Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

4.      Minikunstgræsbaner i 6 københavnske byområder

 

BTU 663/2005  J.nr. 2259.0013/05

 

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

at der gives en anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget i 2006, konto 0.30.3 fritidsfaciliteter, til etablering af 6 minikunstgræsbaner i København. Banerne placeres på Vesterbro (Søndre Boulevard v. Enghave St.), Indre Nørrebro (grusbane v. Baggesensgade og Stengade), Vanløse (Lønstrupvej v. Vanløse Skole), Nord Vest (oplagsplads v. Bispeengbuen), Islands Brygge (parkareal v. Artillerivej 67) og Ydre Nørrebro (Bananapark v. Nannasgade). denne bevilling gives under forudsætning af at der samtidigt gives et rammeløft til driften jvf nedenstående indstillingspunkter.

at der gives en indtægtsbevilling samt en udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2006, funktion 0.30.3 til dækning af Lokale- og Anlægsfondens andel af udgifterne til realisering af banerne

at der gives en indtægtsbevilling samt en udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2006, funktion 0.30.3 til dækning af Dansk Boldspil-Unions andel af udgifterne til realisering af banerne

at der gives en indtægtsbevilling samt en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2006, funktion 0.30.3 til dækning af foreningen SSB (Vesterbro) andel af udgifterne til realisering af banerne

at banerne etableres under forudsætning af, at Lokale- og Anlægsfonden og Dansk Boldspil-Union hver især giver et tilskud på 0,6 mio. kr. samt, at SSB (Vesterbro) giver et tilskud på 0,2 mio. kr.

at der anvises kassemæssig dækning for nettoudgiften på 3,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget fra 2006, konto 0.30.3 etablering af kunstgræsbaner, under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen i særskilt sag beslutter at overføre beløbet til 2006

at kunstgræsbanen ved Baggesensgade og Stengade etableres under forudsætning af, at FSBbolig tinglyser arealet, således at offentligheden sikres adgang til banen

at ansvaret for drift placeres i Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park

at Bygge- og Teknikforvaltningen modtager en tillægsbevilling til budget 2006 på 228.000 kr. til at dække driftsudgifter til banerne i 2006, konto 0.30.1 fælles formål

at der anvises kassemæssig dækning for tillægsbevillingen i 2006 på 228.000 kr. på Økonomiudvalgets konto 6.51.3 puljen til uforudsete udgifter

at Bygge- og Teknikforvaltningen modtager et rammeløft på 0,514 mio. kr. i 2007 og fremefter, som skal dække driftsudgifter til banerne, konto 0.30.1 fælles formål

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede den 20. januar 2005 at afsætte 1,5 mio. kr. til etablering af minikunstgræsbaner i 5 bydele i København (BR 14/05). Derudover blev der i budgetforlig 2006 afsat 2 mio. kr. til omdannelse af grusbaner til kunstgræsbaner. Midlerne blev tilført som en tillægsbevilling til budget 2005 (BR 539/05).

Såvel Lokale- og Anlægsfonden som Dansk Boldspil Union forventes at yde 0,6 mio. kr. i støtte til banerne. Dertil kommer, at SSB Vesterbro bidrager med 0,2 mio. kr.  De samlede midler til etablering af minikunstgræsbaner beløber sig således til 4,9 mio. kr. Det indstilles, at der etableres 6 baner med samlede anlægsudgifter på 4,9 mio. kr. i alt.

I samarbejde med Bygge- og Teknikforvaltningen har Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøgt forskellige placeringsmuligheder. Det indstilles at følgende baner etableres:

1.      Vesterbro, Enghave Station, banestørrelse: 16x32 m.

2.      Indre Nørrebro, Baggesensgade/Stengade: banestørrelse: 14x25 m.

3.      Vanløse, Vanløse Skole: banestørrelse: 16x32 m.

4.      Nord Vest, Bispeengbuen, v/X-hall: banestørrelse: 20x40 m.

5.      Islands Brygge, Artillerivej: banestørrelse: 20x40 m.

6.      Ydre Nørrebro, Nannasgade, banestørrelse: 20x40 m.

 


SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede den 20. januar 2005 at afsætte 1,5 mio. kr. til etablering af minikunstgræsbaner i 5 bydele i København. De 1,5 mio. kr. kommer fra pulje i budget 2005 på 9,3 mio. kr. til renovering af idrætsfaciliteter (BR 14/05). Derudover blev der i budgetforlig 2006 afsat 2 mio. kr. til omdannelse af grusbaner til kunstgræsbaner. Midlerne blev tilført som en tillægsbevilling til budget 2005 (BR 539/05).

