Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Underskrift af European Road Safety Charter samt værtskab for ACCESS seminar

 

BTU 508/2004  J.nr. 0356.0003/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Bygge- og Teknikforvaltningen bemyndiges til på kommunens vegne at underskrive "European Road Safety Charter" samt "Urban annex" ved næstkommende underskriftceremoni.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at Bygge- og Teknikforvaltningen indleder forhandling med ACCESS styrekomite om værtskab for tematisk seminar ultimo september 2005 omkring emnerne parkeringsstrategier, miljøzoner og kørselsafgifter.

 

 

RESUME

EU kommissionen udgav i juni 2003 European Road Safety Action Programme, der udover at indeholde tiltag for kommissionen og medlemsstaterne også indeholder "European Road Safety Charter". De to organisationer ACCESS og POLIS har i den anledning og i fællesskab lanceret "SAFE Campaign" som et kampagnetiltag med det formål at understøtte EU kommissionens initiativ og målsætning om at reducere antallet af dræbte i trafikken i Europa med 50 % inden 2010. Københavns Kommune er som medlem af ACCESS blevet opfordret til at underskrive European Road Safety Charter samt et tillæg "Urban annex", der forpligter underskriverne på konkrete målbare tiltag særligt rettet mod bytrafik. Københavns Kommunes forpligtelser i denne anledning rummes inden for tiltag i Trafiksikkerhedsplan for København 2001. 

ACCESS er et tematisk udvalg under EUROCITIES dannet i 2001 med det formål at understøtte videndeling, erfaringsudveksling og netværk omkring medlemsbyernes trafikale udfordringer. ACCEES arrangerer årligt ty pisk 2-3 seminarer med skiftende værtskab hos medlemsbyerne. Der kan forventes 100-150 deltagere.  I 2005 planlægges seminarer i Prag og Leeds. Vej & Park har uformelt vist interesse for værtskab for et kommende seminar i efteråret 2005. Styrekomitéen er umiddelbart positiv overfor idéen.  Forhandlingsresultat om afholdelse af ACCESS seminar i København vil blive forelagt udvalget til endelig beslutning primo 2005.


SAGSBESKRIVELSE

EU kommissionen udgav i juni 2003 European Road Safety Action Programme, der udover at indeholde tiltag for kommissionen og medlemsstaterne også indeholder "European Road Safety Charter". De to organisationer ACCESS og POLIS har i fællesskab lanceret "SAFE campaign"  som et kampagnetiltag med det formål at understøtte EU kommissionens initiativ og målsætning om at reducere antallet af dræbte i trafikken i Europa med 50 % inden 2010. Organisationernes medlemmer opfordres til at underskrive European Safety Charter samt et tillæg "Urban annex", der forpligter underskriverne på konkrete målbare tiltag særligt rettet mod bytrafik. Indtil videre har 42 byer skrevet under – endnu ingen danske. København har gennem EUROCITIES + ACCESS medlemskab modtaget opfordring til også at underskrive. I givet fald kan Københavns forpligtelser rummes inden for tiltag, der allerede er beskrevet i Trafiksikkerhedsplan for København 2001: Nedsættelse af hastigheder jvf. hastighedsplanen, kampagner og information, spiritus, kryds, cyklister og fodgængere på strækninger. Målsætningen i Trafiksikkerhedsplan er 40 % reduktion af dræbte og alvorligt tilskadekomne inden 2012 – målt i forhold til 1998.  Indsatsområderne, ambitionsniveau og opfølgning med de årlige uheldsrapporter står fint mål med intentionerne i European Road Safety Charter og det særligt by-relevante tillæg "Urban Annex". Dokumenternes ordlyd fremgår af Bilag

ACCESS er et tematisk udvalg under EUROCITIES dannet i 2001 med det formål at understøtte videndeling, erfaringsudveksling og netværk omkring medlemsbyernes trafikale udfordringer. Genoa´s borgmester er nuværende præsident for ACCESS. Der er nyvalg af præsident og styrekomité ved en årlige generalforsamling i Wien 10. november 2004. ACCEES arrangerer årligt typisk 2-3 seminarer med skiftende værtskab hos medlemsbyerne. Der kan forventes 100-150 deltagere. I 2005 planlægges seminarer i Prag og Leeds. Vej & Park har uformelt vist interesse for værtskab for et kommende seminar i efteråret 2005. Forhandlingsresultat om afholdelse af ACCESS seminar i København vil blive forelagt udvalget til endelig beslutning primo 2005.

