Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

12.      Trafiksanering og opholdsplads, Borups Plads

 

BTU 524/2005  J.nr. 444.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget anbefaler over for Borgerrepræsentationen,

at Borups Plads beliggende i kvarterløftområdet Nørrebro Park renoveres således at der skabes en attraktiv opholdsplads,

at der gives en anlægsbevilling på 3.200 t.kr. til gennemførelse af projektet og der anvises dækning herfor på Økonomiudvalgets budget, bevilling Kvarterløft funktion 0.15.3 (Kvarterløft, Nørrebro Park), udformet som en udgiftsbevilling på 3.200 t.kr. og en indtægtsbevilling på 2.200 t.kr. (Byudviklingspuljen med 1.800 t.kr. og Tilskudsdeklarationspuljen med 400 t.kr.),

at der i 2006 overføres 400 t.kr. fra Bygge- og Teknikudvalgets budget, bevillingen Plan & Arkitektur funktion 0.10.3 (tilskudsdeklarationsmidlerne) til Økonomiudvalgets budget, bevilling Kvarterløft funktion 0.15.3 (Kvarterløft, Nørrebro Park)

 

RESUME

På baggrund af Bygge- og Teknikudvalgets beslutning den 2. juni 2004 (BTU 287/2004) har Byudviklingspuljen givet tilsagn om støtte til projektet for trafiksanering og etablering af en opholdsplads på Borups Plads på Nørrebro.

Projektet omfatter fjernelse af stikvej mellem Lundtoftegade og Stefansgade og omlægning af selve pladsen. Arealet hvor stikvejen findes tillægges pladsen således at der skabes en sammenhængende plads med siddemuligheder, træer, blomster, kunst, vandelement og belysning jf. bilag 1 og 2. Pladsen vil endvidere kunne anvendes til udeservering for den tilstødende café.

Som en del af projektet etableres 2 vejbump på Stefansgade og parkeringsforholdene omlægges. På selve pladsen nedlægges et antal parkeringspladser og et tilsvarende antal parkeringspladser skabes på Stefansgade ved ændring af parkeringsforholdene fra længdeparkering til skråparkering. Projektet indebærer således ikke ændringer i det samlede antal parkeringspladser.

Bygge- og Teknikforvaltningen forventer at projektet vil kunne være færdiganlagt medio 2006.

Projektet er beregnet til 3.200 t.kr. som foreslås finansieret af Byudviklingspuljen, Økonomiforvaltningens bevilling Kvarterløft og Plan & Arkitekturs Tilskudsdeklarationsmidler.

Projektet medfører at Bygge- og Teknikforvaltningens driftsudgifter forøges med 10 t.kr. årligt fra og med 2006. Udgiften hertil foreslås finansieret af Vej & Parks driftsramme til renhold og vedligehold.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borups Plads er beliggende i krydset mellem Borups Allé og Lundtoftegade på Ydre Nørrebro og området er karakteriseret ved at være tæt bebygget og stærkt præget af megen trafik.

Projektet er opstartet på baggrund af ønske fra en beboergruppe som i fællesskab med kvarterløft har ansøgt om midler fra Byudviklingspuljen. Tilsagn om støtte blev anbefalet ved Byudviklingspuljens næstsidste runde i april 2004 og efterfølgende givet ved Bygge- og Teknikudvalgets møde den 2. juni 2004 (287/2004). Kvarterløft Nørrebro Park har givet tils agn om finansiering på 1.000 t.kr. Endvidere støttes projektet via Tilskudsdeklarationsmidlerne.

Projektudviklingen er forløbet siden medio 2004 og i perioden løbende revideret på baggrund af kommentarer fra afholdte borgermøder og på baggrund af Bygge- og Teknikforvaltningens krav og ønsker. Projektudviklingen er foretaget af BIAS Arkitekter i samarbejde med Birch & Krogboe Ingeniører.

