Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

10.      Endelig vedtagelse af lokalplan "Parken" med tilhørende kommuneplantillæg

 

BTU 659/2005  J.nr. 611:176.0001/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at lokalplan "Parken" vedtages endeligt under forudsætning af, at Naturklagenævnets afgørelser vedrørende de for nævnet indbragte klagesager, jf. nedenfor under sagsbeskrivelsen, og udfaldet af Hovedstadens Udviklingsråds overvejelser om eventuel udarbejdelse af VVM ikke er til hinder herfor

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget under samme forudsætning over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at det til ovennævnte lokalplan hørende tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages endeligt.

 

 

RESUME

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 6. juli 2005 til den 3. oktober 2005. I og umiddelbart efter høringsperioden er modtaget i alt 164 henvendelser, heraf 4 fra offentlige myndigheder. Såvel Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen meddeler ikke at have bemærkninger til forslagene, medens Sankt Jakobs Kirkes Menighedsråd og Københavns Stiftsøvrighed, der tilslutter sig menighedsrådets henvendelse, er kritiske over for forslagene, idet der ikke ønskes muliggjort en forøgelse af antallet af arrangementer med deraf følgende yderligere gener.

De øvrige 160 henvendelser, hvoraf én er bilagt underskriftslister m ed ca. 2.100 underskrifter, er fra ejere, beboere og brugere m.fl. Indholdet af disse henvendelser, der overvejende er kritiske over for planforslagene, kan sammenfattes i 8 hovedemner: Antal arrangementer, såvel større som mindre, trafikforhold, parkeringsforhold, støj i forbindelse med arrangementer, affald og publikumsadfærd i øvrigt ved arrangementer, muligheden for etablering af biograf, borgerdialogen og øvrige forhold, idet de fleste indsigere har haft bemærkninger til det muliggjorte antal arrangementer samt trafik- og parkeringsforholdene omkring Parken.

Brumleby Almene Andelsboligforening og Foreningen af Husejere på Olufsvej har til Naturklagenævnet indgivet klage over dels at der ikke forud for vedtagelsen af forslaget til tillæg til Kommuneplan 2001 er indkald ideer og forslag mv., jf. § 23 c i lov om planlægning, dels at der ikke er udarbejdet en Strategisk Miljøvurdering (SMV) efter lov om miljøvurdering af planer. Naturklagenævnets afgørelse i disse sager foreligger ikke for nærværende.

Endvidere har Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) tilkendegivet endnu ikke at have taget stilling til, hvorvidt forslagene kræver udarbejdelse af VVM og tilhørende regionplantillæg.

Under hensyn hertil foreslås forslagene anbefalet med det ovenfor angivne forbehold.

Henvendelserne er resumeret i sagsbeskrivelsen under afsnittet Henvendelser fra ejere, lejere og brugere, interessegrupper mv.

De nævnte 8 emner uddybes og kommenteres i sagsbeskrivelsen nedenfor under de enkelte emneafsnit. En skematisk oversigt over henvendelsernes indhold er vedlagt som bilag 4.

Henvendelserne giver anledning til at overveje justeringer af lokalplanforslagets bestemmelser, men ikke af forslaget til kommuneplantillæg.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 15. juni 2005 (BR 353/05) Bygge- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets indstillinger af henholdsvis 1. juni 2005 og 7. juni 2005 om offentliggørelse af lokalplanforslag "Parken" med tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001. Offentliggørelsesmaterialet omfattende indstilling med bilag, orienteringsfolder, forslaget til lokalplan og til kommuneplantillæg er lagt til gennemsyn i borgmester Sørens Pinds forkontor, Rådhuset, 1. sal, som bilag A.

 

Offentliggørelse

Planforslagene har været offentliggjort i perioden fra den 6. juli 2005 til den 3. oktober 2005. Der er udsendt 1073 foldere til ejere, lejere og brugere og 43 foldere til interessegrupper, foreninger og lignende. I høringsperioden har der været en udstilling med plancher i Østerbro Borgerservice, Trianglen 1.

