Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

16.      Pissoir på Maria Kirkeplads

 

BTU 509/2004  J.nr. 2281.0003/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at  Bygge- og Teknikforvaltningen genopstiller et pissoir på Maria Kirkeplads.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, at forvaltningen genopstiller et pissoir på Maria Kirkeplads efter ønske fra Maria Kirken.

Forslag til placering og udkast til udformning af pissoiret har været i offentlig høring i juli og august 2004. Forslaget har været offentliggjort på www.vejpark.kk.dk og i Vesterbrobladet. Endvidere har de nærmeste naboer fået forslaget tilsendt direkte med brev. Vej & Park har hørt fra 5 borgere/boligforeninger som led i høringen. Heraf omhandlede 3 henvendelser faren for blufærdighedskrænkelse ved den foreslåede udformning og placering af det skitserede pissoir. Forvaltningen vurderer imidlertid den foreslåede placering som den bedste, men vil på baggrund af de modtagn e kommentarer justere udformningen forinden en endelig opstilling. Omkostningerne ved opstilling og produktion af et pissoir finansieres af Vej & Park driftsmidler. Det er forvaltningens vurdering, at omkostningerne vil beløbe sig til ca. 100.000 kr.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Den 3. december 2003 besluttede Bygge- og Teknikudvalget at sende et forslag til opstilling af et pissoir på Maria Kirkeplads i nabohøring (BTU562/2003). Primo juli 2004 sendte Vej & Park forslaget i høring; dels gennem offentliggørelse i Vesterbro Bladet (14. juli 2003) og på Vej & Parks hjemmeside; dels gennem personlige breve til de nærmeste naboer (beboerne i Istedgade 11, 13, 15, 16, 18, 20 og 22 samt beboerne på Maria Kirkeplads 2, 4 og 6).

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Siden begyndelsen af 1990´erne har Maria Kirkeplads været det foretrukne område for kvarterets narkomaner. Indtil 1998 var der et pissoir på Maria Kirkeplads. Dette blev i vid udstrækning anvendt af narkomaner til handel og misbrug af hårde stoffer. Efter nedtagning af det tidligere pissoir har Maria Kirke været plaget af urinering blandt andet op ad kirkens facade. Kirken har derfor et ønske om at genetab­lere pissoiret.

 

Efter drøftelser - om udformning og placering - med Københavns Politi, Maria Kirke og SBS København - har forvaltningen lavet udkast til udformning af et nyt pissoir beregnet på opsætning netop på Maria Kirke­plads. Det skitserede pissoir er på en gang tænkt så åbent, at handel med hårde stof­fer ikke kan finde sted, og så lukket at tilfældig blufærdighedskrænkelse i strid med Politivedtægten heller ikke kan forekom­me.

Udkastet til pissoirets udformning kan ses på bilag 1. Pissoiret var tænkt at bestå af en stålplade i robust tykkelse, som skulle "vrides" omkring en søjle. Stålpladen var tænkt at fortsætte henover en urinkumme og blive til et gulv. Søjlen var tænkt at indeholde teknikken, der skulle være nødvendig for at drive pissoiret.

Opstilling af et pissoir vil efter kommunens vurdering være med til at forbedre det æstetiske miljø på Maria Kirkeplads. Herudover er det vurderingen, at tryghed og hygiejne for brugere, beboere og kirkens besøgende vil øges med opstillingen af det nye pissoir. Forinden opstilling af pissoiret igangsattes der medio juni 2004 en renovering af Maria Kirkeplads. Renoveringen forventedes at være tilendebragt i september 2004.

Den påtænkte placering af et nyt pissoir er vist på bilag 2 med en rød ring. Pissoiret er tænkt placeret på den - efter renoveringen - offentlig tilgængelige del af Maria Kirkeplads. Hegnet mellem den offentligt og den ikke offentligt tilgængelige del af pladsen er tænkt beplantet, således at man ikke vil kunne kigge igennem det. Charlotte Skibsteds Tegnestue, som er ansvarlig for gårdrenoveringen, har foreslået, at der op ad hegnet plantes vildvin. Forvaltningen har imidlertid opfordret til i stedet at plante en type vedbend (Hedera Hibernica – "Hestor") op ad hegnet, da denne både er stedsegrøn og meget velegnet til at klatre. Ved at anvende en stedsegrøn plante kan det sikres det, at der på intet tidspunkt af året vil være direkte udsyn fra den private del af pladsen og ud på pissoiret.

Høringskommentarer

Kommunen har modtaget en række indsigelser mod projektet:

1. Brev af 16. juli 2004 fra Kirsten Damgaard; Eskildsgade 52.

KD skriver, at hun går ud fra, at hun som kvinde uden fare for at krænke nogens blufærdighed også kan benytte pissoiret. Ellers mener hun, at kommunen kønsdiskriminerer.

Bemærkninger:

Pissoiret anbefales i den skitserede udformning kun benyttet af mænd. Kvinder henvises til at benytte de øvrige af områdets offentlige toiletter.

