Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

Sager til beslutning

 

2.      "Knudepunktet", Frederikssundsvej/Frederiksborgvej

 

BTU 649/2005  J.nr. 444.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget anbefaler over for Borgerrepræsentationen,

at "Knudepunktet" beliggende i kvarterløftområdet Nord Vest renoveres, således at der skabes en lille opholdsplads og generel forbedring af hele området,

at der i 2006 gives en anlægsbevilling på 3.571 t.kr. til gennemførelse af projektet og der anvises dækning herfor på Økonomiudvalgets budget, bevilling Kvarterløft funktion 0.15.3 (Kvarterløft, Nord Vest), udformet som en udgiftsbevilling på 3.571 t.kr. og en indtægtsbevilling på 2.171 t.kr. (Byudviklingspuljen med 1.463 t.kr. og Kick-start puljen med 558 t.kr. og privat medfinansiering med 150 t.kr.),

at der overføres 400 t.kr. fra Bygge- og Teknikudvalgets budget 2006, bevillingen Vej & Parks Anlægsramme konto 2.22.3 Vejanlæg (Cykelstiprioriteringsmidler 2006) til Økonomiudvalgets budget, bevilling Kvarterløft funktion 0.15.3 (Kvarterløft, Nord Vest)

 

 

RESUME

På baggrund af Bygge- og Teknikudvalgets beslutning den 2. februar 2005 BTU 40/2005 om tildeling af midler fra Byudviklingspuljen har Byudviklingspuljen givet tilsagn om støtte til projektet for trafiksanering og etablering af en opholdsplads i "Knudepunktet", som er en fællesbetegnelse for krydset Frederiksborgvej/Frederikssundsvej.

En omlægning og forskønnelse af Knudepunktet er sammen med en omlægning af Frederiksborgvej højt prioriteret i Trafik og Grøn Plan NV. Projektet er koordineret med indstillingen "Pulje til cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og støjdæmpning" hvori der foreslås et delprojekt for etablering af cykelsti på Frederiksborgvej. Indstillingen blev forelagt Bygge- og Teknikudvalget på mødet den 5. oktober 2005 (BTU 560/2005).

Tiltrædes denne indstilling vil de 2 projekter såvel planlægningsmæssigt som udførelsesmæssigt i videst mulig omfang blive koordineret.

Projektet tager udgangspunkt i omdannelse af krydset med det formål at skabe bedre forhold for fodgængere og bedre opholdsmuligheder uden at forringe de trafikafviklingsmæssige vilkår.

Projektet omfatter fjernelse af stikvejen mellem Frederikssundsvej og Frederiksborgvej og omlægning af krydsets 4 hjørner. Arealet hvor stikvejen er beliggende tillægges hjørnet, således at der skabes et større sammenhængende område med siddemuligheder, træer, og belysning jf. bilag 1, 2 og 3. Pladsen vil endvidere kunne anvendes til udeservering for det tilstødende bageri.

Projektet er udviklet i overensstemmelse med Byrumshandlingsplanens principper for borgerinddragelse, involvering af private rådgivere, styrkelse af lokale bycentre og intention om "mere byrum for pengene".

Ved nedlæggelse af stikvejen nedlægges 2 taxiholdepladser og 2 natparkeringspladser. Forvaltningen vil efterfølgende etablere erstatningspladser indenfor området i samarbejde med Sa mmenslutningen Københavns TAXA.

Projektet er beregnet til 3.571.000 kr. som foreslås samfinansieret af Byudviklingspuljen, Økonomiforvaltningens bevilling Kvarterløft, Bygge- og Teknikudvalgets bevilling Vej & Park, Økonomiforvaltningens Kick-Startpulje og privat medfinansiering.

Bygge- og Teknikforvaltningen forventer, at projektet vil kunne være færdiganlagt ultimo 2006.

Projektet medfører, at Bygge- og Teknikforvaltningens driftsudgifter forøges med 2000 kr. årligt fra og med 2007. Udgiften hertil foreslås finansieret inden for Vej & Parks driftsramme til renhold og vedligehold for byens øvrige arealer.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

"Knudepunktet" er betegnelsen for det det trafikale knudepunkt i krydset Frederikssundsvej/Frederiksborgvej.

Projektet for Knudepunktet er opstået i forbindelse med udarbejdelse af Trafik og Grøn Plan NV som er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe med ca. 25 lokale interessenter i samarbejde med det lokale kvarterløftsekretariatet –Kvarterløft NV, Vej & Park som kommunal projektleder og andre kommunale repræsentanter. Planen blev politisk godkendt i juni 2003.

