Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

5.      Hastighedsplan - revideret etapeplan 2007-2012

 

BTU 662/2005  J.nr. 0421.0003/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at   Bygge- og Teknikforvaltningen arbejder videre med gennemførelsen af områder med 40 km/t zoner ud fra denne reviderede etapeplan

at   planerne for de enkelte hastighedszoner i områderne forelægges udvalget til godkendelse, før de sættes i værk

at   hastighedsplanen indgår i den årlige prioritering af Vej & Parks anlægsramme

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget har tidligere godkendt forslag til etapeplan for hastighedsplan, og at Bygge- og Teknikforvaltningen forelægger en revideret etapeplan hvert andet år. Forudsætningen i etapeplanerne er, at hastighedszonerne er etableret på lokalgaderne i hele København inden udgangen af 2012.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen har nu fået et par års erfaringer med udformning af hastighedszonerne ud fra lokale forhold og de krav, som Vejdirektoratet stiller. Dette har også givet erfaringer med valg af foranstaltninger og den tilhørende økonomi.

 

På denne baggrund stilles forslaget til en revideret etapeplan for perioden 2007-2012, som det fremgår af det vedlagte kortbilag. Udgifterne til gennemførelsen af den resterende del af planen er vurderet til ca. 45 mio. kr., hvilket er væsentligt dyrere end tidligere antaget 28 mio. kr. Årsagerne til fordyrelserne ligger i erfaringer med, at det er nødvendigt med flere fysiske foranstaltninger for at opnå effekterne end først antaget, samt at det vurderes rimeligt med en god byrumsmæssig kvalitet på de trafiktekniske løsninger.

 

Hvis den nuværende ramme fastholdes, vil alle hastighedszonerne først være etableret omkring år 2023, hvilket er uheldigt, da hastighedszonerne er en del af den samlede Trafiksikkerhedsplan for Københavns Kommune. Trafiksikkerhedsplanen har et mål om, at antallet af alvorligt tilskadekomne skal være reduceret 40 % ved udgangen af 2012.

 


SAGSBESKRIVELSE

Bygge- og Teknikudvalget godkendte på møderne 6. juni 2001 (BTU 289/2001), 26. november 2003 (BTU 536/2003) og 6. april 2005 (BTU 188/2005) hhv. forslag til etapeplan for gennemførelse af Københavns Kommunes hastighedsplan, forslag til revideret etapeplan for hastighedsplanen samt forslag til projekter for 2005 og 2006.

 

Forudsætningen i etapeplanerne er, at hastighedszonerne er etableret på lokalgaderne i boligområderne i hele København inden udgangen af 2012.

 

Status efteråret 2005 er, at der er etableret 40 km/t zoner i Middelalderbyen, i delområder i Valby, Kongens Enghave, Ydre Østerbro, Vigerslev (privat) samt østlige del af Amager. I 2006 bliver der etableret 40 km/t hastighedszoner i et område i Nordvestkvarteret og på Østerbro. De etablerede områder fremgår af kortet (bilag 1).

Det fremgår tillige, hvor og hvornår de resterende hastighedszoner foreslås etableret.

 

Forudsætningerne for, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at gennemføre 40 km/t zoner, har ændret sig siden godkendelsen af den første etapeplan af 2001. Gennemførelsen af hastighedsplanen sker i overensstemmelse med de trafik- og bymiljøplaner, der udarbejdes for de forskellige bydele, også tidsmæssigt. Dette har især haft betydning for valget af de første områder. Tilsvarende skal gennemførelsen af hastighedsplanen planlægges i sammenhæng med de øvrige projekter, der sættes i værk i byen.

 

For trafikanterne er det lettest at forstå, hvis hastighedszonerne etableres i større områder ad gangen og i højere grad end tidligere etableres fra Københavns centrum og ud.

 

I takt med at byen hele tiden udvikles, og der sker ændringer i den øvrige planlægning, må det forventes, at forudsætningerne for gennemførelsen af hastighedsplanen kan ændres løbende. Bygge- og Teknikudvalget besluttede også allerede i 2003, at etapeplanen revideres løbende og forelægges Bygge- og Teknikudvalget hvert andet år.

 

Bygge- og Teknikforvaltningen har nu et par års erfaringer med udformning af zonerne ud fra lokale forhold og de krav, som Vejdirektoratet stiller. Der gælder blandt andet, at der skal søges tidsbegrænset dispensation for at bruge zonetavlerne i de enkelte zoner.  Zonerne etableres forsøgsvis ca. 1 år, og gøres efter positiv evaluering permanente. Kommende vejregler vil stille krav om, hvor store de enkelte zoner må være, og hvor tæt de fysiske foranstaltninger skal placeres. Dette betyder også, at der nu er flere erfaringer med, hvor meget det koster at gennemføre de resterende hastighedszoner.