Den 23. august 2005 afholdt forvaltningen et borgermøde i Idrætshuset, Østerbro Stadion. De fremmødte ca. 270 borgere havde efter en orientering om forslagene lejlighed til dialog herom med et panel af medlemmer af Bygge- og Teknikudvalget, ligesom der var lejlighed til at stille spørgsmål. Debatten angik hovedsagelig trafik- og parkeringsproblemer i forbindelse med arrangementer, rengøring efter arrangementer, støj i forbindelse med arrangementer, antallet af såvel større som mindre arrangementer, muligheden for etablering af biograf og borgerdialogen i forbindelse med lokalplanforslaget. Der vedlægges som bilag 1 referat af borgermødet og som bilag 2 resultatet af de evalueringsskemaer, der blev omdelt på mødet.

I offentlighedsperioden har der været mulighed for på Plan & Arkitekturs hjemmeside at søge oplysninger om planforslagene, fremsende indsigelse via e-mail og at debattere planforslagene på en særlig debatside. Der er i offentlighedsperioden sendt 12 indlæg til debatsiden.

I offentlighedsperioden og umiddelbart derefter er der modtaget 160 henvendelser fra ejere, lejere og brugere, interessegrupper mv. Heraf har 8 afsendere fremsendt mere end én skrivelse/e-mail. Henvendelserne er helt overvejende kritiske over for lokalplanforslaget, idet dog 6 af disse støtter forslaget i den foreliggende form, heraf én, der dog ikke ønsker begrænsning af antallet af arrangementer. Endvidere er modtaget 4 henvendelser fra offentlige myndigheder mv. Kopi af henvendelserne er fremlagt på borgmester Søren Pinds forkontor som bilag B.

En oversigt over henvendelserne og indholdet heri er vedlagt som henholdsvis bilag 3 og bilag 4. Nedenfor er henvendelsernes indhold og forvaltningernes bemærkninger og anbefalinger sammenfattet i følg ende afsnit:

1.          Henvendelser fra offentlige myndigheder mv.

2.          Henvendelser fra ejere, lejere og brugere, interessegrupper mv.

        a.  Antal arrangementer, såvel større som mindre

        b.  Trafikforhold

        c.  Parkeringsforhold

        d.  Støj i forbindelse med arrangementer

        e. Affald og publikumsadfærd i øvrigt ved arrangementer

        f.  Muligheden for etablering af biograf

        g.  Borgerdialogen

        h.  Øvrige forhold

 

Henvendelse fra offentlige myndigheder

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) meddeler i skrivelse af 3. oktober 2005 at have behandlet forslaget ud fra HURs regionplanmæssige og trafikale interesser, og har ingen bemærkninger, men gør opmærksom på, at screeningen af, om anlægget er VVM-pligtigt ikke er afsluttet.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen meddeler med skrivelse af 26. august 2005 at have taget forslaget til efterretning.

Sankt Jakobs Sogns Menighedsråd fremsætter i skrivelse af 23. september 2005 indsigelse mod planforslagene. Det anføres, at allerede den nuværende udnyttelse af Parken og Østerbro Stadion medfører gener for kirken og dens virke, hvorfor en udvidelse af antallet af arrangementer vil være helt uacceptabel. Især støj, henkastning af affald og trafikale- og parkeringsmæssige gener fremhæves. Endvidere ønskes mere detaljerede bebyggelsesregulerende bestemmelser i form af byggefelter, højdegrænseplaner og lignende for Østerbro Stadion. Københavns Stiftsøvrighed støtter i skrivelse af 3. oktober 2005 Menighedsrådets indsigelse.

Udenrigsministeriet anfører på vegne Den russiske Ambassade, at der allerede er mærkbare gener i form af øget koncentration af personer og biler i området samt forsøg på indtrængen på ambassadens ejendom. Ambassaden er derfor uenig i de fremlagte planer.

For så vidt angår det af Menighedsrådet anført om antallet af arrangementer, henkastning af affald mv. samt trafikale og parkeringsmæssige gener henvises til bemærkningerne herom i nedenstående afsnit Henvendelser fra ejere, lejere og brugere, interessegrupper mv.

