Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

13.      Trafiksanering af Prinsessegade og bussluse på Holmen

 

BTU 503/2004  J.nr. 611:102.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Tek nikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at principperne for en trafiksanering af Prinsessegade, uden bussluse på Holmen, som er beskrevet i denne indstillings sagsbeskrivelse, danner grundlaget for forvaltningens videre arbejde.

at forvaltningen indleder en lokal dialog på Christianshavn med henblik på at udvikle et konkret trafiksaneringsprojekt

 

RESUME

På baggrund af Bygge- og Teknikudvalgets drøftelse den 15. september 2004 af busslusen på Holmen, har forvaltningen undersøgt mulighederne for at ombygge busslusen til en mekanisk ordning.

En mekanisk bussluse med en fysisk spærring, som kan åbnes ved hjælp af en brobizz-løsning kan etableres ved hjælp af borner, som mekanisk kan sænkes ned i vejbanen, når en bus eller en bil med tilladelse skal passere (se fotomontage bilag 1). Forvaltningen har været i kontakt med Københavns Politi, som oplyser, at man ikke vil modsætte sig etablering af en bussluse med mekanisk spærring som beskrevet.

Da bilister, som ikke lovligt kan køre gennem busslusen, skal køre en omvej på ca. 2 km ad Kløvermarksvej og Forlandet for at komme frem til Holmen, er der stor risiko for, at der vil blive udøvet bevidst hærværk på spærringen. Forvaltningen vurderer endvidere, at en mekanisk anordning kan være udsat for driftsnedbrud af anden art.

Forvaltningen er derfor betænkelig ved bussluse-løsningen.

Det er Forvaltningens vurdering, at en trafiksanering vil kunne begrænse trafikken i Prinsessegade til samme niveau, som en mekanisk bussluse. En trafiksanering har derudover en række trafiksikkerheds-, trygheds- og miljømæssige fordele i forhold til bussluse-løsningen.

Forvaltningen har ladet udarbejde vedlagte mere konkrete forslag til trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen (bilag 2).

Forslaget til trafiksanering indeholder et forslag til en ændret biltrafikstruktur i området. Forslaget indebærer en række vejlukninger, ændring af ensretninger og etablering af nye ensretninger. Hensigten med forslaget er at begrænse trafikmængden på Prinsessegade, samtidig med at den øvrige del af området aflastes mest muligt.

Endvidere er der stillet forslag til, hvordan en trafiksaneret Prinsessegade kan indrettes. Formålet med trafiksaneringen er at reducere den gennemkørende trafik, herunder tung trafik, forbedre trafiksikkerheden og trafikanternes tryghed, samt at højne det visuelle miljø.

Forslaget indebærer, at Prinsessegade skal ombygges til en anvist hastighed på 30 km/t. For at holde hastigheden nede på dette niveau må gaden indrettes med yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger end de hævede flader i enkelte kryds, som er etableret i dag.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at principperne for en trafiksanering af Prinsessegade, uden en bussluse på Holmen, danner grundlaget for forvaltningens videre arbejde og at der indledes en lokal dialog på Christianshavn med henblik på at udvikle et konkret trafiksaneringsprojekt.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget drøftede på sit møde den 15. september 2004 (BTU 426/2004) en evaluering af busslusen på Holmen. I forbindelse med denne drøftelse foreslog forvaltningen bl.a. at der blev udarbejdet et projekt til trafikdæmpning af Prinsessegade med henblik på at begrænse den gennemkørende trafik og dæmpe hastigheden.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen undersøgt mulighederne for at ombygge busslusen til en mekanisk ordning (herunder undersøge, om politiet med baggrund i den nye situation på Christiania har ændret holdning til en sådan løsning).

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Dagens situation

Den (bil)trafikale struktur i området, som den ser ud i dag, er vist på side 8 i bilag 2. Det meste af området betjenes via Prinsessegade, som med cykelstier og andre foranstaltninger er indrettet til at afvikle relativt store trafikmængder. Således kørte der i 2003 11.400 biler på et hverdagsdøgn i Prinsessegade nord for Torvegade. Efter etablering af busslusen er trafikken her faldet til 8.800 biler. I den nordlige ende af Prinsessegade ved Trangraven kørte der 6.400 biler før og 3.800 biler efter busslusen blev etableret. Busslusen har altså, uagtet at der er en del ulovlig trafik gennem den, reduceret trafikken gennem Prinsessegade med godt 2.500 biler i døgnet.

