Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

17.      Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad - Pleje- og Udviklingsplan for 2004-2008

 

BTU 507/2004  J.nr. 2211:135.0001/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at vedlagte Pleje- og Udviklingsplan for Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad 2004 – 2008 danner grundlag for forvaltningens videre arbejde.

 

 

RESUME

Amager Fælled er omfattet af to fredninger fra henholdsvis 1990 og 1994. I begge fredninger kræves udarbejdelse af en plejeplan, hvorfor der i 1997-98 udarbejdedes en Landskabs- og Plejeplan for Amager Fælled 1998-2003. Da denne stod foran revision og nabo-naturområderne i Ørestad ligeledes var påkrævet en samordnet plejeplan iflg. Ændringer af Lov om Ørestad i 1995 besluttedes det at udarbejde en fælles plan for de to områder. Hele området afgrænses nu af Vejlands Alle og Kalvebod Fælled mod syd, Sydhavnen samt bebyggelser langs Artillerivej i vest, af Islandsbrygge Skole mod nord og af Ørestads Boulevard i øst.

Den nordlige del af Amager Fælled og Ørestad er naturlig i sin oprindelse. Det var strandenge med fælled- samt senere øvelsesmilitær anvendelse. Den sydlige del af Amager Fælled er derimod skabt i sin nuværende form af lossepladsanvendelse, og denne blev plomberet i 1972. Området indeholder to mindre fredsskovsområder men er ellers præget af slettekarakter med større og mindre buskformationer og vådområde, hvor Grønjordssøen er størst.

Pleje- og Udviklingsplan for Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad indeholder de overordnede retningslinier, der bestemmer, hvordan drift, renovering og nyanlæg skal håndteres. Planens målsætning er, at bevare planområdets rekreative anvendelighed samt at øge og bevare de naturmæssige værdier.

HF Faste Batteri er erklæret ikke varige, men med uopsigelighed til 2010. Det har været forventet, at den resterende del af foreningen skal genhuses et stykke længere mod syd, når det bliver aktuelt, men det foreslås nu, at et antal haver beliggende tættest på Islands Brygge Skole flyttes til sydøstlig forlængelse af den eksisterende placering (se bilag 4). Antallet vil være afhængigt af størrelsen af skoleudvidelsen, som vil blive afgjort i 2007 samt beslutninger om skolens udlægning af boldareal. Denne ændring af HF Faste Batteri´s placering vil kræve dispensation for fredning og lokalplan, ligesom at ændringen ikke har været forelagt brugerråd eller Det Grønne Råd.

Blandt de øvrige ændringer/nyetableringer, som er foreslået i planen, er de væsentligste:

-         Etablering af åbninger gennem den tætbevoksede skrænt imellem Amager Fælled og Ørestad vest og syd for Grønjordssøen.

-         Renovering af Lossepladsvej med en mere landskabelig træbeplantning.

-         Videreføre påbegyndt etablering af nyttehaver, vedtaget i tidligere plan.

-         Etablering af kondisti, hvor der kan opsættes lokalt-lysende pullertlamper.

-         Etablering af en campingplads med tilknyttet autocamperplads i forbindelse med eksisterende vandrehjem.

-         Etablering af en "havnepark" med jollepladser og traktørsted ved en havnesti langs Sydhavnen.

-         Etablering af to mindre naturstøttepunkter indeholdende udendørs information samt muligheder for opbevaring af udstyr til styrkelse af naturoplevelser primært til brug for naturvejledere samt udlån til skoler og institutioner.

Pleje- og Udviklingsplanen er udarbejdet af Vej & Park i nært samarbejde med et parkbrugerråd for Amager Fælled. Parkbrugerrådet havde 16 medlemmer, der repræsenterede henholdsvis lokalråd, ældreråd, grønne organisationer samt andre brugere herunder naboer og relevante kommunale institutioner. Rådets medlemmer har vist et stort engagement, der har givet en positiv og konstruktiv dialog under hele processen. Parkbrugerrådet har i alt holdt tre ordinære møder samt et offentligt annonceret "parktræf" tilrettelagt i samarbejde med Vej & Park. Ved "parktræffene" kunne alle borgere give deres synspunkter til kende både mundtligt og skriftligt. Efterfølgende har planen også været til udtalelse i Det Grønne Råd, som ikke havde kommentarer. 

Når Pleje- og Udviklingsplanen er godkendt af Bygge- og Teknikudvalget, skal den tilsendes Fredningsnævnet for København og Naturklagenævnet til orientering.