Såvel Lokale- og Anlægsfonden som Dansk Boldspil Union forventes at yde 0,6 mio. kr. i støtte til banerne. Dertil kommer, at SSB Vesterbro bidrager med 0,2 mio. kr.  De samlede midler til etablering af minikunstgræsbaner beløber sig således til 4,9 mio. kr.

Det indstilles, at der etableres 6 baner til 4,9 mio. kr. i alt. Banerne etableres i 2006.

Ifølge beslutningen fra 20. januar 2005 skal banerne anlægges i bynære områder, hvor der er få udendørs idrætsanlæg. Der skal typisk være tale om renovering af nedslidte byrum, som omdannes til et Bevægelses Klart Område (BKO). Følgende byområder skulle prioriteres: Vesterbro, Islands Brygge, Nord Vest, Indre Nørrebro og Vanløse.

På den baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Bygge- og Teknikforvaltningen undersøgt forskellige placeringsmuligheder. Hver placering har forskellige idrætslige og bymæssige kvaliteter. Alle placeringerne henvender sig til en bred kreds af idrætsudøvere; såvel den organiserede som den selvorganiserede idræt samt skoleidrætten.

 

Banernes placering og etableringsomkostninger

Hver af de 6 kunstgræsbaner skønnes at kunne etableres for et beløb på mellem 0,57 mio. kr. – 0,85 mio. kr. Den store spredning i pris skyldes forskel i banestørrelse, lokale jordbundsforhold og om banen skal etableres med lys. De fem af banerne får lys, hvilket forbedrer mulighederne for brug af banerne i dag- og aftentimer hele året rundt.

Der arbejdes med to tekniske modeller for etablering af banerne, henholdsvis en permanent løsning og en flytbar løsning. Ved den permanente løsning etableres banen direkte i den forarbejdede jord. De baner, som etableres på nuværende eksisterende vejarealer foreslås etableret ud fra en kassemodel, hvor banen lægges oven i en nivelleret stålkasse. Ved denne løsning kan man undgå at fjerne asfalten, hvilket ellers vil fordyre projektet pga. deponeringsafgifter. Kassemodellen er en ny ide, som tænkes anvendt på to af banerne.

Vælger man den permanente løsning på asfaltområderne, skal der afskrælles asfalt. Asfalt samt forurenet overskudsjord skal deponeres, hvorfor det har været nødvendigt at afsætte midler til bortskaffelse af disse materialer. Det er svært at estimere de reelle udgifter til denne deponering. Med de generelle usikkerhedsmomenter med endelig pris, og på grund af miljømæssige forhold vedrørende banerne, er det nødvendigt at afsætte 0,58 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Evt. besparelser på etablering af de enkelte baner og uforudsete udgifter, vil kunne føre til en større besparelse på det samlede projekt. Er denne besparelse stor nok vil der kunne etableres en 7. bane inden for den økonomiske ramme. I givet fald vil forvaltningerne fremkomme med endnu en indstilling.

 

Placering og prisoverslag for de seks baner er:

 1. Vesterbro, Enghave Station, banestørrelse 16x32 m., skønnet pris 650.000 kr.

Banen placeres på midterarealet ud for kirken. Banen understøtter spontane aktiviteter og kan anvendes af SSB samt af de lokale skoler. Lyset fra de nærliggende veje lyser i tilstrækkeligt omfang banen op. SSB Vesterbro bidrager med 200.000 kr. til finansiering af banen.

 

2. Indre Nørrebro, Baggesensgade/Stengade, banestørrelse ca. 14x25 m., skønnet pris 570.000 kr.

Banen er en omlægning af en eksisterende grusbane på hjørnet af Baggesensgade og Stengade. Området er stærkt underforsynet med udendørs idrætsfaciliteter, og der kan forventes stor brug af banen både af beboere fra FSBbolig, lokale Nørrebroborgere og omkringliggende skoler og institutioner. Banen etableres med lys, så den kan bruges i aftentimerne.