 

De hidtidige erfaringer samt kommende vejregler betyder, at de samlede udgifter til etablering af hastighedszoner må revurderes. Der skal etableres flere foranstaltninger som bump, indsnævringer og små rundkørsler for at opnå den ønskede effekt på bilisternes hastighed, og foranstaltningerne skal samtidig fremstå som ordentlige helheder i byrummene – f.eks. med træer.

 

Udover øgede udgifter har det også vist sig, at der kræves en større arbejdsindsats i projekteringen end forventet.

 

 

Forslag til etapeplan:

På baggrund af ovenstående forudsætninger og overvejelser foreslås gennemførelse af områder med 40 km/t zoner i København gennemført efter nedenstående prioriteringsliste. Prioriteringslisten og de allerede etablerede zoner kan ses illustreret på vedlagte kort (bilag 1). 

 

Etape   Områder                                                                     Udgift

1          Indre By, Vesterbro, Christianshavn, Holmen,

            Amager (del)                                                              ca. 9 mio.

2          Nørrebro, Østerbro                                                   ca. 7 mio.

3          Amager                                                                       ca. 7 mio.

4          Valby, Vigerslev                                                        ca. 6 mio.

5          Vanløse, Husum                                                        ca. 9 mio.

6          Brønshøj, Bispebjerg, Emdrup                                 ca. 7 mio.

                                                                                                ca 45 mio.

 

Økonomi

Udgifterne til implementering af skiltning og fysiske foranstaltninger til hastighedsplanen i Københavns lokalgader er indeholdt i Trafiksikkerhedsplan for København og blev i 2001 vurderet til 28 mio. kr. Herudover må forventes udgifter til projektering, sagsføring og stor mødevirksomhed med blandt andet beboergrupper. De allerede gennemførte og besluttede projekter (2003-2006) er vurderet til i alt 6,5 mio. kr. Som det fremgår af etapeplanen, skønnes udgifterne til de kommende områder at beløbe sig på ca. 45 mio. kr. – og det bliver dermed dyrere end før forventet at gennemføre hastighedsplanen. Samlet vurderes gennemførelse af hastighedsplanen at koste ca. 51,5 mio. kr.

Gennemførelsen inden udgangen af 2012 betyder, at den årlige ramme skal øges fra ca. 2,8 mio. kr. til gennemsnitligt ca. 8 mio. kr. Ved at fastholde rammen på det nuværende niveau vil alle hastighedszonerne først være etableret omkring år 2023, hvilket er uheldigt, da hastighedszonerne er en del af den samlede Trafiksikkerhedsplan for Københavns Kommune.

 

Miljøvurdering

Indstillingen er omfattet af BTF's positivliste for indstillinger, der skal miljøvurderes. Indstillingen er miljøvurderet i forhold til kommunens målsætninger for Trafik.

Etablering af hastighedsbegrænsningerne i boligområderne understøtter følgende målsætninger mht. trafiksikkerhed:

"Målet for trafiksikkerheden i København er, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne inden udgangen af 2012 skal være reduceret med mindst 40 % i forhold til antallet i 1998" (Københavns Kommuneplan 2001). Et af midlerne til at nå dette mål er hastighedszoner i beboelsesområderne.

En anden målsætning mht. trafikudviklingen understøttes også af etableringen af hastighedszonerne:

"Hensigtsmæssig afvikling af den nødvendige biltrafik på de bedst egnede veje, således at befolkningen udsættes for den lavest mulige miljøbelastning." (Handlingsplan for trafikafviklingen i København 2000-2005).

Indarbejdning af beplantning, hvor dette er muligt understøtter målsætningen om det visuelle miljø:

"At skabe smukkere og mere harmoniske gader og pladser, specielt hvor mange mennesker færdes" (Trafik og Miljøplan for København, 1997).

 

Høring

Projekter til kommende hastighedszonerne tager udgangspunkt i eventuelle Trafik- og Miljøplaner (i givet fald godkendt af Bygge- og Teknikudvalget), der er gældende i de enkelte områder. De kommende konkrete forslag forelægges og kommenteres af beboergrupper, grundejerforeninger eller andre repræsentanter for områderne.

Københavns Politi skal godkende projekterne til de enkelte hastighedszoner.

 

BILAG VEDLAGT

1.  Kort over eksisterende / besluttede hastighedszoner samt forslag til etapeplan for gennemførelse af områder med 40 km/t zoner i København.

 

 

Ole Bach