Trafikken på de øvrige veje i området vurderes at være relativt beskeden. Dog kan der være nogen gennemfartstrafik ad Sankt Annæ Gade og Dronningensgade hhv. Overgaden oven Vandet fra den nordlige ende af Prinsessegade (inkl. Christiania) mod City.

For lidt over tre år siden blev der gennemført et projekt til forbedring af skolevejen på Prinsessegade. Siden da er der sket fire alvorlige uheld med cyklister i kryds og fem uheld på strækningen ud for Christiania (heraf to med cyklister). Ingen af de registrerede uheld er skolevejsuheld. Skolevejsprojektet har ikke medført en øget tryghed for beboerne generelt i området. På grund af Prinsessegades lange, lige forløb kører mange biler for stærkt, hvilket gør det vanskeligt og utrygt for lette trafikanter at krydse vejen.

Cykelstien langs Prinsessegade er en vigtig del af cykelinfrastrukturen, da den bl.a. er med til at forbinde Holmen med City. Derudover udgør Sankt Annæ Gade og Overgaden o ven Vandet også vigtige forbindelser for gående og cyklister. Skoler, børnehaver og gymnasiet tiltrækker mange lette trafikanter, hvorfor der må stilles store krav til disses krydsningsmuligheder i området. Andre vigtige mål som Christianshavn station, Christiania og Vor Frelser Kirke tiltrækker mange lette trafikanter.

Der har i en periode været en skiltet bussluse på Holmen, da det i sin tid ikke var muligt at etablere en mekanisk bussluse.

 

Busslusen

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere en mekanisk bussluse med en fysisk spærring, som kan åbnes ved hjælp af en brobizz-løsning.

En sådan løsning kan etableres ved hjælp af borner, som mekanisk kan sænkes ned i vejbanen, når en bus eller en bil med tilladelse skal passere (se fotomontage bilag 1). Passage af spærringen sker i to kørebaner med særskilt åbning af spærringen for hver køreretning. Hvis åbning skal ske efter aktivering fra en brobizz, forventes der at være behov for ca. 2.000 brobizzer til politiet og andre udrykningskøretøjer, HT-busser, samt beboere på Frederiksholm.

Da bilister, som ikke lovligt kan køre gennem busslusen, skal køre en omvej på ca. 2 km ad Kløvermarksvej og Forlandet for at komme frem til Holmen, er der stor sandsynlighed for, at der vil blive udøvet bevidst hærværk på spærringen. Erfaringerne fra cykelchikanerne på Sortedam Dossering og vejspærringen på Refshalevej tyder på, at der er borgere, som ikke står tilbage for at bruge endog store anstrengelser for at fjerne en spærring, som besværliggør deres fremkommelighed.

Forvaltningen vurderer endvidere, at en mekanisk anordning kan være udsat for driftsnedbrud af anden art.

Afhængigt af alvorligheden af den skade, der er sket på spærringen, vil reparationstiden være imellem 1 dag og 2 uger. I det omfang spærringen i den ene retning ikke kan åbnes pga. skader, vil det være nødvendigt at lade den anden spærring stå konstant åben for at sikre, at der kan ske passage i begge retninger.

Der hersker altså stor usikkerhed om hvor store udgifter der vil være til reparationer, og hvilke trafikale konsekvenser driftsforstyrrelserne kan medføre.

På grund af den store usikkerhed om omfanget af hærværk og andre drifts forstyrrelser samt de økonomiske og trafikale konsekvenser heraf er forvaltningen betænkelig ved en løsning med en mekanisk bussluse.

 

Forslag til en ny trafikstruktur på Christianshavn nord for Torvegade

Som et alternativ til en løsning med en bussluse på Holmen har forvaltningen ladet udarbejde et mere konkret forslag til trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen (Bilag 2).

På side 9 i bilag 2 er der vist et forslag til en ændret biltrafikstruktur i området. Forslaget indebærer en række vejlukninger, ændring af ensretninger og etablering af nye ensretninger. Hensigten med forslaget er at begrænse trafikmængden på Prinsessegade, samtidig med at den øvrige del af området aflastes mest muligt.

