Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

14.      Undersøgelse af cykelstiers sikkerhed i Københavns Kommune

 

BTU 523/2005  J.nr. 21151.0007/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at det besluttes at iværksætte en undersøgelse af cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt i Københavns Kommune. Undersøgelsen gennemføres af en uafhængig forskningsinstitution eller konsulentfirma 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der bevilges en tillægsbevilling på 700.000 kr. finansieret af Bygge- og Teknikforvaltningens merindtægter i 2005 fra Byggesagsafgifter og Parkeringsindtægter.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget har på sit møde d. 24.8.2005 besluttet, at Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejder indstilling om "at gennemføre en præcis og dækkende undersøgelse af københavnske cyklisters sikkerhed, herunder om anlæg af cykelstier, krydsløsninger og andre cykelfaciliteters virkninger på cykeltrafik og sikkerhed, og at undersøgelsen gennemføres af en uafhængig forskningsinstitution, f.eks. Danmarks Transport Forskning." Undersøgelser viser, at set fra et samfundsmæssigt synspunkt overstiger den sundhedsmæssige gevinst ved cykling i form af bedre liv og reddede liv mange gange risikoen for at komme til skade eller blive dræbt i trafikken.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Der har i medierne været omtalt en undersøgelse af cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt. Undersøgelsen er udført af transportgruppen ved Aalborg Universitetscenter (Agerholm, Caspersen og Lahrmann) og omfatter 48 strækninger, hvor der er etableret cykelstier i perioden 1/1 1989 til 31/12 2000. Strækningerne har en samlet længde på 40 km og er lokaliseret i 17 af de største byer i Jylland og på Fyn. Undersøgelsen viser, at det samlede antal uheld på de 48 strækninger er 35 % højere end forventet. Stigningen fordeler sig med en stigning på 44 % i kryds og en stigning på 25 % på strækninger. Antallet af dræbte og tilskadekomne er i alt steget med 30 %. Det ser ud til, at cykelstier i særlig grad giver sikkerhedsproblemer på trafikveje med høj biltrafik, forretninger og bustrafik.

På baggrund af medlemsforslag fra Søren Pind anmodede BTU ved sit møde den 24 .8.2005 Vej og Park om at udarbejde indstilling om undersøgelse af tilsvarende forhold gælder for cykelstier anlagt i Københavns kommune.

Undersøgelsens hovedresultater er kendte fra cykelforskning tilbage i 80'erne. Vej & Park har siden vurderet, at en indsats, hvor man samtidig forbedrer fremkommeligheden for cyklister, blandt andet med cykelstier, og systematisk arbejder med at forbedre sikkerheden for cyklister er farbar. Denne strategi er sammenfattet i "cykelpolitikken" for Københavns Kommune. Heri er beskrevet fem målsætninger og ni indsatsområder, der bidrager til at gøre København til en endnu bedre cykelby.

Bygge- og Teknikudvalget har i 2001 behandlet en evaluering af cykelbaner i den Indre By mht. sikkerhed, tryghed, adfærd, fremkommelighed og økonomi.  Resultatet af denne evaluering var positiv, idet evalueringen viste, at cykelbaner generelt medfører væsentlige forbedringer for cyklisterne. Cykelbaner kan således anlægges på mindre komplicerede strækninger, hvor det ikke er nødvendigt at flytte kantsten for at etablere cykelanlægget. Dog blev det vurderet at cykelbaner markeret alene ved afstribning ikke fungerede helt tilfredsstillende, og det blev besluttet at forbedre standarden ved anlæg af knaster, korte stykker cykelsti ud for busstoppesteder mv. Denne type løsning benævnes i dag "forstærkede cykelbaner".

Det seneste Cykelregnskab 2004 viser, at seks ud af 10 cyklende københavnere føler sig trygge i større eller mindre grad. I forhold til målsætningen om tryghed i Cykelpolitik føler 57 % sig trygge. Niveauet må betegnes som godt, selvom der stadig er et stykke vej til målsætningen om, at hele 80 % skal føle sig trygge. Det er særligt i store kryds, at utrygheden er udtalt.