Uddybning af indstilling

Projektet indebærer at et vejstykke mellem Lundtoftegade og Stefansgade fjernes og udlægges som plads således at Borups Plads får en større sammenhængende flade og derved større opholdsmæssig kvalitet jf. bilag 1. Pladsen tilføres ny beplantning i form af træer og blomster og flere siddemuligheder og endelig gives der mulighed for etablering af et udeserveringsområde for den tilstødende café.

Projektet indebærer at Stefansgade trafikdæmpes ved etablering af 2 bump og parkeringsforholdene forbedres ved optegning af båse. På selve pladsen nedlægges et antal parkeringspladser og et tilsvarende antal skabes på Stefansgade i umiddelbar tilknytning til pladsen. Parkeringspladserne skabes ved at ændre parkeringsforholdene på højre side af Stefansgade fra længdeparkering til skråparkering. Ved projektet ændres det samlede antal parkeringspladser således ikke. På Stefansgade etableres endvidere en busholdeplads til brug for den nærliggende udflytterbørnehave.

Projektet forventes færdiganlagt medio 2006.

Økonomi

De samlede udgifter til renovering af Borups Plads er beregnet til 3.200 t.kr. og foreslås finansieret på følgende måde:

1.000 t.kr. fra Økonomiudvalget, bevilling Kvarterløft.

1.800 t.kr. fra Københavns Kommunes Byudviklingspulje. Beslutningen herom blev truffet på Bygge- og Teknikudvalgets møde den 2. juni 2004 (BTU 287/2004).

400 t. kr. fra Bygge- og Teknikudvalget, bevillingen Plan & Arkitektur (Tilskudsdeklarationspuljen).

Midlerne foreslås tilvejebragt ved at der anvises dækning for 1.000 t.kr. på Økonomiforvaltningens budget, bevilling Kvarterløft funktion 0.15.3 (Nørrebro Park), samt at der i 2006 overføres 400 t.kr. fra Bygge- og Teknikudvalgets budget, bevillingen Plan & Arkitektur funktion 0.10.3 (tilskudsdeklarationsmidlerne) til Økonomiforvaltningens budget, bevilling Kvarterløft funktion 0.15.3 (Nørrebro Park), og ved at der gives en samlet bevilling på 3.200 t.kr. til gennemførelse af projektet og der anvises dækning herfor på Økonomiforvaltningens budget, bevilling Kvarterløft funktion 0.15.3 (Nørrebro Park), udformet som en udgiftsbevilling på 3.200 t.kr. og en indtægtsbevilling på 2.200 t.kr. (Byudviklingspuljen med 1.800 t.kr. og Tilskudsdeklarationspuljen med 400 t.kr.).

Som konsekvens af omlægningen vurderes Bygge - og Teknikforvaltningens driftsudgifter at stige ca. 10 t.kr. om året til almindeligt drift og vedligehold. Udgiften hertil foreslås finansieret af Vej & Parks driftsramme til renhold og vedligehold.

Miljøvurdering

Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af Bygge- og Teknikforvaltnings positivliste. Til sagstypen er knyttet følgende miljømål: anvendelse af langtidsholdbare materialer som forefindes i rigelige mængder, etablering af grønt miljø og sikring af gode vækstbetingelser, recirkulering af vand samt minimering af el forbrug. Projektet forventes at indeholde begrænsede mængder af forurenet jord. Håndtering heraf er inkluderet i projektets økonomi.

Projektet lever op til miljøkravene i folderen: "Miljøorienteret Byfornyelse og Nybyggeri".

Høring

Projektet er blevet til med stor lokal inddragelse. Kvarterløft Nørrebro Park har gennemført en række borgermøder hvor borgernes idéer og ønsker er blevet opsamlet og anvendt i projektets udvikling. Endvidere er offentligheden løbende blevet orienteret om projektet gennem lokalpressen.

Bilag

Bilag 1: Eksisterende forhold

Bilag 2: Planforslag

 

 

 

Mette Lis Andersen                                                     Erik Jacobsen