Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

9.      Bevaring af værdifulde træer og karaktergivende beplantning i lokalplaner

 

BTU 664/2005  J.nr. 610.0004/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller,

 

at Bygge- og Teknikudvalget godkender forvaltningens strategi for bevaringsværdige træer og bevaringsværdig karaktergivende beplantning i lokalplanlægningen og den efterfølgende byggesagsbehandling.

 

 

RESUME

"Det grønne København - Parkpolitik 2003" og "Københavns Agenda 21" har som et overordnet mål at beskytte og udvikle Københavns grønne hovedstruktur, herunder træer og beplantning. Etablering af nye træer og beplantning i storbyen kan være vanskelig og tager ofte mange år. Det er derfor af stor betydning for bymiljøet at kunne bevare og sikre fortsat udvikling af værdifulde træer og karaktergivende beplantning, hvor dette overhovedet er muligt. Træerne bidrager positivt til bymiljøets oplevelsesmæssige, sundhedsmæssige, biologiske og økonomiske værdi. Bevaringsindsatsen vil være en indikator for bæredygtig forvaltning.

 

Erfaringer har imidlertid vist, at den tilsigtede bevaring af træer og beplantning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i flere tilfælde ikke er lykkedes efter hensigten. Forvaltningen foreslår derfor, at bevaringsindsatsen styrkes og kvalificeres.

 

Forvaltningen foreslår en indsats på tre områder:

1)      Udpegning og registrering af værdifulde træer og karaktergivende beplantning i forbindelse med igangsættende lokalplanredegørelse

2)      Beskyttelse ved hegning under nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejdet

3)      Sikring af gode vækstvilkår og sikring mod fældning og uhensigtsmæssig beskæring.

 

Forvaltningen vil på et senere tidspunkt forelægge udvalget en indstilling om nyplantninger i forbindelse med nybyggerier, da meget tyder på, at der her er voksende problemer med at få træer og beplantninger til at gro og trives som følge af bl.a. jordpakning.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

 

"Det grønne København - Parkpolitik 2003" og "Københavns Agenda 21" har som et overordnet mål at beskytte og udvikle Københavns grønne hovedstruktur, herunder træer og beplantning. Etablering af nye træer og beplantning i storbyen kan være vanskelig og tager ofte mange år. Det er derfor af stor betydning for bymiljøet at kunne bevare og sikre fortsat udvikling af værdifulde træer og karaktergivende beplantning, hvor dette overhovedet er muligt. Træerne bidrager positivt til bymiljøets oplevelsesmæssige, sundhedsmæssige, biologiske og økonomiske værdi. Bevaringsindsatsen vil være en indikator for bæredygtig forvaltning.

 

Erfaringer har imidlertid vist, at den tilsigtede bevaring af træer og beplantning i forbindelse med nye byggerier i flere tilfælde ikke er lykkedes efter hensigten. Forvaltningen foreslår derfor, at bevaringsindsatsen styrkes og kvalificeres.

 

Procedurer

Konkret foreslås en indsats på tre områder:

1)      Udpegning og registrering af værdifulde træer og karaktergivende beplantning i forbindelse med igangsættende lokalplanredegørelser.

2)      Beskyttelse ved hegning under nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejdet.

3)      Sikring af gode vækstvilkår og sikring mod fældning og uhensigtsmæssig beskæring.

 

Ved udarbejdelse af den igangsættende lokalplanredegørelse vil forvaltningen i fremtiden tage konkret stilling til, hvorvidt der skal foretages en egentlig registrering af træer og beplantning i lokalplanområdet. Hvis der foretages en registrering, vil denne blive forelagt udvalget i forbindelse med lokalplanforslaget med stillingtagen til udpegning af bevaringsværdige træer og bevaringsværdig karaktergivende beplantning.

 

For at beskytte bevaringsværdige træer og beplantning under nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejdet vil forvaltningen i fremtiden kræve, at bygherren/entreprenøren ved byggepladsplanlægningen skal redegøre for, hvordan udpegede træer og beplantning bevares og beskyttes under udførelsen af arbejdet.

 

For at sikre gode vækstvilkår for bevaringsværdige træer og beplantning samt for at sikre disse mod fældning og uhensigtsmæssig beskæring vil forvaltningen fremover stille følgende krav i forbindelse med lokalplanlægning og efterfølgende byggesagsbehandling:

 

·        Bevaringsværdige træer og bevaringsværdig karaktergivende b eplantning må ikke beskæres eller fjernes uden tilladelse fra Bygge- og Teknikforvaltningen og skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens anvisninger sikres mod beskadigelser.

