Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

15.      Forslag til lokalplan "Bisiddervej"

 

BTU 651/2005  J.nr. 611:208.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at   forslag til lokalplan "Bisiddervej" for området begrænset af Bisiddervej, Lygten, Oldermandsvej og skellet til boligbebyggelsen ved Frimestervej vedtages med henblik på offentliggørelse

at   indsigelsesfristen fastsættes til 2 måneder

at   offentliggørelsen annonceres i områdets lokalpresse

at   der gennemføres den foreslåede dialogstrategi bestående af en hjemmeside for planen, en lokal plancheudstilling samt et borgermøde tilrettelagt som et orienteringsmøde.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget tiltrådte i sit møde den 24. november 2004 forvaltningens redegørelse om udarbejdelse af et lokalplanforslag for området mellem Bisiddervej, Lygten, Oldermandsvej og skellet til boligbebyggelsen ved Frimestervej. Økonomiudvalget tiltrådte i sit møde den 7. december 2004 redegørelsen med hensyn til udarbejdelse af et tilhørende forslag til kommuneplantillæ g.

Baggrunden var en ansøgning fra S&J Gruppen A/S, der ejer Lygten 47-49 (tidligere Ankerstjerne Film- og Videolaboratorium), om udarbejdelse af en lokalplan for de tre ejendomme Lygten 47-49, Lygten 51 (Statoil-servicestation) og Lygten 53 (Netto-butik) med henblik på opførelse af en boligbebyggelse med butikker m.v. i stueetagen.

Efterfølgende har Arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard A/S udarbejdet et skitseprojekt til en boligbebyggelse i 5 etager og penthouse-etage placeret ud mod Lygten med butikker m.v. i stueetagen og parkering i kælderen. Projektet indeholder 65 boliger med en gennemsnitsstørrelse på 97 m2. Projektet følger i hovedsagen de bebyggelsesprincipper, der fremgik af ovennævnte startredegørelse, og har dannet udgangspunkt for lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med rammerne i Forslag til Kommuneplan 2005. Endelig vedtagelse af lokalplanen vil til sin tid forudsætte, at disse rammer er vedtaget.

Lokalplanen fastlægger området til boligbebyggelse med helårsboliger med en gennemsnitsstørrelse på mindst 95 m2 samt med mulighed for indretning af kollektive anlæg og institutioner. Stueetagen fastlægges til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker m.v. samt liberale erhverv. På ejendommen Lygten 51 må der endvidere indrettes en servicestation.

Bebyggelsen skal placeres inden for nærmere fastlagte byggefelter. Nærmest Lygten er bebyggelsen i 1 etage (fremskudt butiksetage), mens boligbebyggelsen placeres tilbagetrukket fra vejen og opføres i 5 etager og tagetage, der kan udformes som en penthouse-etage. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 130 svarende til en byggemulighed på ca. 10.000 m2 etageareal.

Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, der trådte i kraft den 21. juli 2004. Forvaltningen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en tilhørende miljørapport.

 


SAGSBESKRIVELSE

S&J Gruppen A/S har erhvervet det tidligere Ankerstjerne Film- og Videolaboratorium, ejendommen matr.nr. 332, 1093 og 1292 Utterslev, København, Lygten 47-49. På denne ejendom og naboejendommene matr.nr. 629 og 630 Utterslev, København, Lygten 51 og 53, der i dag rummer henholdsvis en Statoil-servicestation og en Netto-butik, ønskes opført en boligbebyggelse i 5 etager og penthouse-etage placeret ud mod Lygten med butikker og en servicestation i stueetagen samt parkering i kælderen på grundlag af et skitseprojekt udarbejdet af Arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard A/S.

Projektet har et samlet etageareal på ca. 9.375 m2, heraf ca. 6.300 m2 til boliger fordelt på 65 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 97 m2, ca. 1.900 m2 til butikker m.v. samt ca. 1.150 m2 overdækkede arealer i stueetagen fortrinsvis i forbindelse med servicestationen. Det samlede grundareal udgør 7.772 m2, heraf 109 m2 vejareal, hvorved bebyggelsesprocenten er 122.

Projektets disponering følger i hovedsagen de bebyggelsesprincipper, der fremgik af forvaltningens redegørelse om igangsætning af arbejdet med lokalplanforslaget "Bisiddervej", tiltrådt af Bygge- og Teknikudvalget i mødet den 24. november 2004 (565/2004).

Projektets udformning og omfang har været drøftet på en række møder mellem ansøger og forvaltningen. 

Projektet kan eventuelt forventes etapedelt, således at første etape vil omfatte Lygten 47-49 og Lygten 51, mens anden etape vil omfatte Lygten 53, idet ejeren af denne ejendom, Netto A/S, ikke har ønsket at indgå i projektet på nuværende tidspunkt.

