Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

20.      Tillæg til byfornyelsesbeslutning for "Hestestaldskarreen" (karre 6) på Indre Vesterbro

 

BTU 653/2005  J.nr. 623:113.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge – og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  Bygge- og Teknikforvaltningen bemyndiges til at lade det af Byfornyelse København udarbejdede tillæg til byfornyelsesbeslutning for Hestestaldskarreen udsende i offentlig høring i 2 måneder

at  Bygge- og Teknikforvaltningen bemyndiges til at afholde de med tillægget  til byfornyelsesbeslutningens gennemførelse forbundne udgifter.

 

 

RESUME

I byfornyelsesbeslutningen for Hestestalds-karren indgik bestemmelser om økologiske forsøgsprojekter, etablering af 3 fælles gårdanlæg med hvert sit gårdlaug, samt etablering af et beboerhus og en tagterrasse ovenpå erhvervsejendommen Gasværksvej 16, der er beliggende på matr.nr. 300 Udenbys Vester. Byfornyelsesbeslutningen indeholdt endvidere en bestemmelse for den fremtidige brug af ejendommens arealer ud mod Eskildsgade, der var udlagt til "Fælles friareal for gårdlaug 2 og 3 samt erhvervsejendommen Gasværksvej 16. Erhvervsparkering og tilkørsel i begrænset tidsrum, fra kl. 6.00 til kl. 18.00 på hverdage".

 

Ejendommen blev i 2003 solgt, og de nye ejere problematiserede både parkeringsplads og opførelse af beboerhuset. Forvaltningen vurderede muligheden for et kompromis, der opgav råden over parkeringsarealerne for bl.a. at sikre ejernes samarbejdsvilje omkring beboerhuset. Beboerne kompenseredes delvis friarealmæssigt ved at få formaliseret adgang til friarealer til den kommende institutionsbebyggelse i Eskildsgade 7-11 uden for institutionernes åbningstider. Der forelå endvidere fra

gårdlauget ønske om at de 3 gårdanlæg ændredes til 1 gårdanlæg samt 1 gårdlaug. 

 

På baggrund heraf og under hensyn til problemerne med at få en tidsmæssig delt anvendelse til at fungere uden en positiv indstilling fra ejerens side, offentliggjorde Bygge- og Teknikforvaltningen i oktober 2003 et forslag til tillæg til byfornyelsesbeslutningen. Heri ændredes anvendelsen til "Parkering og tilkørsel", således at anvendelsesmuligheden for områdets beboere udgik.

 

Ved høringsperiodens udløb var indkommet et betydeligt antal indsigelser mod forslagets bestemmelse vedrørende anvendelse af det omhandlede areal, og Bygge- og Teknikudvalget vedtog derpå i sit møde den 12. november 2003, at forslaget ikke skulle fremmes.

 

Efterfølgende har der været ført forhandlinger mellem kommunen og ejeren af matr.nr. 300 Udenbys Vester for at finde en løsning, der er acceptabel for begge parter. I  oktober 2005 nåede man frem til en enighed, som et nu udarbejdet forslag til tillæg er baseret på. Forslaget ændrer den gældende byfornyelsesbeslutnings bestemmelser om delt anvendelse af det ca.550 m2 ubebyggede areal ud for Eskildsgade 17-21. Arealet opdeles således at ca.250 m2  indgår som permanent friareal i det fælles gårdanlæg, mens det resterende ca.300 m2  store areal opretholdes som tilkørsel og parkering for ejendommen hvor der kan placeres 8 parkeringspladser. Endvidere oprettes fælles anvendelse af friarealerne for den planlagte institution Eskildsgade 7-11, således at karreens beboere kan benytte arealerne udenfor institutionens åbningstid.

 

Af  den ajourførte finansieringsplan for hele karreen fremgår, at udgiften til tillægget isoleret betragtet udgør 1.168.000 kr.

 

Tillægget til byfornyelsesbeslutningen foreslås udsendt i offentlig høring i 2 måneder. 

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I mødet den 9. maj 1996 (B.F. 1996, s. 1055-1061) tiltrådte Borgerrepræsentationen efter udvalgsbehandling det daværende Byfornyelsesudvalgs  indstilling af  2. maj 1996 om, at det af Byfornyelse København udarbejdede forslag til byfornyelsesbeslutning for Hestestaldskarreen (karré 6) godkendtes endeligt i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring § 9.

