Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004

 

 

Sager til beslutning

 

15.      Ansøgning om tilladelse til midlertidig opstilling af hegn på det offentlige kajareal i Havnegade ved forhøjet terrorberedskab på havnefaciliteterne

 

BTU 500/2004  J.nr. 2172.0002/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at  Rederiet i Örestad AB får tilladelse til midlertidigt at opsætte et hegn på det offentlige kajareal i Havnegade, hvis havnemyndigheden stiller krav om det på grund af forhøjet terrorberedskab på havnefaciliteterne

at  Vej & Park forlænger fristen for fjernelsen af det nuværende hegn indtil en ny sårbarhedsvurdering er udarbejdet og godkendt af de respektive myndigheder hvorefter hegnet vil blive fjernet

at  Rederiet i Örestad AB får tilladelse til at bruge kajarealer i Havnegade som landgang i foreløbig 3 år.

 

 

RESUME

Rederiet i Örestad AB ansøgte i efteråret 2003 Vej & Park om tilladelse til landgang på kajarealerne i Havnegade i forbindelse med sejlads med passagerer mellem København og Malmø. Det blev understreget i ansøgningen, at Rederiet ikke havde behov for faste installationer på kajarealet i Havnegade, da al service af skibet foregik i Malmø.

Bygge- og Teknikudvalget godkendte 14. januar 2004, at kajarealerne i Havnegade anvendes til landgang af passagerer fra sejlads mellem København og Malmø.

Vedtagelsen af bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter har betydet, at Københavns Havn og politiet efterfølgende har stillet krav om adgangskontrol ved landgangen til skibet gennem et hegn på 3 x 10 m opstillet langs med kajkanten. Da Vej & Park så vidt muligt skal sikre uhindret adgang langs med de offentlige kajarealer, har Rederiet fået en frist til den 1. november 2004 til at finde alternative løsninger på adgangskontrol.

Politiet har nu givet Rederiet tilsagn om, at hegnet ikke skal være opstillet, når trusselsbilledet er normalt. Hegnet kan dog først fjernes, når en ny sårbarhedsvurdering er udarbejdet og godkendt, hvilket forventes afsluttet senest ved udgangen af året, men sandsynligvis langt tidligere. Rederiet ansøger endvidere om tilladelse til midlertidig opstilling af et hegn om landgangen i Havnegade, så skibet kan komme til kaj ved Havnegade, såfremt havnemyndigheden hæver trusselsniveauet. Hegnet vil blive fjernet umiddelbart efter landgangen.

Vej & Park anbefaler, at det ansøgte godkendes, da en afvisning af det ansøgte ellers kan medføre, at ruten må indstille sejladsen mellem København og Malmø den 1. november 2004. Sejladsen ses om et positivt bidrag til udviklingen af Øresundsregionen. Vej & Park er ligeledes indstillet på at give Rederiet i Örestad AB tilladelse til at anvende kajarealerne i Havnegade til landgang i foreløbigt 3 år.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 14. januar 2004, at kajarealerne i Havnegade anvendes til landgang af passagerer fra sejlads mellem København og Malmø (jf. BTU 39/2004).

I rederiets ansøgning til Vej & Park om tilladelse til landgang, blev det understreget, at landgangen ikke krævede faste faciliteter på land. Dette indgik som en væsentlig forudsætning i beslutningsgrundlaget for, om ansøgningen kunne godkendes. Skibet blev sat i drift fra Havnegade sidst i maj 2004.

Bekendtgørelse nr. 144 om sikring af havnefaciliteter vedtaget den 8. marts 2004 bestemmer, at passagererskibe i international fart fra den 1. juli 2004 skal opfylde visse krav til sikring af havnefaciliteterne. Københavns Havn stillede i juni 2004 derfor krav om etablering af et hegn omkring landgangen til skibet som en betingelse for fortsat sejlads fra Havnegade.

Den 21. juni 2004 ansøgte rederiet Vej & Park om tilladelse til at opstille et hegn på 3 x 10 m ved landgangen langs med kajen (kort vedlagt som bilag 1). Vej & Park vurderer, at placeringen af et hegn på den offentlige havnepromenade generelt harmonerer dårligt med de aktuelle udviklingsplaner for Havnegade og med retningslinierne om, at der skal sikres ubrudte promenadeforløb langs havnen. Rederiet fik derfor den 30. juni 2004 en frist til den 1. november 2004 til at finde alternative løsninger på adgangskontrol på, hvis sejladsen med skibet fra Havnegade skulle fortsætte efter den 1. november 2004.