Med hensyn til spørgsmålet om yderligere regulering af eventuel ny bebyggelse på Østerbro Stadion bemærkes, at størstedelen af den eksisterende bebyggelse på denne ejendom i lokalplanforslaget er fastlagt som bevaringsværdig, hvorfor mulighederne for ny bebyggelse på ejendommen er begrænset. Yderligere er i forslaget bestemt, at den ubebyggede kile fra Øster Allé og frem til kirkens ejendom fortsat skal friholdes for bebyggelse. Eventuel ny bebyggelse vil endvidere være reguleret ved de generelle bestemmelser om højdegrænseplaner mv. i Byggelov og Bygningsreglement.

 

Henvendelse fra ejere, lejere og brugere, interessegrupper mv.

Antal arrangementer, såvel større som mindre

I 138 af de modtagne henvendelser kritiseres den i forslaget indeholdte grænse på højst 75 større arrangementer (med mere end 10.000 tilskuere/deltagere) årligt. Det gøres gældende, at dette vil være en væsentlig forøgelse af de hidtil afholdte 50-55 større arrangementer årligt, som allerede findes belastende for omgivelserne.

I 33 af disse henvendelser anføres endvidere, at også mindre arrangementer bør begrænses og/eller indgå i det samlede antal tilladte arrangementer.

Endvidere gøres det i 11 henvendelser gældende, at også arrangementer i Fælledparken og/eller på Øster Allé bør indgå i vurderingen.

Endelig betvivles i én henvendelse, at der efter planloven lovligt kan indlægges en begrænsning på antallet af arrangementer, og at en sådan bestemmelse derfor vil være ugyldig og ganske virkningsløs.

Bemærkning

Forvaltningen skal i denne forbindelse fastslå, at der i henhold til den nugældende lokalplan nr. 137 kan afholdes et ubegrænset antal såvel større som mindre arrangementer, blot disse er af idrætsmæssig art. Den i forslaget indeholdte begrænsning på 75 større arrangementer er naturligvis udtryk for et skøn, og der er således intet til hinder for, at dette antal reduceres yderligere.

For så vidt angår mindre arrangementer – d.v.s. arrangementer med under 10.000 tilskuere/deltagere – bemærkes, at den talmæssige grænse ligeledes er udtryk for et skøn over, hvornår et givet arrangement, set i lyset af en maksimal kapacitet på over 40.000 tilskuere/deltagere, er særligt belastende for omgivelserne. Grænsen for, hvornår et arrangement kan betragtes som "større" kan således tilsvarende nedsættes.

Endvidere bemærkes, at en reduktion i forhold til det nuværende aktivitetsniveau – som foreslået i dele af henvendelserne, herunder ved medregning af også mindre arrangementer og/eller arrangementer i Fælledparken mv. – vil være uden virkning, idet det nuværende aktivitetsniveau, uagtet en ny lokalplans bestemmelser, vil kunne videreføres som "fortsat lovlig anvendelse", idet en forud for en lokalplanens tilvejebringelse lovligt etableret anvendelse altid vil kunne videreføres uanset den senere tilvejebragte lokalplanens bestemmelser. Først når den hidtidige anvendelse måtte være bragt til ophør i 3 år, er anvendelsen bundet af den ny lokalplans bestemmelser.

Med hensyn til arrangementer i Fælledparken og/eller på Østre Allé bemærkes, at hverken Fælledparken eller Øster Allé er omfattet af lokalplanområdet. Eventuelle arrangementer, uanset art, kræver i hvert enkelt tilfælde tilladelse fra Vej & Park som henholdsvis park- og vejmyndighed. Disse tilladelser er således en rent kommunal beslutning og ses ikke at burde have indflydelse på det forretningsmæssige råderum for selskabet PARKEN Sport & Entertainment A/S, idet samtidig bemærkes, at selskabet i relation til en række arrangementer under den angivne størrelsesbegrænsning på 10.000 tilskuere/deltagere er i konkurrence med en række andre lokaliteter i den indre del af regionen uden aktivitetsbegrænsninger.