I den foreliggende udgave og dermed i denne indstilling bærer planen titlen: "Pleje- og Udviklingsplan", da dette under udarbejdelsen var navnet på denne type planer. I den endelige udgave foreslås planens titel ændret til "Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad – Udviklingsplan for 2004-08".

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Amager Fælled er et unikt park- og naturområde få minutters transport fra Rådhuspladsen. Sammenhængende med Amager Fælled ligger i øst det nordlige naturområde i Ørestad. Amager Fælled er omfattet af to fredninger: 14. november 1990 frededes den nordlige del af Kalvebodkilefredningen, der medtager de dele af Amager Fælled, som ligger i landzone. 7. juli 1994 frededes den resterende del af Amager Fælled, som ikke var blevet underlagt Lov om Ørestad. I begge fredninger kræves der udarbejdet en "plejeplan", og ved ændring af Lov om Ørestad i 1995 blev det her forudsat, at helhedsplanen følges op af en plejeplan for Ørestads naturområde som samordnes med plejeplaner for området vest for. I 1997-98 udarbejdedes en "Landskabs- og Plejeplan 1998-2003 for Amager Fælled som krævet i de to fredninger, og da planen skulle revideres, blev det besluttet at lave en fælles "Pleje- og Udviklingsplan" for alle tre områder.

I den foreliggende udgave og dermed i denne indstilling bærer planen titlen: "Pleje- og Udviklingsplan", hvilket indtil for nylig var navnet på denne type planer. I den endelige udgave vil planens titel blive ændret til "Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad – Udviklingsplan for 2004-08".

I fredningen af Amager Fælled i 1990 blev der overordnet lagt vægt på rekreative hensyn, og der tillades i et vist omfang anlæg til intensive fritidsformål som nyttehaver, campingplads og sport.

Fredningen af den nordlige byzone i 1994 fastlægger en række bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse og pleje; herunder skal det sikres, at dette område fastholdes som et egentligt naturområde, og at områdets overdrevagtige karakter i videst mulige omfang bevares.

Fredningerne sigter generelt på at opretholde og forbedre områdernes biologiske, landskabelige og rekreative værdier.

Den nordlige del af Amager Fælled samt arealet i Ørestad er naturlig i sin oprindelse med naturtypen strandeng som den gennemgående biotop dels præget af græsningsbrug fra øst for liggende gårde samt artilleriets hest, dels præget af stadig mindre påvirkning af saltvand grundet inddæmninger og i den vestlige del præget af bygning af skydevolde og intensivt militær brug frem til 1956. Den sydlige del af Amager Fælled fremstår i dag som et overdrevagtigt naturområde, men området er skabt gennem lossepladsfunktion fra 1956 frem til plomberingen i 1972. Siden da er områderne drevet som naturområder med parkfunktion.

 

Borgerdialog - parkbrugerråd og opfølgende møder

Ved igangsættelse af arbejdet med en Pleje- og Udviklingsplan sammensættes et parkbrugerråd bestående af repræsentanter for de høringsberettigede parter, grønne organisationer, naboer, kommunale institutioner med parken som brugs- og/eller ansvarsområde samt repræsentanter for andre foreninger og organisationer, der har parken som interesseområde. Parkbrugerrådet for Amager Fælled og de nordlige naturområder i Ørestad havde 16 medlemmer (se bilag 3).

Parkbrugerrådets møder har været præget af høje mødeprocenter og stort engagement med konstruktive dialoger og udveksling af nyttige informationer. Rådet har i alt holdt fire møder, hvoraf det ene gennemførtes som en besigtigelse af området, hvor rådet samtidig inviterede til et offentligt annonceret "parktræf". Her havde alle borgere mulighed for at give deres synspunkter til kende vedrørende planområdets pleje og udvikling - dels mundtligt - dels ved aflevering af skriftlige kommentarer.   

Parkbrugerrådet har deltaget i planarbejdet frem til det tidspunkt, hvor Pleje- og Udviklingsplanen sendtes til udtalelse i Det Grønne Råd. Herefter er parkbrugerrådet formelt nedlagt. Det Grønne Råd havde ingen kommentarer til planen, hvilket skal ses i forhold til det store sammenfald i organisationer i de to råd.