På anbefaling af Politiets Efterretningstjeneste skal Kystdirektoratet udmelde det sikringsniveau, den enkelte havnefacilitet skal fungere på. Nedenfor er angivet de 3 sikringsniveauer, og hvad de medfører.

 

·        Sikringsniveau 1 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, minimale beskyttelses- /sikringstiltag skal opretholdes til enhver tid (normalsituationen).

·        Sikringsniveau 2 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, supplerende beskyttelses- /sikringstiltag skal opretholdes i en periode på grund af forhøjet risiko for en sikringsrelateret hændelse.

·        Sikringsniveau 3 er det niveau, hvor yderligere, specifikke beskyttelses- /sikringstiltag skal opretholdes i en begrænset periode, når en sikringsrelateret hændelse er sandsynlig eller overhængende, selvom det måske ikke er muligt at udpege det specifikke mål.

 

Rederiet har i den mellemliggende periode kontaktet Københavns Havn og den lokale politimyndighed for at finde alternativer til opstillingen af et hegn på havnepromenaden i Havnegade. Københavns Politi har efterfølgende mundtligt givet tilsagn om dispensation fra kravet om opstilling af et hegn, så længe man befinder sig i sikringsniveau 1 på følgende betingelser:

 

1.      Når sikringsniveauet er i sikringsniveau 1, vil hegnet ikke være påkrævet (normalsituationen ).

2.      Rederiet skal dokumentere, at et hegn kan opstilles med kort varsel, hvis sikringsniveauet hæves til 2 (forhøjet beredskab) eller 3 (højeste beredskab).

3.      At Københavns Kommune skriftligt accepterer, at hegnet må opstilles ved sikringsniveau 2 eller 3.

4.      At rederiet skal have udarbejdet en ny sårbarhedsvurdering uden hegn.

5.      At den nye sårbarhedsvurdering skal være godkendt, før det nuværende hegn fjernes.

 

Eftersom et hegn nu ikke kræves opstillet i normalsituationen, ansøger Rederiet ved brev af 7. oktober 2004 Vej & Park om tilladelse til midlertidigt at opstille et hegn ved landgangen i Havnegade, såfremt sikringsniveauet hæves til 2 eller 3 i henhold til bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter (ansøgning vedlagt som bilag 2).

Rederiet agter ikke at besejle ruten ved sikringsniveau 2 eller 3. Der ansøges dog om tilladelse til at måtte lægge til kaj ved Havnegade, hvis man under sejladsen fra Malmø til København får meddelelse om, at sikringsniveauet er blevet hævet til 2 eller 3. I denne situation, vil Københavns Havn opstille et hegn til adgangskontrol omkring landgangen. Hegnet vil blive fjernet umiddelbart efter landgangen. Såfremt sikringsniveau 2 eller 3 opretholdes gennem længere tid, kræver det Vej & Parks tilladelse til at opstille et hegn.

Der søges endvidere om tilladelse til, at Vej & Park forlænger fristen for fjernelse af det nuværende hegn, indtil en ny sårbarhedsvurdering er udarbejdet og godkendt. Dette forventes at være færdiggjort senest inden årets udgang, men sandsynligvis meget tidligere.

Såfremt Vej & Park afviser at forlænge fristen for fjernelse af hegnet den 1. november 2004, vil det kunne betyde, at Rederiet må indstille sejladsen på ruten mellem København og Malmø. Dette vil medføre afskedigelse af ca. 40 personer.

I de første 4 måneder af driftsperioden har Rederiet haft knap 100.000 passagerer. Sejladsen har ikke givet anledning til problemer, og Vej & Park ser ruten mellem København og Malmø som et positivt bidrag til udviklingen af Øresundsregionen.

 

På denne baggrund anbefaler Bygge- og Teknikforvaltningen, at Rederiets ansøgning imødekommes,

da hegnet kun vil være opstillet midlertidigt, indtil en ny sårbarhedsvurdering er udarbejdet og godkendt og da senest ved årets udgang,

da der ikke permanent vil være opstillet et hegn ved rederiets landgang i Havnegade i normalsituationen,

og da et hegn kun vil skulle stilles midlertidigt op ved landgang under sikringsniveau 2 og 3.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

Vej & Park projektudvikler kajarealerne i Havnegade i overensstemmelse med Bygge- og Teknikudvalgets beslutning den 14. august 2002 (jf. BTU 360/2002). Der er i år 2005 afsat midler til en etapevis kajrenovering af Havnegade Nord.