Realisering af projektet, herunder en eventuelt etapedelt gennemførelse, forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan inden for rammerne i Forslag til Kommuneplan 2005, der forventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen i december 2005 som gældende kommuneplan. Lokalplanforslaget er udarbejdet for området begrænset af Bisiddervej, Lygten, Oldermandsvej og skellet til boligbebyggelsen ved Frimestervej.

 

Lokalplanområdet og kvarteret

Lokalplanområdet ligger i NordVest-kvarteret i bydelen Bispebjerg. Lygten 47-49, som er det tidligere Ankerstjerne Film- og Videolaboratorium, har hidtil rummet en 1-2 etagers, sammensat erhvervsbebyggelse, som nu er under nedrivning. Den vestlige del af ejendommen (matr.nr. 1093 og 1292 Utterslev, København) fremtræder som et grønt areal, der fungerer som friareal for boligbebyggelsen Frimestervej 2-18.

Lygten 51 anvendes til servicestation og kiosk/nærbutik i 1 etage, mens Lygten 53 rummer en Netto-butik indrettet i en nyere 1-etages bygning.

Umiddelbart vest for lokalplanområdet, ud mod Frimestervej, ligger en 5-etagers stokbebyggelse opført i 1940'erne.  

Nord for Oldermandsvej præges kvarteret af 5 etagers boligbebebyggelser. Disse parkbeb yggelser er udformet som åbne karreer, stok- og vinkelbebyggelser med grønne arealer imellem.

Området øst for Lygten præges af fritliggende, lave bygninger oprindelig opført som fagforeningshuse i 1960'erne. Et af husene anvendes i dag af Teknisk Skole. På hjørnet af Lygten og Tagensvej ligger Lygten Varmeværk, der med sit store volumen og sin høje skorsten udgør et markant vartegn i området. Mellem varmeværket og Bispebjerg Station opføres en kollegiebebyggelse i to punkthuse med henholdsvis 9 og 10 etager. På hjørnet af Lygten og Fyrbødervej opføres en bebyggelse i 3-4 etager med særboliger.

Umidelbart syd for Bisiddervej, på "Enighedens" tidligere grund, opføres en boligbebyggelse og en børneinstitution. Ud mod Lygten og Bisiddervej er bebyggelsen i 5 etager samt penthouse-etage og ligger placeret tilbagetrukket fra vejlinien.

Det øvrige område omkring Bygmestervej og langs nordsiden af Rentemestervej præges af blandet erhverv (serviceerhverv og lettere industri). Langs sydsiden af Rentemestervej på den tidligere Glud & Marstrand-grund opføres en større boligbebyggelse med et offentligt tilgængeligt grønt område.

Lokalplanområdet har nær adgang til et varieret udbud af butikker, dels i det nærliggende Nørrebro Bycenter, dels på Nørrebrogade/Frederikssundsvej. Langs Tagensvej ligger en række mindre butikker, og i selve lokalplanområdet ligger en Netto samt en nærbutik i forbindelse med Statoil-servicestationen.

Området ligger tæt på Lersøparken, Grundtvigsskolen og nye børneinstitutioner ved Bygmestervej og Tagensvej/Lersøparken. Der er god adgang til kollektiv trafik med kort afstand til Bispebjerg Station og flere buslinier.

 

Forslag til lokalplan

Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægningen i Forslag til Kommuneplan 2005. Endelig vedtagelse af lokalplanen vil til sin tid forudsætte, at disse rammer er vedtaget som gældende kommuneplanlægning.

I lokalplanforslaget fastlægges området til boligbebyggelse med helårsboliger med en gennemsnitsstørrelse på mindst 95 m2 og med mulighed for indretning af kollektive anlæg og institutioner m.v. Stueetagen fastlægges til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker m.v. samt liberale erhverv m.v. På ejendommen matr.nr. 629 Utterslev København, Lygten 51, må der endvidere indrettes en servicestation.

Bebyggelsen skal placeres inden for nærmere fastlagte byggefelter. Ud mod Lygten er bebyggelsen i 1 etage, mens etageboligbebyggelsen, der ligger tilbagetrukket fra vejen, skal opføres i 5 etager samt tagetage, der kan udformes som en penthouse-etage. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 130 (svarende til en byggemulighed på ca. 10.000 m2 etageareal).

Friarealet skal udgøre mindst 50 pct. af boligetagearealet og mindst 10 pct. af erhvervsetagearealet. Parkeringsdækningen fastlægges til 1 plads pr. 100 m2 etageareal. Mindst 2/3 af det krævede antal parkeringspladser skal etableres i konstruktion

Forslaget indeholder endvidere bestemmelser om bebyggelsens udformning, om skiltning, reklamering m.v. samt om udformningen af de ubebyggede arealer.