 

Pleje- og Udviklingsplanens mål og indhold

Der er ved udarbejdelsen af Pleje- og Udviklingsplanen for Amager Fælled primært taget udgangspunkt i fredningens bestemmelser. Derfor har det overordnede mål for planen været at sikre og udvikle områdets betydelige rekreative, landskabelige og naturmæssige værdier. Planens målsætninger er følgende:

-         at med skov og krat i varierende højde samt med slettelandskab og vådområder at danne en oplevelsesrig mosaik af muligheder for rekreativ fordybelse,

-         at udbygge naturområdets samlede naturværdier ved at forbedre de biologiske leve- og vækstvilkår,

-         at pege på placering og udformning af rekreative anlæg, som er omhandlet i fredningerne eller efterfølgende fremkommet som ønsker og er i samklang med fredningsbestemmelserne,

-         at sikre en god adgang til rekreativ og naturoplevelsesmæssig benyttelse at området både med hensyntagen til plante- og dyreliv samt til adgang for bevægelseshæmmede,

-         at afhjælpe miljøgener og -trusler især i det gamle lossepladsareal etapevis, så slettekarakteren bevares.

 

Planen indeholder en kort status over planområdet – herunder dens historie og øvrige forhold (planlægning, lovgivninger), som har betydning for regulering og udformning.

De eksisterende forhold samt fremtidige temaer fremgår af planens kortmateriale. Temaerne er:

-         Landskabelige hovedtræk,

-         Rekreative anlæg,

-         Færdselsforhold herunder ophold i området

-         Miljøforbedringer og terrænformning

-         Pleje af området for bevaringsværdig vegetation og fauna

-         Nyplantninger, tilsåninger og omplantninger

 

Retningslinier for den foreslåede fremtidige praktiske plejearbejde er beskrevet i fire afsluttende afsnit med tilhørende kort svarende til en inddeling af planområdet i fire delområder. 

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Placering af nyttehaver og konsekvenser samt udformning af skoleudvidelsen har været en stadig genstand for diskussion samt ændringsforslag og skal derfor nævnes særskilt og først:

Fredningsbestemmelserne for Amager Fælled gav mulighed for etablering af haver på op til 14,5 ha på nærmere angivne områder. Dette svarer til omkring 790 nytt ehaver á 150 m². Fredningens arealudlæg skal korrigeres for konsekvenser af beskyttelse af værdifuld natur (fredskovslysning), etablering af hegnsplantning, støjafskærmning, offentlige stianlæg og udsigtskiler. Som konsekvens heraf var der oprindeligt foreslået 7,1 ha til nye haver i Amager Fælled, Landskabs- og Plejeplan 1998-2003, hvilket i nærværende forslag til Udviklingsplan 2004-2008 er korrigeret for nyopmåling af arealet øst for Lossepladsvej til i alt 7,5 ha. Antallet af forventet nye haver var i den tidligere plan angivet til 450, hvori der dog indgik forventningerne til den nu anlagte HF Lille Nok beliggende udenfor fredningen. Derfor er antallet af forventede nye haver er i dette forslag til Udviklingsplan nedskrevet til 380. Den sidste tilretning af antal haver og ha er gjort efter produktionen af vedlagte forslag og har dermed ikke været forelagt brugerråd eller Det Grønne Råd.

Skoleudvidelsen er sikret muligt i fredningen med op til 2 ha, hvilket er gengivet i Amager Fælled, Landskabs- og Plejeplan 1998-2004. I 2000 blev en del af det potentielle skoleudvidelsesområde lyst til fredsskov. Planen har derefter været at inddrage 1.400 m² fredsskov mod oprettelse af nye 2.800 m² i tillæg i skovens østlige afgrænsning, samt at lade skolen udvide i sydøstlig retning indover arealer pt. anvendt af HF Faste Batteri – en haveforening erkendt ikke varig, men med uopsigelighed til 2010 – se bilag 4. Den østligste del af udvidelsen tiltænker skolen en anvendelse til boldspil. Sidstnævnte disponering ligger uden for planperioden og har derfor ikke været drøftet i hverken brugerrådet eller Det Grønne Råd.

HF Faste Batteri består af 68 haver, hvoraf 50 samt fælleshus ligger i det tiltænkte kommende skoleområde. Af de 50 haver er 8 – 10 haver direkte berørt af forslaget til boldbaner i tilknytning til skolen. De 18 haver, der ikke er direkte berørt af skoleprojektet, vil teoretisk set kunne blive liggende, men haverne vil ikke have fællesfaciliteter eller vejadgang. I 2007 skal Uddannelses- og Ungdomsudvalget tage stilling til om skolen skal udbygges til en fuld 4 sporet skolen. Uanset om man beslutter den fulde udbygning eller ej, har skolen et ønske om at råde over hele arealet som friarealer i tilknytning til skolen.

