Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

14.      Lokalplanforslag "Runddel-karreen" med forslag til kommuneplantillæg

 

BTU 655/2005  J.nr. 611:212.0001/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  forslag til lokalplan "Runddel-karreen" vedtages med henblik på offentliggørelse

at  indsigelsesfristen fastsættes til 2 måneder

at  offentliggørelsen annonceres i områdets lokalaviser

at  der gennemføres den foreslåede dialogstrategi bestående af en hjemmeside for planen, en lokal udstilling samt et borgermøde tilrettelagt som et orienteringsmøde.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  det til ovennævnte lokalplanforslag hørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 vedtages med henblik på fælles offentliggørelse, subsidiært

at  kommuneplantillægget vedtages med henblik på fælles offentliggørelse som tillæg til Kommuneplan 2005, såfremt denne vedtages endeligt samtidig med eller før nærværende forslag

at  indsigelsesfristen sættes til 2 måneder

at  offentliggørelsen annonceres i områdets lokalaviser

at  der gennemføres den foreslåede dialogstrategi bestående af en hjemmeside for planen, en lokal udstilling samt et borgermøde tilrettelagt som et orienteringsmøde.

 

 

RESUME

Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg omfatter Runddel-karreen afgrænset af Nørrebrogade, Jagtvej, Prinsesse Charlottes Gade og Fyensgade i bydelen Indre Nørrebro. Karreen indgår i Kommuneplan 2001 som et byfornyelsesområde. Et byfornyelsesforslag forudsættes offentliggjort samtidig med planforslagene.

 

Lokalplanen udgør plangrundlaget for beslutninger om byfornyelse vedrørende bestemmelser om bygningsnedrivning, lejlighedssammenlægninger og fremtidig deltagelse i fællesgårdanlæg. Planen fastlægger bestemmelser, der har til formål at fastholde områdets nuværende karakter. Samtidig indgår bestemmelser for eventuel nyopførelse i randbebyggelsen.

 

Samtidig med lokalplanforslaget er der udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2001. I forslaget fastlægges lokalplanområdet som et B5*-område med særlige bestemmelser om bevaring af karré- og bebyggelsesstrukturen samt bevaringsværdig bebyggelse, om maksimal bebyggelsesprocent på 340 for området som helhed og om anlæg af ubebyggede arealer som fælles opholdsarealer. Kommuneplantillægget foreslås vedtaget med henblik på offentliggørelse som tillæg til Kommuneplan 2001 subsidiært til Kommuneplan 2005, såfremt denne vedtages endeligt samtidig med eller før nærværende forslag.

 

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Resultatet af vurderingen offentliggøres sammen med planforslagene.

 

Indstillingen er omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens og Økonomiforvaltningens positivlister over sager, der skal miljøvurderes. Sagen er miljøvurderet og har ikke væsentlige miljømæssige påvirkninger.

 

Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg foreslås udsendt i offentlig høring i 2 måneder samtidig med ovennævnte byfornyelsesforslag.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg omfatter karreen afgrænset af Nørrebrogade, Jagtvej, Prinsesse Charlottes Gade og Fyensgade (Runddel-karreen) i bydelen Indre Nørrebro. Karreen indgår i Kommuneplan 2001 som et byfornyelsesområde. Et byfornyelsesforslag udarbejdet af Byfornyelse København forudsættes offentliggjort samtidig med planforslagene.

 

Ifølge lov om byfornyelse og udvikling af byer kan lovens bestemmelser anvendes, når der foreligger det fornødne plangrundlag i henhold til lov om planlægning. Dette er normalt en lokalplan. Ved sideløbende udarbejdelse af lokalplanforslag og byfornyelsesforslag sikres endvidere sammenhæng mellem boligforbedringer m.v. og de planmæssige intentioner for området på længere sigt.

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanområdet består af i alt 9 ejendomme med butikker mod Nørrebrogade og Jagtvej. Den ene ejendom rummer en selvejende børneinstitution.

 

Lokalplanforslaget vedlægges som bilag til indstillingen. Bilaget indeholder foruden selve forslaget endvidere bl.a. hovedafsnittet "Baggrund for lokalplanen", der indgår i det materiale, der trykkes sammen med lokalplanen, når denne bekendtgøres endeligt. Materialet danner samlet grundlag for efterfølgende administration af lokalplanen samt medvirker til forståelse af lokalplanens baggrund og intentioner for personer, der senere ønsker at orientere sig herom.

