Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

4.      Evaluering af gennemførelsen af handlingsplanen for byfornyelsen på Indre Vesterbro

 

BTU 513/2004  J.nr. 621.0011/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at rapport om evaluering af gennemførelsen af handlingsplanen for Indre Vesterbro på baggrund af den offentlige høring vedtages endeligt.

 

 

RESUME

I forbindelse med vedtagelsen i 1991 af handlingsplanen for byfornyelsen på Indre Vesterbro blev det besluttet, at forløbet og resultaterne skulle evalueres. I forlængelse af evalueringen i 1997 foreligger et udkast til slutevaluering af indsatsen. Rapporten er i to bind, hvor bind 1 indeholder en gennemgang og vurdering af byfornyelsens forløb og resultater, og bind 2 indeholder beskrivelser af de enkelte karreer, som også kan bruges som en guide til kvarteret.

 

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Byfornyelse København, SBS Byfornyelse og Plan & Arkitektur. Arbejdet er endvidere blevet fulgt af en styregruppe og af kontaktudvalget for byfornyelsen.

Der er indarbejdet hovedkonklusioner fra de rapporter, som CASA har udarbejdet om den sociale udvikling i området og om Vesterbro Byfornyelsescenter.

Rapporten har i overensstemmelse med Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2004 været udsendt i høring i perioden 24. maj til 24. september 2004 blandt de, der på forskellig vis har været involveret i byfornyelsen, ligesom den har været lagt på Plan & Arkitekturs hjemmeside.

Der er kun indkommet et høringssvar, der vedrører en justering af teksten i bind 2 om bofællesskab for psykisk syge i Eriksgade-karreen. Med denne justering indstilles rapporten hermed til endeli g vedtagelse.

For så vidt angår rapportens konklusioner henvises til vedlagte kopi af forordet og indledningen.

Efter vedtagelsen vil rapporten blive trykt i en bogudgave og tilgå medlemmerne af Borgerrepræsentationen.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I mødet den 31. marts 2004 (BTU 178/2004) tiltrådte Bygge- og Teknikudvalget en indstilling om, at en rapport om evaluering af gennemførelsen af handlingsplanen for Indre Vesterbro udsendtes i offentlig høring.

Evalueringsarbejdet, der er en opfølgning af den beslutning Borgerrepræsentationen i 1991 traf i forbindelse med vedtagelse af handlingsplanen for Indre Vesterbro samt evalueringen tiltrådt af Borgerrepræsentationen i mødet den 20. februar 1997 (BR 408/91, 636/91, 547/94, 564/95 og 126/96), er foretaget af Byfornyelse København og SBS Byfornyelse i tæt samarbejde med Plan & Arkitektur. Resultatet af evalueringsarbejdet foreligger i en foreløbig udgave i form af en rapport i to bind på tilsammen knap 250 sider.

 

Afsluttende evaluering af byfornyelsesindsatsen

Evalueringsarbejdet er varetaget af en styregruppe med deltagelse af Byfornyelse København, SBS Byfornyelse, Vesterbro Byfornyelsescenter, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Plan & Arkitektur.

 

Herudover er såvel udarbejdelsen af denne rapport som nedennævnte CASA-undersøgelse fulgt af kontaktudvalget for byfornyelsen, som er sammensat af repræsentanter fra relevante forvaltningsenheder, byfornyelsesselskaberne, Vesterbro Byfornyelsescenter og Repræsentantskabet på Vesterbro.

 

Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har foretaget en undersøgelse af Vesterbro Byfornyelsescenters hidtidige virke og en analyse af den sociale udvikling i området i byfornyelsesperioden. Til CASA-undersøgelsen har været knyttet en særlig følgegruppe bestående af repræsentanter fra Byfornyelse København, SBS Byfornyelse, Vesterbro Byfornyelsescenter, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Plan & Arkitektur, CASA, Repræsentantskabet på Vesterbro og Erhvervs- og Boligstyrelsen. Resultatet af denne undersøgelse foreligger i form af to rapporter, som var lagt til gennemsyn i forbindelse med den indstilling om afvikling af Vesterbro Byfornyelsescenter i 2005, som Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 11. juni 2003 (BR 284/03). Rapporternes hovedkonklusioner er indarbejdet i evalueringsrapporten.

 

Evalueringsrapporten er i to bind. Det ene bind er udformet som en hovedrapport med kortfattet beskrivelse af byfornyelsens resultater og forløb i planlægnings- og gennemførelsesfaserne. Det andet bind har karakter af en eksempelsamling, som indeholder beskrivelser af de enkelte karreers særlige træk eller "historier". Eksempelsamlingen kan bruges som en guide til området.

 

Rapporten har et sådant omfang, at det ikke er hensigtsmæssigt at vedlægge den som bilag i sin helhed, men der er som bilag 1 vedlagt rapportens indholdsfortegnelse, forord og indledning, der sammenfatter indholdet af rapporten. Et antal eksemplarer af rapporten er fremlagt til gennemsyn i Borgerrepræsentationens sekretariat som bilag A.

Rapporten har i overensstemmelse med Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2004 været udsendt i høring i perioden 24. maj til 24. september 2004 blandt de, der på forskellig vis har været involveret i byfornyelsen, og er således fremsendt i 125 eksemplarer til følgende:

Vesterbro Byfornyelsescenter

Repræsentantskabet på Vesterbro

Beboergrupperne på Vesterbro

Vesterbro Lokalråd

Kontaktudvalget for byfornyelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Følgegruppen for CASA's undersøgelse

Styregruppen for udarbejdelse af rapporten.

 

Rapporten har endvidere ligget på Plan & Arkitekturs hjemmeside.

På baggrund af ovenstående indstilles det, at evalueringsrapporten vedtages endeligt.

Den endelige rapport vil blive trykt i en bogudgave, der vil blive uddelt til medlemmerne af Borgerrepræsentationen.

 

Resultatet af høringen

Efter udløbet af høringsperioden er der modtaget én henvendelse, som kommer fra Ken Poulsen, Krusågade 32 (bilag 2).

I henvendelsen kommenterer Ken Poulsen oplysninger om Eriksgade-karreen i bind 2, hvoraf det fremgår, at det var kommunen, der tog initiativet til at indrette en af beboelsesejendommene til boliger for psykisk handicappede. Ken Poulsen gør opmærksom på, at det var karrérådet, der i en indsigelse til byfornyelsesforslaget foreslog, at der blev indrettet en sådan form for bofællesskab.

Forvaltningen vil rette dette i den endelige udgave.

 

Økonomi

Udgifterne til gennemførelsen af evalueringsarbejdet er holdt inden for det hidtil anslåede reviderede budget på 3 mio. kr. ekskl. moms. Honoraret dækkes af uforbrugte honorarrammer for de konkrete byfornyelsesbeslutninger.

Dertil kommer udgiften til gennemførelsen af CASA-undersøgelsen på 725.000 kr. inkl. moms, hvoraf 500.000 kr. dækkes af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Resten dækkes af den bevilling, der er givet til drift af Vesterbro Byfornyelsescenter.

 

Miljøvurdering

-

Høring

-

Andre konsekvenser

-

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Evalueringens indholdsfortegnelse, forord og indledning.

Bilag 2: Brev af 22. september 2004 fra Ken Poulsen

 

BILAG LAGT TIL GENNEMSYN

Bilag A: Evalueringsrapporten (2 bind) fremlagt til gennemsyn i Borgerrepræsentationens sekretariat.

 

 

Jens Ole Nielsen