Kajarealerne i Havnegade Nord er ikke omfattet af lokalplan, men et areal i Havnegade Syd er reguleret af lokalplan 280. Dette areal er udlagt til anløbsplads for passagererbåde og/eller som rekreativt areal. Havnegade Nord og Syd er i kommuneplanen 2001 udlagt som O1-område til anløbsplads for passagererbåde med tilhørende terminalanlæg.

Den 26. august 1999 tiltrådte Borgerrepræsentationen at retningslinierne i rapporten "Promenader langs havnen, kanalerne og kysten" skulle danne grundlag for den fremtidige lokalplanlægning og sagsbehandling af samtlige områder langs havnen, kanalerne og kysten.

På side 38 i rapporten siges det under "Offentlig tilgængelighed, ubrudt forløb", at "Promenaderne skal være offentligt tilgængelige for fodgængere og cyklister, og der må ikke hegnes eller på anden måde hindres eller besværliggøres en almindelig færdsel på arealer for disse trafikantgrupper. Det er vigtigt for havnens, kanalernes og kystens attraktion, at der så vidt muligt opnås et ubrudt promenadeforløb. Det vil sige, at promenaderne ikke afbrydes og sender de færdende ud på omveje."

 

Under "Promenader langs havnestrækninger" og "Skibsanløb og lystbåde" på side 42, er det anført, at "Uanset foranstående kan Københavns Havn anlægge og indrette nødvendige anløbspladser m.v. for skibsanløb. Der kan etableres anløbspladser i forbindelse med havnerundfart, vandbusser og lignende eventuelt med trappeanlæg m.v. I forbindelse hermed kan etableres de for skibsfarten nødvendige faciliteter, og der kan foregå nødvendig servicekørsel."

 

I de tilfælde hvor de opstillede målsætninger indeholder indbyrdes modstridende elementer, må der i den konkrete situation foretages en afvejning heraf.

 

Vej & Park finder, at en permanent opstilling af hegnet på det ansøgte sted væsentligt vil ændre karakteren af den planlagte offentlige havnepromenade. Havnegade Nord omlægges i 2005. Promenadearealerne i Havnegade er æstetisk af særlig betydning, da de ligger tæt på centrum. Et hegn af den størrelse og karakter som det nuværende på den offentlige havnepromenade i Havnegade findes skæmmende for området, som skal ryddes for bygninger på nær Toldkammerbygningen og enkelte mindre skure.

 

På den anden side er opstillingen af et hegn ifølge det ansøgte af ren midlertidig karakter (landgang under sikringsniveau 2 og 3), og det nuværende hegn vil være fjernet lang tid inden renoveringen af kajarealerne på Havnegade Nord. På denne baggrund kan Vej & Park acceptere den midlertidige tilstedeværelse af et hegn indtil sårbarhedsvurderingen er udarbejdet og godkendt.

 

Økonomi

Rederiet betaler for tiden ikke for tilladelsen til at gå i land på det offentlige kajareal, men skal i øvrigt betale for alle foranstaltninger, som kommunen måtte afholde i forbindelse med driften, som f.eks. skiltning mv. Der skal betales afgift for råden over vejareal for det areal landgang m.v. optager på kajen.

 

Miljøvurdering

Al service af skibet foregår i Malmø, hvor skibet har sit udgangspunkt. Der er derfor ikke brug for faste faciliteter på land i Havnegade ud over en landgang samt et hegn opstillet kortvarigt og midlertidigt ved sikringsniveau 2 eller 3.

 

Høring

Rederiet i Örestad AB er indstillet på at efterkomme Vej & Parks anvisninger, ligesom man vil konstruere et hegn til midlertidig opstilling godkendt af Vej & Park.

Københavns Havn har ikke bemærkninger til placeringen af et hegn ud til havneløbet.

 

Andre konsekvenser

Der er god plads til passage på den offentlige havnepromenade i Havnegade, selvom det måtte blive nødvendigt at sætte et hegn op midlertidigt. Terminalbygningen Havnegade 50 forudsættes endvidere nedrevet i 2005.

 

BILAG VEDLAGT

Kort over placering af hegn

Rederiets ansøgning af 7. oktober 2004 til Vej & Park

 

Ole Bach