Hvis skolen giver afkald på det sidste areal mod syd i skoleområdet til boldspil, er det alene nødvendigt at genhuse de øvrige 40 – 42 haver, som kan placeres i området mellem skolen og den primære stiadgang mellem Artillerivej og Ørestads Boulevard. Genhusning kan ske i umiddelbar tilknytning til de resterende haver, men det kræver dette en dispensation fra fredningen af Amager Fælled og fra beslutningen i lokalplan Ørestad Nord om, at der ikke kan etableres vejadgang fra Ørestads Boulevard og ind mod Fælleden. Vejadgang vil kunne ske i rundkørslen og alene som en adgang for renovation, brand og lejlighedsvis flytning.

 

Hvis man således i 2007 beslutter sig for denne løsning, og derfor får et behov for at genhuse de 40 – 42 haver på Amager Fælled skal dette indarbejdes i den næste revision af plejeplanen. En dispensation fra fredningen vil forudsætte, at det i fredningen udpegede areal til nye haver på Amager Fælled reduceres tilsvarende. Dette ønske er sammenfaldende med, at et areal bag HF Bryggen efter fredningstidspunktet er lyst til fredsskov som bevaringsværdig natur. Dette areal er derfor ikke inddraget i udviklingsplanen til de 380 forventede nye haver, så denne løsning vil give en opskrivning af fælledens samlede antal haver med de 40-42.

 

Ej heller disse forslag har i sagens natur været drøftet i hverken brugerrådet eller Det Grønne Råd.

 

Grundet det igangværende arbejde med Lokalplanen og detaljeprojektering af skoleudvidelse er endvidere følgende ændringer og tilføjelser ikke nået med i Forslag til Pleje- og Udviklingsplan for Amager Fælled og de nordlige naturområder i Ørestad 2004 -2008 eller drøftet i hverken brugerrådet eller Det Grønne Råd - se bilag 2. Det medfører:

-         en ændret indgang mellem Islands Brygge og Ballonparken med bl.a. fraflytning af institution og ændring af en institutionslejeplads til først byggeplads for skoleudvidelsen og efterfølgende til en offentlig mindre naturlegeplads samt

-         en ændring af indgang mellem en samling børneinstitutioner på Artillerivej og en eksisterende "Tømmergrund", hvor den nordlige del af grunden inddrages til en bredere indgang til fælleden og grunden udvides mod sydøst med en begrænsning af indgangen her til fælleden begrænses (her er planlagt institution til handicappede børn).

 

De øvrige væsentligste ændringer/nyetableringer, som er foreslået i planen og som har været behandlet af brugerrådet og været til kommentering i Det Grønne Råd, er:

-         Etablering af åbninger gennem den tætbevoksede skrænt imellem Amager Fælled og Ørestad vest og syd for Grønjordssøen.

-         Renovering af Lossepladsvej med en mere landskabelig træbeplantning.

< p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height:14.4pt;mso-line-height-rule: exactly;mso-list:l4 level1 lfo1;tab-stops:list 18.0pt'>-         Etablering af en bakkeformation i Ørestad til rekreativ benyttelse samt afskærmning af Grønjordssøen fra Ørestads Boulevard.

-         Gennemførelse af skoleudvidelse af Islands Brygge Skole, som er vedtaget i tidligere plan, men her nærmere præciseret. Efter vedtagelsen af tidligere plan blev der udlagt fredskovsgrænser. Det har medført at der i nærværende plan foreslås rejst nye 2.800 m² fredsskov øst for eksisterende som erstatning for 1.400 m², som kommer til at indgå i skoleudvidelsen.

-         Videreføre påbegyndt etablering af nyttehaver, vedtaget i tidligere plan.

-         Etablering af kondisti, hvor der kan opsættes lokaltlysende pullertlamper, der er tændt i morgen- og aftenskumringen, men ellers – som den øvrige kondibane – falde i med Amager Fælleds øvrige naturindtryk.

-         Etablering af BMX-bane. Placeringen kræver dog, at der findes alternativt område til materialeplads udenfor planområdet. Dette kan være indenfor det syd for liggende Kalvebod Miljøcenter, når arealer her falder tilbage fra lossepladsanvendelse.

-         Etablering af en campingplads med tilknyttet autocamperplads i forbindelse med eksisterende vandrehjem. Der var i tidligere plan foreslået en campingplads på 5,5 ha, hvilket ingen private campingudbydere turde binde an med begrundende i størrelsen. Derfor er der i nærværende plan peget på 8,8 ha.