I byfornyelsesbeslutningen for Hestestalds-karren indgik bestemmelser om økologiske forsøgsprojekter og etablering af 3 fælles gårdanlæg med hvert sit gårdlaug samt om etablering af et beboerhus og en tagterrasse ovenpå erhvervsejendommen Gasværksvej 16. Gårdanlæggene og forsøgsprojekterne er i det hele etableret, bortset fra begrænsede færdiggørelsesarbejder. Endvidere er der på ejendommen Gasværksvej 16 etableret fælles vaskeri, tagterrasse med trappe- og elevatortårn og truffet beslutning om etablering af beboerlokale i tilknytning hertil.

 

Byfornyelsesbeslutningen indeholdt endvidere bestemmelse for den fremtidige brug af ejendommen Gasværksvej 16`s arealer ud mod Eskildsgade, der i beslutningen var udlagt til "Fælles friareal for gårdlaug 2 og 3 samt erhvervsejendommen Gasværksvej 16. Erhvervsparkering og tilkørsel i begrænset tidsrum". Nævnte friareal skulle kunne benyttes erhvervsmæssigt i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 18.00 på hverdage. Erhvervsmæssig benyttelse udover nævnte tidsrum skulle alene kunne ske med tilladelse fra gårdlaug 2 og 3. Friarealet skulle udformes således, at der var mulighed for benyttelse til fritidsaktiviteter, eksempelvis boldspil.

 

Under realiseringen af gårdanlæggene har ejendommen Gasværksvej 16 (matr.nr. 300 Udenbys Vester Kvarter) skiftet ejer, hvilket har vist sig at have væsentlig betydning for den fremtidige brug af det nævnte areal ud mod Eskildsgade, hvor der i beslutningen er muliggjort erhvervsparkering af tilkørsel i tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 på hverdage. Den nye ejer modsatte sig, at det pågældende areal også skulle anvendes af karreens beboere. På baggrund heraf og under hensyn til problemerne med at få en delt anvendelse til at fungere uden en positiv indstilling fra ejerens side, offentliggjorde Bygge- og Teknikforvaltningen i oktober 2003 et forslag til tillæg til byfornyelsesbeslutningen. Heri ændredes anvendelsen til "Parkering og tilkørsel", således at anvendelsesmuligheden for områdets beboere udgik.

 

Ved høringsperiodens udløb var indkommet et betydeligt antal indsigelser mod forslagets bestemmelse vedrørende anvendelse af det omhandlede areal, og Bygge- og Teknikudvalget vedtog derpå i sit møde den 12. november 2003 (BTU 519/2003), at forslaget ikke skulle fremmes.

 

Herefter har der været gennemført forhandlinger mellem kommunen og ejeren af matr.nr. 300 Udenbys Vester for at finde en løsning, der er acceptabel for begge parter. I oktober 2005 nåede man frem til en enighed, som det som bilag 1 vedlagte forslag til tillæg er baseret på. Forslaget ændrer den gældende byfornyelsesbeslutnings bestemmelser om tidsmæssig delt anvendelse af det ubebyggede areal udfor Eskildsgade 17-21. Arealet opdeles i stedet med hegn i et ca.250 m2 stort areal der indgår permanent i den sydlige del af det fælles gårdanlæg og et ca.300 m2 stort areal, der opretholdes for tilkørsel og parkering for ejendommen. Den opnåede enighed forudsætter også nogle vilkår for beboernes disposition over den fælles tagterrasse og beboerlokale på sidebygningen til Gasværksvej 16, som har været forhandlet mellem ejeren af matr.nr. 300 og kommunen i kontakt med gårdlavet. Disse vilkår vedrører betaling for andel af udgifter til forbrug af vand, varme etc., og forskellige bestemmelser, der regulerer misligholdelse af forpligtelser. Endelig medgår bestemmelser om, hvordan man forholder sig, hvis gårdlavets brug af faciliteterne ophører.  

