Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

11.      Øster Allé

 

BTU 666/2005  J.nr. 2149.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. på Vej & Parks anlægsramme konto 2.22.3 (Vejanlæg) til afholdelse af omkostninger i forbindelse projektudvikling af Øster Allé projektet, herunder udarbejdelse af projektforslag, samt gennemførelse af udbud og rådgivning i forbindelse med gennemførelse af anlægsarbejderne.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede den 15. juni 2005 (BR 359/05) at "Kommunen er villig til at medfinansiere Øster Allé projektet med 50 % af anlægsomkostningerne, svarende til 18,5 mio. kr." Fonden Realdania medfinansierer med de resterende 18,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der indgås aftale med de to tidligere involverede rådgivere, Thing & Wainø landskabsarkitekter og Bisgaard Landskabsarkitekter, i samarbejde med rådgivende ingeniører Moe & Brødsgaard.

Under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen giver anlægsbevilling på baggrund af nærværende indstilling, vil rådgivergruppen skulle forestå den videre projektudvikling af Øster Allé projektet, herunder udarbejdelse af projektforslag, udbudsmateriale til udbud i totalentreprise, samt bygherrerådgivning under anlæggets udførsel.

I forbindelse med Realdania-konkurrencen blev repræsentanter for forskellige interessegrupper og borgere inddraget i idéfasen. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget vil interessenter og borgere blive hørt. Den kommende proces for Øster Allé er tilrettelagt således, at principperne fra byrumhandlingsplanen følges.

Rådgiverhonoraret indgår som en del af den samlede ramme for projektet på 37 mio. kr.

 


SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede den 15. juni 2005 (BR 359/05) at "Kommunen er villig til at medfinansiere Øster Allé projektet med 50 % af anlægsomkostningerne, svarende til 18,5 mio. kr." Fonden Realdania medfinansierer med de resterende 18,5 mio. kr.

I forbindelse med Fonden Realdanias meddelelse om tilsagn om støtte på 50 % af omkostningerne til realisering af projektet "Øster Allé - bevægelsesrummet til hverdag og fest", er det et krav fra Fondens side, at de to tidligere involverede rådgivere, Thing & Wainø landskabsarkitekter og Bisgaard Landskabsarkitekter, skal medvirke til den videre bearbejdning af skitseforslaget.

Forvaltningen foreslår, at der indgås aftale med de 2 ovennævnte rådgivere i samarbejde med rådgivende ingeniører Moe & Brødsgaard.

Rådgivergruppen vil viderebearbejde skitseforslaget frem til projektforslag, som indstilles til beslutning og bevilling for Bygge- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

I forbindelse med Realdania-konkurrencen blev repræsentanter for forskellige interessegrupper og borgere inddraget i idéfasen. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget vil interessenter og borgere blive hørt. Den kommende proces for Øster Allé er tilrettelagt således, at principperne fra byrumhandlingsplanen følges.

Under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen giver anlægsbevilling på baggrund af nærværende indstilling, vil rådgivergruppen skulle forestå den videre projektudvikling af Øster Allé projektet, herunder udarbejdelse af projektforslag, udbudsmateriale til udbud i totalentreprise, samt bygherrerådgivning under anlæggets udførsel.

Økonomi

Rådgiverhonoraret er begrænset af Konkurrencestyrelsens tærskelværdier for tjenesteydelser uden udbud til max 1.753.926 kr. Såfremt tærskelværdien for tjenesteydelserne, herunder rådgiverhonorar, overskrides, skal ydelsen udbydes i EU udbud, hvilket vil betyde, at de tidligere involverede rådgivere vil være inhabile og derfor ikke kan deltage i udbudet.

Beløbet skal dække den samlede rådgivningsydelse. I forbindelse med udviklingen af konkurrenceforslaget er der udbetalt i alt 285.000 kr.

De resterende 1.469.000 kr. skal dække alle tjenesteydelser for projektudviklingen af Øster Allé projektet frem til projektforslag, udbud af hovedprojektering og udførsel i totalentreprise, samt bygherrerådgivning under hovedprojektering og udførsel.

De 1,5 mio. kr. foreslås finansieret på Vej & Parks anlægsramme konto 2.22.3 (Vejanlæg).

Rådgiverhonoraret indgår som en del af den samlede ramme for projektet på 37 mio. kr.

 

Miljøvurdering

-

 

Ole Bach