-         Etablering af en "havnepark" med jollepladser og traktørsted ved en havnesti langs Sydhavnen.

-         Etablering af to mindre naturstøttepunkter indeholdende udendørs information samt muligheder for opbevaring af udstyr til styrkelse af naturoplevelser primært til brug for naturvejledere samt udlån til skoler og institutioner.

-         Etablering af en naturskole helt tæt mod Artillerivej efter forbillede af Naturværkstedet Streyf. Der tænkes ikke selvstændigt udeareal til naturskolen.

-         Etablering af landskabelig kanal i Ørestad.

-         Etablering af to Grønne Cykelruter på tværs af arealet.

-         Etablering og reetablering af enkelte stiforbindelser og broer til færdiggørelse af stinettet og sikring af god farbarhed for handicappede.

-         Udførelse af jorddækning ud over på kommende nyttehave- og campingareal også ved den endelige færdiggørelse af boldfælleder vedtaget i tidligere plan, i områderne, hvor der sker gennembrud af tæt vegetation mellem Amager Fælled og Ørestad samt i lettere grad på arealer, hvor lossepladsaffald har arbejdet sig til overfladen.

-         Etablering af en udvidelse af hestegræsning i forbindelse med den eksisterende og samtidig en styrkelse af nettet af ridespor i landskabet.

-         Etablering af fåregræsning i forbindelse med de centrale høje, når en tilstrækkelig tilgroning tillader det.

-         Etablering af yderligere studeafgræsningsområder i Ørestad.

-         Omplantning af den rødlistede skærmplante brændeskærm fra et kommende byområde i Ørestad til to arealer stadig indenfor Ørestad og med samme strandoverdrevskarakter.

 

Økonomi

Opfølgning på planens hovedpunkter:

-         Brugsmodning af 3 nyttehavearealer med stier, toilet og vandpost.

-         Anlæg af ny havnepark med jollepladser, beplantning og græsarealer.

-         Anlæg af stier, mindre stibroer og ridespor.

-         Omlægning af vejføringen mellem Vandrehjem og Lossepladsvej.

-         Etablering af beplantning, herunder fredsskov.

-         Etablering af naturstøttepunkt med toilet.

Anlægsudgifterne anslås ud fra areal og enhedspris i planperioden til i alt ca. 18 mio. kr, som vil søges indarbejdet i naturforvaltningsbudgettet (drift) og i Vej & Parks investeringsplan (anlæg) for de kommende år. BTU forelægges de enkelte sager til godkendelse.

 

Miljøvurdering

Det er planens mål at sikre området som park- og naturområde og at opretholde og muliggøre en forbedring af områdets rekreative, landskabelige og biologiske værdier under hensyntagen til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning. Der er ved afdræningen af boldfællederne indtænkt grøn rensning af vandet og videreførelse af vandet til en relativ ny sø, som ellers ikke har tilløb. I plejeretni ngslinierne er indtænkt f.eks. græsning og nænsom slåning/beskæring for at bevare og styrke naturindhold og miljø. En campingplads vil påvirke miljøtilstanden negativt, når udgangspunktet er et naturområde (med lossepladsfortid), men der vil blive stillet krav til miljøstandard i forhold til kommunens praksis både under etablering og senere drift.

 

Høring

En Pleje- og Udviklingsplan skal ikke sendes i en egentlig høring. Planen har dog været til udtalelse hos parkbrugerrådet for Amager Fælled, hvori både Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen har været repræsenteret. Efterfølgende har planen også været til udtalelse i Det Grønne Råd.

Alle de hørte parter har udtrykt stor tilfredshed med planen som helhed; Danmarks Naturfredningsforening efter inddragelse af en række konstruktive tilpasningsforslag specielt ang. vandstandsændringer og –tilpasninger for Grønjordssøen.

 

Når Udviklingsplanen er godkendt af Bygge- og Teknikudvalget, skal den tilsendes Fredningsnævnet for København og Naturklagenævnet til orientering.

 

BILAG VEDLAGT

1.      Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad – Pleje- og Udviklingsplan for 2004-2008

2.      Kortmateriale over forhold bl.a. ved skoleudvidelse og ny specialinstitution på eksisterende tømmergrund.

3.      Liste over sammensætningen af Brugerråd for Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad.

 

4.      Kort over fremtidsforhold for HF Faste Batteri.

 

 

Ole Bach