Endelig bemærkes med hensyn til lovmedholdeligheden af i lokalplanen at optage bestemmelse om antallet af større arrangementer, at en sådan mulighed ganske vist ikke udtrykkeligt er indeholdt i det i planlovens § 15, stk. 2, indeholdte "katalog" over emner, der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan, men som dog generelt giver mulighed for regulering af ejendommes anvendelse. Sammenholdt med samme lovs formålsparagraf, der udtrykkeligt foreskriver at inddrage miljøhensyn i planlægningen, finder forvaltningen dog at den fornødne hjemmel er til stede.

I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at kommunen i lokalplan nr. 177 "Ydre Nordhavn" indlagde et maksimum på 30 trailertilkørsler pr. døgn til færgelejerne – ikke hensyn til miljøet i lokalplanområdet, men for at begrænse generne for de tilstødende boligkvarterer på Østerbro, hvorigennem tilkørslen nødvendigvis måtte foregå.

Spørgsmålet om bestemmelsens lovlighed blev af D.F.D.S. indbragt for domstolene, og Højesteret afgjorde ved dom af 27. april 1990 (UfR 1990, s. 465-470), at bestemmelsen var lovmedholdelig og gyldig.

Den foreslåede lokalplanbestemmelse, hvorefter antallet af større arrangementer i Parken begrænses under hensyn til den omliggende boligbebyggelse, må efter forvaltningens opfattelse ganske kunne sidestilles hermed.

Derimod findes der ikke hjemmel til i lokalplanen at indføje en tidsmæssig begrænsning af de enkelte arrangementers varighed. En sådan grænse må i givet fald, som det allerede er tilfældet for koncertarrangementer, fastsættes med hjemmel i miljølovgivningen.

 

Trafikforhold

I 50 henvendelser kritiseres trafikforholdende i forbindelse med arrangementer. Disse betegnes som kaotiske med stærkt nedsat fremkommelighed ikke alene for kørende trafik, men tillige for cyklende og gående.

Bemærkning

De trafikale forhold i lokalplanområdets omgivelser i forbindelse med større arrangementer kan ikke reguleres i lokalplanen. Det kan naturligvis ikke undgås, at tilkomst og afgang af et større antal personer til et arrangement vil påvirke trafikafviklingen i kvarteret, og lokalplanforslaget indeholder derfor blandt andet en begrænsning af antallet af større arrangementer.

I forbindelse med større arrangementer belastes de omliggende veje både af mere biltrafik, bus- og cykeltrafik og af gående. Afviklingen af de forskellige trafikarter er ikke hurtig og smidig i forbindelse med arrangementerne, men Vej & Park har ikke observeret uhåndterbare trafikafviklingsmæssige problemer. Der er nogen køkørsel, men trafikken bryder ikke sammen. De mange fodgængere og det smalle fortovsareal foran Parken betyder, at det er vanskeligt af holde fodgængere, cyklister og bilister adskilt, og biltrafikken foregår derfor i et langsomt tempo.

I Øster Allé-projektet foreslås det, at vejbane og cykelstier flyttes over i den sydlige side af tracéet (modsat Parken). Derved opnås blandt andet en betydelig udvidelse af fodgængerområdet mellem Trianglen og Parken, hvilket skønnes at øge såvel sikkerheden som forbedre trafikafviklingen især for fodgængere i forbindelse med større arrangementer.

 

Parkeringsforhold

I 94 henvendelser anføres, at parkeringsmulighederne i kvarteret er helt utilstrækkelige i forbindelse med arrangementer i Parken, og at der derfor i vidt omfang parkeres på ethvert ledigt areal, uanset om parkering det pågældende sted er ulovlig. Dette bevirker i givet fald stærkt nedsat fremkommelighed for brand- og redningskøretøjer, ligesom beboere i kvarteret ikke har mulighed for at parkere i blot nogenlunde rimelig afstand fra deres bolig.

Det foreslås derfor i 17 henvendelser, at der som forudsætning for en eventuel ny lokalplan skal etableres et betragteligt antal parkeringspladser i konstruktion.