 

Med lokalplanen tilvejebringes plangrundlaget for byfornyelsesbeslutningen, herunder vedrørende bygningsnedrivning, lejlighedssammenlægninger og fremtidig deltagelse i fællesgårdanlæg, jf. foranstående afsnit Baggrund og det efterfølgende afsnit Forslag til byfornyelse.

 

Lokalplanen har til formål at fastlægge området som overvejende boligområde og fastholde områdets nuværende karakter og bevaringsværdig bebyggelse. Ved eventuel fjernelse af bevaringsværdig bebyggelse vil det kun være muligt at erstatte facadebebyggelse med nybyggeri af hensyn til kommuneplanens mere langsigtede intentioner om lys og luft i kvarteret. På hjørneejendommen Prinsesse Charlottes Gade 59/ Jagtvej vil der kunne opføres nybebyggelse med facade mod Jagtvej. Eventuel ny facadebebyggelse skal i givet fald fremstå i en nutidig udformning, der respekterer den omgivende bebyggelse.

 

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er fastlagt til boliger (B5-område) i Kommuneplan 2001 og i forslaget til Kommuneplan 2005. Forslaget til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent og friarealer. Der er derfor samtidig udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2001.

 

I tillægget fastlægges lokalplanområdet som et B5*-område med særlige bestemmelser om, at der i byfornyelses- og lokalplanlægningen lægges vægt på i vidt omfang at bevare karré- og bebyggelses strukturen samt bevaringsværdig bebyggelse, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 340 for området som helhed, og at de ubebyggede arealer i videst muligt omfang skal anlægges som opholdsarealer og indgå i fællesanlæg.

 

Det er vurderet, at der er tale om mindre ændringer af rammedelen, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper. Der er derfor ikke forudgående indkaldt ideer, forslag m.v., jf. planlovens § 23 c.

 

Kommuneplantillægget foreslås vedtaget med henblik på offentliggørelse som tillæg til Kommuneplan 2001 subsidiært til Kommuneplan 2005, såfremt denne vedtages endeligt samtidig med eller før nærværende forslag.

 

Forslag til byfornyelse

Samtidig med lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg forudsættes som nævnt i foranstående afsnit Baggrund offentliggjort et forslag til byfornyelse for det samme område, som planforslagene omfatter.

 

Karreen behandles efter reglerne om friarealer i kapitel 6 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der trådte i kraft den 1. januar 2004. Med dette som udgangspunkt kan der ske en opsøgende indsats overfor ejerne af de ejendomme i karreen, der trænger til en byfornyelsesindsats.

 

Forslaget indeholder bestemmelser om nedrivning af Jagtvej 52 D-E og indretning af fælles opholdsarealer. Herudover indeholder forslaget oplysninger om beboelsesejendommene i karreen bl.a. med baggrund i registreringsrapporter for de enkelte ejendomme.

 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Loven er trådt i kraft den 21. juli 2004. I mødet den 9. december 2004 tiltrådte Borgerrepræsentationen (698/04) en indstilling, hvorefter Bygge- og Teknikforvaltningen blev bemyndiget til at foretage den forudsatte screening af en af loven omfattet plan for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering.

 

Forvaltningen har vurderet, at lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg ikke medfører, at der skal foretages en miljøvurdering. Baggrunden herfor er, at forslagene ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse og omfang samt i forhold til områdets nuværende udformning og karakter vurderes at få indvirkning herpå.

 

Der er i vurderingen indgået høringssvar i relation til loven fra Kulturmiljørådet og Miljøkontrollen. Resultatet af vurderingen offentliggøres sammen med forslaget til lokalplan med kommuneplantillæg.

 

Bygge- og Teknikforvaltningens og Økonomiforvaltningens positivliste til miljøvurdering

Indstillingen er omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens og Økonomiforvaltningens positivlister over sager, der skal miljøvurderes. Sagen er miljøvurderet og har ikke væsentlige miljømæssige påvirkninger.

 

Høring

Materiale om lokalplanforslaget med kommuneplantillæg har i forbindelse med byfornyelsesforslaget været forelagt arbejdsudvalget vedrørende byfornyelsen, som blev nedsat i forbindelse med iværksættelsen af handlingsplanen for Indre Vesterbro. Arbejdsudvalget havde ingen bemærkninger til planforslagene.