Arealet er ejet af FSBbolig. Det er en forudsætning for etablering af banen, at FSBbolig tinglyser arealet, således at området bliver tilgængeligt for offentligheden. Der foreligger pt. et mundtligt tilsagn fra FSBbolig, om at de vil tinglyse arealet, såfremt indstillingen tiltrædes. Det planlægges, at banen etableres i gadeplan. FSBbolig har dog planer om opførelse af et beboerhus på grunden og tager endelig stilling til dette projekt i februar måned 2006. Skal dette beboerhus bygges, vil forvaltningerne tage stilling til om projektet kan gennemføres på taget af bygningen, eller om der skal findes en alternativ placering på Indre Nørrebro. Forvaltningerne vil i givet fald udarbejde en ny indstilling.

 

3. Vanløse, Vanløse Skole, banestørrelse 16x32 m., skønnet pris 700.000 kr.

Banen anlægges på Lønstrupvej, som i forbindelse med lokalplan for Vanløse Skole ønskes nedlagt. Banen bliver en del af en forbindelse mellem skolen og Hyltebjerghallen og samtidig en kompensation for den nedlagte skoleboldbane. Der etableres lys på banen. Banen kan først etableres efteråret 2006, fordi området skal benyttes som byggeplads i forbindelse med en forestående skoleudbygning, som bl.a. omhandler halbyggeri på den eksisterende boldbane.

 

4. Nordvest, Bispeengbuen v/X-hall, banestørrelse 20x40 m., skønnet pris 750.000 kr.

Banen anlægges på Vej og Parks oplagsplads v. X-Hall og vil sammen med X-Hall kunne fremme stedets anvendelse som et mødested for børn og unge på tværs af to idrætskulturer, bolden og brættet. Vej & Parks oplagsplads til vintermåtter mm. foreslås flyttet til Lersøparken. Kvarterløft Nordvest er involveret i projektet. Banen opføres ligeledes med lys.

 

5. Artillerivej, Islands Brygge, banestørrelse 20x40 m., skønnet pris 850.000 kr.

Banen placeres på græsarealet i tilknytning til den omlagte boldbane. Derved kan de omkringliggende institutioner og skolen på Islands Brygge anvende den året rundt. Islands Brygge er med Havnestaden en af de hastigst voksende bydele, og der må forventes et stigende behov for idrætsfaciliteter i bydelen. Der etableres lys på banen.

 

6. Ydre Nørrebro, Nannasgade, banestørrelse 20x40 m., skønnet pris 800.000 kr.

Vej og Park driver i dag græsarealet som kaldes Bananapark. Banens placering aftales med grundejeren og områdefornyelsen i Mimersgade. Banen forventes anvendt primært af den lokale skole, men i høj grad også af de lokale beboere, som har gårde, der vanskeliggør mere pladskrævende aktiviteter. Der etableres lys, så banen kan benyttes om aftenen.

 

Økonomioversigt

Anlægsudgifterne beløber sig således:

Midler til rådighed (mio. kr.)

 

Afsat ved budget 2005 (BR 14/05)

1,5

Afsat ved budgetforlig 2006, som tillægsbevilling til budget 2005 (BR 539/05)

2

De 3,5 mio. kr. er søgt overført til 2006 med forventet BR-beslutning den 15. december 2005.

 

Forventet tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden

0,6

Forventet tilskud fra Dansk Boldspil Union

0,6

Tilskud fra SSB-Vesterbro

0,2

I alt

4,9

 

 

Udgifter til bane ved:

 

Enghave Station

0,65

Indre Nørrebro

0,57

Vanløse Skole

0,7

Bispeengbuen

0,75

Artillerivej

0,85

Ydre Nørrebro

0,8

Uforudsete udgifter

0,58

I alt

4,9

 

 

Restbeløb

0

 

Driftsudgifter:

Pleje og drift af en kunstgræsbane, som anlægges i et offentligt byrum, kræver dagligt opsyn og pleje, på linie med procedurerne for pleje af offentlige legepladser. Herudover skal banerne efterfyldes med sand og trækkes over med et stålnet dagligt alt efter brugsgrad. Det daglige vedligehold for de seks baner beløber sig til 432.000 kr. pr. år. Dertil kommer, at DBU har forudsat, at der indgås en 5-årig serviceaftale med det firma, som leverer banerne. Serviceaftalen omhandler støvsugning, vending af sand m.m. Udgiften hertil er 39.000 kr. pr. år for alle 6 baner. Fem af banerne etableres med lys, så de kan anvendes i aftentimer og i de mørke vintermåneder. Det estimeres, at strømudgifterne til lys er på i alt 25.000 kr. om året. Til ekstraordinært slitage, små reparationer samt udbedring af hærværk afsættes 3.000 kr. pr. bane. De samlede driftsudgifter beløber sig derfor til 514.000 kr. pr år.

