Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

13.      Parkeringsordning for delebiler

 

BTU 519/2005  J.nr. 0618.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at der i 2006 reserveres 150 faste P-pladser til delebiler i boligområderne i Grøn og Blå zone (de indre brokvarterer) i det fremtidige parkomatområde

at  delebilspladserne placeres i grupper på 2-5 pladser på steder, der er lettilgængelige i forhold til kollektiv trafik

at  benyttelse af delebilspladserne forbeholdes delebiler, der har fået udstedt en særlig licens af Parkering•København      

at udgifterne til ordningens etablering – ca. 250.000 kr. – afholdes over Vej & Parks konto for vejvedligeholdelse

at provenutabet – som vurderes til ca. 20.000 kr./år, jf. økonomiafsnittet – afholdes over Parkering•Københavns budget 

 

 

RESUME

Justitsministeriet har med brev af 18. april 2005 vurderet, at Københavns Kommune – under forudsætning af, at Politidirektøren i København samtykker heri – med hjemmel i færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, vil kunne træffe bestemmelse om, at delebiler forbeholdes retten til at benytte visse særligt afmærkede parkeringspladser.

Københavns Politi har i et underbilag til Justitsministeriets brev meddelt der med hjemmel i § 92, stk. 1 vil kunne reserveres pladser til delebiler.

Indstillingen indeholder forslag til reservation af 150 delebilspladser i de dele af byen hvor behovet skønnes at være størst.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Udbydere delebiler i København

Der er i dag tre udbydere af delebiler i København: Hertz Delebilen, Københavns Delebiler og Bryggeb ilen.  Derudover er der seks udbydere i den øvrige Hovedstadsregion.

 

Hertz Delebilen

Delebilsordningen er udbudt af Hertz Biludlejning i 1998 efter opfordring af Københavns Kommune. Hertz Delebilen er en del af First Rent a Car Denmark A/S, Hertz Franchisee.

Hertz Delebilen har i dag cirka 1.200-1.300 abonnenter i København, som deles om cirka 40 delebiler.

Hertz Delebilen har deres biler fast placeret på p-pladser ved tankstationer eller i p-anlæg. På nogle tankstationer er det gratis, mens Hertz Delebilen betaler for at have bilerne holdende på andre stationer og i p-anlæg. Hertz Delebilen er tilfredse med placeringen af de fleste af deres biler.

De fleste af Hertz delebiler er udstyret med en "on-board-computer", der gør det muligt for brugerne at åbne bilen med et chipkort. Nøglen, der er anbragt i bilen, kræver en kode for at kunne starte bilen. Dette system erstatter det system med "nøgleskabe", som stadig anvendes af Købehavns Delebiler og Bryggebilen.

Hertz Delebilen ser primært frem til at få mulighed for at placere de forventede cirka 50 nye delebiler det kommende år hensigtsmæssigt i forhold til brugerne.

 

Københavns Delebiler

Københavns Delebiler er en forening der har til formål at udbrede delebilsidéen i hele det Storkøbenhavnske område. Foreningen, der har eksisteret i cirka ét år, har i øjeblikket delebiler placeret i seks områder i København: Nørrebro, Østerbro, Vesterbro, Brønshøj, Bispebjerg og Valby, samt på Frederiksberg.

Københavns Delebiler har cirka 180 medlemmer, der deles om cirka 30 biler. Delebilerne har ikke faste p-pladser, men parkeres hvor der er ledig plads så tæt på det sted, hvor "nøgleskabet" er placeret. Bilerne placeres i princippet i nærheden af hvor folk bor. Det sker ofte efter aftale med lokale boligforeninger

 

Bryggebilen

Bryggebilen er en delebilsforening etableret af borgere på Islands Brygge. Foreningen blev startet i december 2003 og fik sin første bil i januar 2004.

Bryggebilen har cirka 30 medlemmer og 6 biler. Alle biler har stamplads ved Kigkurren.

 

Eksisterende regler for parkering af delebiler

Parkering●København har på baggrund af beslutning i Borgerrepræsentationen (BR154/02) fastsat regler for parkering af delebiler. Delebiler kan parkere gratis i samtlige zoner i Indre By og brokvartererne. I Rød zone kan der dog kun parkeres mandag til fredag mellem kl. 08.00 – 10.00 og efter kl. 17.00 samt lørdag mellem kl. 08.00 – 10.00 og efter kl. 14.00.

Delebilklubber skal kunne dokumentere:

 

Potentialer

De tre nuværende udbydere af delebiler i København har cirka 1.500 abonnenter eller medlemmer og cirka 75 delebiler.

Det rådgivende firma COGITA vurderede i 2000 med støtte fra Miljøstyrelsen og Transportrådet mulighederne for delebiler i Danmark. Analysen viste bl.a., at cirka 23 procent af alle danske kørekortsindehavere er potentielle delebilister ud fra en række objektive kriterier. Lidt færre – 17 procent – udtrykte interesse for delebiler.