Til projektet for Knudepunktet har Kvarterløft NV tilknyttet arkitektfirmaet BIAS Arkitekter som gennem processen med udvikling af et projektforslag har gennemført 2 borgermøder. Borgermøderne har været organiseret i mindre arbejdende idégrupper og resultaterne af borgermøderne har dannet udgangspunkt for henholdsvis arkitekternes arbejde og for den efterfølgende beslutning i kvarterløftets Styregruppe om godkendelse af projektets hovedidé. BIAS Arkitekter har tilknyttet Birch & Krogboe Ingeniører, og i fællesskab har de udviklet og kvalificeret projektforslaget, herunder udarbejdet økonomisk overslag.

Bygge- og Teknikforvaltningen har været inddraget som myndighed og bistået arkitekterne med vejledning under projekteringen.

På Bygge- og Teknikudvalgets møde den 5. oktober 2005 indstillede Bygge- og Teknikforvaltningen "Pulje til cykelfremkommelighed, vejvedligeholdelse og støjdæmpning" et projekt, der omfattede etablering af cykelsti på Frederiksborgvej. Nærværende projekt er i sin udformning koordineret med projektet for etablering af cykelsti og vil ligeledes, såfremt begge projekter godkendes, blive koordineret i det videre forløb.

 

Uddybning af indstilling

Gennem en samlet bearbejdning af belægning, beplantning, belysning samt disponering af rummene er det projektets mål at bidrage til skabelse af attraktive byrum i kvarteret og søge at tilføre nye og bedre opholdskvaliteter i det specifikke byrum.

Projektets hovedidé er at sammenbinde alle krydsets hjørner i et sammenhængende formsprog, at ændre på fladens udformning, således at mest muligt plads gives til fodgængere uden at forringe de trafikale vilkår, idet krydset er stærkt trafikbelastet. Det er således hovedidéen at skabe arkitektonisk ligevægt mellem trafikarealerne og fodgængerarealerne og at tilføre byrummet et mere grønt udtryk gennem træplantninger. Projektet opererer derfor ikke med ændringer i trafikafviklingen, men derimod med forberedelse til etablering af cykelstier langs Frederiksborgvej.

Projektet er opdelt i 4 delprojekter (et på hvert hjørne). På det største hjørne nedlægges et kort vejstykke jf. bilag 1, og arealet anvendes istedet til opholdsområde. Vejstykket anvendes i dag som "smutvej" uden om det lysregulerede kryds og til taxi- og natparkering. Der er i alt 2 taxiparkeringpladser og 2 natparkeringspladser, hvilke alle nedlægges som følge af forslaget. Forvaltningen vil ved detailprojekteringen finde erstatningspladser indenfor området i samarbejde med Sammenslutningen Københavns TAXA.

Hele knudepunktet samles af en asfaltbelægning. Kørebanearealerne udlægges i støjdæmpende asfalt. På alle fodgængerområder forfines asfaltbelægningen med linier af granit, som dels markerer ganglinier dels forfølger og understreger den overordnede bevægelse i hele rummet, og som samtidig understreger de overordnede bevægelser, som foregår på de specifikke hjørner i byrummet. Herudover anvendes forskellige elementer til at definere zoner for ophold og bevægelse på hvert af de 4 hjørner på henholdsvis nord og sydsiden af knudepunktet.

Det samlede projekt bidrager til opfyldelse af Kvarterplan NV og Trafik og Grøn Plan NV samt Københavns Trafik og Miljøplan og Københavns Parkpolitik. Projektet understøtter intentioner om forbedring af Frederiksborgvej herunder etablering af allébeplantning, nye cykelstier og ordnede parkeringsforhold, som beskrevet i Vej & Parks cykelstiprioriteringsplan og som beskrevet i Trafik og Grøn Plan NV.

Projektets intention om at omdanne et overflødigt vejareal til opholdsplads understøtter Byrumshandlingsplanens intentioner, om at gode byrum giver livskvalitet, og at skabe "mere byrum for pengene". Endvidere er projekts udvikling i overensstemmelse med Byrumshandlingsplanens principper for borgerinddragelse, lokal forankring, samarbejde med private rådgivere og styrkelse af lokale bycentre.