I den foreslåede struktur er antallet af vejadgange fra Prinsessegade til boligområderne vest herfor reduceret, hvilket også gælder antallet af vejadgange fra Torvegade. Dette er sket for dels at forbedre krydsningsmulighederne for de bløde trafikanter, dels begrænse den gennemkørende trafik gennem området mod City.

Forslaget opdeler boligområderne vest for Prinsessegade i en nordlig del, som betjenes via Bodenhoffs Plads, og en sydlig del. Indkørsel til den sydlige del sker via Bådsmandsstræde, med udkørsel vil ske ad Dronningensgade eller via broen ved Sankt Annæ Gade. For at begrænse den gennemkørende trafik ensrettes Overgaden oven Vandet mod nord mellem Sankt Annæ Gade og Bådsmandsstræde, mens ensretningen på Dronningensgade vendes.

Der etableres vejlukninger på Overgaden Oven Vandet ved Christianshavns Torv, på Sankt Annæ Gade ud for Vor Frelser Kirke, på Overgaden Oven Vandet syd for Brobergsgade og på Brobergsgade ved Prinsessegade. Disse vejlukninger giver mulighed for at etablere nye rekreative pladsdannelser uden biltrafik.

Ved den foreslåede vejstruktur vil trafikken gennem den østlige del af Bådsmandsstræde og den nordlige del af Dronningensgade være større end i dag. I dette områder er der en del uddannelsesinstitutioner, hvorfor det vil være nødvendigt med fartdæmpning for at de kan krydse vejene trygt og sikkert.

Forvaltningen skal understrege, at vejstrukturen på side 9 i bilag 2 kun er et forslag, og at man kan forestille sig alternative udformninger. I venstre margen er vist et antal alternativer for den nordlige hhv. den sydlige del af området, men der kan tænkes andre muligheder. Forvaltningen anser det dog for vigtigt, at antallet af vejadgange til Prinsessegade begrænses.

 

 

Forslag til fartdæmpning i Prinsessegade

På side 10 og 11 i bilag 2 er vist et forslag til, hvordan en trafiksaneret Prinsessegade kan indrettes. Formålet med trafiksaneringen er at reducere den gennemkørende trafik, forbedre trafiksikkerheden og trafikanternes tryghed, samt at højne det visuelle miljø.

Prinsessegade skal ombygges til en anvist hastighed på 30 km/t. For at holde hastigheden nede på dette niveau må gaden indrettes med yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger end de hævede flader i enkelte kryds, som er etableret i dag.

Forslaget opdeler Prinsessegade i fire delstrækninger ved hjælp af fire pladser eller knudepunkter. De fire pladser er:

A.     I krydset ved vor Frelser Kirke, hvor Sankt Annæ Gade ud for kirken lukkes for biltrafik og kan indrettes som en sammenhængende plads.

B.     I krydset ved Bådsmandsstræde, hvor den nuværende hævede flade kan ombygges til en større, sammenhængende plads.

C.     I krydset ved Burmeistergade, hvor der etableres en fartdæmpende midterhelle, som forbedrer krydsningsmulighederne, og hvor Burmeistergade lukkes.

D.    I krydset ved Bodenhoffs Plads, hvor pladsen udvides ud over Prinsessegade.

Løsning A, C og D er beskrevet mere detaljeret på side 12 og 13 i bilag 2.

Strækningerne mellem de fire pladser kan ombygges efter fire principper, som er vist på side 11 i bilag 2.

1.      Der etableres en hævet flade med midterfelt, som nedsætter hastigheden og gør det lettere at krydse vejen.

2.      Der etableres hastighedsdæmpning med pukkelbump og afvigende belægning.

3.      Vejen indsnævres til ét spor ved hjælp af to sidehelle.

4.      Vejen indsnævres til ét spor ved hjælp af én (bredere) sidehelle.

Mellem Torvegade og Burmeistergade, hvor der er mest trafik, er det forudsat, at der skal være ét kørespor i hver retning, hvorfor princip 3 og 4 ikke kan benyttes hér. Mellem Burmeistergade og Holmen er trafikken mere begrænset, hvorfor der kan etableres foranstaltninger, som punktvis indsnævrer gaden til ét spor.