·        Udgravninger inden for træernes og beplantningens vækstzoner forudsætter Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse.

·        Bevaringsværdige træer skal sikres mod beskadigelser, herunder i nedrivnings-, bygge- og anlægsperioden for så vidt angår rodnet, stamme og krone. 

·        Forvaltningen vil fordre ekstra plantestørrelse, hvis der bliver tale om erstatningsplantning.

 

Forvaltningen vil udarbejde et "faktablad" om bevaring af træer og karaktergivende grønne træk i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. Heri vil der blive redegjort for særlige tekniske forholdsregler i nedrivnings-, bygge- og anlægsperioden. Et sådant "faktablad" tænkes at tilgå bygherrer/entreprenører, bl.a. som bilag til byggetilladelser.

 

Forvaltningen vil på et senere tidspunkt forelægge udvalget en indstilling om nyplantninger i forbindelse med nybyggerier, da meget tyder på, at der her er voksende problemer med at få træer og beplantninger til at gro og trives som følge af bl.a. jordpakning.

 

Uddybning af indstillingen

 

Det er forvaltningens målsætning, at viden om træer og karaktergivende beplantning i et givent område skal indgå i overvejelserne om udformning af byrum i forbindelse med konkret bebyggelsesplanlægning.

 

Der skal derfor i områder under lokalplanlægning foretages en nærmere vurdering af træers/beplantningers bevaringsværdi, bestemt ud fra en vurdering af træets størrelse, karakter, placering, sundhedstilstand. det påregnes hertil, at der ved korrekt håndtering er tale om et træ, som kan leve mindst yderligere 25 år. Bevaringsværdige træer skal som udgangspunkt have en alder på minimum 20 år.

 

Udpegning og registrering af værdifulde træer og beplantning i lokalplanredegørelsen

Det er vigtigt, at der på et så tidligt tidspunkt som muligt i lokalplanarbejdet tages konkret stilling til bevaring af eksisterende værdifulde træer og beplantninger. Derfor skal forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af den igangsættende lokalplanredegørelse tage stilling til bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning, herunder om der skal foretages en egentlig registrering. Registranten fremlægges i forbindelse med lokalplanforslagets behandling. Beskyttelse af bevaringsværdige træer karaktergivende beplantning indarbejdes i den efterfølgende byggesagsbehandling.

 

Beskyttelse ved hegning under nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejdet

Ældre eksisterende og velfungerende træer, der under et bygge- eller anlægsarbejde behandles professionelt i forhold til deres sårbarhed, vil økonomisk være mindre ressourcekrævende end nyplantninger, der etableres efter et afsluttet byggeri på arealet. Forkert håndtering af træer kan svække træernes stabilitet med forkortet levetid til følge, ligesom sådanne træer med tiden vil udgøre et sikkerhedsmæssigt problem for lokalområdet.

 

En række af de krav, som forvaltningen vil stille med hensyn til sikring mod beskadigelse på rodnet, stamme og krone, beskyttelse mod trafik og oplagring, mv. handler om at afhegne træets vækstzone, som markeres af træets dryplinie (se figur 1).

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Angivelse af træets vækstzone.

 

Dialog med bygherrer om træers værdi og beskyttelse i området på et så tidligt tidspunkt som muligt samt fagligt tilsyn i forbindelse med nedrivningstilladelser, byggemodning og under selve byggeriet skal sikre et godt resultat. Der lægges således op til en dynamisk proces i forbindelse med håndtering af træer og karaktergivende beplantning i lokalplan- eller i byggesagsforløbet.

 

Håndtering af træer i tilfælde af jordforurening

En særlig problemstilling handler om at beskytte bevaringsværdige træer og beplantning i de tilfælde, hvor der er forurenet jord, som skal udskiftes med ren jord. Her vil forvaltningen kræve, at udskiftning af jord skal ske uden, at der sker vedvarende skade på bevaringsværdige træer. Kravet til afgravning af forurenet jord under træets drypzone er at afgrave mest mulig jord uden at beskadige rodnettet. Herefter skal der udlægges signalnet og min. 15 cm ren jord, som affases mod træets stamme.

 

Forvaltningen vil ikke udpege bevaringsværdige træer på opholds- og legearealer på børneinstitutioner, hvor minimumskravet er min. 50 cm dokumenteret ren jord. Heller ikke såfremt en konstateret grundvandstruende jordforurening under træet nødvendiggør en anderledes håndtering.

 

 

Sikring af gode vækstvilkår og sikring mod fældning og uhensigtsmæssig beskæring

Forkert beskæring af træer kan påføre træet uoprettelige skader, der kan påvirke træets stabilitet.