Samtidig bør omlægningen ses i sammenhæng med en bolig- og friarealforbedringer, som gennemføres i en række af de omkringliggende ejendomme i forbindelse med kvarterløftets byfornyelsesprojekter. Endvidere bør projektets ses i sammenhæng med, at kvarterløft NV i forlængelse af projektet økonomisk vil bidrage til, at en række af de omkringliggende butikker kan få renoveret butiksfacaderne, således at området samlet set opnår et stort løft.

Kvarterløft NV har her ud over haft held med at indhente privat medfinansiering til projektet fra en række private fonde og fra grundejerne omkring knudepunktet.

Tilsagn om støtte blev anbefalet ved Byudviklingspuljens sidste runde i februar 2005 og efterfølgende beviliget ved Bygge- og Teknikudvalgets møde den 2. februar 2005 BTU 40/2005.

Projektet forventes færdiganlagt ultimo 2006.

 

Økonomi

Hele projektet er budgetteret til at koste 3.571.000 kr. og foreslås finansieret på følgende måde:

1.000.000 kr. fra Økonomiudvalgets budget, bevillingen Kvarterløft funktion 0.15.3 (Kvarterløft NordVest).

400.000 kr. fra Bygge- og Teknikudvalget, bevilling Vej & Parks Anlægsramme konto 2.22.3 Vejanlæg. I Vej & Parks cykelstiprioriteringsplan er cykelstier langs Frederiksborgvej et af de prioriterede projekter. Vej & Park foreslår af hensyn til nærværende projekt at fremrykke den del af cykelstiprojektet, der omhandler Knudepunktet. Cykelstiprioriteringsmidlerne i budget 2006 nedskrives med nævnte beløb, og at midlerne overføres til Økonomiudvalgets budget, bevilling Kvarterløft funktion 0.15.3. (Kvarterløft NordVest)

1.463.000 kr. fra Københavns Kommunes Byudviklingspulje under Bygge- og Teknikudvalgets budget. Beslutningen herom blev truffet på Bygge- og Teknikudvalgets møde den 2. februar 2005 BTU 40/2005.

558.000 kr. fra Økonomiudvalgets budget, bevillingen økonomisk forvaltning, anlæg funktion 6.51.3 (den boligpolitiske strategiplan, Kickstartpulje).

150.000 kr. fra privat medfinansiering. Kvarterløft Nord-Vest har modtaget tilsagn om støtte fra hhv. Nordea Fonden og Grundejernes Investeringsfond hver med 50.000 kr. Herudover har Kvarterløft Nord-Vest modtaget tilsagn om støtte fra de omkringliggende ejendomme på ca. 50.000 kr.

Midlerne foreslås tilvejebragt ved at der anvises dækning for en anlægsbevilling på 3.571.000 kr. til gennemførelse af projektet på Økonomiudvalgets budget, bevilling Kvarterløft funktion 0.15.3 (Kvarterløft, Nord Vest), udformet som en udgiftsbevilling på 3.571.000 kr. og en indtægtsbevilling på 2.171.000 kr. (Byudviklingspuljen med 1.463.000 kr., Kick-start puljen med 558.000 kr. og privat medfinansiering med 150.000 kr.),

Som konsekvens af omlægningen vurderes Bygge - og Teknikforvaltningens driftsudgifter at stige ca. 2000 kr. om året til almindeligt drift og vedligehold. Udgiften hertil foreslås finansieret af Vej & Parks driftsramme til renhold og vedligehold for byens øvrige arealer.

 

Miljøvurdering

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Bygge- og Teknikforvaltnings positivliste. Til sagstypen er knyttet følgende miljømål: anvendelse af langtidsholdbare materialer som forefindes i rigelige mængder, etablering af grønt miljø og sikring af gode vækstbetingelser samt minimering af elforbrug. Projektet forventes at frembringe begrænsede mængder af forurenet jord. Håndtering heraf er inkluderet i projektets økonomi.

Projektet lever op til miljøkravene i folderen: "Miljøorienteret Byfornyelse og Nybyggeri".

 

Høring

Projektet er blevet til med stor lokal inddragelse. Kvarterløft Nord Vest har gennemført en række borgermøder hvor borgernes idéer og ønsker er blevet opsamlet og anvendt i projektets udvikling. Endvidere er offentligheden løbende blevet orienteret om projektet gennem lokalpressen.

Københavns Politi har ingen bemærkninger til projektet.

 

Bilag

Bilag 1: Eksisterende forhold

Bilag 2: Planforslag

Bilag 3: Rumlig illustration

 

 

 

 

Mette Lis Andersen                                                     Bjarne Winge