategi 2004 er, at udvikle København som en international by og som en mangfoldig storby. København skal udvikle sig i samspil med alle københavnere og i åbenhed overfor gæster. Byens mangfoldighed skal afspejle sig i den demokratiske dialog med borgerne. En forudsætning for en udvikling som international by er bl.a. at der skabes fysiske rammer, boliger, bymiljøer mv. der kan tiltrække international arbejdskraft.

I markedsføringen skal vi forene kræfterne på tværs af forvaltningerne og synliggøre byens resultater og internationale begivenheder i København både ved aktiviteter i byen og ved information internationalt. Markedsføringen kan have fokus på Københavns særpræg, livet og mangfoldigheden i bydelene og borgernes engagement i udviklingen af byens rum. Vi skal bl.a. profilere København som arkitekturby og moderne miljøbevidst storby og som Europas cykelby. Markedsføringen sker gennem kommunens hjemmeside, tidsskrifter, konferencer, events samt ved vores synlighed i internationale netværk.

Indsatsområder og aktiviteter med særligt fokus i 2004-2005:

·          Udvikling af fremtidens storbybolig (P&A)

·          Markedsføring af København som europæisk boligby (P&A)

·          International deltagelse i arkitektkonkurrencer, workshops o.a. for udvikling af byområder af internationalt format. (P&A, V&P)

·          Markedsføring af Københavns særpræg, livet og mangfoldigheden i bydelene med fokus på byens rum og bylivets kvaliteter (V&P)

·          Markedsføring af København som Europas cykelby (V&P)

 

Tværgående bydækkende indsatsområde og samarbejdsaftaler

Økonomiudvalget har vedtaget, at udpeget et tværgående, bydækkende indsatsområde, hvor Økonomiforvaltningen koordinerer fagforvaltningernes indsats. Indsatsområdet udpeges af ØU i november 2004 på baggrund af fagudvalgenes internationale handlingsplaner.

Bygge- og Teknikudvalgets anbefaling til Økonomiforvaltningen er, at det tværgående, bydækkende indsatsområde bliver "international markedsføring af København". Bygge- og Teknikforvaltningens bidrag vil i så fald være markedsføring af København som boligby og cykelby.

Københavns Kommune har i dag samarbejdsaftaler med Malmø og Berlin og er ved at indgå aftale med Paris. Herudover vil der blive indgået én yderligere samarbejdsaftale i de kommende år. For Bygge- og Teknikforvaltningen vil Barcelona og Melbourne være relevante byer, hvor der kan hentes inspiration til byens udvikling.  

En mere detaljeret beskrivelse af forslagene fremgår af bilag B: Tværgående bydækkende indsatsområde og samarbejdsaftaler.

 

Opfølgning

Projektgruppen overgår efter godkendelsen af handlingsplanen til en permanent international koordineringsgruppe med ansvar for den årlige rapportering til Bygge- og Teknikudvalget samt eventuelle løbende opgaver som f.eks. studieture for Bygge- og Teknikudvalget og eventuelle tematiske studieture på tværs af forvaltningerne.

Projektgruppen har desuden til opgave at pege på de dele af forvaltningens publikationer mm. der har oversættelsesbehov (f.eks. vedr. grønne gårde og byfornyelsesindsatsen, der har stor international bevågenhed).

Ansvaret for forankringen af den Internationale Strategi og forvaltningens Internationale Handlingsplan ligger i de enkelte forvaltningsenheder. På baggrund af handlingsplanen udarbejder de enkelte forvaltningsenheder mere detaljerede aktivitetsplaner, som kan indarbejdes i de respektive lokale virksomhedsplaner. Løbende bidrager de enkelte enheder med input til evaluering af indsatsområder og aktiviteter og med forslag til nye fokusområder for den følgende handlingsplan periode. 

Den Internationale Handlingsplan skal løbende vurderes og justeres af Bygge- og Teknikudvalget. Statusredegørelse behandles af udvalget en gang årligt. Første gang i juni 2005.

I henhold til BR's beslutning om International Strategi skal Økonomiudvalget evaluere virkningen af og implementeringen af den internationale strategi og handlingsplanerne til BR i 2006.

 

Økonomi

Den internationale handlingsplan har ikke økonomiske konsekvenser. I Bygge- og Teknikforvaltningen skal det internationale arbejde være en integreret del af de øvrige aktiviteter uden en væsentlig tilførelse af ressourcer specielt til den internationale del. Som udgangspunkt afsætter de enkelte forvaltningsenheder ressourcer til internationale aktiviteter i overensstemmelse med den nuværende praksis.

 

Miljøvurdering

Den internationale handlingsplan har ingen miljømæssige konsekvenser.

 

Høring

De enkelte forvaltningsenheder har stået for den interne afklaring.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag A: International Handlingsplan for Bygge- og Teknikudvalget, Oktober 2004

              - Annex I: Uddrag af Bygge- og Teknikforvaltningens Virksomhedsplan  

                2004-2005.

              - Annex II: Igangværende internationalt arbejde i Bygge- og Teknikforvalt-

                ningen.

Bilag B:        Tværgående bydækkende indsatsområde og samarbejdsaftaler

 

 

Mette Lis Andersen