I "Trafiksikkerhedsplan for København" er det fastlagt, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister skal reduceres med 40 % i perioden fra 2000 til 2012. Dette mål skal nås uafhængig af en eventuel trafikstigning. To af de vigtigste indsatsområder i Trafiksikkerhedsplanen er "kryds" og "cyklister".

Der er sket en halvering af cyklisternes risiko i de sidste 10 år. Risikoen måles som alvorligt tilskadekomne og dræbte per 1 mio. cyklede kilometer. Det er desuden en målsætning i kommunens cykelpolitik, at cyklisternes risiko skal halveres endnu engang inden 2012.

Det Økologiske Råd har i rapporten "Cykling, motion, miljø og sundhed" (2005) beregnet, at der er en væsentlig gevinst ved at investere i cykeltrafik - f.eks. ved at cykle på arbejde. Set fra et samfundsmæssigt synspunkt overstiger den sundhedsmæssige gevinst ved cykling i form af bedre liv og reddede liv mange gange risikoen for at komme til skade eller blive dræbt i trafikken. Også for den enkelte er sundhed og velvære et væsentligt argument for at cykle.

Opgaven, der stilles til uafhængig forskningsinstitution eller konsulentfirma vil på ovenstående baggrund være:

·        Der gennemføres en før-efter undersøgelse af tilfældigt udvalgte cykelsti- og cykelbaneprojekter i Københavns kommune. Undersøgelsen skal belyse både sikkerhed i kryds og på strækninger – og omfatte alle trafikantgrupper inkl. bil, bus, cykel og fodgængere.

·        Samtidig gennemføres en analyse af de overordnede udviklingstendenser for cyklisternes sikkerhed og tryghed, og på den baggrund vurderes hvilke faktorer, der er mest betydende for cyklisters sikkerhed og tryghed.

·        Der gennemføres en vurdering af de samlede sundhedsmæssige effekter af at så mange københavnere vælger cyklen som dagligt transportmiddel.

·        Undersøgelsen skal munde ud i anbefalinger til justering af kommunens cykelpolitik, og hvis det er muligt, stille forslag til forbedring af sikkerheden og trygheden gennem et ændret design af cykelstierne og især krydsningspunkterne med anden trafik.

Vej & Park har søgt information om kompetencer hos 3 forskningsinstitutioner og konsulentfirmaer, der vil være i stand til at løse opgaven: Danmarks Transportforskning, Tetraplan og Trafitec.

Forvaltningen finder det af afgørende betydning, at ressourcerne til projektet bliver anvendt videre end til blot at gentage hidtidige undersøgelser. Der ønskes en innovativ tilgang til opgaven, så resultaterne kan anvendes optimalt til at fremme målsætningerne i cykelpolitikken.

På baggrund af de indhentede referencer finder forvaltningen, at Trafitec er bedst kvalificeret til at løse opgaven, herunder (i) gennemføre en vurdering af den sikkerhedsmæssige effekt af cykelstier, (ii) analysere udviklingstendenser i kommunen mht. sikkerhed og tryghed og (iii) vurdering af de samlede sundhedsmæssige effekter af cyklisme (iiii) forslag til justeringer af Københavns kommunes cykelpolitik og design af infrastruktur.

Det indstilles derfor, at Trafitec tilbydes at løse opgaven. Det forventes at opgaven kan afsluttes i september 2006.

 

Økonomi

Undersøgelsen vurderes at koste 700.000 kr., der foreslås finansieret af Bygge- og Teknikforvaltningens merindtægter i 2005 fra Byggesagsafgiften og Parkeringsindtægten.

 

Miljøvurdering

Indstillingen er ikke omfattet Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste der skal miljøvurderes.

 

Bilag

Bilag 1: Udvalgsindstilling Evaluering af cykelbaner af 17. januar 2001

Bilag 2: Sikkerhedsmæssige forskelle mellem cykelstier og cykelbaner (Vejdirektoratet 7.11.2000)

 

 

Ole Bach