 

Herudover indeholder forslaget ligesom det i oktober 2003 offentliggjorte forslag ændring af beslutningens bestemmelser om 3 gårdanlæg og 3 gårdlav til èt anlæg og èt laug samt en række mindre justeringer i forhold til den gældende byfornyelsesbeslutning.

 

Ved de matrikulære angivelser i forslaget er indarbejdet, at de tidligere matr.nr. 65g, 65m og 300 alle Udenbys Vester Kvarterefter byfornyelsesbeslutningens vedtagelse er sammenlagt under matr.nr. 300 Udenbys V ester Kvarter.

 

Som bilag 2 og 3 vedlægges kort, der viser henholdsvis den oprindelige byfornyelsesbeslutning, og forslaget til tillæg.

.

Af de arbejder, der indgår i byfornyelsesbeslutningen, resterer begrænsede færdiggørelsesarbejder af gårdanlæg samt opførelse af beboerhuset.

Færdiggørelsen af gårdanlæg samt opførelse af beboerhuset forventes herefter at kunne ske i 2006.

 

Økonomi

Byfornyelsesselskabet har udarbejdet den som bilag 4 vedlagte ajourførte finansieringsplan, hvoraf det fremgår, at de samlede udgifter excl. moms for Hestestaldskarreen kan opgøres til 390.158.000 kr.,hvoraf udgiften til tillægget isoleret betragtet udgør 1.168.000 kr. I den oprindelige finansieringsplan fra 1995 var udgifterne opgjort til 301.521.000 kr.. Stigningen i forhold til det oprindeligt forudsatte fordeler sig på alle poster.

 

Af de 390.158.000 kr. er de 301.516.000 kr. anvendt til ombygninger. Heraf udgør tabet 214.945.000 kr., hvoraf staten refunderer halvdelen. Andre udgifter såsom erstatninger og tilskud, genhusning, gårdanlæg og administrationsudgifter er opgjort til 88.642.000 kr. excl. moms. Heraf refunderes halvdelen af staten. Af den samlede udgift på 390.158.000 kr. er 374.711.887 kr.afholdt på nuværende tidspunkt.

 

Budgetmæssig dækning

 

Kassemæssig dækning anvises af det på budgettet for 2006 og følgende år for Bygge- og Teknikudvalget under Plan & Arkitektur, konto 0.15.3, til byfornyelse optagne rådighedsbeløb. Budgetansvarlig institution: 44010 Plan & Arkitektur.

 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Loven er trådt i kraft den 21. juli 2004. I mødet den 9. december 2004 (BR 698/04) tiltrådte Borgerrepræsentationen en indstilling, hvorefter Bygge- og Teknikforvaltningen blev bemyndiget til at foretage den forudsatte screening af en af loven omfattet plan for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Forvaltningen har vurderet, at tillægget til byfornyelsesforslaget ikke medfører, at der skal foretages en miljøvurdering. Baggrunden herfor er, at forslaget ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse og omfang samt i forhold til områdets nuværende udformning og karakter vurderes at få indvirkning herpå.

Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste til miljøvurdering

Indstillingen er omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes. Indstillingen vedrører sagsområdet "Byggeri: Anlæg og drift" og er miljøvurderet med udgangspunkt i målsætningerne i pjecen "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri" samt andre vedtagne målsætninger, der relaterer sig til byggeområdet.

 

Målsætningerne i pjecen er inddelt i tre niveauer – minimumskrav, anbefalinger og visioner. Minimumskravene skal altid følges, anbefalingerne bør altid overvejes, mens visionerne er muligheder, der kan afprøves.

 

Forvaltningen vil i forbindelse med godkendelse af de enkelte projekter til sin tid påse, at minimumskravene i henhold til pjecen eller en ændring heraf bliver overholdt.

 

Høring

Byfornyelsesforslaget vil blive udsendt i offentlig høring i 2 måneder. Det udsendes til alle ejere, beboere og erhvervsdrivende i karreen.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Forslag til tillæg til byfornyelsesbeslutningen for Hestestalds-karreen.

Bilag 2: Kort over den oprindelige byfornyelsesbeslutning

Bilag 3: Kort over løsningen i forslaget til tillæg til byfornyelsesbeslutning

Bilag 4: Ajourført finansieringsplan.

 

 

Ulrik Winge