Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. september 2005

 

 

Sager til beslutning

 

16.      Medlemsforslag om forbedrede toiletforhold i københavnske beboelsesejendomme

 

BTU 498/2005  J.nr. 620.0011/05

 

 

INDSTILLING

 

(Stillet af Bo Asmus Kjeldgaard, Sven Milthers, Jens Johansen, Charlotte Wieth-Klitgaard, Frank Hedegaard, Hellen Hedemann, Heinrich Metz, Bjarne Fey, Trine Schaltz (alle F)):

 

SF foreslår,

at Borgerrepræsentationen vedtager en målsætning om, at alle boliger i København inden 2010 skal have selvstændigt toilet, medmindre særlige forhold gør sig gældende,

 

at forvaltningen inden udgangen af 2005 udarbejder et forslag til, hvordan man inden for byfornyelseslovens rammer kan tilskynde boligejerne til at realisere denne målsætning - og hvordan kommunen kan finansiere støtteudgifterne,

 

at forvaltningen udarbejder en analyse af omkostningsniveauet ud fra forskellige finansieringsmodeller,

 

at Københavns Kommune retter henvendelse til staten med henblik på at få ændret byfornyelsesloven, således at etablering af toilet ikke fører til huslejestigninger,

 

at beboerne inddrages i processen med byfornyelse af lejlighederne,

 

at kommunen kortlægger og offentliggør adresser på ejendomme med boliger, der ikke har eget toilet,

 

at der bliver afsat en pulje på 5 millioner kr. med det formål at fremme løbende frivillig etablering af toilet,

 

at  forvaltningen udarbejder forslag til finansiering af puljen

 

at der årligt evalueres på indsatsen

 

 

Motivering:

 

København har ca. 6.500 boliger der ikke har eget toilet i lejligheden.

 

Efter SF s mening skal boligindsatsen ikke kun koncentrere sig om storstilet/dyrt nybyggeri. Boligpolitikken i København skal også tilgodese grupper med mindre indkomster. Det må være en menneskeret at have toilet i sin lejlighed.

 

SF foreslår derfor, at Københavns Kommune i løbet de næste 5 år inden for rammerne af byfornyelsesloven tilskynder til, at der bliver installeret selvstændigt toilet i de boliger, der mangler - med mindre der er helt særlige grunde, der taler imod. Som eksempel herpå kan nævnes små studieboliger, hvor der ikke vil være plads til toilet, men hvor to studieboliger deles om et godt fælles bad og toilet i umiddelbar tilknytning til boligen.

 

Det er vigtigt at etablering af toilet ikke stoppes grundet huslejestigninger. Efter SF s mening er toilet i egen bolig en menneskeret og bør derfor betragtes som en vedligeholdelsesopgave. Københavns Kommune skal ifølge forslaget rette henvendelse til staten med henblik på at få ændret byfornyelsesloven, så etablering af toilet ikke fører til huslejestigninger.

 

Vi ser i dag en række eksempler på, at et flertal af beboerne i en ejendom uden selvstændigt toilet fravælger en forbedring af deres bolig, fordi det medfører huslejestigninger. Derfor opfordres Folketinget til at ligestille etablering af selvstændigt toilet med andre byfornyelsestiltag, hvor den fulde etableringsudgift betales af byfornyelsesmidlerne og derfor ikke giver nogen huslejestigning. I dag er der f.eks. 100 % dækning af udgifterne til etablering af fælles gårdanlæg. 

 

Det er en forudsætning for SF, at den københavnske regel om, at min. 50 % af de berørte beboere skal tilslutte sig projektet, fastholdes.

 

For at sætte fokus på etablering af toilet i ejendomme, der mangler, foreslås det, at kommunen offentliggør adresserne på de ejendomme, der har boliger uden toilet – og opfordrer ejerne til hurtigst muligt at sikre, at der etableres toilet uden væsentlige huslejestigninger til følge.

 

For at fremme den frivillige etable ring af eget toilet foreslår SF, at der afsættes en pulje på 5 mill. kr. til støtte for konkrete byggeprojekter. Der vil her blive lagt vægt på forslag, der er billige og vedligeholdelses- og miljø-/sundhedsmæssigt forsvarlige.

 

Forslaget indebærer endelig, at der årligt skal evalueres på processen, således at planerne løbende kan justeres så målet om, at alle boliger har toilet om 5 år kan nås.

 

 

 

 

 

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2005

 

Socialistisk Folkeparti stillede forslag om at henvise medlemsforslaget til Bygge- og Teknikudvalget.

 

Socialdemokraterne stillede forslag om at henvise medlemsforslaget til Bygge- og Teknikudvalget med høring af Økonomiudvalget.

 

Socialdemokraternes forslag blev godkendt uden afstemning.