2. Brev af 16. juli 2004 fra A/B Saga 1247 ved formand Bente Juhl-Thomsen.

BJT oplyser, at der er flere beboere, som ikke har modtaget kommunens høringsskrivelse, men alene læst om høringen i avisen. BJT bad i sin skrivelse om at få tilsendt høringsmaterialet, samt at der i forbindelse med evt. høringsfristen blev taget hensyn til den angiveligt manglende orientering.

Bemærkninger: Forvaltningen har fremsendt høringsmaterialet til BJT og beklaget, hvis der skulle være beboere, som ikke har modtaget høringsmaterialet direkte. Høringen har været offentliggjort i Vesterbro Bladet og på Vej & Parks hjemmeside. Materialet er samtidig sendt med såkaldt "direct mail" til førnævnte beboere på Maria Kirkeplads og Istedgade. Forvaltningen fik ud af 58 afsendte breve 5 retur med oplysning om, at modtageren var ubekendt på adressen. Efterfølgende sendte Vej & Park breve til de 5 adresser til "Beboerne på" de pågældende adresser. Ingen af disse breve er kommet retur. Forvaltningen har opfordret BJT til at sende en høringskommentar selvom den måtte komme forvaltningen i hænde efter fristens udløb. 

3. Brev af 17. august 2004 fra Hans Henrik Fangel; Maria Kirkeplads 6.

HHF skriver, at myndighederne i stedet for etablering af et udendørs pissoir burde arbejde for at få narkomanerne i hus, således at de kan få ordnede forhold evt. ved at tilpasse kirkens åbningstider, og ved at give tilladelse til benyttelse af de sanitære installationer, som allerede findes i kirken.

Bemærkninger: Det ligger udenfor forvaltningens ressortområde at ændre på kirkens åbningstider og tilbud i øvrigt til områdets narkomaner.

4. Brev af 27. august 2004 fra E. Christensen og S. Domino, Maria Kirkeplads 4.

EC og SD skriver at det nye pissoir - efter deres mening - ikke vil sikre beboerne mod konstant blufærdighedskrænkelse; herunder at det må kunne opstilles på kirkens forplads; dvs. så langt væk fra den foreslåede placering, som muligt.

Bemærkninger: Forvaltningen har set på planerne for placeringen af pissoiret, og vurderer at den valgte placering er den bedste. Pissoirets udformning vil ved detailprojekteringen blive justeret under hensyntagen til bla. muligheden for evt. blufærdighedskrænkelse.

5. Brev fra den 1. september 2004 fra Annette Pedersen, Maria Kirkeplads 2.

AP skriver i sit brev, at hun synes det er en god ide at opstille et pissoir på Maria Kirkeplads, men at hun mener at placeringen er uheldig, idet hun mener at man fra f.eks. 2. sal - hvor hun bor - vil kunne se brugerne af pissoiret i fuld figur fra siden, hvilket ikke vil overlade meget til fantasien.

Bemærkninger: Forvaltningen har set på planerne for placeringen af pissoiret, og vurderer at den valgte placering er den bedste. Pissoirets udformning vil ved detailprojekteringen blive justeret under hensyntagen til bla. muligheden for evt. blufærdighedskrænkelse såvel i gadeplan som set oppe fra.

Tidligere i sagsforløbet har forvaltningen også modtaget indsigelser dels fra dels en enkelt beboer, dels fra en ejerforening mod opsætning af et nyt pissoir på Maria Kirkeplads.

 

Konklusion

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget beslutter at opstille et pissoir på det planlagte sted på Maria Kirkeplads. Som forholdene har været siden nedtagningen af det gamle pissoir med urinering blandt andet op ad kirkens facade vurderer forvaltningen det, som den bedste umiddelbare løsning at opstille et pissoir. Forvaltningen vil imidlertid revurdere designet forinden en endelig opstilling. Det ligger uden for forvaltningens ressortområde og kompetence at ændre på forholdene i øvrigt vedr. narkomanerne i området. Et pissoir vil efter forvaltningens vurdering imidlertid kunne være med til at afhjælpe en af generne ved at narkomanerne holder til på Maria Kirkeplads.

 

Økonomi

Projektet finansieres af Vej & Parks driftsmidler. Det er forvaltningens vurdering, at omkostningerne vil beløbe sig til ca. 100.000 kr.

 

Miljøvurdering

Opstilling af et pissoir vil - sammen med etableringen af det nye gårdanlæg på Maria Kirkeplads - efter forvaltningens vurdering være med til at forbedre det æstetiske miljø på Maria Kirkeplads. Herudover er det vurderingen, at tryghed og hygiejne for brugere, beboere og kirkens besøgende vil øges med opstillingen af et nyt pissoir.

 

Høring

Politi, SBS og Maria Kirken er over en række møder blevet enige om udkast til udformningen og placeringen af pissoiret. Der har været nabohøring af projektet i juli og august måned 2004; jf. tidligere vedr. de indkomne høringssvar.

 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Skitse med udkast til udformning af pissoir

Bilag 2. Udkast til placering af et nyt pissoir

 

Ole Bach