Afholdelse af ACCESS tematisk seminar samt underskrift af European Road Safety Charter samt Urban Annex ligger naturligt i forlængelse af Københavns Internationale Strategi og Bygge- og Teknikudvalgets Internationale handlingsplan, idet begivenheden vil bringe København frem i rækken af byer, der demonstrerer målrettet handling mod trafikdrab og dermed bidrager med læring og indflydelse via kampagne aktivitet på en samlet europæisk indsats mod færre trafikdrab.

 

Organisationerne

ACCESS er en af 7 under-organisationer under EUROCITIES. ACCESS har 150 byer og regioner som medlemmer, og har til formål at arbejde for en ny mobilitets kultur i Europa, herunder at arbejde for at sætte bytransport højere på den trafikpolitiske dagsorden, at øge den politiske opmærksomhed på bytransportens udfordringer og at opfordre til at arbejde konkret med nødvendige tiltag. Det indgår i organisationens formål at hjælpe beslutningstagere med at arbejde for mere miljøvenlige transportformer, herunder især at udveksle erfaringer mellem sammenlignelige byer. København er via BTF medlem af ACCESS.

ACCESS informationsblad fremgår af bilag B

ACCESS medlemmer fremgår af bilag C

 

EUROCITIES er en organisation af flere hundrede større europæiske byer med det formål at byernes udfordringer og betingelser sættes højt på EU´s dagsorden. EUROCITIES understøtter transnationale samarbejdsprojekters mellem sine medlemsbyer, understøtter koordination og hjælper med adgang til EU fondsmidler. EUROCITIES ønsker at skabe netværk mellem Europas store byer har til trods for forskelle i politiske og kulturelle betingelser fælles udfordringer, og kan drage nytte af fælles løsninger. EUROCITIES opfordrer sine medlemsbyer til at dele viden og erfaring på en lang række områder samt at være proaktive i forhold til politikdannelser af fælles interesse. Københavns Kommune er via Økonomiforvaltningen medlem af EUROCITIES.

 

POLIS er en selvstændig netværk af ledende byer og regioner i Europa dannet i 1989 med det formål at arbejde for udvikling af innovative teknologier og politikker i lokal transport. POLIS advokerer for integrerede strategier på europæisk niveau for at opnå bæredygtig mobilitet i byer og regioner. Organisationen understøtter netværk, partnerskabsdannelser og vidensdeling hos sine medlemmer gennem tematiske seminarer, arbejdsgrupper og udgivelse af rapporter. Københavns Kommune er ikke medlem af POLIS.

POLIS medlemmer fremgår af Bilag D

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at underskrive European Road Safety Charter og Urban Annex.

Rejseudgifter til underskriftceremoni afholdes inden for forvaltningens driftsbudget.

Forhandling om værtskab for ACCESS tematisk seminar afholdes inden for forvaltningens driftsressourcer. Selve seminaret er deltagerfinansieret. Dog må påregnes udgifter og tidsforbrug til forberedelses arbejdet i en størrelsesorden 50-100.000, der kan afholdes inden for Vej og Parks driftsbudget.

  

BILAG VEDLAGT

Bilag A: European Road Safety Charter and Urban annex

Bilag B : ACCESS info pack

Bilag C: Liste over medlemmer af ACCESS

Bilag D: Liste over medlemmer af POLIS               

 

 

Ole Bach