 

Årlige driftsudgifter fra 2007 (kr.)

 

Daglig drift 6 baner á 1,5 t./dag i 240 dage

432.000

Serviceaftale med leverandør for 6 baner

39.000

Elforbrug til lys på 5 baner

25.000

Ekstraordinær reparation

18.000

I alt

514.000

 

Det skønnes at 4 af banerne kan anlægges i foråret 2006, således at de er i drift pr. 1. august. De sidste to baner kan etableres i efteråret. Der er derfor lavere årlige driftsudgift i 2006, end de efterfølgende år. Det første år skal der afsættes 60.000 kr. til indkøb af materiel/redskaber til daglig vedligehold. Serviceaftalen budgetteres der først med fra 2007. Det samlede behov for driftsmidler i 2006 vil være på 228.000. Det indstilles at Bygge- og Teknikforvaltningen modtager en tillægsbevilling til budget 2006 til at dække driftsudgifterne i 2006. Det indstilles at der anvises kassemæssig dækning af tillægsbevillingen på 228.000 kr. på Økonomiudvalgets konto 6.51.3 puljen til uforudsete udgifter.

 

Driftsudgifter i 2006 (kr.)

 

Daglig drift 4 baner á 1,5 t./dag i 100 dage

120.000

Daglig drift 2 baner á 1,5 t./dag i 40 dage

24.000

Elforbrug til lys på 5 baner

12.000

Ekstraordinær reparation

12.000

Indkøb af materiel/redskaber

60.000

I alt

228.000

 

Bygge- og Teknikforvaltningen ved Vej og Park administrerer i dag 5 af de arealer, som banerne placeres på, mens FSBbolig ejer og administrerer det sidste.

 

MILJØVURDERING   

Sagen er miljøvurderet i forhold til Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste og har ikke væsentlige miljømæssige påvirkninger. 

I forhold til anlæg af banerne og estimering af etableringsomkostningerne tager indstillingen højde for, at hovedparten af de nuværende grunde i mere eller mindre grad er jordforurenede. Arealerne til banerne i Enghave, Vanløse, Nord Vest, Indre Nørrebro og Islands Brygge er diffust forurenet. Det vil sige, at der bl.a. er partikelforurening fra biler, herunder asbest fra bremser. Områderne skal derfor afrenses. På Artillerivej er der konstateret forurening, hvorfor der i budgettet er afsat midler til bortskaffelse af jord. I Bananapark på Ydre Nørrebro er der konstateret voldsom forurening fra tidligere olie- og tjærefabrik. Der er udlagt en ½ meter ren jord over hele grunden og udgravning til den nye kunstgræsbane skal derfor ske med stor agtpågivenhed.

 

ØKONOMI

Såfremt indstillingen tiltrædes, anvises der en nettoudgift på 3,5 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget fra 2006 konto 0.30.3. De afsatte midler til etablering af kunstgræsbaner er i alt 3,5 mio. kr.; heraf 1,5 mio. kr. i budget 2005 (BR 14/05) og 2 mio. kr. i tillægsbevilling til budget 2005, truffet ved aftale om budgetforlig 2006 (BR 539/05).

Alle 3,5 mio. kr. er søgt overført til 2006 med forventet BR-beslutning den 15. december 2005.

Den samlede anlægsudgift er 4,9 mio. kr. Det indstilles, at projektet etableres under forudsætning af at Dansk Boldspil-Union og Lokale- og Anlægsfonden hver især bidrager med 0,6 mio. kr samt at foreningen SSB (Vesterbro) bidrager med 0,2 mio. kr.

De årlige driftsudgifter beløber sig til 514.000 kr. Det indstilles at Bygge- og Teknikforvaltningen får et tilsvarende rammeløft på 514.000 kr. fra år 2007 og frem til dækning af driftsudgifterne. I 2006, hvor banerne anlægges er driftsudgifter på 228.000 kr. Det indstilles af Bygge- og Teknikforvaltningen får en tillægsbevilling til budget 2006 på 228.000 kr. til at dække driftsudgifterne i opstartsåret. Det indstilles at der anvises kassemæssig dækning af tillægsbevillingen på 228.000 kr. på Økonomiudvalgets konto 6.51.3 puljen til uforudsete udgifter.

 

Carsten Haurum                   Mette Lis Andersen