Bemærkning

Forvaltningen skal hertil bemærke, at der i lokalplanforslaget er optaget krav om parkeringsdækning i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2001 og det vedtagne forslag til Kommuneplan 2005, hvilket i øvrigt tillige er i overensstemmelse med den nugældende lokalplan nr. 137.

Der vil således ved eventuel etablering af nyt etageareal til serviceerhverv blive forlangt etableret 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal, hvilket ved fuld udnyttelse af muligheden herfor vil være ensbetydende med etablering af yderligere 130 parkeringspladser.

Da stadionanlæggets tilskuerkapacitet også efter udskiftning af tribunen langs P. H. Lings Allé vil være stort set uændret, giver dette ikke baggrund for at stille yderligere krav til parkeringsdækning.

Gennem blandt andet særkørsler af HT søges det i øvrigt at fremme anvendelsen af kollektiv transport til arrangementer, men da parkeringsdækningen på Indre Østerbro i sig selv er sparsom i forhold til bilejerskabet, bliver belastningen naturligvis større ved arrangementer af en vis størrelse, hvilket imidlertid kun kan reguleres ved den i lokalplanforslaget indeholdte begrænsning i antallet af arrangementer.

I forbindelse med implementeringen af parkeringsstrategien for København over de næste 10 år vil der i de indre brokvarterer blive etableret 4.000 parkeringspladser i konstruktion samtidig med, at der fjernes i alt 1.000 parkeringspladser på gadeplan. Dette vil betyde, at den lokale parkeringsdækning på Indre Østerbro forbedres, hvilket igen vil afhjælpe noget af parkeringspresset på lokalvejene ved større arrangementer i Parken.

 

Støj i forbindelse med arrangementer

I 89 henvendelser fremhæves støjgener i forbindelse med arrangementer, såvel før som under og efter disse, som en væsentlig belastning for omgivelserne. Heraf finder 10 indsigere koncerter særligt belastende, medens 9 anser motorsport (speedway) for det største støjproblem. I én henvendelse gøres gældende, at den i forslaget indeholdte støjgrænse i skel mod naboejendom på 60 dB(A) er for høj.

Bemærkning

Det skal hertil bemærkes, at den i lokalplanforslaget indeholdte grænse for støj fra arrangementer på 60 dB(A) i skel mod naboejendommen er identisk med den af Miljøkontrollen allerede fastsatte grænse for støjbelastning i forbindelse med koncerter på stadionanlægget.

Miljøkontrollen har ikke hidtil registreret overskridelser af denne grænseværdi undtagen i ét tilfælde (et speedway-arrangement), hvilket skyldtes, at ventilationslemme i stadionanlægget mod Brumleby var blevet holdt åbne.

Det tilføjes, at der i de senere år har været afholdt ét speedway-arrangement årligt, hvilket fortsat vil kunne afholdes som en "fortsat lovlig anvendelse", selv om en ny lokalplan måtte forbyde motorsport. Derimod vurderes det muligt i lokalplanen at fastlægge en begrænsning af det årlige antal motorsportsarrangementer.

Eventuelle støjgener som følge af publikums ankomst til eller afgang fra anlægget kan ikke reguleres i lokalplanen, men kan efter omstændighederne indebære en overtrædelse af politivedtægten.

 

Affald og publikumsadfærd i øvrigt ved arrangementer

I 94 henvendelser fremhæves henkastning af forskelligt affald, såvel på veje som på privat grund, og (dele af) publikums adfærd i øvrigt til og fra stadion, såsom urinering, støjende og truende eller voldelig adfærd, som en væsentlig belastning for kvarteret.

Det foreslås i den forbindelse i 8 henvendelser, at der som forudsætning for en ny lokalplan for Parkens regning skal etableres et betydeligt antal toiletter/pissoirer langs Øster Allé.

