Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

9.      Asminderødgade omlægning og forskønnelse - Byudviklingspuljen

 

BTU 495/2004  J.nr. 444.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at Asminderødgade renoveres og omlægges, som beskrevet i denne indstilling.

 

 

RESUME

Beboere og grundejere i Asminderødgade har taget initiativ til projektet. Projektet omhandler en trafiksanering ved ensretning af gaden og etablering af grøn opholdzone.

Asminderødgade foreslås ensrettet mod Hillerødgade, og der etableres fortovsudvidelser, der regulerer parkeringen samt skaber mulighed for etablering af opholds-zoner. Der er i dag 43 parkeringspladser. Efter projektets gennemførsel vil der være 41 etableret ved skråparkering. Der vil udelukkende være parkering i den ene side af gaden. Asminderødgade er privat fællesvej og derfor udenfor 2 timers parkeringsrestriktionen.

Skråparkeringen muliggøres ved, at vejen indsnævres til 4 meter, og fortovene omlægges i begge sider således at der, ved hjælp af fortovsøer, bliver parkering udfor lige numre. Langs lige numre sættes kantsten i et kurvet forløb, der skaber fortovs­øer ud i gaden.  På fortovsøerne opstilles cykelstativer til i alt 40 cykler i gaden.

Der plantes i alt ca. 15 nye træer.

Mellem fortovsareal og parkering sættes en svungen betonplint (siddehøjde 45cm). Plinten brydes for passage fra fortov til vej hver 3. til 5. meter.

Projektet finansieres af Byudviklingspuljen med 25 % af anlægsudgifterne. Derudover er indsamlet midler lokalt fra ejere og andels/ bolig foreninger.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Ved hjælp af midler fra Byudviklingspuljen og medfinansiering fra beboerne er det blevet muligt at gennemføre projektet. Projektet modtog tilsagn om støtte fra Københavns Kommunes Byudviklingspulje i første ansøgningsrunde (BTU591/2002).

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Asminderødgade ensrettes mod Hillerødgade, og der etableres fortovsudvidelser, der regulerer parkeringen samt skaber mulighed for etablering af opholds-zoner. Der er i dag 45 parkeringspladser. Efter projektets gennemførsel vil der være 41 etableret ved skråparkering. Der vil udelukkende være parkering i den ene side af gaden.

Skråparkeringen muliggøres ved at vejen indsnævres til 4 meter og fortove omlægges i begge sider. Langs lige numre sættes kantsten i et kurvet forløb, der skaber fortovsøer ud i gaden.  På fortovsøerne opstilles cykelstativer til i alt 40 cykler i gaden.

Der plantes i alt ca. 15 nye træer.

Mellem fortovsareal og parkering sættes en svungen betonplint (siddehøjde 45cm). Plinten brydes for passage fra fortov til vej hver 3. til 5. meter.

Projektet finansieres af Byudviklingspuljen og lokalt indsamlede midler.

 

Økonomi

Den samlede ramme for projektet er kr. 3.242.390 ex moms.

 

Projektet finansieres med 811.000 kr. ex moms fra Byudviklingspuljen.

Byudviklingspuljens støtte er givet i to omgange: 138.000 kr. ex moms fra Byudviklingspuljen (BTU 591/ 2002) plus 673.000 kr. ex moms tildelt i puljens tredje ansøgningsrunde, besluttet på BTU møde d. 14. jan. 2004 (BTU 21/2004).

Medfinansieringen er på 75 % af den samlede ramme for projektet i alt 2.431.390 kr. ex moms jf. de to tilsagn.

Asminderødgade er en privat fællesvej og som sådan har grundejerne ansvaret for driften. Derfor vil projektet ikke medføre yderligere omkostninger for forvaltningen som følge af projektet.

 

Miljøvurdering

Projektet skal overholde en række miljøkrav - som beskrevet i retningslinjerne i den af Borgerrepræsentationen vedtagne Miljøorienteret Byfornyelse og Nybyggeri, Bygge- og Teknikforvaltningen 2001, som er forpligtende for alt byggeri, der støttes af Københavns Kommune. For at skærpe overholdelsen skal projektet fremsende en Tro & Love erklæring, der beskriver hvorledes projektet har overholdt kravene. Det indskærpes overfor projektet, at en misligholdelse af miljøkravene kan medføre inddragelse af støtten.

 

Høring

R98 har ingen indvendinger imod projektet hvad angår tilkørselsforhold for renovationskøretøjer.

Byudviklingspuljen stiller krav om, at projektet har bred lokal opbakning, hovedparten af ejendommene på strækningen bidrager til projektet.

Projektet er hørt hos Københavns Politi, der ikke har nogen bemærkninger.

 

Andre konsekvenser

Der er i dag 45 uafmærkede parkeringspladser. Efter projektets gennemførelse vil der være 41 pladser etableret ved skråparkering. Der vil udelukkende være parkering i den ene side af gaden. Asminderødgade er privat fællesvej.

Ensretningen af Asminderødgade vil ikke besværliggøre trafikken i området idet alle omkringliggende veje er dobbeltrettede, og idet Asminderødgade ikke fungerer som gennemkørsels/ adgangsvej til andre områder.

Skråparkeringen muliggøres ved at vejen indsnævres til 4 meter, og fortove omlægges i begge sider. Langs lige numre sættes kantsten i et kurvet forløb, der skaber fortovsøer ud i gaden.  På fortovsøerne opstilles cykelstativer til i alt 40 cykler i gaden. De fleste ejendomme har cykelparkering i kældre og gårde og der er derfor, efter forvaltningens vurdering, ikke behov for et større antal cykelparkeringer.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Eksisterende forhold

Bilag 2 : Plan over projektet

 

Ole Bach