 

Materialet om forslaget til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg har sammen med byfornyelsesforslaget endvidere været forelagt samtlige forvaltninger med henblik på eventuelle bemærkninger.

 

Sundhedsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Københavns Bymuseum har oplyst, at der ikke er bemærkninger til planforslagene.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at den selvejende institution under Asylselskabet i Prinsesse Charlottes Gade 59 med 11 vuggestue- og 22 børnehavebørn er af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2005 vedtaget omstruktureret til 22 vuggestuebørn. I relation til drøftelser i ovennævnte arbejdsudvalg om byfornyelsesforslagets muliggørelse af et kommende gårdlaugs anvendelse af daginstitutionens legeplads uden for åbningstiden foreslås det overvejet, om der kan ske en gensidig anvendelse af parternes friarealer. Der henvises til at institutionens aktuelle friarealprocent er ca. 82 (mod optimalt 100).

 

Bemærkninger

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om, at de ubebyggede arealer i videst muligt omfang skal anlægges som opholdsarealer for beboere og brugere samt indgå fællesanlæg efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse. Arbejdsudvalget konkluderede i øvrigt, at gensidig anvendelse af friarealerne vil kunne tages op til overvejelse efterfølgende i relation til byfornyelsen i karreen, såfremt der kommer en henvendelse herom fra den selvejende institution i offentlighedsperioden. Forvaltningen kan henholde sig hertil.

 

Københavns Energi gør opmærksom på, at fjernvarmevandledninger skal omlægges ved den i byfornyelsesforslaget forudsatte nedrivning af Jagtvej 52 D-E. Det nævnes endvidere, at fjernvarmedampledning på grunden eventuelt skal erstattes med fjernvarmevandledning. Endvidere gøres der opmærksom på bygassens positive egenskaber i tilknytning til byøkologi og krav til ressourcerigtige løsninger, herunder i forhold til miljøorienteret byfornyelse.

 

Bemærkninger

Der er ikke i planloven hjemmel til at stille krav om tilslutning til bygasnettet, hvorfor der ikke er medtaget b estemmelser herom i lokalplanforslaget. Hensynet til fjernvarmeledninger og bygas vil i øvrigt indgå ved godkendelse af de enkelte byfornyelsesprojekter til sin tid.

 

Miljøkontrollen henviser til den af Borgerrepræsentationen i mødet den 1. marts 2001 tiltrådte reviderede udgave af retningslinierne i pjecen "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri". Endvidere er der anført bemærkninger om trafikstøj, virksomheder, jordforurening, håndtering af jord og grundvand samt regnvand.

 

Bemærkninger

Miljøkontrollens oplysninger er indarbejdet i afsnittet "Baggrund for lokalplanen" i det vedlagte bilag. Pjecen eller en ændring heraf nævnes i bilaget.

 

Forslag til dialogstrategi

På baggrund af den hidtidige praksis i forbindelse med lokalplanlægning foreslås følgende initiativer til at opnå dialog med borgerne i offentlighedsperioden:

·        Etablering af en særlig hjemmeside bestående af en informationsdel og en dialogdel, omfattende forslaget til lokalplan med kommuneplantillæg og byfornyelsesforslaget.

·        Etablering af en udstilling i lokalområdet omfattende planforslagene og byfornyelsesforslaget.

·        Gennemførelse af et borgermøde i lokalområdet tilrettelagt som et orienteringsmøde med deltagelse af repræsentanter fra Byfornyelse København og forvaltningen. Repræsentanter fra Borgerrepræsentationens partier vil blive indbudt til at deltage i mødet.

 

Orientering af ejere, lejere og brugere m.fl.

Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg vil blive udsendt i offentlig høring i 2 måneder. I samme periode udsendes byfornyelsesforslaget ligeledes i offentlig høring.

 

BILAG VEDLAGT

1.   Forslag til lokalplan "Runddel-karreen" med kommuneplantillæg med hovedafsnittene "Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget" og "Lokalplanforslag Runddel-karreen" samt "Forhold til øvrig planlægning og lovgivning".

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, Rådhuset, 1. sal værelse 36

A.     Skrivelse af 14. oktober 2005 fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

B.     Skrivelse af 12. oktober 2005 fra Københavns Energi.

C.     Skrivelse af 28. oktober 2005 fra Miljøkontrollen.

 

 

 

 

Bjarne Winge                                                   Mette Lis Andersen