 

Dialogstrategi

Under hensyn til at lokalplanforslaget muliggør omdannelse af et hidtidigt erhversområde til etageboligbebyggelse med butikker m.v. i stueetagen foreslås etableret følgende aktiviteter i offentlighedsperioden:

·        Oprettelse af en særlig hjemmeside, bestående af en informationsdel og en dialogdel vedrørende lokalplanforslaget

·        Gennemførelse af en plancheudstilling i lokalområdet

·        Gennemførelse af et borgermøde i lokalområdet i form af et orienteringsmøde

 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal der foretages en miljøvurdering af, om bl.a. en fysisk plan får væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis den gør, skal der udarbejdes en miljøvurdering.

I mødet den 9. december 2004 tiltrådte Borgerrepræsentationen (608/04) en indstilling, hvorefter Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen bemyndiges til at foretage den forudsatte screening af en af loven omfattet plan med hensyn til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering. 

Den bebyggelse, der muliggøres ved lokalplanen, vil med hensyn til placering, udformning, omfang, højde og lignende indgå på en harmonisk måde i forhold til de eksisterende og kommende bebyggelser langs Lygten og det bagved liggende etageboligområde og vurderes ikke at medføre en væsentlig ændring af lokalområdets trafikale belastning.

I forhold til den nuværende uhomogene bebyggelse langs Lygten vil lokalplanforslaget muliggøre en forskønnelse og en rumlig opstramning, hvor overvejende sammenhængende etagebebyggelser langs denne del af Lygten danner en klar bygningsfront i forhold til det overfor beliggende område med fritliggende bygninger i parklignende omgivelser.

For så vidt angår kulturhistoriske bevaringsinteresser i området, har Københavns Bymuseum i sit høringssvar i forbindelse med den foretagne høring om udarbejdelse af lokalplanforslaget meddelt, at man ingen bemærkninger har.

Lokalplanforslaget vurderes ikke at medføre, at der skal foretages en miljøvurdering heraf, idet planforslaget ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse og omfang samt i forhold til lokalområdets nuværende udformning og karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning herpå.

Beslutningen vil blive offentliggjort samtidig med, at lokalplanforslaget offentliggøres.

 

Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste til miljøvurdering

Sagen er miljøvurderet og har ikke væsentlige miljømæssige påvirkninger.

 

Høring

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har Plan & Arkitektur foretaget høring af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Københavns Energi, Københavns Bymuseum samt Kvarterløft Nord-Vest.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har meddelt ikke at have bemærkninger, mens Uddannelses- og ungdomsforvaltningen og Kvarterløft Nord-Vest ikke har afgivet bemærkninger.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen meddeler, at forvaltningen ikke ønsker at etablere institution i området. Forvaltningen ønsker medtaget sædvanlig lokalplanbestemmelse om mulighed for etablering af boliger til særlige grupper.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollens oplysninger om miljøforholdene er indarbejdet i bilag 1, afsnittet om "Baggrund for lokalplanforslaget", jf. ovenstående.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Københavns Energi har ingen bemærkninger vedrørende vand, fjernvarme, afløb og el, men gør opmærksom på bygassens positive egenskaber. Da der imidlertid ikke er hjemmel i planloven til at optage bestemmelser i en lokalplan om tilslutning til bygasnettet, har dette ikke afspejlet sig i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget indeholder sædvanlig bestemmelse om tinglysning af eventuelt fornødne deklarationer vedrørende sikring af ledninger.

Københavns Bymuseum meddeler, lokalplanområdet ligger i en del af kommunen, der ikke tidligere har været undersøgt arkæologisk og ønsker derfor foretaget en forundersøgelse i forbindelse med det kommende byggeri for at klarlægge eventuelle arkæologiske forekomster i området. Vedrørende kulturhistoriske bevaringsinteresser har Bymuseet ingen bemærkninger.

Lokalplanforslaget indeholder en kommentar om, at udgravningsarbejder kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til museumsloven, og at Københavns Bymuseum som repræsentant for Kulturarvstyrelsen bør kontaktes i god tid, forinden arbejdet påbegyndes.

De indkomne bemærkninger er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor som bilag A-F.

 

BILAG VEDLAGT

1.      Forslag til lokalplan "Bisiddervej" med hovedafsnittene "Baggrund for lokalplanen", "Forslag til lokalplan Bisiddervej" og "Forholdet til øvrig planlægning og lovgivning".

 

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

A.     Skrivelse af 31. oktober 2005 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollen

B.     Skrivelse af 25. januar 2005 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Københavns Energi, Forsyning

C.     Skrivelse af 20. december 2004 fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

D.     E-mail af 20. januar 2005 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen

E.      E-mail af 21. januar 2205 fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

F.      Skrivelse af 19. januar 2005 fra Københavns Bymuseum                 

 

 

Ulrik Winge