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

at der i 2006 reserveres 150 faste P-pladser til delebiler i boligområderne i Grøn og Blå zone (de indre brokvarterer) i det fremtidige parkomatområde

Justitsministeriet har i sin godkendelsesskrivelse – jf. bilag 1 – lagt vægt på, at de afmærkede pladser vil kunne benyttes af alle køretøjer, der er at betragte som delebiler.

Det er forvaltningens opfattelse at der i særlig grad er behov for reserverede pladser i nærheden af boligen, som må formodes at være turens begyndelsespunkt og endepunkt. Med 150 faste pladser vil der være dobbelt så mange pladser som der pt. er delebiler i København.

 

at delebilspladserne placeres i grupper på 2-5 pladser på steder, der er lettilgængelige i forhold til kollektiv trafik

Det anbefales at der reserveres plads til et vist antal sammesteds for at sikre, at det bliver synligt i gadebilledet og almindeligt kendt, hvor man kan parkere sin delebil. Parkeringspladserne bør ligge tilgængeligt i forhold til kollektiv trafik for at sikre det bedst mulige samspil mellem de to transportformer.

 

at benyttelse af delebilspladserne forbeholdes delebiler, der har fået udstedt en særlig licens af Parkering•København.      

Parkering•København opererer i forvejen med et sæt kriterier for udstedelse af gratis beboerlicenser til delebiler. Det anbefales at de særlige licenser, der skal give ret til at parkere på P-pladser reserveret delebiler udstedes på baggrund af de samme kriterier. Det forudsættes endvidere at Parkering•København kan opkræve et gebyr svarende til administrationsudgifterne ved udstedelse af den særlige licens.

 

Økonomi

Der vil være udgifter til afmærkning og skiltning. Den samlede udgift skønnes at beløbe sig til ca. 250.000 kr. Udgiften afholdes over Vej & Parks vejvedligeholdelseskonto.

Antallet af betalingspladser i det fremtidige parkomatområde vil blive reduceret med ca. ½ %.

Der forventes meget beskedne økonomiske konsekvenser heraf, idet ca. 16%  af P-pladserne i de indre brokvarterer i dag er ledige midt på dagen – og dette tal forventes at sige til ca. 25% når parkomatordningen træder i kraft. I aften- og nattetimerne vil delebilerne primært beslaglægge pladser, som ellers vil blive benyttet af beboere med licens.

Provenutabet kan opgøres således:

Dagtimerne: Her er kun et beskedent pres på parkeringspladserne, idet ca. 25% af pladserne er ledige til anvendelse for betalingsparkering. Det skønnes, at 25% af de inddragede 150 pladser til delebiler ville kunne have haft en samlet belægningstid af betalende parkanter på yderligere 10 minutter om dagen i 200 dage om året. Det giver følgende provenutab:

25% af 150 pladser i 10 min. i 200 dage a 9 kr./time  = 11.250 kr./år

Aften- og nattetimerne: Her kan ca. 8% af pladserne potentielt anvendes til betalingsparkering. Det vurderes, at 8% af de inddragede pladser 150 pladser hver kunne have haft en belægningstid af betalende parkanter på yderligere 2 timer i døgnet i 200 dage om året. Det giver følgende provenutab:

8% af 150 pladser i 2 timer i 200 dage a 2 kr./time  =  9.600 kr./år

Det samlede årlige provenutab kan således opgøres til (11.250 + 9.600) = ca. 20.000 kr./år.

 

Miljøvurdering

Parkeringsordning for delebiler er omfattet af positivlisten for miljøvurdering. Indstillingen fremmer den i Trafik- og Miljøplan 2004 formulerede målsætning for Københavns Kommunes ny parkeringsstrategi: "Det skal være muligt at bo i København og have bil, ligesom det skal være muligt at besøge byen, uden at alle friarealer bliver fyldt op af parkerede biler". 

Der er i dag ca. 1.500 medlemmer af delebilklubber, som tilsammen råder over 75 delebiler. Da ca. 70 % af medlemmerne giver udtryk for at de selv vil anskaffe bil hvis delebilsordningen ikke fandtes, betyder det, at delebilsordningen har reduceret antallet af hjemmehørende biler i regionen med 1.500*70% – 75 = 975 biler, svarende til at hver delebil reducerer antallet af hjemmehørende biler i regionen med ca. 13 biler. En udbredelse af delebilsordninger må derfor forventes at have en positiv indflydelse på regionens miljø.

Lokalt i de indre brokvarterer vil der dog ske en forøgelse af miljøbelastningen, fordi en parkeringsplads med en privatejet beboerbil – der typisk kører 10.-15.000 km. om året – bliver konverteret til en P-plads for en delebil – der skønnes at køre 40.-60.000 km. om året.

 

Høring

De eksisterende delebilklubber har været kontaktet i forbindelse med udarbejdelse af denne indstilling, men der er ikke tale om en egentlig høring.

 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1:  Brev fra Justitsministeriet af 18. april 2005

Bilag 2:  Fremtidig parkomatordning

 

Ole Bach