 

Værdifulde træer og karaktergivende beplantning må ikke beskæres eller fjernes uden tilladelse fra Bygge- og Teknikforvaltningen. Såfremt værdifulde træer skal beskæres vil Bygge- og Teknikforvaltningen stille krav om anvendelse af professionel træplejer.

 

Forvaltningen vil normalt fordre ekstra plantestørrelse til erstatningsplantning. Dette vil kunne stilles som krav i forbindelse med tilladelse (dispensation) til fjernelse af bevaringsværdige træer eller bevaringsværdig karaktergivende beplantning.

 

Lokalplanlægning og Planloven

I forbindelse med bestemmelser om ubebyggede arealer kan der, afhængig af lokalplanens karakter og det konkrete områdes beskaffenhed, medtages formuleringer om beplantning, værdifulde træer og

grønne træk i øvrigt med udgangspunkt i "Miljøorienteret byfornyelse

og nybyggeri", Borgerrepræsentationen 2001.

 

Hjemmelen til at medtage bestemmelser om bevaring af værdifulde træer i lokalplanarbejdet findes i Planlovens § 15, stk 2, nr 9.:

 

"Udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt, samt belysning af veje og andre færdselsarealer."

 

Der er ikke ved Folketingsbehandlingen den 17. juni 2005 af en ændret Planlov som opfølgning på Strukturreformen sket ændringer i denne bestemmelse.

 

Lokalplaner, hvor træer og beplantning skal håndteres, kan indeholde bestemmelser i forbindelse med lokalplanens formål og i konkrete lokalplanbestemmelser, ligesom baggrunden kan uddybes i den medfølgende redegørelse samt i kommentarer til lokalplanens bestemmelser.

 

Lokalplanbestemmelser

De konkrete lokalplanbestemmelser, hvor bevaringsværdige træer og grønne træk skal håndteres, vil normalt som nævnt foran fremgå af lokalplanens bestemmelser om ubebyggede arealer og kan som udgangspunkt formuleres med følgende "standard":

 

·        Bevaringsværdige træer og bevaringsværdig karaktergivende beplantning må ikke beskæres eller fjernes uden tilladelse fra Bygge- og Teknikforvaltningen og skal sikres mod beskadigelser efter Bygge- og Teknikforvaltningens anvisninger. Udgravninger inden for træernes og beplantningens vækstzoner forudsætter Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse.

 

Yderligere kommentarer

Bygherren/entreprenøren skal ved byggepladsplanlægningen redegøre for, hvordan træer bedst muligt bevares og beskyttes under udførelsen af arbejdet.

 

I forbindelse med administrationen af lokalplanbestemmelserne vil der i lighed med andre lokalplanbestemmelser ikke ske en opsøgende virksomhed fra forvaltningens side.

 

Økonomi

Implementeringen af strategien forventes at have ressourcemæssige konsekvenser i forvaltningen ved udarbejdelse af lokalplaner og den efterfølgende administration heraf. Det præcise omfang er imidlertid vanskeligt at vurdere uden et reelt erfaringsgrundlag. Forvaltningen vil derfor foretage en vurdering heraf senest ved udgangen af 2008.

 

 

Miljøvurdering

En udmøntning af forvaltningens forslag til bevaring af værdifulde træer og beplantning i lokalplaner i overensstemmelse med Kommunens Parkpolitik 2003, vil have positive miljømæssige konsekvenser. Bevaring af træer har stor betydning for bymiljøets biologiske- og sundhedsmæssige værdi.  Træer er levested for fugle og insekter. Træer har en stor positiv påvirkning af byklimaet og virker klimastabiliserende. Træerne kan have en lægivende virkning og en afkølende virkning i form af skygge og afgivelse af vand ved fordampning. Træer reducerer luftens indhold af atmosfærisk kulstof, gasser og støvpartikler. Store træer binder ca. 70 gange så meget luftforurening som et lille træ. Et middelstort træ omsætter dagligt hvad der svarer til CO2-mængden fra 25 mennesker. Et fuldvoksent træ renser luften for 6 ton kuldioxid om året, hvilket svarer til, hvad 5 personbiler slipper ud på samme tid.

Med hensyn til byggepladsindretning må der forventes et øget energiforbrug når der skal tages særlige hensyn til bevaringsværdige grønne strukturer. Dog vil en lempelse af kravet om afgravning af forurenet jord omkring bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning-er have en positiv indflydelse på energi- og ressourceforbruget.

 

 

 

 

 

Ole Bach                                                                       Ulrik Winge