Bemærkning

Forvaltningen skal hertil bemærke, at der ikke i lokalplanen kan optages bestemmelser vedrørende adfærd på vej til og fra stadion, og der er ikke i lovgivningen hjemmel til at pålægge Parken udgifter til renholdelse af omliggende veje og/eller til etablering af toiletfaciliteter langs vejene.

Belastende publikumsadfærd kan imidlertid indebære en overtrædelse af politivedtægten eller, i grovere tilfælde, af straffeloven, hvilket det imidlertid påhviler Politiet at gribe ind overfor.

Uagtet der ikke kan stilles krav herom, har PARKEN Sport & Entertainment A/S tilbudt efter nærmere aftale at bidrage til den kommunale renholdelse af de omliggende veje, ligesom selskabet har tilbudt at stille pissoirer op i området omkring Parken til brug blandt andet ved større arrangementer her.

PARKEN Sport & Entertainment A/S har endvidere erklæret sig indforstået med at indtræde i en følgegruppe med repræsentanter for kommunen, andre arrangører og lokalområdet, der regelmæssigt skal evaluere erfaringerne i forbindelse med arrangementer i og omkring lokalplanområdet samt Fælledparken.

 

Muligheden for etablering af biograf

I 22 henvendelser protesteres mod, at forslaget åbner mulighed for i en ny tribune langs P. H. Lings Allé at etablere et biografcenter med op til 1.000 pladser, idet det gøres gældende, dels at der ikke er et lokalt behov herfor, dels at en sådan biograf yderligere vil belaste parkeringssituationen i kvarteret og medføre øgede støjgener ved publikums færden til og fra biografen.

Bemærkning

Det bemærkes, at søgningen til en eventuelt kommende biograf må antages i det væsentligste at ske i aftentimerne, hvor behovet for parkering til kontordelen i stadionanlægget vil være begrænset. Der skulle således være grundlag for en vis dobbelt udnyttelse af nuværende og kommende parkeringspladser.

Endvidere b emærkes, at et biografcenter i givet fald ville blive etableret i en ny tribune langs P. H. Lings Allé, fjernest fra Brumleby, og tilkørsel blandt andet vil ske fra den i forvejen stærkt trafikerede Østerbrogade.

Forvaltningerne finder imidlertid intet at indvende mod, at muligheden for etablering af et biografcenter udgår af lokalplanen.

 

Borgerdialogen

I 13 henvendelser kritiseres, at kommunen ikke som foreslået af NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S forud for lokalplanforslaget har gennemført en dialogproces med deltagelse af PARKEN Sport & Entertainment A/S, naboerne til Parken og andre interesserede.

Bemærkning

Forvaltningerne skal hertil bemærke, at offentlighedsproceduren har fulgt ganske de samme retningslinier som for øvrige lokalplaner i kommunen, herunder med hensyn til annoncering, lokal udstilling, en planens hjemmeside og et borgermøde i lokalområdet.

NIRAS A/S fremsendte i sin tid tilbud til kommunen bestående af to dele, dels at selskabet udarbejdede en rapport om de miljømæssige konsekvenser af planforslagene, dels at selskabet forestod en dialogproces med deltagelse af PARKEN Sport & Entertainment A/S, brugere af Parken og Østerbro Stadion samt repræsentanter for ejere og lejere i de omliggende bebyggelser.

Forvaltningerne fandt at der i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene var størst behov for i første omgang at få belyst de miljømæssige forhold, jf. i øvrigt ovennævnte bemærkning om etablering af en følgegruppe til evaluering af erfaringerne i forbindelse med arrangementer i og omkring lokalplanområdet og Fælledparken.

 

Øvrige forhold

I 6 henvendelser kritiseres det, at det i den til lokalplanforslaget hørende redegørelse for forslagets baggrund mv. nævnes, at en eventuelt kommende Metroringbane vil bedre trafikafviklingen i forbindelse med arrangementer i Parken, da denne bane endnu ikke er endeligt besluttet og i givet fald først vil kunne tages i brug efter en længere årrække.

Bemærkning

Forvaltningerne skal hertil bemærke, at selv om metroringbanen ikke for nærværende er endeligt besluttet, er den skitsemæssige projektering heraf, herunder med hensyn til lokalisering af kommende stationer, dog så vidt fremskreden, at det er fundet relevant at redegøre herfor i den til planforslagene hørende redegørelse.