Der skal fortsat køre HT-busser i Prinsessegade, lige som der fortsat skal være cykelsti i begge retninger.

 

Eksempler i resten af området

Der er endnu ikke udarbejdet noget forslag til tiltag for de enkelte veje i området omkring Prinsessegade. På side 14 og 15 i bilag 2 er imidlertid vist forslag for tre områder, som kan tjene som eksempler for det resterende område:

·        På Bodenhoffs Plads ud mod Christianshavns Kanal, hvor det rigelige vejareal udnyttes til at kombinere parkeringspladser og friarealer med beplantning og en generel forskønnelse. Antallet af parkeringsmuligheder kunne også øges, hvorved man kunne begrænse parkeringen andre steder.

·        På Overgaden oven Vandet ved Christianshavns Torv, hvor vejlukningen giver mulighed for at etablere en pladsdannelse med udeservering og flere cykelparkeringsmuligheder.

·        På Overgaden oven Vandet mellem Sankt Annæ Gade og Bådsmandsstræde, hvor ensretning og samling af parkering i den ene side skaber mulighed for at skabe en promenade på kanalsiden af gaden.

 

Forbud mod tung trafik

Hvis det besluttes at fjerne busslusen ved Holmen, foreslås det, at der udover ovennævnte trafikdæmpning i Prinsessegade etableres et forbud mod kørsel med køretøjer over 3,5 tons tilladt totalvægt over Frederiksholmsbroen (hvor busslusen ligger i dag). Et sådan forbud skal naturligvis ikke gælde HT-busser i rute.

 

Trafikale konsekvenser

Det er tidligere vurderet, at trafikken i Prinsessegade nord for Torvegade ved fuld udbygning af Holmen og uden bussluse vil stige til 13.600 biler i døgnet. Heraf er 2.000 biler gennemkørende til Refshaleøen og Margretheholm, 4.600 biler har mål på Frederiksholm eller Dokøen (inkl. Operaen), 2.000 biler har mål på Arsenaløen og Christiansholm, mens 5000 biler har mål på Christianshavn omkring Prinsessegade. Med en bussluse vil denne trafik kunne reduceres til lidt under 10.000 biler i døgnet, afhængigt af, hvem der får tilladelse til at køre igennem busslusen. Den foreslåede trafiksanering vurderes uden bussluse men med forbud mod gennemkørende tung trafik til Holmen at kunne reducere trafikken til omkring 10.500 biler i døgnet. Samtidig vil den ændrede fysiske udformning af Prinsessegade give betydelige forbedringer af trafiksikkerheden, trygheden og miljøet på Prinsessegade i forhold til bussluse-løsningen.

 

Økonomi

Anlægsomkostningerne til den foreslåede trafiksanering afhænger af den konkrete udformning og omfanget af de enkelte foranstaltninger. Et groft skøn viser udgifter på i størrelsesorden 15 mio. kr. på Prinsessegade samt i Sankt Annæ Gade foran Vor Frelser Kirke og ca. 10 mio. kr. for de øvrige veje i området.

Etablering af en mekanisk bussluse vil koste i størrelsesorden 2 - 3 mio. kr. På grund af den store usikkerhed om udgifterne til reparationer kan forvaltningen ikke give noget bud for driftsomkostningerne ved en sådan bussluse.

Der er ikke afsat midler på Vej & Parks investeringsplan til ovennævnte formål. Der er ikke ledige midler på investeringsplanen før 2009. Gennemførelsen forudsætter derfor, at der findes særskilt finansiering.  

 

Miljøvurdering

-

 

Høring

Den videre projektudvikling foreslås at ske i lokal dialog på Christianshavn. Når der er udarbejdet et projektforslag vil der blive foretaget høring af Hovedstadens Udviklingsråd og Københavns Politi.

Forvaltningen har været i kontakt med Københavns Politi, som oplyser, at man ikke vil modsætte sig etablering af en bussluse med mekanisk spærring som beskrevet ovenfor.

Hvis busslusen skal fjernes, kræver det et tillæg til lokalplan nr. 331 "Holmen". Dette tillæg vil skulle i offentlig høring i to måneder i henhold til Planloven.

 

 

BILAG VEDLAGT

1.      Fotomontage af bussluse med mekaniske borner.

2.      Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen, VIA-trafik oktober 2004.

 

 

 

Ole Bach