 

I 3 henvendelser gøres gældende, at genhusning af Fælledklubberne bør være løst inden en udskiftning af "Coca Cola-tribunen", hvor klubberne for nærværende har deres faciliteter.

Bemærkning

Indledningsvis bemærkes, at eventuel udskiftning af denne ældre tribune langs P. H. Lings Allé med en ny tribune af tilsvarende dimensioner i givet fald ville kunne gennemføres på det nugældende plangrundlag og således ikke fordre en ny lokalplan.

Spørgsmålet om et eventuelt erstatningslejemål for Fælledklubberne beror på en kommende forhandling. Forvaltningerne forudsætter, at eventuelt erstatningslejemål ikke medfører øgede udgifter for Københavns Kommune samt at forhandling om lejemålene tages op med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen, når dette måtte blive aktuelt.

PARKEN Sport & Entertainment A/S har erklæret at ville indestå for, at eventuelle erstatningslejemål for Københavns Idrætsanlægs administrationslokaler samt Fælledklubbernes nuværende omklædnings- og klubfaciliteter ikke i forhold til gældende aftaler medfører øgede udgifter for kommunen.

 

I 4 henvendelser gøres gældende, at lokalplanforslaget er SMV-pligtigt efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I 4 henvendelser anføres, at forslagene kræver VVM og regionplantillæg efter § 6 c i lov om planlægning.

Bemærkning

Forvaltningerne har screenet planforslagene for SMV og ikke fundet udarbejdelsen heraf for påkrævet, idet forslagene ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, hvilket er offentligt bekendtgjort den 4. maj 2005.

Afgørelsen er af Brumleby Almene Andelsboligforening og af Foreningen af Husejere på Olufsvej indbragt for Naturklagenævnet. Nævnets afgørelse foreligger ikke for nærværende.

For så vidt angår spørgsmålet om eventuel udarbejdelse af VVM og regionplantillæg bemærkes, at dette spørgsmål afgøres af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) som regionplanmyndighed. Afgørelsen kan efterfølgende indklages for Naturklagenævnet.

HUR har i sin udtalelse over planforslagene, jf. ovenfor i afsnittet Henvendelser fra offentlige myndigheder, oplyst endnu ikke at have taget stilling til dette spørgsmål.

 

I 2 henvendelser gøres gældende, at der forud for vedtagelsen af forslaget til tillæg til Kommuneplan 2001 skulle have været indkaldt ideer og forslag mv., jf. § 23 c i lov om planlægning.

Bemærkning

Forvaltningerne kan ikke tilslutte sig dette, idet der er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, jf. ovennævnte lovbestemmelse.

Spørgsmålet er af Brumleby Almene Andelsboligforening indbragt for Naturklagenævnet, hvis afgørelse ikke foreligger for nærværende.

 

Økonomi

Vej & Parks udgifter til renholdelse af omliggende veje har i 2005 andraget gennemsnitligt ca. 18.600 kr. pr. fodboldkamp og ca. 23.400 kr. for koncerterne. I det omfang antallet af arrangementer måtte blive forøget, vil disse udgifter stige tilsvarende. Det bemærkes dog, at PARKEN Sports & Entertainment A/S har erklæret sig villig til at medfinansiere renholdelse af området omkring Parken. Herudover skønnes forslagene ikke at ville have økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Høring

-

 

 

BILAG VEDLAGT

1.      Referat af borgermødet

2.      Resultat af evalueringsskemaer

3.      Oversigt over modtagne henvendelser

4.      Oversigt over indholdet af henvendelserne

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTER SØREN PINDS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

A.     Offentliggørelsesmaterialet omfattende indstilling med bilag, orienteringsfolder og forslaget til lokalplan og til kommuneplantillæg.

B.     Kopi af de i bilag 3 nævnte henvendelser

 

 

 

 

 

 

 

Mette Lis Andersen                                Paul Sax Møller